Информация

Литература

Информация за контакти и Линкове


Инструменти за изучаване
на Библията:


KAK ДА РАЗГОВАРЯМЕ С НЕХРИСТИЯНИ ЗА ИСУС ХРИСТОС


БИБЛИЯТА Е ИСТИНСКА


„Тогава Исус обикаляше всички градове и села... и проповядваше благовестието за Царството”- Матей 9:35

Много Нехристияни трябва първо да се убедят, че Библията е истина. След това те могат да започнат да разбират Исусовата жертва и възстановяването, което ще последва за целия свят.


Върховно същество


Науката е свидетел, че трябва да има интелигентен Създател: Сравнете вероятността животът да се е зародил по случайност с броя на събития, които някога са се появили в историята на вселената. Максималният възможен брой реакции в историята на вселената е близо до 10141 (2).

Д-р Стефан Майер (3) отбелязва, че случайността от получаване на единичен функционален протеин от „пребиотичната супа” е само около 10164. Така че шансовете за получаването на 250-те есенциални протеина на най- простата жива клетка, са по- малко от


1 на (10164)250 = 1041000


Така случайността не е най- доброто обяснение за произхода на живота.

Нека разгледаме ДНК. Закон на природата сам по себе си, не би могъл да генерира никаква специфична информация и не би могъл да обясни милионите битове есенциално специфична информация, намерени в ДНК. Случайността би обяснила не повече от 500. Така че природното обяснение за произхода на живота не е от тези, на които бихме се доверили.

От трите възможни обяснения- природен закон, случайност и интелигентен дизайн, само интелигентния дизайн би могло да бъде достоверно обяснение. И така, не би трябвало да ни изненадва, че има Върховен Бог, създател на Вселената и на живота в нея.


Наръчник с инструкции


Ако на Бог е отнело билиони години, за да формира земята и да я направи обитаема за хората, тогава не би било изненада, ако Той е дали и книга с инструкции- Библията. В Битие (както и в другите пророчески книги) Библията ни дава надеждно описание за подготовката на Земята и за човека- това е съгласувано с атмосферната физика и с екологията. (4)

Как би могъл Мойсей, писателят на Битие, да е знаел достатъчно за физико-химията и екологията, освен ако Бог не му е казал какво е направил?


Науката догонва


Преди повече от 3000 години, преди „космическия век” Йов е знаел, че земята виси в космоса: „Бог е окачил земята на нищо”- Йов 26:7. Не отдавна, говорейки исторически, Галилей обясни хидроцикълът, който осигурява пречистването на водата, за да се поддържа земното творение. А писателите на Стария завет са знаели за този цикъл много преди Галилей: „Който повиква морските води и ги излива върху лицето на земята, Йехова е името му”- Амос 9:6

Преди да бъде възможно да се направи карта на океанското дъно, се е вярвало, че то е пясъчно и сравнително гладко, с формата на купа. Хилядолетия назад обаче Йона е казал за „ планините”, които са в дълбочините на морето: “Водите ме обкръжиха дори до душа... слязох до дъното на планините”- Йона 2:5,6

През 1920 Алберт Айнщайн и още един световен учен се съгласиха, че вселената няма начало, в директно противоречие с Битие първа глава:”В началото Бог създаде небесата”. Но тъй като всяка от техните хипотези изпада в нови измервания, след Втората Световна война започна генерално да се предполага, че „Големият взрив” е началото, което се потвърждава и от Библията.


Свидетелства на Археологията


Археологията ни дава възможност да потвърдим или отхвърлим Библейския разказ за човешката история. Библейската археология започнала от Флиндерс Петри и др., като те искали да докажат, че Библейските места и хора никога не са съществували и че събитията никога не са се случвали. Вместо това обаче археолозите открили Сахем, Самария, Вавилон, Ур и много други; също документи на Давид, Йоахин, Набуходоносор, Валтасар и много други. За подробности виж Кенет А. Китчен- „За достоверността на Стария Завет”, Гранд Рапидс, Ердмандс, 2003 (Kenneth A. Kitchen, On the reliability of the Old Testament, Grand Rapids, Eerdmans, 2003)


Законът е бил справедлив


Законът на Мойсей има няколко общи черти с познатите древни закони: Ур- Наму, Ешнунна и Хамурапи. Но само законът на Мойсей не се съобразява с ранг и пол на човека: „Да не извършиш неправда в съд; да не покажеш лицеприятие към сиромаха, нито да се стесниш от личността на големеца; но по правда да съдиш ближния си...Един закон да имате както за чужденеца, така и за туземеца, защото аз съм Йехова, вашия Бог” (Левит 19:15, 24:22). Това е точно, както и Давид е казал:”Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден се поучавам в Него”- (Псалм 119:97)

В Закона Мойсей също и пророкува:”Йехова, твоят Бог, ще въздигне отсред тебе, от братята ти, пророк, както е въздигнал мене, него слушайте” ( Второзаконие 18:15-19). „Този пророк” е Месия ( Осветеният, Христос), синът на Давид и Вестителят на Завета. Апостол Петър идентифицира Исус Христос като „ този пророк” (Деяния 3:22)( 40 години след като Исус е започнал своята служба, храмът и неговите родословия са били разрушени. До сега никой не може да проследи неговото потекло до Давид, за да може да се обяви за Месия)


Началото на смъртта


Интелигентният Създател би ли очаквал да създаде същества за успех или за провал? Но той би могъл първо да остави хората да опитат какво е вършенето на зло и провалът, за да могат те напълно да желаят само това, което е правилно.

Библията казва, че първите хора Адам и Ева, са били създадени съвършени. Те биха могли да живеят завинаги, ако са избягвали само един вид плод. Но велик ангел станал горделив и подмамил Ева да яде забранения плод ( и тя в отговор убедила Адам, макар и против неговата съвест). Процесът на смъртта бил стартиран ( макар в онези дни да отнемало дълго време до смъртта). Ние всички умираме и до днес. (Битие 2:1-3:24; Римляни 5:12)

Но когато някой е мъртъв, той не може да се облагодетелства от поуката, научена от греха и смъртта (Исая 38:18). Затова Бог е обещал разрешение: Довеждане на хората обратно от смъртта. Обучение на какво е добро и лошо. Нека тогава видят колко по- щастливи са. После тези, които искат, могат да правят това, което е правилно, защото те ще го искат, а не защото ще се страхуват от това какво ще се случи, ако не го правят. (Откровение 22 :17)


Исус Христос


Някой би могъл да попита,” Може ли Бог да предвещае смъртта, а после да си промени мнението? Той непостоянен ли е?” Не. Павел казва: „Защото заплатата на греха е смърт”( Римляни 6:23). Когато Адам умира, той довежда смъртта върху себе си и върху всички, които произлизат от него- както ние всички виждаме това. Но Бог би приел просто един съвършен човек, който би заместил чрез смъртта си Адам, а от там също и неговите наследници. Такъв заместник е Исус Христос. „Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христа всички ще оживеят.”. „И тъй както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всички човеци оправданието, което докарва живот. Защото както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозина, така и чрез послушанието на единия, мнозината ще станат праведни .” (1 Коринтяни 15:21-22; Римляни 5:18-19)

За да замести Адам, Исус е трябвало да бъде наследник на Адам и все пак, без грях. Бащата на Исус е Бог и неговата майка е Мария- наследница на Адам. От своята майка Исус получава човешката си природа. Исус наследява качествата на своя Баща, така че той се ражда съвършен- без грях. Исус е бил „ свят, невинен, отделен от грешните”(Евреи 7:26)

Враговете на Исус се провалили и в двата вида обвинения срещу него. От Римляните той бил обвинен, че се е само въздигнал в цар ( което щеше да го направи популярен сред обикновените евреи) и затова подлежи на екзекуция. От евреите той бил обвинен в магьосничество ( заради чудесата в излекуването на мнозина) и отстъпничество ( не е заемал страната нито на садуеките, нито на фарисеите), като и двата вида грях са се осъждали със смърт според Мойсеевия закон ( но нито един от двата не е бил престъпление според Римския закон). По- нататък Талмуд казва: „ В навечерието на Пасхата евреин бе разпнат” ( Санхедрин, VI,43 а ), което е в унисон с четирите евангелия. Виж също Йоан 19 глава.

Жертвата на Исус ще бъде в полза на всички:” Защото има само един Бог и само един ходатай между Бога и човеците, човекът Исус Христос, който като своевременно свидетелство за това, даде себе си откуп за всички.” (1 Тимотей 2:5,6). „Всички” ще се възползват от жертвата- вярващи и невярващи. „Ще има възкресение на праведни и неправедни” (Деяния 24:15)

Свидетелство се получава от верните в сегашния век и те ще поемат цялата останала част от света през Хилядогодишното Царство на Христос. Това Царство ще бъде лекуващо обучение по праведност за целия свят под ръководството на Христос.

Чрез Пророка, Бог обеща:” Защото ни се роди дете, син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото му, ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира”- Исая 9:6. Исус ще бъде вечният баща на света, защото Той ще даде вечен живот на децата на възкресението (5)


Краят на смъртта


Логос ( Словото) е бил могъщо духовно същество, което е работило с Бог по създаването на вселената, Земята и живота на нея. После Бог направи Логос в плът и го нарече „Исус” („Йехова е спасение”), за да се отдаде заради своето създание. И после Бог го възкреси от смъртта и му даде най- висшата природа във вселената, втори след Бога. (Тази прогресия на Исус е била предвещана от живота на Йосиф в Египет: Първо, под Потифар той расте в почит; Второ, в затвора на царя расте в почит и предсказва сънища и Трето –става втори след царя в цялата земя, като спасява живот). „И смъртта, най- последния враг, и тя ще бъде унищожена „ -1 Коринтяни 15:26

Исус казва: ” Имам ключовете на смъртта и ада”, което означава, че той ще изпразни смъртта и ада. Отново е предсказано:” И морето предаде мъртвите, които бяха в него и смъртта и ада предадоха мъртвите, които бяха в тях... И смъртта и ада бидоха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт” (Откровение 20:13,14). Това е след като смъртното условие и ада (гробът) достигнат своята цел и Исус ще освободи всеки един от тях и след това двете условия ще бъдат унищожени веднъж завинаги.

Исус Христос е световния спасител (Йоан 2:2). Христовото Хилядолетно Царство ще даде оздравително образование за билярдите хора по света. Тези, които са умрели заради Адам, ще се върнат отново. После те ще правят това, което е праведно, защото искат. Смъртта ще е история, животът ще е вечен. Твърде хубаво, за да е истина? Твърде хубаво, за да бъде истина? Твърде хубаво, за да не бъде истина.(1)

(2)
(3)
(4)

(5)


Цитати от превод на крал Джеймс версия на Библията

Базирано на 1080 атоми във Вселената; възраст на вселената 13.8 (+/-0,8%) милярди години (4,34 х 1017 секунди) в Планково време, 0.5391х 10-43 секунди (минималното време за действие)
(1080 х 4,34 х 1017 / 0,5391 х 10-43) = 10140.9

Стефан Майер, „Подпис в клетките”, Ню Йорк: Харпер- Колинс, 2009, слава 9 и 10. Тази вероятност по- нататък е намалена от случайността те всички да се появят на същото място и в същото време, така че да се неутрализират от реакция с нефункционални съединения и да могат да се организират някак си в живи клетки.

Виж „Създанието”, 3 издание, Иист Ръдърфорд, Ню Йорк,: Даун издание, 2011

По аналогия вярната църква, младоженката на Исус, може да се счита като майка на децата на възкресението. 6- 7 юли/август 2012