29 Март

“Като го видяха израилтяните, казаха си един на друг: Що е това?... А Моисей им каза: Това е хлябът, който Господ ви дава да ядете.” Изход 16:15

Снабдяването с манна е прекрасен символ на снабдяването с милостта в Христос: тя трябва да се събира ежедневно; не трябва да се държи в излишество за следващите дни. Поуката от това изглежда е, че тези, които събират повече от Божията милост и истина, трябва да я раздават. Не се осигурява в повече от гледна точка за създаване на духовна аристокрация. Колко често ние виждаме такъв пример: тези, които изучават словото за себе си и не се събират с братята, за да споделят благословиите си, не са с по-голямо предимство , погледнато в по-далечен план, както бихме очаквали. Събирането на манната е ден след ден: нашето изхранване с небесен хляб трябва да бъде непрекъсната привилегия, без която ние не бихме имали сили за пътешествието живот; но с манната бихме били силни в Господ и може би ще ни се разреши да помагаме на другите в разпространението на божествената милост. Z'07-186 R4012:5 (Hymn 226)