20 Декември

„Пазете се от поборниците на обрязването {Гръцки: От врязането: презрителен израз.}; защото ние сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме, и се хвалим с Христа Исуса, и не уповаваме на плътта.“ Филипяни 3:2,3

Никой човек от падналата ни раса няма напълно обрязано сърце. А тези, които го имат, са мъртви за света. Светските надежди, цели и амбиции са разпнати за такива и те са живи за Бога. Всеки, който осъзнава това състояние на сърцето, има всъщност благословено доказателство за неговото одобрение от Бога и за неговото сънаследство на за всички надхвърлящи очакванията велики и скъпоценни обещания- ако е така, той така продължава да е верен дори до смърт. Но нека всички бъдем нащрек срещу такива поборници, духът на съперничеството и разделението; защото в огнените изпитания на този зъл ден, всички биха със сигурност отпаднали, а само тези, които се покланият на Бог с дух и истина, могат да устоят. Вече тестът на издържане е доказал суровостта си върху някои; и със сигурност ще бъде още по- суров. „ Не сте издържали по кръв, стремрейки се срещу греха“. Няма уверение дали някой ще може да устои през този зъл ден, освен ако не се е отдал напълно и безрезервно на Господа. Но тези, които са го направили и които са все още верни на завета си, имат причина да се радват в Христа Исуса, чиято милост е достатъчна за тях и чиято скъпоценна кръв ги е изкупила. Z'94-219 R1671:4 (Hymn 48)