1:1 Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа: Благодат и мир да бъде на вас.
1:2 Всякота благодарим на Бога за всички ви и ви споменаваме в молитвите си,
1:3 като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и твърда надежда в нашия Господ Исус Христос.
1:4 Понеже знаем, възлюбени от Бога, братя, че Той ви е избрал;
1:5 защото нашето благовествуване между вас не беше само с думи, но и със сила, със Светия Дух и с голяма увереност; както и знаете, какви се показахме помежду си заради вас.
1:6 И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като, зарад много скърби, приехте словото с радост, която е от Светия Дух;
1:7 така щото станахте пример на всички вярващи в Македония и в Аханя.
1:8 Защото не само се прогласи Господното слово от вас в Македония и Аханя, но се разчу навсякъде и вашата вяра в Бога, така щото ние нямаме нужда да казваме нещо за нея.
1:9 Защото сами те оповестяват за нас какъв достъп имахме при вас, и как сте се обърнали от идоли към Бога, за да служите на жив и истинен Бог.
1:10 и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Когото въскреси от мъртвите, Който ни избавя от идещия гняв.


2:1 Защото сами вие знаете, братя, че нашия достъп при вас не беше напразно;
2:2 но както бяхме от по напред пострадали и бяхме опозо рени във Филипи, както знаете, одързостихме се в нашия Бог да ви проповядваме Божието Благовевстие всред голяма борба.
2:3 Защото в нашето увещание не е имало самоизмама, нито нечисто подбуждение, нито е било с лукавщина;
2:4 но както сме били одобрени, от Бога да ни повери делото на благовестието, така говорим, не като да угождаваме на човеците, а на Бога, Който изпитва сърцата ни
2:5 Защото, както знаете, никога не сме употребявали ласкателни думи, или прикрито сребролюбие, (Бог е свидетел);
2:6 нито сме търсили слава от човеци, било от вас или от други, (ако и да сме могли да притежаваме власт като Христови апостоли),
2:7 но сме били нежни поради вас, както доилка, когато се грижи за чадата си.
2:8 Така, като имахме гореща любов към вас, беше ни драго да ви предадем не само Божието благовестие, но и своите души, защото ни бяхте станали мили.
2:9 Затова Вие, братя, помните нашия труд и усилие, как работещи денем и нощем, за да не отеготим ни един от вас, проповядвахме ви Божието благовестие.
2:10 Вие сте свидетели, и Бог, как свето, праведно и неукорно се обхождахме към вас, вярващите,
2:11 като знаете как увещавахме и утешавахме всеки един от вас, като баща чедата си,
2:12 и ви заръчахме да се обхождате достойно за Бога, Който ви призовава в Своето царство и слава.
2:13 И за туй и ние непрестанно благодарим на Бога загдето, като приехте чрез нас словото на Божието послание, приехте го, не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което и действува между вас, вярващите.
2:14 Защото вие, братя, станахте подражатели на Божииите в Христа Исуса църкви, които са в Юдея, понеже вие пострадахте същото от своите сънародници, както и от юдеите;
2:15 които и Господа Исуса и пророците убиха, и нас прогониха, на Бога не угождават и на всичките човеци са противни,
2:16 като ни забраняват да говорим на езичниците, за да се спасят. Така те допълнят мярката на греховете си; но безграничният гняв ги постигна.
2:17 А ние, братя, като осиротяхме от вас за малко време, (колкото за телесно присъствие, а не по сърце), постарахме се още повече, с голямо желание, дано видим лицето ви.
2:18 Защото поискахте да дойдем при вас (поне аз Павел) един два пъти, но сатана ни попречи.
2:19 Понеже коя е нашата надежда, или радост, или венец, с който се хвалим? Не сте ли вие, пред нашия Господ Исус при неговото пришествие?
2:20 Защото вие сте нашата слава и радост.


3:1 Затова когато не можахме вече да търпим намерихме за добре да останем сами в Атина;
3:2 и изпратихме Тимотея нашия брат и Божий служител в Христовото благовестие, да ви, да ви утвърди и да ви утеши във вярата ви,
3:3 та да се не колебае никой от тия скърби; защото вие знаете, че на това сме определени.
3:4 Защото, когато бяхме при вас, казахме ви предварително, че има да претърпим беди; което и стана, както знаете.
3:5 И по тая причина, когато не можах да търпя, пратих да узнаят за вярата ви, да не би да ви е изкусил изкусителят, и трудът ни да бъде напразно.
3:6 А когато Тимотей дойде още сега при нас, та ни донесе добри вести за вярата и любовта ви, и че имате всякога добри спомени за нас и желаете да ни видите, както и ние вас,
3:7 тогава, братя, при всичката наша нужда и скръб, утешихме се за вас поради вярата ви;
3:8 понеже ние сега живеем, ако вие стоите твърдо в Господа.
3:9 Защото как можем достатъчно да благодарим на Бога за вас поради всичката радост, с която се радваме за вас пред нашия Бог?
3:10 Нощем и денем се молим преусърдно да видим лицето ви и да допълним това, което не достига на вярата ви.
3:11 А сам нашият Бог и Отец и нашият Господ Исус дано оправи пътя към вас.
3:12 И Господ да ви направи да растете и да преизобилвате в любов един към друг и към всичките, както и ние преизобилваме към вас,
3:13 за да утвърди сърцата ви непорочни в светост пред нашия Бог и Отец при пришествието на нашия Господ Исус с всичките Негови светии.


4:1 Впрочем, братя, молим и увещаваме ви в Господа Исуса, щото, както сте научили от нас, как трябва да се обхождате и да угождавате на Бога, (както и се обхождате), така да преуспявате повече и повече,
4:2 Защото знаете, какви поръчки ви дадохме от името на Господа Исуса.
4:3 Понеже това е Божията воля вашето освещение: да се въздържите от блудство;
4:4 Да знае всеки от вас, как да държи своя съсед със святост и почест.
4:5 не в страстна похот, както и езичниците, които не знаят Бога;
4:6 и да не престъпва никой, та да поврежда брата си в това нещо; защото за всичко това Бог е мъздовъздател, както ви от по напред явихме и уговорихме.
4:7 Защото Бог не ни е призовал на нечистотата, а на светост.
4:8 Затуй, който отхвърля това, не отхвърля човека, но Бога. Който ви дава Светият Си Дух.
4:9 А за братолюбието няма нужда да ви пиша; защото сами вие ще сте научени от Бога да се любите един друг;
4:10 понеже и правите това на всички братя по цяла Македония. Но молим ви се братя, да преуспеете в това повече и повече
4:11 и усърдно да се стараете да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите с ръцете си, както ви заръчахме;
4:12 за да се обхождате благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо.
4:13 А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда.
4:14 Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно със Него.
4:15 Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите.
4:16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на арахангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще въскръснат по-напред;
4:17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.
4:18 И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.


5:1 А за годините и времената братя, няма нужда да се пише;
5:2 защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем.
5:3 Когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избягнат.
5:4 Но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден като крадец.
5:5 Защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня: не сме от нощтта, нито от тъмнината.
5:6 И тъй, да не спим, както другите, но да бъдем будни и трезвени.
5:7 Защото, които спят, нощем спят, и които се опиват, нощем се опиват;
5:8 а ние, като сме от деня, нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен нагръдник вяра и любов и да турим за шлем надежда и спасение.
5:9 Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос,
5:10 Който умря за нас, тъй щото, било че сме живи, или че сме починали, да живеем заедно с Него.
5:11 Затова насърчавайте се един друг, както и правите.
5:12 И молим ви, братя, да признавате тия, които се трудят между вас, като ваши настойници в Господа, и ваши увещатели,
5:13 и да ги почитате твърде много с любов заради делото им. Живейте мирно помежду си.
5:14 Молим ви още, братя, увещавайте безчинните, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички.
5:15 Внимавайте, никой да не връща никому зло за зло; но всякога търсете добро един на друг и на всичките.
5:16 Винаги се радвайте.
5:17 Непрестанно се молете.
5:18 За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.
5:19 Духа не угасвайте.
5:20 Пророчества не презирайте.
5:21 Всичко изпитвайте, дръжте доброто.
5:22 Въздържайте се от всякакво зло.
5:23 А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос.
5:24 Верен е Оня, Който ви призовава, и ще извърши това.
5:25 Братя, молете се за нас.
5:26 Поздравете всички братя със света целувка.
5:27 Заклевам ви в Господа да се прочете това послание на всичките (свети) братя.
5:28 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас. [Амин].