1:1 Павел апостол Исус Христов, по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Христа Исуса, нашата надежда,
1:2 до Тимотея, истинското ми чадо във вярата; Благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ.
1:3 Както те молих, когато отивах в Македония да останеш в Ефес, за да заръчаш на някои да не предават друго учение,
1:4 нито да внимават на басни и безконечни родословия, които спомагат повече за препирни, а не за Божията спасителна наредба чрез вяра, така правя и сега.
1:5 А целта на това поръчване е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра;
1:6 от които неща някои, като не случиха целта, отклониха се в празнословие,
1:7 и искат да бъдат законоучители, без да разбират нито що говорят, нито що твърдят.
1:8 А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно,
1:9 като знае това, че законът се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за нечестивите и грешните, за неблагоговейните и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, за човекоубийците,
1:10 за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с роби, лъжците, кълнещите се на лъжа, и за всичко друго, що е противно на здравото учение,
1:11 според славното благовестие на блаженния Бог, което ми биде поверено.
1:12 Благодаря на Христа Исуса нашия Господ, Който ми даде сила, че ме счете за верен и ме настани на службата,
1:13 при все, че бях изпърво хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост, понеже, като невеж, сторих това в неверие;
1:14 и благодатта на нашия Господ се преумножи към мене с вяра и любов в Христа Исуса.
1:15 Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.
1:16 Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, главния грешник, цялото Си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот.
1:17 А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.
1:18 Това заръчване ти предавам, чадо Тимотее, според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях доброто воинствуване,
1:19 имайки вяра и чиста съвест, която някои, като отхвърлиха отпаднаха от вярата;
1:20 от които са Именей и Александър, които предадох на сатаната, за да се научат да не богохулстват.


2:1 И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения на всички човеци,
2:2 за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.
2:3 Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител,
2:4 Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.
2:5 Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус,
2:6 Който, като своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички;
2:7 за което аз бях поставен проповедник и апостол, (истина казвам не лъжа), учител на езичници във вярата и истината.
2:8 И тъй, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце свети, а не гневни и препирливи,
2:9 Така и жените да украсят със скромна премяна, с срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса и злато или бисери или скъпи дрехи,
2:10 а с добри дела, както прилича на жени, които са се посветили на благочестието.
2:11 Жената да се учи мълчаливо с пълно подчинение.
2:12 А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива.
2:13 Защото първо Адам бе създаден, а после Ева.
2:14 И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление.
2:15 Но пак тя ще се спаси чрез чадородието, ако пребъдат във вяра, в любов и в святост с целомъдрие.


3:1 Вярно е това слово: Ако се ревне някому епископство, добро дело желае.
3:2 Прочее, епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да поучава,
3:3 не навикнал на пияни разправии, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец;
3:4 който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност;
3:5 (защото човек ако не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква?)
3:6 да не е нов във вярата, за да се не възгордее и падне под същото осъждане с дявола.
3:7 При това, той трябва да се ползува с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола.
3:8 Така и дяконите трябва да бъдат сериозни, не двоезични, да не обичат много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба,
3:9 да държат с чиста съвест тайната на вярата.
3:10 Също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако са непорочни.
3:11 Тъй и жените им ( Или: дякониците) трябва да бъдат сериозни, не клеветници, самообладани, вярни във всичко.
3:12 Дяконите да бъдат мъже всеки на една жена, да управляват добре чадата си и домовете си.
3:13 Защото, тия които са служили добре като дякони, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата на Христа Исуса.
3:14 Надявам се скоро да дойда при тебе; но това ти пиша,
3:15 в случай, че закъснея, за да знаеш, как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината.
3:16 И без противоречие, велика е тайната на благочестието: Тоя, "Който биде явен в плът, Доказан чрез Духа, Виден от ангели, Проповядван между народите, Повярван в света, Възнесен в слава",


4:1 А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бясовски учения,
4:2 чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е пригоряла,
4:3 които запрещават жененето и заповядват въздържание от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от ония, които вярват и разбират истината.
4:4 Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение;
4:5 Понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.
4:6 В това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител Исус Христов, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал до сега.
4:7 А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие.
4:8 Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния и за бъдещия живот.
4:9 Това слово е вярно и заслужава приемане;
4:10 понеже за това се трудим и подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всички човеци, а най-вече на вярващите.
4:11 Това заръчвай и учи.
4:12 Никой да не презира твоята младост; но бъди пример на вярващите в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.
4:13 Докато дойда, внимавай на прочитането, на увещанието на проучването.
4:14 Не пренебрегвай, дарбата която имаш, която ти се даде, съгласно с пророчеството, чрез ръкополагането от презвитерите.
4:15 В това прилежавай, на това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък.
4:16 Внимавай на себе си и на поучението си, постоянствувай в това; защото, като правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите си.


5:1 Стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща, по-младите като братя,
5:2 старите жени като майки, по-младите като сестри със съвършенна чистота.
5:3 Почитай вдовиците, които наистина са вдовици.
5:4 Но ако някоя вдовица има чада и внуци, те нека се учат да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си; защото това е угодно пред Бога.
5:5 А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и постоянствува в молби и в молитви нощем и денем;
5:6 но оная, която живее сладострастно, жива е умряла.
5:7 Заръчвай и това, за да бъдат и непорочни.
5:8 Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от безверник е по-лош.
5:9 Да се записва само такава вдовица, която не е по-долу от шестдесет години, която е била на един мъж жена,
5:10 Известна по добрите си дела: ако е отхранила чеда, ако е приемала странки, ако е омивала нозете на светии, ако е помагала на страдащи, ако се е предавала на всякакво добро дело.
5:11 А по-младите вдовици не приемай, защото, когато страстите им ги отвърнат от Христа, искат да се омъжват,
5:12 та падат под осъждане, защото са се пометнали от първото си убеждение.
5:13 А при това, те навикват да стоят празни, да ходят от къща на къща, и не само да бъдат празни, но и бъбриви, като се месят в чужди работи и говорят това, което не трябва да се говори.
5:14 По тая причина, искам по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули;
5:15 защото някои вече са се отклонили и отишли подир сатана.
5:16 Ако някой вярващ, мъж или жена, има сродници вдовици, нека ги пригледват, та църквата да се не обременява, за да може да пригледва истинските вдовици.
5:17 Презвитер който управлява добре, нека се удостояват с двойна почит, особно ония, които се трудят в словото и поучението,
5:18 защото писанието казва: "Да не обърнеш устата на воля, когато вършее", и: "Работникът заслужава заплатата си".
5:19 Против презвитер не приемай обвинение, освен ако е нанесено от двама или трима свидетели.
5:20 Ония, които съгрешават, изобличавай пред всички, та другите да имат страх.
5:21 Пред Бога, пред Христа Исуса и пред избраните ангели ти заръчвам да пазиш тия заповеди без предразсъдък и нищо да не вършиш с пристрастие.
5:22 Не прибързвай да ръкополагаш никого, нито участвай в чужди грехове. Пази себе си чист.
5:23 Не пий вече само вода, но употребявай малко вино за стомаха си и за честите си боледувания.
5:24 Греховете на някои човеци са явни и предварят ги на съда; а на някои идат отпосле.
5:25 Така и добрите дела на някои са явни; а ония, които не са, не могат да се укрият за винаги.


6:1 Които са слуги под игото на робството, нека считат господарите си достойни за всяка почит, та да не се хули Божието име и учението.
6:2 И ония, които имат вярващи господари, да не ги презират, за гдето са братя; но толкова повече нека им работят, защото ония, които се ползуват от усърдието им, са вярващи и възлюбени. Това поучавай и увещавай;
6:3 и ако някой предава друго учение, и не се съобразява с думите на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочетието,
6:4 той се е възгордял и не знае нищо, а има болничава охота за разисквания и препирни за нищожности, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения,
6:5 крамоли между човеци с развратен ум и лишени от истина, които мислят, че благочестието е средство за печалба.
6:6 А благочестието с задоволство е голяма печалба;
6:7 защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нищо;
6:8 а, като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно.
6:9 А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел.
6:10 Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което се стремиха някои от вярата, и пронизваха себе си с много скърби,
6:11 Но ти, човече Божий, от тия къща; и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.
6:12 Подвизавай се в доброто воинствуване на вярата; хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед мнозина свидетели.
6:13 Заръчвам ти пред Бога, Който оживява всичко и пред Христа Исуса, Който пред Понтийския Пилат засвидетелствува с добрата изповед,
6:14 да пазиш тая заповед чисто и безукорно до явлението на нашия Господ Исус Христос,
6:15 което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Властител, ; Цар на царствуващите и господ на господствуващите,
6:16 Който сам притежава безсмъртие; обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; Комуто да бъде чест и вечна сила. Амин.
6:17 На ония, които имат богатство на тоя свят, заръчай да не високоумствуват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме;
6:18 да суруват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни,
6:19 да събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за бъдеще, за да се хванат за истинският живот.
6:20 О, Тимотее, пази това, което ти е поверено, като се отклоняваш от скверните празнословия и противоречия на криво нареченото знание,
6:21 на което, като се предадоха някои, отстраниха се от вярата. Благодат да бъде с вас. [Амин].