26 Септември

„Идете, прочее, научете всичките народи“ Матей 28:19

Със сигурност този, който внимателно управлява работата по посева не е с малък интерес към жътвата и внимателно я следи. Нека тогава вярваме в сърпа на истината с енергия и кураж, спомняйки си, че служим на Господ Исус, спомняйки си, че ние не сме отговорни за жътвата, но за нашата енергия в събирането на зрялото „ жито“, което можем да намерим. Ако трудът е огромен за намирането на няколко зърна за жънене, ние трябва да се радваме, че сме ги намерили, защото те са дефицитни и скъпоценни. Нека също си спомним, докато използваме цялата си мъдрост в службата, че Господната цел да ни даде дял в неговата работа не е толкова сложна, тъй като ние можем да постигнем благословии за труда си. Това трябва да е окуражителната мисъл за нашите мили, въвлечени в „доброволната“ работа; и ако те намерят много разочарования, а малко резултати, тряба да ги успокоява това, че Господарят знае тези, които са негови и че Той оценява всяко искрено усилие, направено да служи на неговата кауза и на отдаване живота за братята; Той ще окуражи и укрепи тези, които иначе биха отпаднали от неговия път. Z'01-155 R2811:4 (Hymn 309)