21 Май

"Всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си." Деяния 10:43

Няма друг начин на подхождане към Бог освен чрез опрощение, чрез покриване на нашите грехове; и няма друг начин на покриването им, освен чрез вяра в скъпоценната кръв на Христос. Затова всички предложения за спасение без вяра в Христос, всички предложения за спасение на езичниците в невежество, всички предложения за това, че не е необходимо знание за историческия Исус, всички предложения, че разпознаването на Христовия дух е достатъчно, всички предложения за хармония с Бог чрез някой друг, освен Единият помазан, назначен за Посредник на Новия закон,всички горепосочени предложения от този текст са отхвърлени. Целият Божи план обяснява и удостоява, не само божествена справедливост, мъдрост, любов и сила, но и също удостоява Господ Исус като единствения път, по който бихме имали достъп до Отца и чрез който може да се получи вечен живот от всеки. Във връзка с тези ограничения, колко успокояващи са тези потвърждения от Писанията, че за голяма част от нашата раса времето за знание и времето за изпитание за вечен живот са бъдеще, през Хилядолетието. Z'02-122 R2997:4 (Hymn 103)