15 Април

„Отче, в твои ръце отдавам духа Си.” – Лука 23:46

С пълно доверие, нашият Спасител поглежда нагоре към Бащата и с пълна вяра декларира, че Той поверява целия си живот и всички благословени надежди за бъдещето на Бащината любов и  Бащината сила- в хармония с Бащиния план и Слово. Така трябва и ние като последователи на Господаря, да гледаме напред и с вяра и да отдадем всичките си интереси в часа на нашата смърт на Този, който представи любовта си към нас, не само отдавайки като подарък своя Син и Спасител, но и през цялото наше житейско пътуване- своята поддържаща грижа, превъзходните скъпоценни обещания, които са пред нас и са ни давали сила, комфорт и уверение.                     Z.’99-128Р2475:4