1 Декември

“А Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше близо, каза на майка Си: Жено, ето син ти! После каза на ученика: Ето майка ти! И от онзи час ученикът я прибра у дома си.” Йоан 19:26,27

Нашият Господ, далеч от мисъл за себе си в своето страдание, е мислил за другите.Както през своята служба е вършел добри, така и в своя смъртен час тук той мисли добро, благополучието на другите и с горните думи, предава майка си на грижите на любящия си ученик. Прекрасен урок! Как ни показва широтата на Господното сърце и симпатия и как ни учи да не бъдем изцяло погълнати с нашите собствени изпитания и трудности, малки и големи, но по-скоро да бъдем съпричастни към тегобите на другите, като позволяваме нашето съчувствие, нашите мисли и планове да са действени за благославяне на всички, които са под нашите грижи, независимо житейски или духовни. Z'08-152 R4173:1 (Hymn 312A)