27 Март

„Аз за тях се моля;… да бъдат всички едно за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил Мене”- Йоан 17:9, 20-23

С изумление ние възклицаваме: „Как може това да стане?” Нашият Господ Исус винаги е бил в съвършена хармония с Бащата- синът, който победоносно отразява Неговото подобие; но не е така с нас; ние бяхме грешници, нямаме нищо достойно за любов. Да, но ние бяхме измити и пречистени; каквото и несъвършенство нашите земни съдове все още да съдържат, сърцата ни са съвършени в очите на Този, който може да чете сърца. И тъй като Той ни вижда със съвършени сърца- със съвършена цел и намерение- стремящи се да преодолеем слабостите и недостатъците на нашата несъвършена плът и болезнено, но целенасочено да вършим Неговата воля и смирено да уповаваме на неговото обезпечение да ни спаси от отпадане, Бог разпознава кои са ценни за неговата любов. Z.’03-79R3161:6