1 Септември

„А Господ му рече: Иди, защото той ми е съд избран да разгласява Моето име пред народите и царе и пред израилтяните”- Деяния 9:15

Това е защото ние виждаме Исус като избор на Бащата и ние се съюзяваме в Него; защото ние виждаме Бащиния характер, представен в Него и затова ние оставяме всичко, за да го следваме. Подобно, ако ние отдадем наша работа или наша опора, към който е да е човек, във връзка с божествения план и служба, то трябва да е само на тази основа- не за личен магнетизъм или изтъкване, но защото нашите сърца са докоснати от Господ, като осъзнаваме кой е назначения лидер. Z.’03-206 R3218:6