1:1 Петър, апостол Исус Христов, до избраните пришелци, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Азия, Витиния,
1:2 избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христова; благодат и мир да ви се умножи.
1:3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез въскресението на Исуса Христа от мъртвите.
1:4 за наследство нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за вас,
1:5 които с божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време.
1:6 В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, (ако е потребно), в разни изпитни,
1:7 С цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос;
1:8 Когото любите без да сте Го видели, в Когото вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,
1:9 като получавате следствието на вярата си, спасението душите си.
1:10 За това спасение претърсваха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която бе назначена за вас;
1:11 като издирваха, кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, и след тях славите.
1:12 И откри им се, че не за себе си, а за вас, служеха те в това, което сега ви извести чрез ония, които ви проповядваха благовестието чрез Светия Дух изпратен от небесата, в което и самите ангели желаят да надникнат.
1:13 Затова препашете се през чреслата на вашите помисли, бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос.
1:14 Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте по време на незнанието си;
1:15 но, както е свят Тоя, Който ви е призовал, така бивайте свети и вие с цялото си държание;
1:16 защото е писано: +Бъдете свети, понеже Аз съм свят+.
1:17 И ако призовавате като Отец Този, Който без лицеприятие съди, според делото на всекиго, то прекарайте със страх времето на вашето престояване,
1:18 като знаете, че не са тленни къща_ сребро или злато_ сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви,
1:19 но със скъпоценната кръв на Христа, като агнец без недостатък и пречист,
1:20 Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в окончанието на времената за вас,
1:21 които чрез Него повярвахте в Бога, Който го възкреси от мъртвите и Му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога.
1:22 Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце,
1:23 тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от не тленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века].
1:24 Защото "Всяка твар е като трева, и всичката - слава като цвят от трева; Тревата изсъхва, и цветът - окапва,
1:25 Но Словото божие трае до века"; и това е словото, което ви е благовестено.


2:1 И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване,
2:2 пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение,
2:3 ако сте опитали, +че Господ е благ;+
2:4 При Когото идвайки като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен,
2:5 и вие, като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.
2:6 Защото е писано в писанието:_ "Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен; И който вярва в Него, не ще се посрами"
2:7 За вас, прочее, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тия които не вярват, "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла",
2:8 и, "Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват"; защото се спъват о словото и са непокорни,_ за което бяха определени.
2:9 Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.
2:10 вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божи народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.
2:11 Възлюбени, умоляваме ви, като пришелци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата;
2:12 да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога в времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.
2:13 Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя, като върховен владетел,
2:14 било на управителите, като пратеници от него, за да наказват злодейците и за похвала на добротворците.
2:15 Защото това е Божията воля, като правите добро, да затуляте устата на невежите и глупави човеци;
2:16 като свободни, обаче, не употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии слуги.
2:17 Почитайте всички; обичайте братството; от Бога се бойте, царя почитайте.
2:18 Слуги, покорявайте се на господарите си с пълен страх, не само на добрите и кротките, но и на опърничавите;
2:19 защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо.
2:20 Защото, каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога.
2:21 Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки;
2:22 Който грях не е сторил, нито се е намерила лукавщина в устата Му;
2:23 Който бидейки охулван, хула не отвръщаше; като страдаше, не заплашваше; но предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо;
2:24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.
2:25 Защото като овца блуждаехте, но сега се върнахте при Пастиря и Епископа на душите ви.


3:1 Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така щото, даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се придобият без словото, чрез обходата на жените си,
3:2 като видят, че вие се обхождате със страх и чистота.
3:3 Вашето украшение да не е вънкашно, сиреч, плетене косата, кичене със злато, или обличане със скъпи дрехи,
3:4 но скришом в сърцето живот<$FГръцки: Човек.>, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.
3:5 Защото така някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си.
3:6 както Сара се покоряваше на Авраама и го наричаше господар. И вие сте нейни дъщери, ако правите добро и не се боите от никакво заплашване.
3:7 Също и вие мъжете, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсЪд, и отдавайте почит на тях като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не става препятствие на молитвите ви.
3:8 А най-после, бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри.
3:9 Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив благославяйте; понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение.
3:10 Защото, "Който желае да обича живота И да види добри дни, Нека пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене;
3:11 Нека се отклонява от зло, и да върши добро; Нека търси мир и да се стреми към него.
3:12 Защото очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към тяхната молитва; Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло".
3:13 И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто?
3:14 Но даже, ако пострадате за правдата, блажени сте; а "от тяхното застрашаване не се бойте, нито се смущавайте".
3:15 Но почитайте със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, (но с кротост и страхопочитание), на всекиго, който ви пита за вашата надежда.
3:16 Имайте чиста съвест, така щото във всичко, в което ви одумват да се посрамят ония, които клеветят добрата ви в Христа обхода.
3:17 Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а не като вършите зло.
3:18 Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведните за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух;
3:19 с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата,
3:20 които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, тоест, осем души, се избавиха чрез вода.
3:21 Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа;
3:22 Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и Комуто се покориха ангели, власти и сили.


4:1 И тъй понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, защото пострадалият по плът се е оставил от греха,
4:2 за да живеете през останалото в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля.
4:3 Защото доволно е миналото време, когато сте живеели така, както желаят да живеят езичниците, като сте прекарвали в нечистоти, в страсти, във винопийства, в пирования, в опивания, и в омразните идолослужения.
4:4 Относно това те се и чудят и ви хулят за гдето не тичате с тях в същата крайност на разврата;
4:5 но те ще отговарят пред Онзи, Който скоро ще<$FГръцки: Е готов да.> съди живите и мъртвите,
4:6 понеже затова се проповядва благовестието и на мъртвите, тъй щото, като бъдат съдени по човешки в плът, да живеят по Бога в дух.
4:7 А краят на всичко е наближил; и тъй, живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва.
4:8 Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове
4:9 Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание.
4:10 Според дарбата, която всеки е приел, служат с нея един на друг като добри настойници на многозначната Божия благодат.
4:11 Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии словеса; ако служи някой, нека служи като такъв, който действува със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, Комуто е славата и господството до вечни векове. Амин.
4:12 Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно;
4:13 но радвайте се за гдето с това вие имате обещание в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава.
4:14 Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива на вас [откъм тях се хули, а откъм вас се прославя].
4:15 Никой от вас да не страда като убиец, или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи.
4:16 Но, ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име.
4:17 Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие; и ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на тия, които не се покоряват на Божието благовестие?
4:18 И ако праведният едва се спасява, то нечистият и грешният где ще се явят?
4:19 Затова и тия, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.


5:1 Прочее, презвитерите, които са между вас, увещавам аз който тоже съм презвитер и свидетел на Христовите страдания и участник на славата, която има да се яви:
5:2 Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го, не с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба, но с усърдие;
5:3 нито като че господарувате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото.
5:4 И когато се яви Пастиреначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва.
5:5 Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите, да! всички един на друг. Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.
5:6 И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно;
5:7 и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.
5:8 Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.
5:9 Съпротивете се нему, стоейки твърдо във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят от братята ви в света.
5:10 А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще ви усъвършенствува, утвърди, укрепи [и направи непоколебими], след като пострадате малко.
5:11 Нему да бъде господството до вечни векове. Амин.
5:12 Чрез Сила, верния брат, както го мисля, писах ви накъсо, да ви увещавам и заявявам, че това е истинската Божия благодат. Стойте твърдо в нея.
5:13 Поздравява ви с избраната с вас църква във Вавилон, и син мой Марко.
5:14 Поздравете се един друг с любезна целувка. Мир на всички вас, които сте в Христа [Исуса].