21 Декември

“Кой е достоен”- Откровение 5:2

Нека ние, възлюбените, като осъзнаваме, че Бог ни счита за достойни, за да погледнем в свитъка на Неговия план, който бе разгънат и разпечатан от нашия благословен Исус Христос, Лъвът от племето Юда, да докажем нашето достойнство като продължим да търсим и четем за чудните неща на Неговия закон, чрез вярност и подчинение на всички неща. Нека не подценяваме нашата велика привилегия да бъдем счетени за достойни и да имаме част в благословената служба по отразяване светлината на божествената Истина; нека докажем, че сме бижута с рядка стойност, наистина диаманти, получили в сърцата си и предали на другите светлината на Истината и вярно издържали суровото напрежение, което Бог би разрешил да ни сполети; защото ако сме верни в тези малки неща, ние ще бъдем счетени в определеното време за достойни да царуваме с Христос в сила и голяма слава. Z. ’02-333 R3104:4