6 Ноември

„Моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, богоугодна на Бога, като ваше духовно служение”- Римляни 12:1

Да отдадем всичко, което имаме на Господната служба е не само основателно, но е даже малко предлагане- твърде малко, в  сравнение какво бихме отдали на Този, който ни е показал такова съчувствие и милост. И ние трябва така да го чувстваме, дори ако няма прикачена и награда за нашето посвещение. Но тъй като Бог е обещал и велики награди и благословии, ние трябва да знаем, че отказа да ги приемем би било индикация не само за подценяване на божествената милост, но и слабост в мисленето, в оценката, невъзможност да се балансират временните удоволствия на собствената воля за няколко години в сравнение с вечността от радост, благословии и слава, в хармония с нашия Господ. Z’00-170 R2642:5