Информация

Литература

Информация за контакти и Линкове


Инструменти за изучаване
на Библията:


Как да говорим с други Християни за Исусовата жертва- откуп


Как да говорим с други Християни за Исусовата жертва- откуп
„Исус Христос... даде себе си откуп за всички”

Първо, ние трябва да определим в добра светлина стойността на нашия Господ Исус Христос. След това ние можем да решим какви са начините да дискутираме с други Християни как Исус Христос се е отдал като откуп за всички.

По един или друг начин, повечето Християни знаят, че Исус Христос е умрял „веднъж за всички” или е „опитал смъртта за всички хора”. Калвинистите вярват, че Неговите страдания осигуряват изкуплението и че Той изкупува само избраните. Други мислят, че Бог просто прощава греха, когато ги питат: ”Защо Исус е трябвало да умре?”. Ако се съгласим, че Божието слово е достоверният авторитет, то ние мирно ще дискутираме Писанията сами по себе си.


Да говорим за Христовата жертва на откупа


Адам съгрешава и неговото наказание е смърт. Смъртното наказание се предава на всички нас, неговите деца, защото ние всички сме в Адам, когато Адам съгрешава. ( Римляни 5:12)

Но Исая 51:10-11 пророкува, мишцата на Йехова е пресушила морето, водите на голямата бездна и си е направила път за преминаването на изкупените? „Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион, вечно веселие ще бъде на главата им; ще придобият радост и веселие, а скръб и въздишане ще побегнат”.

Откупът е осигурен от съвършения човек Исус, който се отдаде откуп за всички. Сега е логично да попитаме, ако Исус Христос е умрял веднъж за всички, тогава не трябва ли всички да се възползват? (Евреи 7:27)


Какво прави Изкуплението за първородния грях?


„Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението от мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христа всички ще (1) оживеят” (2) 1 Коринтяни 15:21,22

Така че Адам и всички, които са родени от него, ще бъдат освободени от Адамовото наказание на смъртта.

Някой би казал, всички, които вярват в Христос, биха били събудени и възкресени.Но ние питаме, „Дали само тези, които са вярвали в Адам са умрели? „ „Всички” не означава ли всички?

Павел потвърждава това учение в Римляни 5:18-19:”И тъй както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всички човеци оправданието, което докарва живот. Защото както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозина, така и чрез послушанието на единия мнозина ще станат праведни”.

Очевидно Адам съгрешил и довел смърт за себе си и за цялото поколение. Така също очевидно е, че Исус Христос пожертвал своя съвършен човешки живот, за да замести смъртта на Адам и съответно на цялото негово поколение. Всеки човек, който някога е бил роден, ще бъде освободен от адамовото наказание, независимо дали в този век или в следващия. Какво най-добре би удовлетворило справедливостта, ако не пожертвания съвършен живот (Исусовия), заместващ съвършения загубен живот (на Адам), като еквивалентна цена,” откуп”?

Някой може да противоречи: „Но би било погрешно да се даде на всеки втори шанс !” Но ние бихме попитали, “ Би ли било погрешно да се отхвърли всякакъв шанс на всекиго?” Ако имаме умствен или небалансиран дефект, то тогава кой би имал капацитета да повярва или да не вярва?

Някои биха отбелязали, че Исус Христос- синът на Бога- дойде „да даде своя живот откуп за мнозина”, но не за всички. Но Павел пояснява, че „Исус Христос отдаде себе си като откуп за всички”( Матей 20:28, 1 Тимотей 2:5,6)

Това, че жертвената смърт на Исус Христос откупува първоначалния грях, е потвърдено по-нататък от Павел, „Ние сме помирени с Бога чрез смъртта на Сина Му” (Римляни 5:10) и „ Вас... примири сега чрез Неговата смърт в плътското му тяло” (Колосяни 1:21,22)


Индивидуалният грях срещу първоначалният грях


Индивидите страдали заради техните си грехове по времето на Исус, също както и днес. Хората се разболяват и се нараняват. Исус прощавал греховете на някои като ги лекувал, тъй като грехът засягал здравето им: „Твоите грехове са простени”, „ Вдигни се, вземи постелката си и си иди в къщи” и „ Ето, ти си здрав, не съгрешавай вече, за да те не сполети нещо по- лошо” (Матей 9:2-6, Йоан 5:5-14). Но за да се изкупи Адам ( и съответно неговото поколение) от смъртта, все още се изисква смъртта на Исус.


А Исусовите страдания?


Някои биха попитали: Не доказва ли 1 Петър 3:18, че страданията осигуряват изкуплението? „Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведния за Неправедните, за да ни приведе при Бога”

Страданията за греховете (множествено число) предполагат нещо различно от Адамовия грях (единствено число). Както и голяма част от ръкописите казват, „умря за греховете”, а не „пострада за греховете” - Ротердам, Нова американска стандартна библия, Ревизирана стандартна версия, Нова английска библия, Цялостна еврейска библия, Уеймут (Rotherdam, NAS, RSV, NEB, Complete Jewish Bible, Weymouth) и няколко други потвърждават този превод (обикновено с бележка, че други ръкописи четат тези стихове “пострада”) (3)

Матей 16:21 (Марко 8:31, Лука 9:22) казват, „Исус... трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците”, но продължава, „ и да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен”. Тук не е казано „пострада” отделно от „да бъде убит”, нито специфично се споменава за изкупление (или еквивалент). Павел казва, Защото беше уместно... като привежда много синове в слава, да усъвършенствува чрез страдания начинателя на тяхното спасение.” ( Евреи 2:9,10)

Само страданията на смъртта правят заместващото изкупление. Или страданията са за обучение на Исус в неговата бъдеща работа като висш свещеник в името на Човечеството.” Пак се научи на послушание от това, което пострада” (Евреи 5:8). Не че Исус е бил някога непослушен, но Той е научил пълната сила на послушанието, както някои ходят на училище, за да научат аритметика или висша математика.


Умилостивилището


Апостолът ни казва, „ Исус Христос, праведния, ... е умилостивение за нашите грехове: и не само за нашите, но и за греховете на целия свят” (1 Йоан 2:1,2)

Гръцката дума, преведена „умилостивение” е във връзка с думата „умилостивилище”- златното покритие на арката на завета в Скинията- където кръвта се е пръскала под формата на кръст. Денят на Изкуплението е първообраз на Исусовата жертва- откуп за всички.


Йосиф- предшественик на Световния спасител


Йосиф в Египет е първообраз на световния спасител. Първо, той расте в мощ при Посифар. После, примирен в затвора, той отново се въздига в сила. Най-накрая е издигнат в позиция номер две в целия Египет и спасява света наоколо. Исус е истинският световен спасител. Като Логос той се издига в сила с присъединяването към Бог в създаването на всичко. После, при Първото идване на земята „ Исус напредваше в мъдрост, ръст и благоволение пред Бога и човеците” (Лука 2:52), за да се отдаде като откуп за всички. Накрая, Той се издига във втора позиция в цялата вселена, от която Той ще спаси целия свят; ще го възкреси и възстанови изгубеното съвършенство на Едем.


Заключение


Исус Христос умира като откуп за всички. Затова всички ще бъдат освободени от Адамовия грях и свързаното с него осъждане. Като резултат, всички ще имат пълна възможност да се учат на праведност; първо- вярната Църква и после- останалата част от света в Хилядогодишното Царство на Христос.
(1)

(2)(3)


Или, ще се съживят, Сравни стихове 36, 45; Йоан 5:21, Римляни 8:11.

Ревизирана Версия на библията, подобрена и коригирана; достъпна в (www.heraldmag.org) както и в други сайтове, а и Ротердам е цитирано като издание с по-голяма прецизност в превода.

Гръцки Нов Завет е дал гръцкия текст по двата начина, първото издание „умрял“ (с голямо съмнение), но двама от четиричленния комитет са заместили в четвъртото издание „пострада“ (с някои съмнения)