29 Декември

„Привлякох ги с човешки въжета, с връзки на любов“ Осия 11:4

Любовта е ключът на Библията, въпреки че съдържа застрашаващи факти, съдържа също и обещания, декларации и изявяване на справедливост, но също и на милост. Ако Божият характер беше отдаден на справедливостта- ако неговата любов би надхвърлила справедливостта му- ще има ужасна катастрофа за всички, които зависят от него. Това би свидетелствало слабост на характера, вместо сила. Факт е, че Божията мъдрост, справедливост, любов и сила оперират в пълна хармония - в координация, която ни дава възхита от него, сигурност в него, любов към него; и всички тези оценки се интензифицират, когато осъзнаем неговата непоклатимост. Z'15-361 R5809:2 (Hymn 21)