2 Май

"Който дойде при Мене никак няма да го изпъдя." Йоан 6:37

Когато свършило определеното време, Бог изявил своята благосклонност към езичниците чрез изпращане евангелското съобщение на Корнилий- благоговеен, свят и щедър езичник. От тогава Божията благосклонност е отворена както за езичниците, така и за юдеите- "средната стена, която ги разделяше" се оказа "съборена". Сега езичници и юдеи получават при еднакви условия вяра в Исус и взъможност за посвещение да вървят в неговите стъпки. От такава гледна точка ние трябва да четем становището на Апостола, че Евангелието на Христос, " се проповядва на всяка твар под небето". Той не е имал в предвид, нито би било истина, че Евангелието се проповядва на всяка твар, в смисъл, че се е прокламирало на всички. До сега, осемнадесет века, то не е прокламирано на всички от човешкия род. Това, което е имал в предвид Апостолът е, че сега Евангелието е неограничено, свободно да се прокламира на всяка твар под небето, без значение националността- че не е ограничено само за юдеите, както е било в началото. Сега, който "има уши да чуе, нека чуе" добрата новина за царството. Сега, който чуе и има сърце да възприеме Божията милост с това съобщение, нека представи своето тяло като жива жертва, свята и приемлива за Бог чрез Христос. Z'12-294 R5101:1 (Hymn 291)