1:1 Павел, с божията воля апостол Исус Христов, до светиите и верните в Христа Исуса, които са в Ефес:
1:2 Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господа Исуса Христа.
1:3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места;
1:4 като ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов;
1:5 като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля,
1:6 за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения Си,
1:7 в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат,
1:8 която е направил да доставя нам изобълно всяка мъдрост и разумение,
1:9 като ни е открил тайната на волята Си според благото намерение, което е положил в Себе Си,
1:10 за да се приложи когато се изпълнят времената, сиреч, да се събере в Христа всичко това, което е небесно и земно,
1:11 в Него казвам, в Когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това според намерението на Бога, Който действува във всичко по решението на Своята воля,
1:12 тъй щото, да бъдем за похвала на неговата слава ние, които отнапред се надяехме на Христа,
1:13 в Когото и вие, като чухте словото на истината, сиреч благовестието на нашето спасение, в Когото като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух,
1:14 който е залог на нашето наследство, догде бъде изкупено притежанието на Бога, да бъдете за похвала на Неговата слава.
1:15 Затова и аз като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта, която сте показали към всичките светии,
1:16 непрестанно благодаря Богу за вас и ви опоменавам в молитвите си,
1:17 дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете,
1:18 и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство,
1:19 и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ,
1:20 с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата,
1:21 далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, от което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия.
1:22 И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко в църквата,
1:23 която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, който изпълнява всичко във всички.


2:1 И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове,
2:2 в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството;
2:3 между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите.
2:4 Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,
2:5 даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени),
2:6 и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса;
2:7 за да показва през идните векове премногото богатства на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса.
2:8 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами нас; това е дар от Бога;
2:9 не чрез дела, за да се не похвали никой.
2:10 Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
2:11 Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце,
2:12 в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бог на света.
2:13 А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близу чрез кръвта на Христа.
2:14 Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно, и развали средната стена, която ги отделяше,
2:15 като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи мир,
2:16 и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.
2:17 И като дойде, благовествува мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тия, които бяха близу;
2:18 защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух.
2:19 Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство:
2:20 понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като с краеъгълен камък сам Христос Исус,
2:21 върху когото всяко здание, стройно сглобено расте за храм свет на Господа;
2:22 в който и вие се вграждате заедно в Духа на Божие обиталище


3:1 Затова аз, Павел, затворник на Исуса Христа заради вас езичниците,
3:2 понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас,
3:3 че по откровение ми стана известна тайната, (както и по-преди вкратце ви писах,
3:4 от което, като прочитате, може да разберете моето проумяване в Христовата тайна)
3:5 която в други поколения не биде известна на човешкия род, както сега чрез Духа се откри на Неговите свети апостоли и пророци,
3:6 а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричасници на [Неговото] обещание в Христа Исуса чрез благовестието,
3:7 на което станах служител според Божията благодат, дар, който ми е дадeн по дейстието на Неговата сила.
3:8 На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;
3:9 и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко,
3:10 тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,
3:11 според превечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса нашия Господ;
3:12 в Когото имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него;
3:13 за която причина ви моля да се не обезсърчавате от моите изпитни за вас, тъй като те са за вас слава,
3:14 затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос],
3:15 от Когото носи името всеки род на небесата и на земята,
3:16 да ви даде според богатствата на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек,
3:17 чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта
3:18 да бъдете силни, да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината,
3:19 и да повикате Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.
3:20 А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,
3:21 на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин.


4:1 И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани,
4:2 със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов,
4:3 и се стараете в свръзката на мира да упазите единството в Духа.
4:4 Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви:
4:5 един Господ, една вяра, едно кръщение
4:6 един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.
4:7 А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал
4:8 Затова казва: "Като възлезе на високо, плени плен И даде дарове на човеците"
4:9 (А това "възлезе" що друго значи, освен че бе и [по-напред] слязъл в местата по-долни от земята.
4:10 Тоя, Който е слязъл е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко).
4:11 И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,
4:12 за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;
4:13 докле всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;
4:14 за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешките заблуди, в лукавство, по измамителни хитрости;
4:15 но, действуващи истинно в любов, да порастнем по всичко в Него, Който е главата, Христос,
4:16 от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.
4:17 Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум,
4:18 помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им;
4:19 които, изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота.
4:20 Но вие не сте така познали Христа;
4:21 понеже сте чули, и сте научили от Него, (както е истината в Исуса),
4:22 да съблечете, според предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти,
4:23 да се обновите в духа на своя ум,
4:24 и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината.
4:25 Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.
4:26 Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви;
4:27 нито давайте място на дявола.
4:28 Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда
4:29 Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат;
4:30 и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението,
4:31 всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махне от вас;
4:32 а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.


5:1 И тъй, бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада;
5:2 и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.
5:3 А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии;
5:4 нито срамотии или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение.
5:5 Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист, или сребролюбец, (който е идолопоклонник), няма наследство в царството на Христа и Бога.
5:6 Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на непокорството.
5:7 И тъй, не бивайте съучастници на тях.
5:8 Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, одхождайте се като чада на светлината;
5:9 (защото плодът на светлината се състои във всичко що е благо, право и истинно).
5:10 Опитвайте, що е благоугодно на Господа;
5:11 и не участвувайте в безплодни дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте;
5:12 защото това, което скришом вършат непокорните, срамно е и да се говори.
5:13 А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно е осветено.
5:14 Затова казва: Стани, ти, който спиш, И възкресни от мъртвите, И ще те осветли Христос.
5:15 И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави, но като мъдри,
5:16 като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.
5:17 Затова не бивайте неомислени, но проумявайте, що е Господната воля.
5:18 И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но напълняйте се с Духа;
5:19 и разговаряйте се със псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си,
5:20 и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос,
5:21 като се подчинявате един на друг в страх от Христа.
5:22 Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа;
5:23 защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото).
5:24 Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже.
5:25 Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,
5:26 за да я освети, като я е очистил с водно омиване чрез словото,
5:27 за да й представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.
5:28 Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби.
5:29 Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата;
5:30 понеже сме части на Неговото тяло [от Неговата плът и от Неговите кости].
5:31 "Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си и двамата ще станат една плът".
5:32 Тая тайна е голяма; но аз говоря това за Христа и за църквата;
5:33 Но и вие, всеки до един, да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си.


6:1 Деца, покорявайте се на родителите си в Господа;
6:2 "Почитай баща си и майка си", (което е първата заповед с обещание),
6:3 "за да ти бъде добре и да живееш много години на земята".
6:4 И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господне.
6:5 Слуги, покорявайте се на господарите си по плът със страх и трепет в простотата на сърцето си, като към Христа.
6:6 Не работете само пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля;
6:7 и слугувайте с добра воля като на Господа, а не на човеци;
6:8 понеже знаете, че всеки слуга или свободен, ще получи от Господа същото добро каквото върши.
6:9 И вие, господари, струвайте същото на тях, като се въздържате от заплашването; понеже знаете, че и на тях и на вас има Господар на небесата, у когото няма лицеприятие.
6:10 Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.
6:11 Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.
6:12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
6:13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.
6:14 Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник,
6:15 и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.
6:16 А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;
6:17 вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;
6:18 молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,
6:19 и за мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дръзновенно тайната на благовестието,
6:20 за което съм посланник в окови, да говоря за него с дръзновение, както прилича да говоря.
6:21 Но, за да знайте и вие за моите работи, и как съм, всичко ще ви каже Тихик, любезният брат и верен в Господа служител;
6:22 когото пратих до вас нарочно за това, да узнаете нашето състояние, и той да утеши сърцата ви.
6:23 Мир на братята, и любов с вяра, от Бога Отца и Господа Исуса Христа.
6:24 Благодат да бъде с всички, които исрено любят нашия Господ Исус Христос. [Амин]