12 Септември

„Чрез твърдостта си ще придобиете душите си”- Лука 21:19

Ека търпението свърши своята съвършена работа, така че вие да бъдете съвършени”- обяснява апостолът. Очевидно тогава търпението включва другите милости на характера- до известна степен предполага тяхното притежаване. Сред Господните хора, търпението трябва да се предхожда от вяра, така че със степента на търпение по принцип се измерва количеството вяра. Християнинът, който е нетърпелив и неспокоен очевидно е без вяра в Господ; иначе той би разчитал на Господните обещания и да чака тяхното изпълнение. След използване на нужното усърдие и енергия, той би трябвало да остави резултатите, времето и сезоните в ръцете на Господа. Z.’03-36R3245:3