27 Март

"Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем" Исус Навин 1:8

Размишлението върху божия закон ден и нощ не трябва да се разбира буквално- че ние не трябва да правим нищо друго ден или нощ, освен да мислим за Писанията. Ние трябва да разберем, че Господ има в предвид, във връзка с всички жизнени дейности, ние трябва да имаме в предвид мисълта, че сме негови и че Той е нашия водител и директор във всички неща; и най-малкото нещо, което се отнася към нашия живот и интереси, денем или нощем, трябва да се взима под внимание от гледна точка на Господната воля. Z'07-284 R4062:4 (Hymn 307)