19 Ноември

“Който побеждава, ще наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.” Откровение 21:7

Тези, към които е адресиран този текст не са от класа на невястата, избрана през Евангелския век но това е класа на овцете от Матей 25- тези от човечеството, които през хилядогодишния век са станали Господни овце и са послушали гласа му. За тези, в края на Хилядогодишния век, в хармония с плана на Отца, той казва, „Елате вие, благословени от Отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света.“ Те не са поканени да наследят царството, приготвено за нас, в сънаследство с Господа, небесното царство. Но те ще наследят земята, изкупеното владение- те ще дойдат обратно в цялото добро имение на бащата Адам, който го беше загубил за себе си и за децата си чрез непослушание, но което беше откупено от Исус, с неговата собствена свята кръв и ще се възвърне обратно на децата на Адам в края на Хилядолетието, на тези, които ще възприемат неговата благосклонност, ще се възобновят чрез него и ще станат негови синове и той- техен Бог. Z'01-201 R2833:5 (Hymn 214)