15 Maй

„Защото ако и да не цъфне смоковицата, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети, че нивите да не дадат храна, Стадото да се отсече от оградата, И да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си.”- Авакуум  3:17,18

Ние виждаме, че Бог е разрешил злото в света, за да може света да си извади определени поуки от горчивия опит на естествените последици от вършенето на зло, но ние виждаме дейността на злото и върху светиите – в тяхното тестване, полиране и пречистване, подготвяйки ги и доказвайки, че са достойни за победители да наследят чудесните неща, които Бог е резервирал за верните. Z.’03-94R3168:2