Информация

Литература

Информация за контакти и Линкове


Инструменти за изучаване
на Библията:


За нас Писанията ясно учат

Това са някои от най- важните неща, в които не само истинските Християни са вярвали и са дали живота си за тях, но и Пастор Ръсел и Библейските Изследователи днес вярваме, че Писанията ( не вероучението) показват, че са истина:

Първият човек Адам е съгрешил. Като резултат от този грях, смъртта се предава генетично на цялото човечество.- (Битие 3:16-19; Изход 34:7, Римляни 5:12)

На човек не е дадена мистичната единица, наречена „душа”, по- скоро „ Адам стана жива душа”. Смъртта е безсъзнание, наречено „сън”. Част от проклятието към Адам и към цялото човечество след него е „ в умиране ти ще умреш”- това е процесът на умиране,не само актът на смъртта. Като резултат, ние се раждаме умиращи. Вярването, че продължаваме да живеем ( да сме съзнателни) след смъртта, е една от първите лъжи, сътворена от Сатана ( Виж оригиналния еврейски на Битие 2:17; 1 Коринтяни 15:45; Псалм 146:3,4; Еклисиаст 9:5,10; Псалм 51:5; Битие 3:4; Йоан 8:44)

Човешкият род е осъден на смърт, не на вечно изтезание. В оригиналния език на Библията „ад” означава общ гроб, място на безсъзнание, където човек „спи”, докато чака времето за събуждане (възкресение) от смъртта и бъде възстановен до човешко съвършенство през времето на Господното Царство- (Римляни 6:23, Псалм 146:3,4; Марко 5:39-41; Йоан 11:11-14 и 22-25; Даниил 12:2; Ефесяни 5:14; 1 Коринтяни 15:21)

На Авраам- бащата на всички, които имат вяра в Бог, му беше дадено обещание, което много скоро ще се изпълни- „ В теб и твоето потомство (семе) ще се благословят всички народи на земята” – ( Битие 12:1-3 и 22:18)

Това обещано семе се състои от две части: Духовна и Земна-„като небесните звезди и пясъка на морския бряг”-( Битие 22:17; Римляни 11:25,26 )

Исус Христос е обещаното духовно семе, отдал съвършения си човешки живот като откуп за Адам и всички от човешкия род, като „това ще бъде освидетелствано в определеното време” (Галатяни 3:16; 1 Тимотей 2:6; 1 Йоан 4:3; 2 Йоан 1:7; Римляни 5:17-19)

Исус е „първородният” от голямото тяло верни Християни, които също съставляват обещаното духовно семе. (Римляни 8:29; Галатяни 3:29)

Тези верни Християни също са младоженката на Исус, „хора в Неговото име”, извикани от всички нации. Тази булка е наречена „ църква”, като напълно ще се събере с Исус в небесата, ще му помага във възкресението и във възстановяването на човешкия род в съвършенство. (Деяния 15:14; Ефесяни 5:30-32; Евреи 12:23; 1 Коринтяни 6:2,3; Лука 22:29,30; Откровение 3:21; 2 Тимотей 2:12; Яков 2:5; Авдий 1:21; Яков 1:12; Откровение 2:10)

Верните Християни, както и всички от човешкия род от сътворението, спят в смъртта, докато дойде Исус Христос, който ще ги събуди. В този период тези от верните Християни, които са живи и са на земята в същото време ще напуснат живота си и няма да спят, както техните братя, а веднага „ ще бъдат променени в миг, в премигване на окото” и ще им бъде дадено тяхното духовно тяло (1 Солунци 4:13-15; 1 Коринтяни 15:51-53; Откровение 10:7; Откр. 14:13)

Нацията на израелтяните, отхвърлена от Божията благосклонност през Първото пришествие на Христа, е възстановена към благосклонност през Второто пришествие, с цел запазване на всички нации. Израел и евреите съставляват земната част на обещаното семе. (Лука 13:35; Деяния 15:16,17; Римляни 11:25-27; Исая 42:6,7; Исая 49:8-10)

Древните пророци на Израел ще бъдат първи възкресени от човечеството за живот на земята и ще бъдат едновременно ръководители и представители на нацията на Израел и верните евреи, водейки останалите от човешкия род от другите нации към човешко съвършенство. Това постановява встъпването в сила на „Новия закон” (Евреи 11:40; Евреи 12:23; Исая 1:26; Езекил 16:61,62; Йеремия 31:31-34; Псалм 45:16; Захария 8:22,23)

Царството на Бог ще е Хилядогодишен съден ден, през който на цялото човечество ще бъде дадена възможност да се възстанови за живот. Период от 100 години ще се даде на всеки човек, за да докаже напредък и съгласие с праведността, преди да бъде осъден на смърт, заради собствените си грехове. (2 Петър 3:7-9; Исая 65:20; Йеремия 31:29,30)

Сатан е вързан и другите пропаднали ангели, които го поддържат са унищожени, така че човешкият род ще има пълна възможност да учи праведност в Царството Божие- „ Нищо няма да боли или унищожава в моята свята планина.” (Матей 12:29; Откр. 20:1-3; 1 Коринтяни 6:3; Исая 11:9)

В библията е записан период от време в детайли, от който ние можем да определим къде точно се намираме в потока време. От сътворението на Адам до края на 1874 г. са минали точно 6000 години.

Както е изобразено и отразено със символи в еврейските церемонии, дадени на Израел от Бог, човешката „работна седмица” на грях и смърт ще обхваща 6000 години, като последните 1000 ще бъдат Царството Божие ( Изход 20:9-11; Псалм 90:4; 2 Петър 3:7-9; Евреи 4:8,9; Колосяни 2:17; Евреи 10:1)

Началната фаза на Царството ще доведе до „време на тревога, каквато не е имало никога, откакто съществува народ „ по цялата земя, за да бъдат съборени всички съществуващи правителства и религиозни институции ( с изключение на Израел) и по този начин да се направи път за пълното установяване на Божието Царство на земята. Това време ще е и времето, през което „ мнозина ще пътуват и знанието ще се увеличи” ( Даниил 12:1-4; Авакуум 2:6,7; Йеремия 30:11)

През Първото идване на Исус, Той е бил в плът и всичко се е случвало открито, в присъствието на всички. Но през Второто си Пришествие Исус ще бъде дух, невидим за човешките очи и всичко това ще се разпознае първо само от неговите последователи и не за другите от света. Само тези, които го следват с вяра, биха разпознали неговото връщане по знаците, които Той е предсказал, придружени с ужасното „време на тревоги” над земята. ( Йоан 14:19; 1 Тимотей 6 :14-16; 1 Йоан 3:2; 1 Коринтяни 15:45; Евреи 5:7; Матей 24:3; Ефесяни 1:18; Даниил 12:1; Йоан 21:4,12; Матей 28:17)

Исус, който е сега прославен дух, се е върнал към земята в края на 1874 г. и от тогава е започнал да се бори с влиянието на Сатан, да благославя земята с „възстановяване”, като ръководи големия прогрес в знанието, науката и технологиите в световен мащаб. ( Йоан 14:19; Деания 3:19-21; Матей 12:29; Даниил 12:4)

Хронологично библията показва, че се изискват 70 юбилея, дадени на Израел, всеки от по 50 години, като те се завършват през 1874 г. От тогава започва образния юбилей, където цялото човечество ще въздигне глас за своите права, реални и представителни, като отхвърли религиозните и социални потисници, както никога досега през човешката история ( 2 Летописи 36:21; Левит 25:8,10,11)

От разрушението на Еврейския храм и края на представителното царство, което се е управлявало от Бог, е предсказан период от „ седем времена” или пророчески „години” от 360 пророчески дни за година или общо 2520 години. В края на този период „ ще дойде Този, който има правото и Аз ще му го дам.” Исус ще започне да управлява над земята и в отговор „народите ще бъдат обзети от ярост”. Тези 2520 години завършват през 1914 г. и Първата световна война отбелязва това време, в което народите, водени от Сатан, ще се ядосат. ( Левит 26:28, 31-35; Езекил 4:6 и Езекил 21:27; Откр. 11:17,18)

„Жетвата” е края на времето, което започва през 1874 г. „Плевелите и житото” са сега готови за жетва. Това, което е било някога изцяло житно поле, засадено от Исус и апостолите, сега е поле с плевели. Истинска вяра е трудно да се намери днес на земята. (Матей 13:24-30 и 36-40; Лука 18:8; 2 Солунци 2:3-7; Матей 7:13,14 и 21-23; Лука 13:24-28)

Бог не е троица, а Бащата е Бог. Исус е Божият Син, на него му е дадена по- висша природа от тази, каквато е имал като човек, защото е бил верен. Светия Дух е силата на Бог, изявена и показана, а не персонифицирана. (Второзаконие 6:4; Йоан 17:5; Филипяни 2:9; Евреи 5:8,9; 1 Коринтяни 11:3; Йоан 14:28; Лука 1:35; Йоан 7:39 и 20:22)


Кои са Библейските Изследователи?

Библейските Изследователи са напълно автономно нерелигиозно Християнско сдружение.

Това сдружение няма централно ръководство, офис или централна издателска къща.

То поддържа общуването чрез конгреси и се радва на задружност по целия свят.

Ние приканваме всички да споделят с нас изследването на Божието Слово.

Тук няма организация за присъединяване и вероучение за потвърждаване.

Нашата дейност е семпла, каквато е била на ранната църква.

Нашето сдружение се ползва от подкрепата на молитвата помежду ни и общуването ни е топло и приятелско.

Ние приемаме Христос като наш Спасител и че той е умрял не само за Християните, но за всички хора по света.

Ние приемаме Библията като вдъхновено Божие Слово и го изследваме в неговата цялост - Стар и Нов Завет, търсейки хармонията на пълното свидетелство на Писанията.

Ние вярваме, че всеки индивидуално е отговорен за своето изследване и доказване на интерпретациите на Библията. (2 Тимотей 2:15)

Ние горещо препоръчваме тематично Библейско изследване като най-добрият начин за достигане на библейския смисъл по всяка тема и предлагаме помощ в изследването.

Ние поддържаме непрекъснатото Библейско четене на лична основа.