22 Април

"Затова ще Му определя дял между великите, И Той ще раздели корист със силните, Защото изложи душата Си на смърт И към престъпници биде причислен, И защото взе на Себе Си греховете на мнозина И ходатайствува за престъпниците." Исая 53:12

Отец добре е знаел, че вярата и подчинението на неговия Син ще бъдат обилно възнаградени. Той добре е знаел, че душата на Исус, неговото същество, ще установят изкупителна жертва за греха на Адам и неговата раса и добре е знаел, че веднага Синът ще види наградата от този труд на душата му, която ще го удовлетвори, която ще компенсира всяко друго изпитание, всяка сълза, всяка болка. И не е ли прекрасно, че поради Божието провидение, призованите в Евангелския век, могат да приложат същата утеха и уверение всеки в сърцето си и че те знаят, че всичко работи съвместно за добро на тези, които обичат Бог за всеки един призован, според целта му? Не е ли прекрасно да имаме уверението, че ако страдаме с Него, то ще и царуваме с Него, че ако изпитваме тежък труд и душевни мъки, следвайки стъпките на нашия Спасител, то ще имаме повече от компенсиращо удовлетворение, което Божието слово ни гарантира? Към всички, които възприемат Господното обещание с вяра, предметът придобива следното: "Да вярвам в Него, каквото и да става" Z'05-206 R3591:4 (Hymn 111)