1:1 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
1:2 То в началото беше у Бога.
1:3 Всичко това чрез Него стана; и без Него не e станало нищо от това, което е станало.
1:4 В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.
1:5 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.
1:6 Яви се човек изпратен от Бога, на име Иоан.
1:7 Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него.
1:8 Не беше той светлината, но дойде да свидетелствуо мене беше пръв.
1:9 Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света.
1:10 Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна.
1:11 У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.
1:12 А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;
1:13 които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.
1:14 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
1:15 Иоан свидетелствува за Него, и викаше казвайки: Ето Онзи за Когото рекох, Който иде подир мене, достигна да бъде пред мене, понеже спрямо мене беше пръв.
1:16 Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат;
1:17 понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа.
1:18 Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.
1:19 И ето, свидетелството, което Иоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: Ти кой си?
1:20 Той изповяда, и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос.
1:21 И попитаха го: Тогава що? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророк ли си? И отговори: Не съм.
1:22 На това му рекоха: Кой си? за да дадем отговор на ония, които са ни пратили. Що казваш за себе си?
1:23 Той рече: Аз съм +глас на едного, който вика в пустинята; Прав правете пътя за Господа+, както рече пророк Исаия.
1:24 А изпратените бяха от фарисеите.
1:25 И попитаха го, като му рекоха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито пророкът?
1:26 В отговор Иоан им рече: Аз кръщавам с вода. Посред вас стои Един, Когото вие не познавате,
1:27 Онзи, Който иде подир мене, [Който преден ми биде], Комуто аз не съм достоен да развържа ремика на обущата Му.
1:28 Това стана във Витавара, отвъд Йордан, дето Иоан кръщаваше.
1:29 На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!
1:30 Тоя е за Когото рекох: Подир мене иде човек, Който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше пръв.
1:31 И аз Го не познавах; но дойдох и кръщавам с вода затова, за да бъде Той изявен на Израиля.
1:32 И Иоан свидетелствува, казвайки: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него.
1:33 И аз Го не познах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Светия Дух.
1:34 И видях и свидетелствувам, че Тоя е Божият Син.
1:35 На следния ден Иоан пак стоеше с двама от учениците си.
1:36 И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец!
1:37 И двамата ученика го чуха да говори така, и отидоха подир Исуса.
1:38 И като се обърна Исус и видя, че идат подире Му, каза им: Що търсите? А те Му рекоха: Равви, (което значи, Учителю), где живееш?
1:39 Казва им: Дойдете и ще видите. Дойдоха, прочее, и видяха где живее, и останаха при Него тоя ден. Беше около десетия час.
1:40 Единият от двамата, който чуха от Йоана за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петра.
1:41 Той първо намира своя брат Симона и му казва: Намерихме Месия (което значи Христос).
1:42 Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Ионов; ти ще се наричаш Кифа, (което значи Петър<$FЗначи: Канара.>).
1:43 На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея; и намира Филипа и му казва: Дойди след Мене.
1:44 А Филип беше от Витсаида, от града на Андрея и Петра.
1:45 Филип намира Натанаила и му казва: Намерихме Онзи, за когото писа Моисей в закона и за Когото писаха пророците, Исуса, Йосифовия син, Който е от Назарет,
1:46 Натанаил му рече: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: Дойди и виж.
1:47 Исус видя Натанаила да дохожда към Него, и казва за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавщина.
1:48 Натанаил Му каза: Отгде ме познаваш? Исус в отговор му рече: Преди да те повика Филип, видях те като беше под смоковницата.
1:49 Натанаил му отговори: Учителю, Ти си Божи син, Ти си Израилев цар.
1:50 Исус в отговор му каза: Понеже ти рекох видях те под смоковницата, вярваш ли? Повече от това ще видиш.
1:51 И рече му: Истина, истина ви казвам, [Отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.


2:1 На третия ден имаше сватба в Кана галилейска и Исусовата майка беше там.
2:2 И Исус и учениците Му бяха поканени на сватбата.
2:3 И когато се свърши виното, майката на Исуса Му казва: Вино нямат.
2:4 А Исус - казва: Какво има между Мене и тебе жено? часът Ми още не е дошъл.
2:5 Майка Му казва на слугите: Каквото ви рече, сторете.
2:6 А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очищение, които побираха по две или три мери.
2:7 Исус им казва: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги до горе.
2:8 Тогава им казва: Налейте сега та занесете на настойника на угощението. И те занесоха.
2:9 И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше от къде беше, (но слугите, които бяха налели водата знаеха), настойникът на угощението повика младоженеца и му каза:
2:10 Всеки човек слага първо доброто вино, и по-долното след като се понапият; ти си задържал доброто вино до сега.
2:11 Това извърши Исус в Кана галилейска като начало на знаменията Си, и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.
2:12 След това слезе в Капернаум, Той и майка Му, братята Му, и учениците Му, и там преседяха не много дни.
2:13 И като наближаваше пасхата на юдеите, Исус възлезе в Ерусалим.
2:14 И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, и тия, които седяха и разменяха пари;
2:15 и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на среброменителите, и прекатури трапезите им;
2:16 и на тия, които продаваха гълъбите рече: Дигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом, дом на търговия.
2:17 Учениците Му си спомниха, че е писано: +Ревността за Твоя дом ще ме изяде+.
2:18 По повод на това, юдеите проговаряйки, Му рекоха: Какво знамение ще ни покажеш, тъй като правиш това?
2:19 В отговор Исус им рече: Разрушете тоя храм и за три дни ще го издигна.
2:20 Затова юдеите рекоха: За четиридесет и шест години е бил граден тоя храм, та Ти за три дни ли ще го издигнеш?
2:21 Но Той говореше за храма на тялото Си.
2:22 И тъй, когато биде възкресен от мъртвите, учениците Му си спомниха, че беше казал това; и повярваха на писаното, и словото, което Исус беше говорил.
2:23 И когато беше в Ерусалим, на пасхата през празника мнозина повярваха в Неговото име, като гледаха знаменията, които вършеше.
2:24 Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци,
2:25 и защото Той нямаше нужда да Му свидетелствува някой за човека, понеже сам знаеше що има в човека.


3:1 Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник.
3:2 Той дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.
3:3 Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се роди някой отгоре<$FИли: Изново.>, не може да види Божието царство.
3:4 Никодим Му казва: Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?
3:5 Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.
3:6 Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.
3:7 Не се чуди, че ти рекох: трябва да се родите отгоре.
3:8 Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.
3:9 Никодим в отговор Му рече: Как може да бъде това?
3:10 Исус в отговор му каза: Ти си Израилев учител, и не знаеш ли това?
3:11 Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим, и свидетелствуваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни.
3:12 Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?
3:13 И никой не е възлязъл на небето, освен Тоя, Който е слязъл от небето, сиреч, Човешкият Син, Който е на небето.
3:14 И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син,
3:15 та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот.
3:16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
3:17 Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.
3:18 Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не повярвал в името на Единородния Божий Син.
3:19 И ето що е осъждането: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.
3:20 Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му;
3:21 но който постъпва според истината отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога.
3:22 След това дойде Исус с учениците Си в юдейската земя; и там се бавеше с тях и кръщаваше.
3:23 Също и Иоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода; и людете дохождаха и се кръщаваха.
3:24 Понеже Иоан още не беше хвърлен в тъмница.
3:25 И така възникна препирня от страна на Иоановите ученици с един юдеин относно очистването.
3:26 И дойдоха при Иоана и му рекоха: Учителю, Онзи, Който беше с тебе отвъд Иордан, за Когото ти свидетелствува, ето, Той кръщава, и всички отиват при Него.
3:27 Иоан в отговор рече: Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето.
3:28 Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него.
3:29 Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е пълна.
3:30 Той трябва да расте, а пък да се смалявам
3:31 Онзи, Който дохожда отгоре, е от всички по-горен; който е от земята, земен е, и земно говори. Който дохожда от небето е от всички по-горен.
3:32 Каквото е видял и чул, за Него свидетелствува; но никой не приема свидетелството Му.
3:33 Който е приел Неговото свидетелство потвърдил е с печата си, че Бог е истинен.
3:34 Защото Тоя, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му дава Духа с мярка.
3:35 Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата ръка.
3:36 Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.


4:1 Прочее, Когато Господ узна, че фарисеите чули, какво Исус придобивал и кръщавал повече ученици от Иоана,
4:2 (не че сам Исус кръщаваше, а учениците Му),
4:3 напусна Юдея и отиде пак в Галилея.
4:4 И трябваше да мине през Самария.
4:5 И така, дойде в един самарийски град наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина си Иосифа.
4:6 Там беше Яковият кладенец<$FГръцки: Извор.>. Исус, прочее, уморен от пътуването, седеше така на кладенеца. Беше около шестият час.
4:7 Дохожда една самарянка да си начерпи вода. Казва - Исус: Дай Ми да пия.
4:8 (Защото учениците Му бяха отишли в града да купят храна).
4:9 Впрочем, самарянката Му казва: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? (Защото юдеите не се сношават със самаряните).
4:10 Исус в отговор - каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода?
4:11 Казва Му жената: Господине, нито почерпало имаш, и кладенецът е дълбок; тогава отгде имаш живата вода?
4:12 Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от него, и чадата му, и добитъкът му?
4:13 Исус в отговор - каза: Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожаднее;
4:14 а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.
4:15 Казва Му жената: Господине, дай ми тая вода, за да не ожаднявам нито да извървявам толкова път до тук да изваждам.
4:16 Казва - Исус: Иди, повикай мъжа си и дойди тука.
4:17 В отговор жената Му каза: Нямам мъж. Казва - Исус: Право каза, че нямаш мъж;
4:18 защото петима мъже си водила, и този, който сега имаш не ти е мъж. Това си право казала.
4:19 Казва Му жената: Господине, виждам, че Ти си пророк.
4:20 Нашите бащи в тоя хълм са се покланяли; а вие казвате, че в Ерусалим е мястото гдето трябва да се покланяме.
4:21 Казва - Исус: Жено, вярвай Ми, че иде час, когато нито само в тоя хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отца.
4:22 Вие се покланяте на онова, което не знаете; ние се покланяме не онова, което знаем; защото спасението е от юдеите.
4:23 Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му.
4:24 Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.
4:25 Казва му жената: Зная, че ще дойде Месия (който се нарича Христос); Той, когато дойде, ще ни яви всичко.
4:26 Казва - Исус: Аз, Който се разговарям с тебе съм Месия.
4:27 В това време дойдоха учениците Му, и се почудиха, че се разговаря с жена; но никой не рече: Какво търсиш? или: Защо разговаряш с нея?
4:28 Тогава жената остави стомната си, отиде в града и каза на хората:
4:29 Дойдете да видите човек, който ми каза всичко, което съм сторила. Да не би Той да е Христос?
4:30 Те излязоха от града и отиваха към Него.
4:31 Между това учениците молеха Исуса, казвайки: Учителю, яж.
4:32 А Той им рече: Аз имам храна да ям, за която вие не знаете.
4:33 Затова учениците думаха помежду си: Да не би някой да Му е донесъл нещо за ядене?
4:34 Каза им Исус: Моята храна е да върша волята на Онзи, Който ме е пратил, и да върша Неговата работа.
4:35 Не казвате ли: Още четири месеца и жетвата ще дойде? Ето, казвам ви, подигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва.
4:36 Който жъне получава заплата, и събира плод за вечен живот, за да се радвате заедно и който сее и който жъне.
4:37 Защото в това отношение истинна е думата, че един сее, а друг жъне.
4:38 Аз ви пратих да жънете това, за което не сте се трудили; други се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд.
4:39 И от тоя град много самаряни повярваха в Него поради думите на жената, която свидетелствуваше: Той ми каза всичко, което съм сторила.
4:40 И тъй, когато дойдоха самаряните при Него, помолиха Го да остане при тях; и преседя там два дни.
4:41 И още мнозина повярваха поради неговото учение;
4:42 и на жената казаха: Ние вярваме, не вече поради твоето говорене, понеже сами чухме и знаем, че той е наистина [Христос] Спасителят на света.
4:43 След два дни Той излезе оттам и отиде в Галилея.
4:44 Защото сам Исус заяви, че пророк няма почит в родината си.
4:45 И тъй, когато дойде в Галилея, галилеяните Го приеха, като бяха видели всичко що стори в Ерусалим на празника; защото и те бяха отишли на празника.
4:46 Прочее, Исус пак дойде в Кана Галилейска, гдето беше превърнал водата на вино. И имаше един царски чиновник, чиито син бе болен в Капериаум.
4:47 Той, като чу, че Исус дошъл от Юдея в Галилея отиде при него и Го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране.
4:48 Тогава Исус му рече: Ако не видите знамения и чудеса никак няма да повярвате.
4:49 Царският чиновник Му каза: Господине, слез докле не е умряло детенцето ми.
4:50 Каза му Исус: Иди си; син ти е жив. Човекът повярва думата, която му рече Исус, и си отиде.
4:51 И когато той слизаше към дома си, слугите му го срещнаха и казаха, че син му е жив.
4:52 А той ги попита в кой час му стана по-леко. Те му казаха: В седмия час треската го остави.
4:53 И така бащата разбра, че това е станало в същия час, когато Исус му рече: Син ти е жив. И повярва той и целия му дом.
4:54 Това второ знамение извърши Исус, като дойде пак из Юдея в Галилея.


5:1 Подир това имаше юдейски празник, и Исус влезе в Ерусалим.
5:2 А в Ерусалим, близо до овчата порта, се намира къпалня, наречена по еврейски Витесда, която има пет предверия.
5:3 В тях лежаха множество болни, слепи, куци и изсъхнали, [които чакаха да се раздвижи водата.
5:4 Защото от време на време ангел слизаше в къпалнята и размътваше водата; а който пръв влизаше след раздвижването на водата оздравяваше от каквато и болест да беше болен].
5:5 И там имаше един човек болен от тридесет и осем години.
5:6 Исус, като го видя да лежи, и узна, че от дълго време вече боледувал, каза му: Искаш ли да оздравееш?
5:7 Болният Му отговори: Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мене.
5:8 Исус му казва: Стани, дигни постелката и си ходи.
5:9 И на часа човекът оздравя, дигна постелката си, и започна да ходи. А тоя ден беше събота.
5:10 Затова юдеите казаха на изцеления: Събота е, и не ти е позволено да дигнеш постелката си.
5:11 Но той им отговори: Онзи, Който ме изцели, Той ми рече: Дигни постелката си и ходи?
5:12 Попитаха го: Кой човек ти рече: Дигни постелката си и ходи?
5:13 А изцеленият не знаеше Кой е; защото Исус беше се изплъзнал оттам, тъй като имаше множество народ на това място.
5:14 По-после Исус го намери в храма и му рече: Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за да те не сполети нещо по-лошо.
5:15 Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, Който го изцели.
5:16 И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тия неща в събота.
5:17 А Исус им отговори: Отец Ми работи до сега, и Аз работя.
5:18 Затова юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога.
5:19 Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не може Синът да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец; понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши.
5:20 Защото Отец люби Сина, и Му показва все що върши сам; ще Му показва и от тия по-големи работи, за да се чудите вие.
5:21 Понеже, както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява, тия които иска.
5:22 Защото, нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички.
5:23 за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, Който Го е пратил.
5:24 Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.
5:25 Истина, истина ви казвам, иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят ще живеят.
5:26 Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си;
5:27 и дал Му е власт да извършва съдба, защото е Човешкият Син.
5:28 Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му,
5:29 и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
5:30 Аз не мога да върша нищо от Себе Си; съдя както чуя; и съдбата Ми е справедлива, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил.
5:31 Ако свидетелствувам Аз за Себе Си; свидетелството Ми не е истинно.
5:32 Друг има, Който свидетелствува за Мене; и зная, че свидетелството, което Той дава за Мене е истинно.
5:33 Вие пратихте до Иоана; и той засвидетелствува за истината.
5:34 (Обаче свидетелството, което Аз приемам, не е от човека; но казвам това за да се спасите вие).
5:35 Той беше светилото, което гореше и светеше; и вие пожелахте да се радвате за малко време на неговото светене.
5:36 Но Аз имам свидетелство по-голямо от Иоановото; защото делата, които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил.
5:37 И Отец, Който Ме е пратил, Той свидетелствува за Мене. Нито гласа сте Му чули някога, нито образа сте Му видели.
5:38 И нямате Неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате Този, когото Той е пратил.
5:39 Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват за Мене,
5:40 и пак не искате да дойдете при Мене, за да имате живот.
5:41 От човеци слава не приемам;
5:42 но зная, че вие нямате в себе си любов към Бога.
5:43 Аз дойдох в името на Отца Си, и не Ме приемате; ако дойде друг в свое име, него ще приемете.
5:44 Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единия Бог.
5:45 Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца; има един, който ви обвинява_ Моисей, на когото вие се облагахте.
5:46 Защото, ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже той за мене писа.
5:47 Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате Моите думи?


6:1 Подир това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как им се яви:
6:2 там бяха заедно Симон Петър, Тома наречен Близнак, Натанаил от Кана галилейска, Заведеевите синове, и други двама от учениците Му.
6:3 Симон Петър им казва: Отивам да ловя риба. Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и се качиха на ладията; и през оная нощ не уловиха нищо.
6:4 А като се разсъмваше вече Исус застана на брега; учениците, обаче, не познаха, че е Исус.
6:5 Исус им казва: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха Му: Нямаме.
6:6 А Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. Те, прочее, хвърлиха; и вече не можаха да я извлекат поради многото риби.
6:7 Тогава оня ученик, когото обичаше Исус, казва на Петра: Господ е. А Симон Петър, като чу, че бил Господ, препаса си връхната дреха (защото беше гол) и се хвърли в езерото.
6:8 А другите ученици дойдоха в ладията, (защото не бяха далеч от сушата, на около двеста лакти), и влачеха мрежата с рибата.
6:9 И като излязоха на сушата, видяха жарава положена, и риба турена на нея и хляб.
6:10 Ису эяяя
6:11 Затова Симон Петър се качи на ладията та извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби на брой сто и петдесет и три; и при все, че бяха толкова, мрежата не се съдра.
6:12 Исус им казва: Дойдете да закусите. (И никой от учениците не смееше да го попита: Ти Кой си? понеже знаеха че е Господ).
6:13 Дохожда Исус, взема хляба, и им дава, също и рибата.
6:14 Това беше вече трети път как Исус се яви на учениците след като възкръсна от мъртвите.
6:15 А като позакусиха, Исус казва на Симона Петра: Симоне Ионов, любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тия? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси агънцата Ми.
6:16 Пак му каза втори път: Симоне Ионов, любиш ли Ме? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси овцете Ми.
6:17 Казва му трети път: Симоне Ионов, Обичаш ли Ме? Петър се наскърби за гдето трети път му рече: Обичаш ли Ме? и Му рече: Господи, Ти всичко знаеш, Ти знаеш, че Те обичам. Исус му казва: Паси овцете Ми.
6:18 Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си щеше; но когато остарееш ще простреш ръцете си, и друг ще те опасва, и ще те води където не щеш.
6:19 А това рече като означаваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това казва му: Върви след Мене.
6:20 Петър обръщайки се вижда, че иде подире му ученикът, когото обичаше Исус, този, който на вечерята се обърна на гърдите Му и каза: Господи, кой е този, който ще те предаде?
6:21 Него, прочее, като видя, Петър казва на Исуса, Господи, а на този какво ще стане?
6:22 Исус му казва: Ако искам да остане той докле дойда, тебе що ти е? Ти върви след Мене.
6:23 И така, разнесе се между братята тази дума, че този ученик нямаше да умре. Исус, обаче, не му рече, че няма да умре, но: Ако искам да остане той докле дойда, тебе що ти е?
6:24 Този е ученикът, който свидетелствува за тия неща, който и написа тия неща; и знаем, че неговото свидетелство е истинно.
6:25 Има още и много други дела, които извърши Исус; но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят не щеше да побере написаните книги. [Амин].
6:26 И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. А Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам!
6:27 Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.
6:28 Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой!
6:29 Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали.
6:30 А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга.
6:31 А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име. ГЛАВА 21
6:32 Затова дойдоха войниците и пребиха пищялите на единия и на другия, които бяха разпнати с Исуса.
6:33 Но когато дойдоха при Исуса и Го видяха вече умрял не Му пребиха пищялите.
6:34 Обаче, един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.
6:35 И тоя, който видя, свидетелствува за това, и неговото свидетелство е вярно; и той знае, че говори истината, за да повярвате и вие.
6:36 Защото това стана, за да се изпълни написаното: +Кост Негова няма да се строши+;
6:37 и пак на друго място писанието казва: +Ще погледнат на Него, Когото прободоха+.
6:38 След това, Иосиф от Ариматея, който беше Исусов ученик, но таен, поради страха от юдеите, помоли Пилата да му позволи да вземе Исусовото тяло; и Пилат позволи. Той, прочее, дойде та вдигна тялото Му.
6:39 Дойде и Никодим, който бе дохождал изпърво при Него нощем, и донесе около сто литри смес от смирна и алой.
6:40 И тъй, взеха Исусовото тяло и Го обвиха в плащаница с ароматите, според юдейския обичай на погребване.
6:41 А на мястото, гдето бе разпнат, имаше градина, и в градината нов гроб, в който още никой не бе полаган.
6:42 Там, прочее, положиха Исуса поради юдейския Приготвителен ден; защото гробът беше наблизо. ГЛАВА 20
6:43 защото обикнаха похвалата от човеците повече от похвалата от Бога.
6:44 А Исус извика и рече: Който вярва в Мене, не в Мене вярва, но в Този, Който Ме е пратил.
6:45 И който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил.
6:46 Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва Мене.
6:47 И ако чуе някой думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да съдя света, но да спася света.
6:48 Който Ме отхвърля, и не приема думите Ми, има кой да го съди; словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.
6:49 Защото Аз от Себе Си не говорих; но Отец, Който Ме прати, Той Ми даде заповед, какво да кажа и що да говоря.
6:50 И зная, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И тъй, това, което говоря, говоря го така, както Ми е казал Отец. ГЛАВА 13
6:51 Това не каза от себе си, но бидейки първосвещеник през оная година, предсказа, че Исус ще умре за народа,
6:52 и не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чада.
6:53 И тъй, от онзи ден те се съветваха да Го умъртвят.
6:54 Затова Исус вече не ходеше явно между юдеите, но оттам отиде в страната близо до пустинята, в един град наречен Ефраим, и там остана с учениците.
6:55 А наближаваше юдейската пасха; и мнозина от провинцията отидоха в Ерусалим преди пасхата, за да се очистят.
6:56 И така, те търсеха Исуса, и, стоейки в храма, разговаряха се помежду си: Как ви се вижда? няма ли да дойде на празника?
6:57 А главните свещеници и фарисеите бяха издали заповед, щото, ако узнае някой къде е, да извести, за да Го уловят. ГЛАВА 12
6:58 Исус им рече: Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм.
6:59 Тогава взеха камъни да хвърлят върху Му; но Исус се скри и излезе от храма, [минавайки през сред; и така си отиде]. ГЛАВА 9
6:60 И тъй, мнозина от учениците Му, като чуха това, рекоха; Тежко е това учение; кой може да го слуша?
6:61 Но Исус като знаеше в Себе Си, че учениците Му за туй негодуват, рече им: Това ли ви съблазнява?
6:62 Тогава, какво ще кажете, ако видите Човешкия Син да възлиза там, гдето е бил изпърво?
6:63 Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползува; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.
6:64 Но има някои от вас, които не вярват. Защото Исус отначало знаеше кои са невярващите, и кой е тоя, който щеше да Го предаде.
6:65 И каза: Затова ви рекох, че никой не може да дойде при Мене ако не му е дадено от Отца.
6:66 Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха, и не ходеха вече с Него.
6:67 За туй Исус рече на дванадесетте: Да не искате и вие да си отидете?
6:68 Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот.
6:69 и ние вярваме и знаем, че Ти си [Христос, Син на живия Бог] Светият Божий.
6:70 Исус им отговори: Не Аз ли избрах вас дванадесет, и един от вас е дявол?
6:71 Той говореше за Юда Симонов Искариотски; защото той, един от дванадесетте, щеше да Го предаде. ГЛАВА 7


7:1 Pas k?tyre gj?rave, Jezusi p?rshkoi Galilen?, sepse nuk donte t? endej n?p?r Jude, nga q? Judenjt? k?rkonin ta vrisnin.
7:2 Por festa e Judenjve, ajo e Tabernakujve ishte af?r.
7:3 Prandaj v?llez?rit e tij i than?: ''Nisu prej k?ndej dhe shko n? Jude, q? edhe dishepujt e tu t'i shohin veprat q? ti b?n.
7:4 Askush n? fakt nuk b?n asgj? n? fsheht?si kur k?rkon t? nijhet bot?risht; kur ti do t? b?sh gj?ra t? tilla, tregohu bot?s!''.
7:5 N? fakt as v?llez?rit e tij nuk besonin n? t?.
7:6 At?her? Jezusi u tha aytre: ''Koha ime nuk ka ardhur ende; por koha juaj ?sht? gjithmon? gati.
7:7 Bota nuk mund t'ju urrej? juve, por m? urren mua sepse un? d?shmoj p?r t? se veprat e saj jan? t? mbrapshta.
7:8 Ngjituni ju n? k?t? fest?; un? nuk po ngjitem ende n? k?t? fest?, sepse koha ime ende nuk ?sht? plot?suar''.
7:9 Dhe si u tha atyre k?to gj?ra, mbeti n? Galile.
7:10 Mbasi v?llez?rit e tij u ngjit?n n? fest?, at?her? edhe ai u ngjit atje, jo haptas, por si fshehurazi.
7:11 Judenjt?, pra, e k?rkonin gjat? fest?s dhe thoshnin: ''Ku ?sht? ai?''.
7:12 N? turm? p?shp?ritej shum? p?r t?; disa thoshnin: ''Ai ?sht? i mir?!''. T? tjer? thoshnin: ''Jo, madje ai e mashtron popullin''.
7:13 Por askush nuk fliste haptas p?r t?, nga druajtja e Judenjve.
7:14 Por, aty nga mesi i fest?s, Jezusi u ngjit n? tempull dhe m?sonte.
7:15 Dhe Judenjt? mrrekulloheshin duke th?n?: ''Si i ditka ky shkronjat, pa pasur studiuar?''.
7:16 Jezusi at?her? iu p?rgjigj atyre dhe tha: ''Doktrina ime nuk ?sht? imja, por e atij q? m? ka d?rguar.
7:17 N? qoft? se dikush don t? b?j? vullnetin e tij, do ta njoh? n?se kjo doktrin? vjen nga Per?ndia apo q? un? flas nga vetja ime.
7:18 Kush flet nga vetja e tij k?rkon lavdin? e vet, kurse ai q? k?rkon lavdin? e atij q? e ka d?rguar ?sht? i v?rtet?, dhe n? t? nuk ka padrejt?si.
7:19 A nuk jua ka dh?n? Moisiu ligjin? E pra, asnj? nga ju nuk e v? n? praktik? ligjin. Pse k?rkoni t? m? vritni?''.
7:20 Turma u p?rgjigj dhe tha: ''Ti ke nj? demon; kush k?rkon t? t? vras??''.
7:21 Jezusi u p?rgjigj dhe u tha: ''Un? b?ra nj? vep?r dhe ju t? gjith? jeni t? mreku-lluar.
7:22 Prandaj Moisiu iu dha rrethprerjen (ajo nuk ?sht? prej Moisiut, por prej et?rve); dhe ju e rrethpritni nj? njeri t? shtun?n.
7:23 N? qoft? se nj? njeri merr rrethprerjen t? shtun?n, q? t? mos shkelet ligji i Moisiut, ju zem?roheni kund?r meje sepse sh?rova t?r?sisht? nj? njeri t? shtun?n?
7:24 Mos gjykoni sipas pamjes s? jashtme, por gjykoni sipas drejt?sis?!''
7:25 At?her? disa nga Jeruzalemi than?: ''A nuk ?sht? ky ai q? k?rkojn? ta vrasin?
7:26 E megjithat? ja, ai po flet lirisht dhe nuk i thon? asgj?; mos kan? njohur krer?t me t? v?rtet? se ai ?sht? Krishti?
7:27 Por ne e dim? se nga ?sht? ai; nd?rsa kur t? vij? Krishti, askush nuk do ta dij? se nga ?sht?''.
7:28 At?her? Jezusi, duke m?suar n? tempull, thirri dhe tha: ''Ju m? njihni dhe e dini se nga jam, megjithat? un? s'kam ardhur nga vetja, por ai q? m? ka d?rguar ?sht? i v?rtet? dhe ju nuk e njihni.
7:29 Por un? at? e njoh, sepse jam nga ai dhe ai m? d?rgoi''.
7:30 Prandaj ata k?rkonin ta kapnin, por askush nuk vuri dor? mbi t?, sepse ora e tij s'kishte ardhur akoma.
7:31 Por shum? veta nga turma besuan n? t? dhe thoshnin: ''Kur t? vij? Krishti, a do t? b?j? m? shum? shenja se k?to q? ka b?r? ky?''.
7:32 Farisenjt? d?gjuan turm?n duke p?shp?ritur k?to gj?ra p?r t?; prandaj farisenjt? dhe krer?t e prift?rinjve d?rguan roje p?r ta kapur.
7:33 At?her? Jezusi u tha atyre: ''Un? jam edhe p?r pak koh? me ju, pastaj do t? shkoj tek ai q? m? ka d?rguar.
7:34 Do t? m? k?rkoni e nuk do t? m? gjeni; dhe atje ku do t? jem un?, ju nuk do t? mund t? vini''.
7:35 Prandaj Judenjt? thonin n? mes tyre: ''Ku do t? shkoj? ky q? ne nuk do ta gjejm?? Mos do t? shkoj? tek ata q? jan? shp?rndar? midis Grek?ve, dhe t? m?soj? Grek?t?
7:36 ?far? deshi t? thoshte kur tha: "Ju do t? m? k?rkoni dhe nuk do t? m? gjeni"; dhe: "Atje ku do t? jem un?, ju nuk mund t? vini"?''.
7:37 Dit?n e fundit, n? dit?n e madhe t? fest?s, Jezusi u ?ua n? k?mb? dhe thirri duke th?n?: ''N?se dikush ka etje, le t? vij? tek un? e t? pij?.
7:38 Ai q? beson n? mua, si? ka th?n? Shkrimi, nga brend?sia e tij do t? burojn? lumenj uji t? gjall?''.
7:39 Por k?t? ai e tha p?r Frym?n, q? do t? merrnin ata q? do t? besonin n? t?; sepse Fryma e Shenjt? n? fakt nuk ishte dh?n? ende, sepse Jezusi ende nuk ishte p?rl?vduar.
7:40 Shum? veta nga turma, kur i d?gjuan k?to fjal?, thoshnin: ''Ky ?sht? me t? v?rtet? Profeti!''.
7:41 T? tjer? thoshnin: ''Ky ?sht? Krishti''. Kurse t? tjer? thoshnin: ''Vall? nga Galilea vjen Krishti?
7:42 A nuk thot? Shkrimi se Krishti vjen nga pasardhja e Davidit dhe nga Bethlehemi, fshati ku jetonte Davidi?''.
7:43 K?shtu pati p?r?arje n? turm? p?r shkak t? tij.
7:44 Dhe disa prej tyre donin ta kapnin, por askush nuk vuri dor? mbi t?.
7:45 At?her? rojet u kthyen te krer?t e prift?rinjve dhe te farisenjt?, dhe k?ta u than? atyre: ''Pse nuk e soll?t?''.
7:46 Rojet u p?rgjigjen: ''Asnjeri nuk ka folur kurr? si ai njeri''.
7:47 Prandaj farisenjt? iu p?rgjigj?n atyre: ''Mos u g?njyet edhe ju?
7:48 Mos vall? ndonj? nga krer?t ose nga farisenjt? besoi n? t??
7:49 Por kjo turm?, q? nuk e njeh ligjin, ?sht? e mallkuar''.
7:50 Nikodemi, nj? prej tyre, i cili nat?n kishte shkuar te Jezusi, u tha atyre:
7:51 ''Ligji yn? d?non vall? nj? njeri para se ta ket? d?gjuar dhe ta dij? ?'ka b?r? ai?''.
7:52 Ata u p?rgjigj?n dhe i than?: ''Mos je edhe ti nga Galilea? Hulumto Shkrimet dhe do t? shoh?sh se nga Galilea s'ka dal? kurr? profet''.
7:53 Dhe secili u kthye n? sht?pin? e vet.


8:1 Dhe Jezusi shkoi n? malin e Ullinjve.
8:2 Por, si zbardhi dita, u kthye p?rs?ri n? tempull dhe gjith? populli erdhi tek ai; dhe ai u ul dhe i m?sonte.
8:3 At?her? farisenjt? dhe skrib?t i prun? nj? grua q? ishte kapur duke shkelur kuror?n dhe, mbasi e vun? n? mes,
8:4 i than? Jezusit: ''M?sues, kjo grua ?sht? kapur n? flagranc?, duke shkelur kuror?n.
8:5 Por n? ligj Moisiu na ka urdh?ruar t? vriten me gur? gra t? tilla, por ti ?'thua?''.
8:6 Flisnin k?shtu p?r ta v?n? n? prov? dhe p?r t? pasur di?ka p?r ta paditur. Por Jezusi, duke u sht?n? se nuk d?gjoi, u p?rkul dhe shkruante me gisht n? dhe.
8:7 Dhe, kur ata vazhdonin ta pyesnin, ai u drejtua dhe u tha atyre: ''Kush nga ju ?sht? pa m?kat, le ta hedh? i pari gurin kund?r saj!''.
8:8 Pastaj u p?rkul p?rs?ri dhe shkruante n? dhe.
8:9 At?her? ata, e d?gjuan k?t? dhe t? bindur nga nd?rgjegjja, u larguan nj? nga nj?, duke filluar nga m? t? vjetrit e deri te t? fundit; k?shtu Jezusi mbeti vet?m me at? grua, q? q?ndronte atje n? mes.
8:10 Jezusi at?her? u ngrit dhe, duke mos par? tjet?r p?rve? gruas, i tha: ''O grua, ku jan? ata q? t? paditnin? Askush nuk t? d?noi?''.
8:11 Dhe ajo u p?rgjigj: ''Askush, Zot''. At?her? Jezusi i tha: ''As un? nuk t? d?noj; shko dhe mos m?kato m?''.
8:12 Dhe Jezusi u foli atyre p?rs?ri duke th?n?: ''Un? jam drita e bot?s; kush m? ndjek nuk do t? ec? n? err?sir?, por do t? ket? drit?n e jet?s''.
8:13 At?her? farisenjt? i than?: ''Ti d?shmon p?r vetveten; d?shmimi yt nuk ?sht? i v?rtet?''.
8:14 Jezusi u p?rgjigj dhe u tha atyre: ''Edhe pse d?shmoj p?r vetvete, d?shmimi im ?sht? i v?rtet?, sepse un? e di nga kam ardhur e ku po shkoj; ju, p?rkundrazi, nuk e dini as nga vij dhe as ku po shkoj.
8:15 Ju gjykoni sipas mishit, un? nuk gjykoj asnjeri.
8:16 Por, edhe kur gjykoj, gjykimi im ?sht? i v?rtet?, sepse un? nuk jam vet?m, por jam un? dhe Ati q? m? d?rgoi.
8:17 Edhe n? ligjin tuaj ?sht? shkruar se d?shmimi i dy njer?zve ?sht? i v?rtet?.
8:18 Un? jam ai q? d?shmoj p?r vetvete dhe Ati q? m? ka d?rguar d?shmon p?r mua''.
8:19 At?her? i than?: ''Ku ?sht? Ati yt?''. Jezusi u p?rgjigj: ''Ju nuk m? njihni as mua, as Atin tim; po t? m? njihnit mua, do t? njihnit edhe Atin tim''.
8:20 Jezusi i shprehu k?to fjal? n? vendin e thesarit, duke m?suar n? tempull dhe askush nuk e kapi, sepse nuk i kishte ardhur akoma ora.
8:21 Jezusi, pra, u tha atyre p?rs?ri: ''Un? po shkoj dhe ju do t? m? k?rkoni, dhe do t? vdisni n? m?katin tuaj. Atje ku shkoj un?, ju nuk mund t? vini''.
8:22 Prandaj Judenjt? thoshnin: ''Mos don t? vras? veten, sepse thot?: "Ku shkoj un?, ju nuk mund t? vini"?''.
8:23 Dhe ai u tha atyre: ''Ju jeni nga k?tu posht?, kurse un? jam nga atje lart; ju jeni prej k?saj bote, un? nuk jam prej k?saj bote.
8:24 Prandaj ju thash? se ju do t? vdisni n? m?katet tuaja, sepse po t? mos besoni se un? jam, ju do t? vdisni n? m?katet tuaja''.
8:25 At?her? ata i than?: ''Kush je ti?''. Dhe Jezusi u tha atyre: ''Pik?risht at? q? ju thash?.
8:26 Shum? gj?ra kam p?r t? th?n? e p?r t? gjykuar lidhur me ju; por ai q? m? ka d?rguar ?sht? i v?rtet? dhe gj?rat q? kam d?gjuar nga ai, ia them bot?s''.
8:27 Ata nuk e kuptuan se ai po u fliste atyre p?r Atin.
8:28 At?her? Jezusi u tha atyre: ''Kur ta keni lartuar Birin e njeriut, at?her? do t? njihni se un? jam, dhe se nuk b?j asgj? prej vetvetes, por i them k?to gj?ra ashtu si Ati m? ka m?suar.
8:29 Dhe ai q? m? ka d?rguar ?sht? me mua; Ati s'm? ka l?n? vet?m, sepse b?j vazhdimisht gj?rat q? i p?lqejn?''.
8:30 Nd?rsa ai thoshte k?to gj?ra, shum? veta besuan n? t?.
8:31 At?her? Jezusi u tha Judenjve q? besuan n? t?: ''N?se do t? q?ndroni n? fjal?n time, jeni me t? v?rtet? dishepujt e mi;
8:32 do ta njihni t? v?rtet?n dhe e v?rteta do t'ju b?j? t? lir?''.
8:33 Ata iu p?rgjigj?n: ''Ne jemi pasardh?s t? Abrahamit dhe s'kemi qen? kurr? sk-llev?r t? askujt; si mund t? thuash ti: "Do t? b?heni t? lir?"?''.
8:34 Jezusi u p?rgjigj atyre: N? t? v?rtet?, n? t? v?rtet? po ju them: Kush b?n m?katin ?sht? skllav i m?katit.
8:35 Por skllavi nuk rri p?rgjithmon? n? sht?pi; nd?rsa biri rri p?rgjithmon?.
8:36 Pra, n?se Biri do t'ju b?j? t? lir?, do t? jeni me t? v?rtet? t? lir?''.
8:37 ''Un? e di se jeni pasardh?sit e Abrahamit, por ju k?rkoni t? m? vrisni, sepse fjala ime nuk gjen vend n? ju.
8:38 Un? flas p?r ?'kam par? tek Ati im, dhe ju b?ni gj?rat q? keni par? tek ati juaj''.
8:39 Ata, duke u p?rgjigjur, i than?: ''Ati yn? ?sht? Abrahami''. Jezusi u tha atyre: ''Po t? ishit bij t? Abrahamit, do t? b?nit veprat e Abrahamit;
8:40 por ju tani k?rkoni t? m? vrisni mua, q? ju kam folur t? v?rtet?n q? kam d?gjuar nga Per?ndia; Abrahami k?t? nuk e b?ri.
8:41 Ju b?ni veprat e atit tuaj''. Prandaj ata i than?: ''Ne nuk lind?m nga kurv?rimi; ne kemi nj? At? t? vet?m: Per?ndin?''.
8:42 At?her? Jezusi u tha atyre: ''Po t? ishte Per?ndia Ati juaj, ju do t? m? donit, sepse kam dal? dhe kam ardhur nga Per?ndia; nuk kam ardhur, pra, nga vetja ime, por ai m? ka d?rguar.
8:43 P?rse nuk e kuptoni th?nien time? Sepse nuk mund t? d?gjoni fjal?n time.
8:44 Ju jeni nga djalli, q? ?sht? ati juaj, dhe doni t? b?ni d?shirat e atit tuaj; ai ishte vras?s q? nga fillimi dhe nuk q?ndroi n? t? v?rtet?n, sepse n? t? nuk ka t? v?rtet?. Kur thot? t? rrema, flet nga vetvetja, sepse ?sht? g?njeshtar dhe ati i rren?s.
8:45 Kurse mua, duke qen? se ju them t? v?rtet?n, nuk m? besoni.
8:46 Cili nga ju m? bind p?r m?kat? N?se flas t? v?rtet?n, p?rse nuk m? besoni?
8:47 Kush ?sht? prej Per?ndis?, i d?gjon fjal?t e Per?ndis?; prandaj ju nuk d?gjoni, se nuk jeni prej Per?ndis?''.
8:48 At?her? Judenjt? iu p?rgjigj?n dhe i than?: ''A nuk themi me t? drejt? se ti je Samaritan dhe se ke nj? demon?''.
8:49 Jezusi u p?rgjigj: ''Un? s'kam nj? demon, por nderoj Atin tim; ju p?rkundrazi m? ?nderoni.
8:50 Tani un? nuk k?rkoj lavdin? time, ka kush e k?rkon dhe gjykon.
8:51 N? t? v?rtet?, n? t? v?rtet? po ju them se ai q? zbaton fjal?n time, nuk do ta shoh? kurr? vdekjen, p?rjet?''.
8:52 Pra Judenjt? i than?: ''Tani njohim se ti ke nj? demon. Abrahami dhe profet?t kan? vdekur, kurse ti thua: "Kur nj?ri zbaton fjal?n time, nuk do ta shijoj? kurr? vdekjen, p?rjet?".
8:53 Ti qenke m? i madh se ati yn? Abraham, i cili ka vdekur? Edhe profet?t kan? vdekur; kush pretendon se je?''.
8:54 Jezusi u p?rgjigj: ''N? qoft? se un? e p?rl?vdoj veten, lavdia ime s'?sht? asgj?. ?sht? Ati im ai q? m? p?rl?vdon, p?r t? cilin ju thoni se ?sht? Per?ndia juaj.
8:55 Por ju ende s'e keni njohur, kurse un? e njoh dhe, po t? thoja se nuk e njoh, do t? isha nj? g?njeshtar si ju; por un? e njoh dhe e zbatoj fjal?n e tij.
8:56 Abrahami, ati juaj, ngaz?llohej n? shpres?n q? t? shihte dit?n time; e pa dhe u g?zua''.
8:57 Judenjt?, pra, i than?: ''Ti ende nuk je pes?dhjet? vje? dhe e paske par? Abrahamin?''.
8:58 Jezusi u tha atyre: ''N? t? v?rtet?, n? t? v?rtet? un? po ju them: para se t? kishte lindur Abrahami, un? jam''.
8:59 At?her? ata mor?n gur?, q? t'i hidhnin kund?r tij; por Jezusi u fsheh dhe doli nga tempulli, duke kaluar midis tyre; dhe k?shtu u largua.


9:1 Kur po kalonte, pa nj? njeri q? ishte i verb?r q? nga lindja.
9:2 Dhe dishepujt e tij e pyet?n duke th?n?: ''M?sues, kush ka m?katuar, ai apo prind?rit e tij, q? ai ka lindur i verb?r?''.
9:3 Jezusi u p?rgjigj: ''As ai, as prind?rit e tij s'kan? m?katuar, por kjo ndodhi q? tek ai t? d?ftohen veprat e Per?ndis?.
9:4 Un? duhet t'i kryej veprat e atij q? m? ka d?rguar sa ?sht? dit?; vjen nata kur askush nuk mund t? veproj?.
9:5 Derisa jam n? bot?, un? jam drita e bot?s''.
9:6 Pasi kishte th?n? k?to gj?ra, p?shtyu p?rdhe, b?ri balt? me p?shtym? dhe leu syt? e t? verbrit me t?.
9:7 Pastaj i tha: ''Shko, lahu n? pellgun e Siloamit'' (q? do t? thot?: d?rguar); dhe ai shkoi atje, u la dhe u kthye duke par?.
9:8 At?her? fqinjt? dhe ata q? m? par? e kishin par? t? verb?r, than?: ''A s'?sht? ky ai q? rrinte ulur dhe lypte?''.
9:9 Disa thoshnin: ''Ai ?sht?''. T? tjer?: ''I p?rngjan atij''. Dhe ai thoshte: ''Un? jam''.
9:10 I than? pra: ''Si t? jan? hapur syt??''.
9:11 Ai u p?rgjigj dhe tha: ''Nj? njeri, q? quhet Jezus, ka b?r? balt?, m'i leu syt? dhe m? tha: "Shko te pellgu i Siloamit dhe lahu". Dhe un? shkova atje, u lava dhe m'u kthye drita e syve''.
9:12 Dhe ata i than?: ''Ku ?sht? ai?''. Ai u p?rgjigj: ''Nuk e di''.
9:13 At?her? ata e ?uan te farisenjt? at? q? m? par? kishte qen? i verb?r.
9:14 Dhe ishte e shtun? kur Jezusi b?ri balt?n dhe ia hapi syt?.
9:15 Edhe farisenjt?, pra, e pyesnin p?rs?ri si e fitoi drit?n e syve. Dhe ai u tha atyre: ''M? vuri balt? mbi sy, u lava dhe shoh''.
9:16 At?her? disa farisenj than?: ''Ky njeri nuk ?sht? nga Per?ndia, sepse nuk e respekton t? shtun?n!''. T? tjer? thoshnin: ''Si mund t? kryej? shenja t? tilla nj? njeri m?katar?''. Dhe kishte p?r?arje midis tyre.
9:17 E pyet?n, pra, p?rs?ri t? verbrin: ''Po ti, ?'thua p?r at? p?r faktin q? t'i ka hapur syt??''. Ai tha: ''?sht? nj? profet''.
9:18 Por Judenjt? nuk besuan se ai kishte qen? i verb?r dhe se kishte fituar drit?n e syve, derisa thirr?n prind?rit e atij q? kishte fituar drit?n e syve.
9:19 Dhe i pyet?n ata: ''A ?sht? ky djali juaj, p?r t? cilin ju thoni se ka lindur i verb?r? Vall? si sheh tani?''.
9:20 Prind?rit e tij, duke u p?rgjigjur atyre, than?: ''E dim? se ky ?sht? djali yn? dhe se ka lindur i verb?r,
9:21 por ne nuk dim? se si sheh tani ose se kush ia ka hapur syt?; pyeteni at?; ai mosh? ka, do t'ju flas? p?r veten e vet''.
9:22 K?to than? prind?rit e tij, sepse kishin frik? nga Judenjt?; sepse Judenjt? kishin vendosur q?, n?se dikush do ta rr?fente Jezusin si Krishti, do t? p?rjashtohej nga sinagoga.
9:23 Prandaj prind?rit e tij than?: ''Mosh? ka, pyeteni at?''.
9:24 At?her? ata e thirr?n p?rs?ri njeriun q? kishte qen? i verb?r dhe i than?: ''Jepi lavdi Per?ndis?; ne e dim? se ai njeri ?sht? m?katar''.
9:25 Ai at?her? u p?rgjigj dhe tha: ''N? ?sht? m?katar, nuk e di, por di nj? gj?, q? isha i verb?r dhe tani shoh''.
9:26 E pyet?n p?rs?ri: ''?'t? b?ri? Si t'i ka hapur syt??''.
9:27 Ai u p?rgjigj atyre: ''Un? tashm? ua kam th?n? dhe ju nuk keni d?gjuar; pse doni ta d?gjoni p?rs?ri? Doni ndoshta t? b?heni edhe ju dishepuj t? tij?''.
9:28 Por ata e fyen dhe than?: ''Ti je dishepull i tij, por ne jemi dishepuj t? Moisiut!
9:29 Ne e dim? se Per?ndia i foli Moisiut; sa p?r at?, nuk e dim? se nga ?sht?''.
9:30 Ai njeri u p?rgjigj dhe u tha atyre: ''E pra, ?sht? e ?uditshme q? ju t? mos dini nga ?sht? ai; megjithat? ai m'i hapi syt?!
9:31 Dhe ne e dim? se Per?ndia nuk i d?gjon m?katar?t, por n?se dikush ?sht? i druajtsh?m ndaj Per?ndis? dhe b?n vullnetin e tij, ai at? e d?gjon!
9:32 Q? prej fillimit t? bot?s nuk ?sht? d?gjuar q? dikush t'ia ket? hapur syt? nj? t? linduri t? verb?r.
9:33 Po t? mos ishte ky nga Per?ndia, nuk do t? mund t? b?nte asgj?''.
9:34 Ata u p?rgjigj?n dhe i than?: ''Ti ke lindur i t?ri n? m?kate e don t? na m?sosh?''. Dhe e nxor?n jasht?.
9:35 Jezusi e mori vesh se e nxor?n jasht? dhe, kur e gjeti, i tha: ''A beson ti n? Birin e Per?ndis??''.
9:36 Ai u p?rgjigj dhe tha: ''Kush ?sht?, Zot, q? un? t? besoj n? t??''.
9:37 Dhe Jezusi i tha: ''Ti e ke par?; ?sht? pik?risht ai q? po t? flet''.
9:38 At?her? ai tha: ''Un? besoj, o Zot''; dhe e adhuroi.
9:39 Pastaj Jezusi tha: ''Un? kam ardhur n? k?t? bot? p?r t? b?r? nj? gjyq, q? ata q? nuk shohin t? shohin dhe ata q? shohin t? verbohen''.
9:40 Disa nga farisenjt? q? ishin me t? i d?gjuan k?to gj?ra dhe i than?: ''Jemi t? verb?r edhe ne?''.
9:41 Jezusi u p?rgjigj atyre: ''Po t? ishit t? verb?r, nuk do t? kishit asnj? m?kat; por tani thoni: "Ne shohim", prandaj m?kati juaj mbetet''.


10:1 ''N? t? v?rtet?, n? t? v?rtet? un? po ju them: Ai q? nuk hyn n?p?r der? t? vath?s s? deleve, por ngjitet nga nj? an? tjet?r, ai ?sht? vjedh?s dhe kusar;
10:2 kurse kush hyn n?p?r der? ?sht? bariu i deleve.
10:3 Atij ia hap portieri; delet e d?gjojn? z?rin e tij, dhe ai i th?rret delet e tij me em?r dhe i prin jasht?.
10:4 Dhe, pasi i ka nxjerr? delet e tij, shkon para tyre; dhe delet e ndjekin, sepse njohin z?rin e tij.
10:5 Por nuk ndjekin asnj? t? huaj, por do t? ikin larg tij, sepse nuk e njohin z?rin e t? huajve''.
10:6 Jezusi u tha atyre k?t? sh?mb?lltyr?, por ata nuk mor?n vesh p?r ?far? po u fliste.
10:7 Prandaj Jezusi u tha atyre p?rs?ri: ''N? t? v?rtet?, n? t? v?rtet? po ju them: un? jam dera e deleve.
10:8 T? gjith? ata q? erdh?n para meje jan? vjedh?s e kusar?; por delet nuk i kan? d?gjuar.
10:9 Un? jam dera; n?se dikush hyn n?p?rmjet meje, do t? shp?tohet; do t? hyj?, do t? dal? dhe do t? gjej? kullot?.
10:10 Vjedh?si nuk vjen ve?se p?r t? vjedhur, p?r t? vrar? e p?r t? shkat?rruar; por un? kam ardhur q? t? ken? jet? e ta ken? me boll?k.
10:11 Un? jam bariu i mir?; bariu i mir? jep jet?n e vet p?r delet.
10:12 Kurse rrog?tari, q? nuk ?sht? bari, dhe delet nuk jan? t? vetat, sheh ujkun q? po vjen, i braktis delet dhe ik?n; dhe ujku i rr?mben dhe i shp?rndan delet.
10:13 Rrog?tari ik?n, sepse ?sht? rrog?tar dhe nuk do t'ia dij? p?r delet.
10:14 Un? jam bariu i mir?, dhe i njoh delet e mia dhe ato m? njohin mua,
10:15 ashtu si? m? njeh Ati mua dhe un? e njoh Atin dhe l? jet?n time p?r delet.
10:16 Un? kam edhe dele t? tjera q? nuk jan? t? k?saj vathe; duhet t'i mbledh edhe ato, dhe ato do ta d?gjojn? z?rin tim, dhe do t? jet? nj? tuf? e vetme dhe nj? Bari i vet?m.
10:17 Prandaj Ati m? do, sepse un? e l? jet?n time q? ta marr p?rs?ri.
10:18 Askush nuk mund t? ma heq?, por e l? nga vetja; un? kam pushtet ta l? e pushtet ta marr p?rs?ri; ky ?sht? urdhri q? kam marr? nga Ati im''.
10:19 At?her? lindi p?rs?ri nj? p?r?arje midis Judenjve p?r shkak t? k?tyre fjal?ve.
10:20 Dhe shum? nga ata thoshnin: ''Ai ka nj? demon dhe nuk ?sht? n? vete; p?rse e d?gjoni?''.
10:21 T? tjer? thoshnin: ''K?to nuk jan? fjal? t? nj? t? demonizuari; a mundet nj? demon t'ua hap syt? t? verb?rve?''.
10:22 U kremtua festa e Kushtimit n? Jeruzalem, dhe ishte dim?r.
10:23 Dhe Jezusi po ecte n? tempull, n?n portikun e Salomonit.
10:24 E rrethuan, pra, Judenjt? dhe i than?: ''Deri kur do t? na mbash pezull? N?se je Krishti, na e thuaj haptas''.
10:25 Jezusi u p?rgjigj atyre: ''Un? jua kam th?n?, por ju nuk besoni; veprat q? b?j n? em?r t? Atit tim, jan? ato q? d?shmojn? p?r mua.
10:26 Por ju nuk besoni, sepse nuk jeni nga delet e mia, si? jua kam th?n?.
10:27 Delet e mia e d?gjojn? z?rin tim, un? i njoh dhe ato m? ndjekin;
10:28 dhe un? u jap atyre jet?n e p?rjetshme dhe nuk do t? humbasin kurr?, e askush nuk do t'i rr?mbej? nga dora ime.
10:29 Ati im, q? m'i dha, ?sht? m? i madh se t? gjith?; dhe askush nuk mund t'i rr?mbej? nga dora e Atit tim.
10:30 Un? dhe Ati jemi nj?''.
10:31 Prandaj Judenjt? mor?n p?rs?ri gur? p?r ta vrar? me gur?.
10:32 Jezusi u p?rgjigj atyre: ''Ju tregova shum? vepra t? mira nga Ati im; p?r cil?n nga k?to m? vrisni me gur??''.
10:33 Judenjt? u p?rgjigj?n duke th?n?: ''Ne nuk t? vrasim me gur? p?r asnj? vep?r t? mir?, po p?r blasfemi, dhe sepse ti, duke qen? njeri, e b?n veten Per?ndi''.
10:34 Jezusi u p?rgjigj atyre: ''A nuk ?sht? shkruar n? ligjin tuaj: "Un? thash?: Ju jeni per?ndi"?
10:35 N?se ai i quan per?ndi ata, t? cil?ve u qe drejtuar fjala e Per?ndis? (dhe Shkrimi nuk mund t? bjer? posht?),
10:36 ju thoni se ai, q? Ati e ka shenjt?ruar dhe e ka d?rguar n? bot?, blasfemon, sepse ka th?n?: "Un? jam Biri i Per?ndis?"?
10:37 N?se un? nuk b?j veprat e Atit tim, mos m? besoni,
10:38 por n?se i b?j, edhe po t? mos m? besoni mua, u besoni t? pakt?n veprave, q? t? njihni e t? besoni se Ati ?sht? n? mua dhe un? n? at?''.
10:39 P?r k?t? arsye ata k?rkonin p?rs?ri ta kapnin, por ai ikte nga duart e tyre.
10:40 Dhe shkoi p?rs?ri p?rtej Jordanit, n? vendin ku m? par? Gjoni pag?zonte; dhe ndaloi aty.
10:41 Dhe shum? veta erdh?n tek ai dhe thoshnin: ''Gjoni v?rtet nuk b?ri asnj? shenj?, por gjith?ka q? Gjoni tha p?r k?t? ishte e v?rtet?''.
10:42 Dhe atje shum? veta besuan n? t?.


11:1 Ishte at?her? i s?mur? nj? far? Llazari nga Betania, fshati i Maris? dhe i Mart?s, motr?s s? saj.
11:2 Maria ishte ajo q? e vajosi me vaj er?k?nd?sh?m Zotin dhe ia fshiu k?mb?t me flok?t e saj; dhe v?llai i saj, Llazari, ishte i s?mur?.
11:3 Prandaj motrat i d?rguan fjal? Jezusit: ''Zot, ja, ai q? ti e do shum? ?sht? i s?mur?''.
11:4 Dhe Jezusi si d?gjoi k?to tha: ''Kjo s?mundje nuk ?sht? p?r vdekje, po p?r lavdin? e Per?ndis?, q? n?p?rmjet saj t? p?rl?vdohet Biri i Per?ndis?''.
11:5 Por Jezusi e donte Mart?n, motr?n e saj dhe Llazarin.
11:6 Kur d?gjoi se Llazari ishte i s?mur?, q?ndroi edhe dy dit? n? vendin ku ishte.
11:7 Pastaj u tha dishepujve: ''T? kthehemi p?rs?ri n? Jude''.
11:8 Dishepujt i than?: ''M?sues, pak m? par? Judenjt? k?rkonin t? t? vrisnin me gur? dhe ti po shkon p?rs?ri atje?''.
11:9 Jezusi u p?rgjigj: ''Nuk jan? vall? dymb?dhjet?, or?t e dit?s? Kur dikush ec?n dit?n, nuk pengohet, sepse sheh drit?n e k?saj bote,
11:10 por n?se dikush ec?n nat?n, pengohet, sepse drita nuk ?sht? n? t?''.
11:11 Mbasi i tha k?to gj?ra, shtoi: ''Mikun ton?, Llazarin e ka z?n? gjumi, por un? po shkoj ta zgjoj''.
11:12 At?her? dishepujt e tij than?: ''Zot, po t? flej?, do t? shp?toj?''.
11:13 Por Jezusi u kishte folur p?r vdekjen e tij, kurse ata pandehnin se kishte folur p?r fjetjen e gjumit.
11:14 At?her? Jezusi u tha atyre haptas: ''Llazari ka vdekur.
11:15 Edhe un? g?zohem p?r ju q? nuk isha atje, q? t? besoni; por le t? shkojm? tek ai''.
11:16 At?her? Thomai, i quajtur Binjaku, u tha bashk?dishepujve: ''T? shkojm? edhe ne, q? t? vdesim me t?''.
11:17 Kur arriti Jezusi, pra, gjeti q? Llazari ishte q? prej kat?r dit?sh n? varr.
11:18 Por Betania ishte rreth pes?mb?dhjet? stade larg Jeruzalemit.
11:19 Dhe shum? Judenj kishin ardhur te Marta dhe te Maria p?r t'i ngush?lluar p?r v?llan? e tyre.
11:20 Marta, pra, si e mori vesh se po vinte Jezusi, i doli p?rpara; kurse Maria ishte ulur n? sht?pi.
11:21 Marta i tha Jezusit: ''Zot, po t? ishe k?tu, im v?lla nuk do t? kishte vdekur,
11:22 por edhe tani e di se t? gjitha ato q? ti i k?rkon Per?ndis?, Per?ndia do t? t'i jap?''.
11:23 Jezusi i tha: ''Yt v?lla do t? ringjallet''.
11:24 Marta i tha: ''E di se do t? ringjallet, n? ringjallje, dit?n e fundit''.
11:25 Jezusi i tha: ''Un? jam ringjallja dhe jeta; ai q? beson n? mua, edhe sikur t? duhej t? vdes? do t? jetoj?.
11:26 Dhe ai q? jeton e beson n? mua, nuk do t? vdes? kurr? p?rjet?. A e beson k?t??''.
11:27 Ajo i tha: ''Po, Zot, un? besoj se ti je Krishti, Biri i Per?ndis?, q? duhet t? vinte n? bot?''
11:28 Dhe, si tha k?shtu, shkoi t? th?rras? fshehtas Marin?, motr?n e saj, duke th?n?: ''M?suesi ?sht? k?tu dhe po t? th?rret''.
11:29 Posa e d?gjoi, ajo u ?ua me nxitim dhe erdhi tek ai.
11:30 Por Jezusi ende nuk kishte arritur n? fshat, por ndodhej n? vendin ku Marta e kishte takuar.
11:31 Prandaj Judenjt? q? ishin me t? n? sht?pi p?r ta ngush?lluar, kur pan? se Maria u ?ua me nxitim dhe doli, e ndoq?n, duke th?n?: ''Ajo po shkon te varri p?r t? qar? aty''.
11:32 Sapo Maria arriti te vendi ku ndodhej Jezusi dhe e pa at?, i ra nd?r k?mb? duke i th?n?: ''Zot, po t? ishe ti k?tu, im v?lla nuk do t? kishte vdekur''.
11:33 At?her? Jezusi, kur pa se ajo dhe Judenjt? q? kishin ardhur me t? po qanin, u psher?tiu n? frym? dhe u trondit,
11:34 dhe tha: ''Ku e keni v?n??''. Ata i than?: ''Zot, eja e shih!''.
11:35 Jezusi qau.
11:36 At?her? Judenjt? than?: ''Shih, sa e donte!''.
11:37 Por disa nga ata than?: ''Ky, q? i hapi syt? t? verb?rit, s'mund t? b?nte q? ky t? mos vdiste?".
11:38 Prandaj Jezusi, p?rs?ri i tronditur p?rbrenda, erdhi te varri; por ky ishte nj? guv? dhe kishte p?rpara nj? gur.
11:39 Jezusi tha: ''Hiqni gurin!''. Marta, motra e t? vdekurit, i tha: ''Zot, ai tashm? qelbet, sepse ka vdekur prej kat?r dit?sh''.
11:40 Jezusi i tha: ''A nuk t? thash? se po t? besosh, do t? shoh?sh lavdin? e Per?ndis??''.
11:41 At?her? ata e hoq?n gurin prej vendit ku ishte shtrir? i vdekuri. Dhe Jezusi i ngriti syt? lart dhe tha: ''O At?, t? fal?nderoj q? m? ke d?gjuar.
11:42 Un? e dija mir? se ti gjithnj? m? d?gjon, por i kam th?n? k?to p?r turm?n q? ?sht? p?rreth, q? t? besojn? se ti m? ke d?rguar''.
11:43 Dhe, mbasi tha k?to, thirri me z? t? lart?: ''Llazar, eja jasht?!''.
11:44 At?her? i vdekuri doli, me duart e k?mb?t t? lidhura me rripa p?lhure dhe me fytyr?n t? mb?shtjell? n? nj? riz?. Jezusi u tha atyre: ''Zgjidheni dhe l?reni t? shkoj?!''.
11:45 At?her? shum? nga Judenjt?, q? kishin ardhur te Maria dhe kishin par? gjith?ka kishte b?r? Jezusi, besuan n? t?.
11:46 Por disa nga ata shkuan te farisenjt? dhe u treguan atyre ?'kishte b?r? Jezusi.
11:47 At?her? krer?t e prift?rinjve dhe farisenjt? mblodh?n sinedrin dhe than?: ''?'t? b?jm?? Ky njeri po b?n shum? shenja.
11:48 Po ta l?m? t? vazhdoj? k?shtu, t? gjith? do t? besojn? n? t?, do t? vijn? Romak?t dhe do t? shkat?rrojn? vendin dhe kombin ton?''.
11:49 Por nj? nga ata, Kajafa, q? ishte kryeprifti i atij viti, u tha atyre: ''Ju nuk kuptoni asgj?;
11:50 dhe as nuk e konceptoni se ?sht? e leverdishme p?r ne q? t? vdes? vet?m nj? njeri p?r popullin, dhe t? mos humbas? gjith? kombi''.
11:51 Por k?t? ai nuk e tha nga vetja; por, duke qen? kryeprift i atij viti, profetizoi se Jezusi duhej t? vdiste p?r kombin,
11:52 dhe jo vet?m p?r kombin, por edhe p?r t'i mbledhur n? nj?, bijt? e Per?ndis? q? ishin t? shp?rndar?.
11:53 Q? nga ajo dit?, pra, ata vendos?n ta vrasin.
11:54 P?r k?t? arsye Jezusi nuk ecte m? haptasi midis Judenjve, por u t?rhoq n? nj? krahin? af?r shkret?tir?s, n? nj? qytet q? quhej Efraim dhe aty rrinte me dishepujt e tij.
11:55 Dhe Pashka e Judenjve ishte af?r dhe shum? veta nga ajo krahin? u ngjit?n n? Jeruzalem p?rpara Pashk?s p?r t'u pastruar.
11:56 E k?rkonin, pra, Jezusin dhe, duke q?ndruar n? tempull, thoshnin n? mes tyre: ''Si ju duket juve? A do t? vij? ai p?r fest??''.
11:57 Krer?t e prift?rinjve dhe farisenjt? kishin dh?n? urdh?r q?, po ta dinte ndokush se ku ishte ai, t? sinjalizonte q? ta kapnin.


12:1 Jezusi, pra, gjasht? dit? p?rpara Pashk?s, erdhii n? Betani, ku banonte Llazari, ai q? kishte vdekur dhe Jezusi e kishte ringjallur prej s? vdekurish.
12:2 Dhe aty i shtruan nj? dark?: Marta sh?rbente dhe Llazari ishte nj? nga ata q? rrinin n? tryez? me t?.
12:3 At?her? Maria mori nj? liber vaj er?k?ndsh?m prej nardi t? past?r shum? t? kushtuesh?m, vajosi me t? k?mb?t e Jezusit dhe i fshiu k?mb?t e tij me flok?t e saj; dhe sht?pia u mbush me er?n e k?tij vaji.
12:4 At?her? nj? nga dishepujt e tij, Juda Iskarioti, bir i Simonit, ai q? do ta tradhtonte, tha:
12:5 ''Pse nuk u shit ky vaj p?r treqind denar? dhe t'u jepej fitimi t? varf?rve?''.
12:6 Por ai e tha k?t?, jo se kujdesej p?r t? varfrit, por sepse ishte vjedh?s dhe, duke qen? se ai e mbante qesen, mbante ?'shtinin atje brenda.
12:7 Jezusi, pra, tha: ''L?re! Ajo e ka ruajtur p?r dit?n e varrimit tim.
12:8 T? varfrit n? fakt, i keni gjithmon? me ju, por mua nuk m? keni gjithmon?''.
12:9 Nd?rkaq nj? turm? e madhe Judenjsh mori vesh se ai ishte atje dhe erdhi jo vet?m p?r shkak t? Jezusit, por edhe p?r t? par? Llazarin, te cilin ai e kishte ngjallur prej s? vdekurish.
12:10 At?her? krer?t e prift?rinjve vendos?n ta vrasin edhe Llazarin,
12:11 sepse p?r shkak t? tij, shum? veta braktisnin Judenjt? dhe besonin n? Jezusin.
12:12 T? nes?rmen, nj? turm? e madhe q? kishte ardhur n? fest?, kur d?gjoi se Jezusi po vinte n? Jeruzalem,
12:13 mori deg? palmash dhe i doli para, duke thirrur: ''Hosana! Bekuar ai q? vjen n? em?r t? Zotit, mbreti i Izraelit!''.
12:14 Dhe Jezusi gjeti nj? k?rri? dhe hipi n? t?, si? ?sht? shkruar:
12:15 ''Mos druaj, o bij? e Sionit; ja, mbreti yt po vjen duke kal?ruar mbi nj? k?rri? gomareje!''.
12:16 Dishepujt e tij nuk i kuptuan p?r momentin k?to gj?ra, po, kur Jezusi ishte p?rl?vduar, at?her? u kujtuan se k?to gj?ra ishin shkruar p?r t?, dhe q? i kishin b?r? k?to gj?ra p?r t?.
12:17 K?shtu turma, q? ishte me t? kur ai e kishte thirrur jasht? Llazarin nga varri dhe e kishte ringjallur prej s? vdekuri, jepte d?shmi p?r t?.
12:18 Prandaj turma i doli p?rpara, sepse kishte d?gjuar se ai kishte b?r? k?t? shenj?.
12:19 At?her? farisenjt? than? midis tyre: ''A e shihni se s'po b?ni asgj?; ja, bota shkon pas tij''.
12:20 Dhe midis atyre q? ishin ngjitur p?r t? adhuruar gjat? fest?s ishin edhe disa Grek?.
12:21 Ata, pra, iu afruan Filipit, q? ishte nga Betsaida e Galiles?, dhe iu lut?n duke th?n?: ''Zot, duam t? shohim Jezusin''.
12:22 Filipi shkoi e ia tha Andreas; dhe p?rs?ri Andrea dhe Filipi ia than? Jezusit.
12:23 Por Jezusi u p?rgjigj atyre duke th?n?: ''Ora ka ardhur, n? t? cil?n Biri i njeriut duhet t? p?rl?vdohet,
12:24 N? t? v?rtet?, n? t? v?rtet? po ju them: N?se kokrra e grurit e r?n? n? dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme; por, po t? vdes?, jep shum? fryt!
12:25 Kush e do jet?n e vet do ta humbas?; dhe kush e urren jet?n e vet n? k?t? bot?, do ta ruaj? p?r jet?n e p?rjetshme.
12:26 N? qoft? se dikush m? sh?rben, t? m? ndjek?; dhe ku jam un?, atje do t? jet? dhe sh?rb?tori im; n? qoft? se dikush m? sh?rben, Ati im do ta nderoj?.
12:27 Tani shpirti im ?sht? i tronditur dhe ?far? t? them: O At?, m? shp?to nga kjo or?? Por p?r k?t? un? kam ardhur n? k?t? or?.
12:28 O At?, p?rl?vdo emrin t?nd!'' At?her? nj? z? erdhi nga qielli: ''E kam p?rl?vduar dhe do ta p?rl?vdoj akoma!''.
12:29 Turma, pra, q? ishte e pranishme dhe e d?gjoi z?rin, thoshte se qe nj? bubullim?. T? tjer? thoshnin: ''Nj? engj?ll i ka folur!''.
12:30 Dhe Jezusi u p?rgjigj dhe tha: ''Ky z? nuk ka ardhur p?r mua, por p?r ju.
12:31 Tani ?sht? gjykimi i k?saj bote; tani do t? hidhet jasht? princi i k?saj bote!
12:32 Dhe un?, kur t? jem ngritur lart nga toka, do t'i t?rheq t? gjith? tek un?''.
12:33 Por ai i thoshte k?to p?r t? treguar nga ?'lloj vdekje duhet t? vdiste.
12:34 Turma iu p?rgjigj: ''Ne kemi d?gjuar nga ligji se Krishti mbetet p?rjet?; tani si mund t? thuash ti se Biri i njeriut duhet t? ngrihet lart? Kush ?sht? ky Bir i njeriut?''.
12:35 At?her? Jezusi u tha atyre: ''Drita ?sht? me ju edhe p?r pak koh?; ecni gjersa keni drit?, q? t? mos ju z?r? err?sira; kush ec?n n? err?sir? nuk di se ku shkon''.
12:36 ''Gjersa keni drit?, besoni n? drit?, q? t? b?heni bij t? drit?s''. K?to gj?ra tha Jezusi; pastaj u largua dhe u fsheh prej tyre.
12:37 Ndon?se kishte b?r? shum? shenja para tyre, ata nuk besonin n? t?,
12:38 q? t? p?rmbushej fjala e profetit Isaia q? tha: ''Zot, kush i ka besuar predikimit ton?? Dhe kujt iu shfaq krahu i Zotit?''.
12:39 Prandaj ata nuk mund t? besonin, sepse Isaia gjithashtu tha:
12:40 ''Ai i ka verbuar syt? e tyre dhe i ka ngurt?suar zemrat e tyre, q? t? mos shohin me sy dhe t? mos kuptojn? me zem?r, t? mos kthehen dhe un? t? mos i sh?roj''.
12:41 K?to gj?ra tha Isaia, kur e pa lavdin? e tij dhe foli p?r t?.
12:42 Megjithat?, edhe midis krer?ve, shum? besuan n? t?; por, p?r shkak t? farisenjve, nuk e rr?fenin, p?r t? mos qen? t? p?rjashtuar nga sinagoga,
12:43 sepse donin lavdin? e njer?zve m? tep?r, se lavdin? e Per?ndis?.
12:44 Pastaj Jezusi thirri dhe tha: ''Kush beson n? mua, nuk beson n? mua, por n? at? q? m? ka d?rguar.
12:45 Dhe kush m? sheh mua, sheh at? q? m? ka d?rguar.
12:46 Un? kam ardhur si drita p?r bot?n, q? kushdo q? beson n? mua t? mos mbetet n? err?sir?.
12:47 Dhe n?se ndokush i d?gjon fjal?t e mia dhe nuk beson, un? nuk e gjykoj; sepse un? nuk kam ardhur ta gjykoj bot?n, por ta shp?toj bot?n.
12:48 Kush m? hedh posht? dhe nuk i pranon fjal?t e mia, ka kush e gjykon; fjala q? kam shpallur do t? jet? ajo q? do ta gjykoj? n? dit?n e fundit.
12:49 Sepse un? nuk kam folur nga vetja ime, por Ati vet? m? ka d?rguar dhe m? ka urdh?ruar ?'duhet t? them e t? shpall.
12:50 Dhe un? e di se urdh?rimi i tij ?sht? jet? e p?rjetshme; gj?rat, pra, q? them un?, i them ashtu si? m'i ka th?n? Ati''.


13:1 Por p?rpara fest?s s? Pashk?s, Jezusi, duke e ditur se kishte ardhur ora e tij t? kaloj? nga kjo bot? tek Ati, duke i dashur t? vet?t q? ishin n? bot?, i deshi deri n? fund.
13:2 Dhe, kur mbaroi darka, mbasi djalli i kishte sht?n? n? zem?r Jud? Iskariotit, birit t? Simonit, ta tradhtonte,
13:3 Jezusi, duke ditur se Ati i kishte dh?n? gjith?ka n? duar, dhe se ai kishte dal? nga Per?ndia dhe te Per?ndia po kthehej,
13:4 u ngrit nga darka dhe hoqi rrobat e tij, mori nj? peshqir dhe u ngjesh.
13:5 Mbasi hodhi uj? n? nj? legen, filloi t? lante k?mb?t e dishepujve dhe t'ua fshijnte me peshqirin, me t? cilin ishte ngjeshur.
13:6 Erdhi, pra, te Simon Pjetri. Dhe ai i tha: ''Zot, ti t? m'i lash k?mb?t mua?''.
13:7 Jezusi u p?rgjigj dhe i tha: ''At? q? po b?j un?, ti tani nuk e kupton, por do ta kuptosh mbas k?saj''.
13:8 Pjetri i tha: ''Ti kurr? nuk do t? m'i lash k?mb?t''. Jezusi iu p?rgjigi: ''Po nuk t? lava, ti nuk do t? kesh pjes? me mua''.
13:9 Simon Pjetri i tha: ''Zot, jo vet?m k?mb?t, por edhe duart dhe kok?n''.
13:10 Jezusi i tha: ''Ai q? ?sht? i lar?, s'ka nevoj? ve?se t? laj? k?mb?t dhe ?sht? krejt i past?r; edhe ju jeni t? past?r, por jo t? gjith?''.
13:11 Sepse ai e dinte se kush do ta tradhtonte, prandaj tha: ''Nuk jeni t? gjith? t? past?r''.
13:12 K?shtu, mbasi ua lau k?mb?t, mori p?rs?ri rrobat e tij, zuri vend rishtas n? tryez? dhe u tha atyre: ''A e kuptoni k?t? q? ju kam b?r??
13:13 Ju m? quani M?sues dhe Zot, dhe mir? thoni, sepse jam.
13:14 N? qoft? se un?, Zoti dhe M?suesi, ju kam lar? k?mb?t, edhe ju duhet t'i lani k?mb?t nj?ri-tjetrit.
13:15 Un?, n? fakt, ju kam dh?n? sh?mbullin q? ashtu si? kam b?r? un?, b?ni edhe ju.
13:16 N? t? v?rtet?, n? t? v?rtet? po ju them: Sh?rb?tori nuk ?sht? m? i madh se padroni i tij, as i d?rguari m? i madh se ai q? e ka d?rguar.
13:17 Po t'i dini k?to gj?ra, t? lumur jeni ju n?se do t'i b?ni.
13:18 Nuk po flas p?r ju t? gjith?; un? i njoh ata q? kam zgjedhur, por duhet t? p?rmbushet ky Shkrim: "Ai q? ha buk?n me mua, ka ngritur thembr?n kund?r meje".
13:19 Po ju them q? tani, para se t? ndodh?, q?, kur t? ket? ndodhur, t? besoni se un? jam Krishti.
13:20 N? t? v?rtet?, n? t? v?rtet? po ju them: Kush pranon at? q? d?rgoj un?, m? pranon mua; dhe kush m? pranon mua, pranon at? q? m? ka d?rguar''.
13:21 Mbasi i tha k?to fjal?, Jezusi, u trondit n? frym?, dhe d?shmoi e tha: ''N? t? v?rtet?, n? t? v?rtet? po ju them se nj? nga ju do t? m? tradhtoj?''.
13:22 At?her? dishepujt u pan? nj?ri me tjetrin, por nuk arrinin t? kuptonin p?r k? po fliste.
13:23 Por nj? nga dishepujt e tij, t? cilin Jezusi e donte, ishte mb?shtetur te kraharori i Jezusit.
13:24 At?her? Simon Pjetri i b?ri shenj? t? pyeste kush ishte ai p?r t? cilin foli.
13:25 Dhe ai dishepull, duke u p?rkulur mbi kraharorin e Jezusit, e pyeti: ''Zot, kush ?sht??''.
13:26 Jezusi u p?rgjigj: ''?sht? ai t? cilit do t'i jap kafshat?n, pasi ta kem ngjyer''. Dhe e ngjeu kafshat?n e ia dha Jud? Iskariotit, birit t? Simonit.
13:27 Dhe pas kafshat?s, Satani hyri n? t?. At?her? Jezusi i tha: ''?'ke p?r t? b?r?, b?je shpejt!''.
13:28 Por asnj? nga ata q? ishin n? tryez? nuk e mori vesh pse ai e tha k?t?.
13:29 Disa n? fakt mendonin se, duke qen? se Juda e mbante qesen, Jezusi i kishte th?n?: ''Bli gj?rat q? na duhen p?r fest?n''; ose q? t'u jepte di?ka t? varf?rve.
13:30 Ai, pra, mori kafshat?n dhe doli menj?her?. Ishte nat?.
13:31 Kur doli ai, Jezusi tha: ''Tani Biri i njeriut ?sht? p?rl?vduar dhe Per?ndia ?sht? p?rl?vduar n? t?.
13:32 N? qoft? se Per?ndia ?sht? p?rl?vduar n? t?, Per?ndia do ta p?rl?vdoj? edhe n? vetvete dhe do ta p?rl?vdoj? menj?her?.
13:33 Djema, edhe p?r pak koh? jam me ju; ju do t? m? k?rkoni, por ashtu si? u kam th?n? Judenjve: "Atje ku po shkoj un? ju nuk mund t? vini". K?shtu tani po ju them edhe juve.
13:34 Po ju jap nj? urdh?rim t? ri: ta doni nj?ri-tjetrin; sikurse un? ju kam dashur, ashtu edhe ju ta doni nj?ri-tjetrin.
13:35 Prej k?saj do t'ju njohin t? gjith? q? jeni dishepujt e mi, n?se keni dashuri p?r nj?ri-tjetrin''.
13:36 Simon Pjetri i tha: ''Zot, ku po shkon?''. Jezusi iu p?rgjigj: ''Atje ku po shkoj un?, ti nuk mund t? m? ndjek?sh tani; por m? von? do t? m? ndjek?sh''.
13:37 Pjetri i tha: ''Zot, pse nuk t? ndiqkam dot tani? Un? do t? jap jet?n time p?r ty!''.
13:38 Jezusi iu p?rgjigj: ''Ti do ta jap?sh jet?n t?nde p?r mua? N? t? v?rtet?, n? t? v?rtet? po t? them: gjeli nuk do t? k?ndoj?, para se ti t? m? kesh mohuar tri her?!''.


14:1 ''Zemra juaj mos u tronditt?; besoni n? Per?ndi dhe besoni edhe n? mua!
14:2 N? sht?pin? e Atit tim ka shum? banesa; p?rndryshe do t'ju thoja. Un? po shkoj t'ju p?rgatis nj? vend.
14:3 Dhe kur t? shkoj e t'ju p?rgatis vendin, do t? kthehem dhe do t'ju marr pran? meje, q? aty ku jam un?, t? jeni edhe ju.
14:4 Ju e dini se ku po shkoj dhe e njihni edhe udh?n''.
14:5 Thomai i tha: ''Zot, ne nuk e dim? se ku po shkon; pra, si mund ta njohim udh?n?''
14:6 Jezusi i tha: ''Un? jam udha, e v?rteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati p?rve?se n?p?rmjet meje.
14:7 Po t? m? kishit njohur, do t? kishit njohur edhe Atin tim; qysh tani e njihni dhe e keni par?''.
14:8 Filipi i tha: ''Zot, na e trego Atin, dhe na mjafton''.
14:9 Jezusi i tha: ''Ka kaq koh? q? un? jam me ju dhe ti nuk m? ke njohur akoma, o Filip? Kush m? ka par? mua, ka par? Atin; Si vall? po thua: "Na e trego Atin?".
14:10 A nuk beson se un? jam n? Atin dhe se Ati ?sht? n? mua? Fjal?t q? po ju them, nuk i them nga vetja. Ati q? q?ndron n? mua, ?sht? ai q? i b?n veprat.
14:11 M? besoni se un? jam n? Atin dhe se Ati ?sht? n? mua; n? mos, m? besoni p?r shkak t? vet veprave.
14:12 N? t? v?rtet?, n? t? v?rtet? po ju them: kush beson n? mua do t? b?j? edhe ai veprat q? b?j un?; madje do t? b?j? edhe m? t? m?dha se k?to, sepse un? po shkoj tek Ati.
14:13 Dhe ?far?do t? k?rkoni n? emrin tim, do ta b?j, q? Ati t? p?rl?vdohet n? Birin.
14:14 N? qoft? se do t? k?rkoni di?ka n? emrin tim, un? do ta b?j''.
14:15 ''N?se m? doni, zbatoni urdh?rimet e mia.
14:16 Dhe un? do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap? nj? Ngush?llues tjet?r, q? do t? q?ndroj? p?rgjithmon? me ju,
14:17 Frym?n e s? V?rtet?s, q? bota nuk mund ta marr?, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh; por ju e njihni, sepse q?ndron me ju dhe do t? jet? n? ju.
14:18 Nuk do t'ju l? bonjak?, do t? kthehem te ju.
14:19 Edhe pak koh? dhe bota nuk do t? m? shoh? m?, por ju do t? m? shihni; sepse un? jetoj, edhe ju do t? jetoni.
14:20 At? dit? do t? m?soni se un? jam n? Atin tim, dhe se ju jeni n? mua dhe un? n? ju.
14:21 Kush ka urdh?rimet e mia dhe i zbaton, ?sht? ai q? m? do; dhe kush m? do mua, Ati im do ta doj?; dhe un? do ta dua dhe do t'i d?ftehem atij''.
14:22 Juda, jo Iskarioti, i tha: ''Zot, si vall? do t? na d?ftehesh neve dhe jo bot?s?''.
14:23 Jezusi u p?rgjigj dhe i tha: ''N?se ndokush m? do, do ta zbatoj? fjal?n time; edhe Ati im do ta doj? dhe ne do t? vijm? tek ai dhe do t? b?jm? banes?n tek ai.
14:24 Kush nuk m? do, nuk i zbaton fjal?t e mia; dhe fjala q? po d?gjoni nuk ?sht? imja, por e Atit q? m? ka d?rguar.
14:25 Ju kam th?n? k?to gj?ra, nd?rkaq jam me ju;
14:26 por Ngush?lluesi, Fryma e Shenjt?, q? Ati do ta d?rgoj? n? emrin tim, do t'ju m?soj? ?do gj? dhe do t'ju kujtoj? t? gjitha k?to q? ju thash?.
14:27 Un? po ju l? paqen, po ju jap paqen time: un? po jua jap, po jo si e jep bota; zemra juaj mos u tronditt? dhe mos u frik?soft?.
14:28 Ju keni d?gjuar q? ju thash?: "Un? po shkoj dhe do t? kthehem te ju". Po t? m? donit, do t? g?zoheshit sepse un? thash?: "Po shkoj tek Ati"; sepse Ati ?sht? m? i madh se un?.
14:29 Dhe jua kam th?n? tani, para se t? ndodh?, q?, kur t? ndodh?, t? besoni.
14:30 Nuk do t? flas m? gjat? me ju, sepse po vjen princi i k?saj bote dhe ai nuk ka asgj? n? mua;
14:31 por kjo ndodh q? bota ta njoh? se un? e dua Atin dhe se b?j ashtu si? Ati m? ka urdh?ruar. ?ohuni, ikim prej k?ndej!''.


15:1 ''Un? jam hardhia e v?rtet? dhe Ati im ?sht? vreshtari.
15:2 ?do shermend q? nuk jep fryt n? mua, ai e heq; kurse ?do shermend q? jep fryt, ai e krasit q? t? jap? edhe m? shum? fryt.
15:3 Ju tashm? jeni t? past?r, p?r shkak t? fjal?s q? ju kumtova.
15:4 Q?ndroni n? mua dhe un? do t? q?ndroj n? ju; sikurse shermendi nuk mund t? jap? fryt nga vetja, po qe se nuk q?ndron n? hardhi, ashtu as ju, n?se nuk q?ndroni n? mua.
15:5 Un? jam hardhia, ju jeni shermendet; kush q?ndron n? mua dhe un? n? t?, jep shum? fryt, sepse pa mua nuk mund t? b?ni asgj?.
15:6 N? qoft? se ndokush nuk q?ndron n? mua, hidhet jasht? si shermendi dhe thahet; pastaj i mbledhin, i hedhin n? zjarr dhe digjen.
15:7 N? qoft? se q?ndroni n? mua dhe fjal?t e mia q?ndrojn? n? ju, k?rkoni ?far? t? doni dhe do t'ju b?het.
15:8 N? k?t? ?sht? p?rl?vduar Ati im, q? t? jepni shum? fryt, dhe k?shtu do t? jeni dishepujt e mi.
15:9 Sikurse Ati m? ka dashur mua, ashtu edhe un? ju kam dashur juve; q?ndroni n? dashurin? time.
15:10 Po t? zbatoni urdh?rimet e mia, do t? q?ndroni n? dashurin? time, sikurse un? i zbatova urdh?rimet e Atit tim dhe q?ndroj n? dashurin? e tij.
15:11 K?to gj?ra jua kam th?n? q? g?zimi im t? q?ndroj? n? ju dhe g?zimi juaj t? jet? i plot?.
15:12 Ky ?sht? urdh?rimi im: ta doni nj?ri-tjetrin, ashtu si un? ju kam dashur juve.
15:13 Askush s'ka dashuri m? t? madhe nga kjo: t? jap? jet?n e vet p?r miqt? e tij.
15:14 Ju jeni miqt? e mi, n?se b?ni gj?rat q? un? ju urdh?roj.
15:15 Un? nuk ju quaj m? sh?rb?tor?, sepse sh?rb?tori nuk e di ?'b?n i zoti; por un? ju kam quajtur miq, sepse ju b?ra t? njihni t? gjitha gj?ra q? kam d?gjuar nga Ati im.
15:16 Nuk m? keni zgjedhur ju mua, por un? ju kam zgjedhur juve; dhe ju caktova t? shkoni dhe t? jepni fryt, dhe fryti juaj t? jet? i q?ndruesh?m, q?, ?far?do gj? q? t'i k?rkoni Atit n? emrin tim, ai t'jua jap?.
15:17 K?t? ju urdh?roj: ta doni nj?ri-tjetrin.
15:18 N?se bota ju urren, ta dini se m? ka urryer mua para jush.
15:19 Po t? ishit nga bota, bota do t? donte t? vet?t; por sepse nuk jeni nga bota, por un? ju kam zgjedhur nga bota, prandaj bota ju urren.
15:20 Kujtoni fjal?n q? ju thash?: "Sh?rb?tori nuk ?sht? m? i madh se i zoti". N?se m? kan? p?rndjekur mua, do t'ju p?rndjekin edhe ju; n?se kan? zbatuar fjal?n time, do t? zbatojn? edhe tuaj?n.
15:21 T? gjitha k?to gj?ra do t'jua b?jn? p?r shkak t? emrit tim, sepse nuk e njohin at? q? m? ka d?rguar.
15:22 Po t? mos kisha ardhur dhe t? mos u kisha folur atyre, nuk do t? kishin faj; por tani ata nuk kan? asnj? shfaj?sim p?r m?katin e tyre.
15:23 Kush m? urren mua, urren edhe Atin tim.
15:24 Po t? mos kisha b?r? n? mes tyre vepra q? askush tjet?r nuk ka b?r?, nuk do t? kishin faj; por tani, p?rkundrazi, e kan? par?, dhe m? kan? urryer mua dhe Atin tim.
15:25 Por kjo ndodhi q? t? p?rmbushet fjala e shkruar n? ligjin e tyre: "M? kan? urryer pa shkak".
15:26 Por kur t? vij? Ngush?lluesi, q? do t'ju d?rgoj prej Atit, Fryma e s? v?rtet?s, q? del nga Ati im, ai do t? d?shmoj? p?r mua.
15:27 Edhe ju, gjithashtu, do t? d?shmoni, sepse ishit me mua q? nga fillimi''.


16:1 ''Jua kam th?n? k?to gj?ra, q? t? mos skandalizoheni.
16:2 Do t'ju p?rjashtojn? nga sinagogat; madje po vjen ora kur, kushdo q? t'ju vras?, do t? mendoj? se i ka kryer nj? sh?rbim Per?ndis?.
16:3 Dhe do t'ju b?jn? k?to gj?ra, sepse nuk kan? njohur as Atin, as mua.
16:4 Por un? jua kam th?n? k?to gj?ra q?, kur t? vij? momenti, t? kujtoheni se un? jua kisha th?n?; por nga fillimi k?to fjal? nuk jua pata th?n?, sepse isha me ju.
16:5 Por tani un? po shkoj tek ai q? m? ka d?rguar, dhe askush nga ju s'po m? pyet: "Ku po shkon?".
16:6 Madje, p?r shkak se ju thash? k?to gj?ra, trishtimi e ka mbushur zemr?n tuaj.
16:7 Megjithat? un? ju them t? v?rtet?n: ?sht? mir? p?r ju q? un? t? shkoj, sepse, po nuk shkova, nuk do t? vij? te ju Ngush?lluesi; por, po shkova, un? do t'jua d?rgoj.
16:8 Dhe kur t? ket? ardhur, ai do ta bind? bot?n p?r m?kat, p?r drejt?si dhe p?r gjykim.
16:9 P?r m?kat, sepse nuk besojn? n? mua;
16:10 p?r drejt?si, sepse un? po shkoj tek Ati dhe nuk do t? m? shihni m?;
16:11 p?r gjykim, sepse princi i k?saj bote ?sht? gjykuar.
16:12 Kam edhe shum? gj?ra t? tjera p?r t'ju th?n?, por ato ende ju nuk mund t'i mbani.
16:13 Por, kur t? vij? ai, Fryma e s? v?rtet?s, ai do t'ju prij? n? ?do t? v?rtet?, sepse ai nuk do t? flas? nga vetja, por do t? thot? gjitha ato gj?ra q? ka d?gjuar dhe do t'ju kumtoj? gj?rat q? do vijn?.
16:14 Ai do t? m? p?rl?vdoj?, sepse do t? marr? prej meje dhe do t'jua kumtoj?.
16:15 T? gjitha gj?rat q? ka Ati jan? t? miat; p?r k?t? ju thash? se ai do t? marr? prej simes dhe do t'jua kumtoj?.
16:16 Pas pak nuk do t? m? shihni m?; e p?rs?ri nj? koh? e shkurt?r e do t? m? shihni, sepse un? po shkoj tek Ati''.
16:17 At?her? disa nga dishepujt e tij thoshnin midis tyre: ''?'?sht? kjo q? po na thot?: "Pas pak nuk do t? m? shihni m?", dhe: "e p?rs?ri nj? koh? e shkurt?r e do t? m? shihni" dhe: "Sepse un? po shkoj te Ati"?''.
16:18 Thoshnin pra: ''?'?sht? kjo "Pas pak", p?r t? cil?n flet? Ne s'dim? ?'don t? thot?''.
16:19 Jezusi, pra, e kuptoi se ata donin ta pyesnin dhe u tha atyre: ''Ju po pyesni njeri tjetrin pse thash?: "Pas pak nuk do t? m? shihni m?", dhe: "E p?rs?ri nj? koh? e shkurt?r e do t? m? shihni"?
16:20 N? t? v?rtet?, n? t? v?rtet? po ju them: ju do t? qani dhe do t? mbani zi dhe bota do t? g?zohet. Ju do t? pik?lloheni, por pik?llimi juaj do t? kthehet n? g?zim.
16:21 Gruaja, kur lind, ka dhembje, sepse i erdhi ora; por, sapo e ka lindur f?mij?n, nuk kujton m? ankthin prej g?zimit q? lindi nj? qenie njer?zore n? bot?.
16:22 K?shtu edhe ju tani jeni n? dhembje, por un? do t'ju shoh p?rs?ri dhe zemra juaj do t? g?zohet, dhe askush nuk do t'ua heq? g?zimin tuaj.
16:23 At? dit? ju nuk do t? m? b?ni m? asnj? pyetje. N? t? v?rtet?, n? t? v?rtet? po ju them se ?do gj? q? t'i k?rkoni Atit n? emrin tim, ai do t'jua jap?.
16:24 Deri tani ju s'keni k?rkuar asgj? n? emrin tim; k?rkoni dhe do t? merrni, q? g?zimi juaj t? jet? i plot?.
16:25 Jua kam th?n? k?to gj?ra n? sh?mb?lltyra, por po vjen ora kur nuk do t'ju flas m? me sh?mb?lltyra, por do t'ju flas haptas p?r Atin.
16:26 N? at? dit? ju do t? k?rkoni n? emrin tim; dhe nuk po them se un? do t'i lutem Atit p?r ju;
16:27 Ati vet? n? fakt ju do, sepse ju m? desh?t mua dhe keni besuar se un? dola nga Per?ndia.
16:28 Un? dola nga Ati dhe erdha n? bot?; p?rs?ri po e l? bot?n dhe kthehem tek Ati''.
16:29 Dishepujt e tij i than?: ''Ja, ti tani po flet haptas dhe s'po p?rdor asnj? sh?mb?lltyr?.
16:30 Tani ne njohim se ti di gjith?ka dhe s'ke nevoj? q? ndokush t? t? pyes?; prandaj ne besojm? se ke dal? nga Per?ndia''.
16:31 Jezusi u p?rgjigj atyre: ''A besoni tani?
16:32 Ja, po vjen ora, madje tashm? ka ardhur, n? t? cil?n ju do t? shp?rndaheni, secili p?r pun? t? vet, dhe do t? m? lini vet?m; por un? nuk jam vet?m, sepse Ati ?sht? me mua.
16:33 Jua kam th?n? k?to gj?ra, q? ta keni paqen n? mua; n? bot? do t? keni mundime, por merrni zem?r, un? e munda bot?n!''.


17:1 Jezusi tha k?to gj?ra, pastaj i ngriti syt? drejt qiellit dhe tha: ''O At?, ora ka ardhur, p?rl?vdo Birin t?nd, q? edhe Biri yt t? t? p?rl?vdoj?,
17:2 sepse ti i ke dh?n? pushtet mbi ?do mish, q? t'u jap? jet? t? p?rjetshme t? gjith? atyre q? ti ia ke dh?n?.
17:3 Dhe kjo ?sht? jeta e p?rjetshme, t? t? njohin ty, t? vetmin Per?ndi t? v?rtet?, dhe Jezu Krishtin q? ti ke d?rguar.
17:4 Un? t? kam p?rl?vduar mbi tok?; un? e kam kryer vepr?n q? m? ke dh?n? t? b?j.
17:5 Tani, pra, m? p?rl?vdo, o At?, pran? teje, me lavdin? q? un? e kisha pran? teje para se t? b?hej bota.
17:6 Un? ia kam d?ftuar emrin t?nd njer?zve q? ti m'i ke dh?n? nga bota; ishin t? tut? dhe ti m'i ke dh?n?; dhe ata e kan? zbatuar fjal?n t?nde.
17:7 Tani ata kan? njohur se t? gjitha gj?rat q? ti m? ke dh?n? vijn? prej teje,
17:8 sepse ua kam dh?n? atyre fjal?t q? ti m? ke dh?n? mua; dhe ata i kan? pranuar dhe kan? njohur se me t? v?rtet? un? dola nga ti, dhe kan? besuar se ti m? ke d?rguar.
17:9 Un? lutem p?r ta, nuk lutem p?r bot?n, po p?r ata q? m? ke dh?n?, sepse jan? t? tut?.
17:10 Dhe t? gjitha gj?rat e mia jan? t? tuat, dhe gj?rat e tua jan? t? miat; dhe un? jam p?rl?vduar n? to.
17:11 Tani un? nuk jam m? n? bot?, por ata jan? n? bot?, dhe un? po vij te ti. O At? i shenjt?, i ruaj ata n? emrin t?nd, ata q? m? ke dh?n?, q? t? jen? nj? sikurse ne!
17:12 Kur isha me ata n? bot?, un? i kam ruajtur n? emrin t?nd; un? i kam ruajtur ata q? ti m? ke dh?n? dhe askush nga ata nuk ka humbur, p?rve? birit t? humbjes, q? t? p?rmbushej Shkrimi.
17:13 Por tani un? po vij te ti dhe i them k?to gj?ra n? bot?, q? g?zimi im t? b?het i plot? n? ta.
17:14 Un? u kam dh?n? atyre fjal?n t?nde dhe bota i ka urryer, sepse nuk jan? prej bot?s, ashtu si edhe un? nuk jam prej bot?s.
17:15 Un? nuk k?rkoj q? ti t'i heq?sh nga bota, por q? ti t'i mbrosh nga i ligu.
17:16 Ata nuk jan? nga bota, sikurse un? nuk jam nga bota.
17:17 Shenjt?roji n? t? v?rtet?n t?nde; fjala jote ?sht? e v?rteta.
17:18 Sikurse ti m? ke d?rguar mua n? bot?, po ashtu un? i kam d?rguar ata n? bot?.
17:19 Dhe un? p?r ta po shenjt?roj vetveten, q? edhe ata t? jen? t? shenjt?ruar n? t? v?rtet?.
17:20 Tani un? nuk lutem vet?m p?r ta, por edhe p?r ata q? do t? besojn? n? mua me an? t? fjal?s s? tyre,
17:21 q? t? gjith? t? jen? nj?, ashtu si ti, o At?, je n? mua dhe un? n? ty; edhe ata t? jen? nj? n? ne, q? bota t? besoj? se ti m? ke d?rguar.
17:22 Dhe un? u kam dh?n? lavdin? q? m? ke dh?n?, q? ata t? jen? nj?, ashtu si ne jemi nj?.
17:23 Un? jam n? ta dhe ti n? mua, q? t? jen? t? p?rsosur n? unitet dhe q? bota t? njoh? q? ti m? ke d?rguar dhe q? i ke dashur, ashtu si m? ke dashur mua.
17:24 O At?, un? dua q? atje ku jam un?, t? jen? me mua edhe ata q? m? ke dh?n?, q? ta shohin lavdin? time q? ti m? ke dh?n?, sepse ti m? ke dashur para themelimit t? bot?s.
17:25 O at? i drejt?, bota nuk t? ka njohur, por un? t? kam njohur; dhe k?ta e kan? njohur se ti m? ke d?rguar.
17:26 Dhe un? i kam b?r? t? njohin emrin t?nd dhe do t? b?j ta njohin akoma, q? dashuria, me t? cil?n ti m? ke dashur mua, t? jet? n? ta dhe un? n? ta''.


18:1 Mbasi i tha k?to gj?ra, Jezusi doli me dishepujt e vet dhe shkoi p?rtej p?rroit t? Kedronit, ku ishte nj? kopsht, n? t? cilin hyri ai me dishepujt e tij.
18:2 Dhe Juda, i cili po e tradhtonte, e njihte edhe ai at? vend, sepse shpesh her? Jezusi t?rhiqej atje me dishepujt e tij.
18:3 At?her? Juda mori nj? grup ushtar?sh dhe rojat e d?rguara nga krer?t e prift?rinjve dhe nga farisenjt?, erdhi atje me fener?, pishtar? dhe me arm?.
18:4 At?her? Jezusi, duke ditur gjith?ka q? do t'i ndodhte, doli dhe i pyeti: ''K? k?rkoni?''.
18:5 Ata iu p?rgjigj?n: ''Jezusin Nazareas''. Jezusi u tha atyre: ''Un? jam!''. Por Juda, q? po e tradhtonte, ishte edhe ai me ta.
18:6 Sapo ai u tha atyre: ''Un? jam'', ata u zmbraps?n dhe ran? p?r dhe.
18:7 At?her? Jezusi i pyeti p?rs?ri: ''K? k?rkoni?''. Ata than?: ''Jezusin Nazareas''.
18:8 Jezusi u p?rgjigj: ''Ju kam th?n? se un? jam; prandaj n?se m? k?rkoni mua, i lini k?ta t? shkojn?'';
18:9 q? t? p?rmbushej fjala q? kishte th?n?: ''Nuk kam humbur asnj? nga ata q? m? ke dh?n?''.
18:10 At?her? Simon Pjetri, q? kishte nj? shpat?, e nxori, i ra sh?rb?torit t? kryepriftit dhe ia preu veshin e djatht?; dhe ai sh?rb?tor quhej Malk.
18:11 Por Jezusi i tha Pjetrit: ''Fute shpat?n t?nde n? mill; a nuk do ta pi un? kup?n q? m? ka dh?n? Ati?''.
18:12 At?her? grupi i ushtar?ve, kapiteni dhe rojet e Judenjve e kap?n Jezusin dhe e lidh?n.
18:13 E ?uan m? par? te Ana, sepse ishte vjehrri i Kajaf?s, q? ishte kryeprifti i atij viti.
18:14 Kajafa ishte ai q? i kishte k?shilluar Judenjt? se ishte e leverdishme q? nj? njeri t? vdiste p?r popullin.
18:15 Por Simon Pjetri dhe nj? dishepull tjet?r ndiqnin Jezusit. Dhe ky dishepull ishte i njohur i kryepriftit; dhe hyri me Jezusin n? oborrin e kryepriftit.
18:16 Por Pjetri mbeti p?rjashta te dera. At?her? dishepulli tjet?r, q? ishte i njohur i kryepriftit, doli dhe i foli portieres dhe b?ri t? hyj? Pjetri.
18:17 Dhe sh?rb?torja portiere i tha Pjetrit: ''Mos je edhe ti nga dishepujt e atij njeriu?''. Ai u p?rgjigj: ''Nuk jam''.
18:18 Nd?rkaq sh?rb?tor?t dhe rojat ndez?n nj? zjarr me qymyr dhe q?ndronin n? k?mb? e ngroheshin, sepse b?nte ftoht?; edhe Pjetri q?ndronte n? k?mb? me ta dhe ngrohej.
18:19 Por kryeprifti e pyeti Jezusin p?r dishepujt e tij dhe p?r doktrin?n e tij.
18:20 Jezusi iu p?rgjigj: ''Un? i kam folur haptas bot?s; gjithmon? kam m?suar n? sinagog? e n? tempull, ku mblidhen t? gjith? Judenjt?, dhe s'kam th?n? asgj? n? fsheht?si.
18:21 P?rse m? pyet mua? Pyet ata q? kan? d?gjuar ?'u kam th?n? atyre; ja, ata i din? gj?rat q? kam th?n?''.
18:22 Posa i tha k?to fjal?, nj? nga rojat q? i rrinin af?r, i ra Jezusit me shuplak?, duke th?n?: ''K?shtu i p?rgjigjesh kryepriftit?''.
18:23 Jezusi i tha: ''Po t? kem folur keq, trego ku ?sht? e keqja; por, po t? kem folur mir?, p?rse po m? bie?''.
18:24 At?her? Ana e d?rgoi t? lidhur te Kajafa, kryeprifti.
18:25 Nd?rkaq Simon Pjetri q?ndronte aty e ngrohej. I than?, pra: ''Mos je dhe ti nga dishepujt e tij?''. Ai e mohoi dhe tha: ''Nuk jam''.
18:26 Por nj? nga sh?rb?tor?t e kryepriftit, farefisi i atij, t? cilit Pjetri ia kishte prer? veshin, tha: ''A s't? pash? n? kopsht me t??''.
18:27 Dhe Pjetri e mohoi s?rish, dhe menj?her? k?ndoi gjeli.
18:28 Pastaj nga Kajafa e ?uan Jezusin n? pretorium; ishte m?ngjes her?t. Por ata nuk hyn? n? pretorium, q? t? mos b?heshin t? papast?r, por t? mund t? hanin Pashk?n.
18:29 Dhe k?shtu Pilati doli jasht? drejt tyre dhe tha: ''?'padi sillni kund?r k?tij njeriu?''.
18:30 Ata u p?rgjigj?n dhe i than?: ''N?se ai t? mos ishte keqb?r?s, nuk do ta kishim dor?zuar''.
18:31 At?her? Pilati u tha atyre: ''Merreni ju dhe gjykojeni sipas ligjit tuaj'' Por Judenjt? i than?: ''Neve nuk na lejohet t? vrasim njeri''.
18:32 Kjo ndodhi q? t? p?rmbushej fjala q? kishte th?n? Jezusi, kur kishte th?n? se me ?'vdekje duhej t? vdiste.
18:33 At?her? Pilati hyri p?rs?ri n? pretorium, e thirri Jezusin dhe i tha: ''A je ti mbreti i Judenjve?''.
18:34 Jezusi iu p?rgjigj: ''E thua ti nga vetja, apo ta kan? th?n? t? tjer? p?r mua?''.
18:35 Pilati iu p?rgjigj: ''Jam un? vall? Jude? Kombi yt dhe krer?t e prift?rinjve t? dor?zuan tek un?; ?far? ke b?r??''.
18:36 Jezusi u p?rgjigj: ''Mbret?ria ime nuk ?sht? e k?saj bote; po t? ishte mbret?ria ime e k?saj bote, sh?rb?tor?t e mi do t? luftonin q? t? mos u dor?zohesha Judenjve; porse tani mbret?ria ime nuk ?sht? prej k?tej''.
18:37 At?her? Pilati i tha: ''Ti, pra, qenke mbret?''. Jezusi u p?rgjigj: ''Ti thua se un? jam mbret; p?r k?t? un? kam lindur dhe p?r k?t? kam ardhur n? bot?; q? t? d?shmoj p?r t? v?rtet?n; kush ?sht? p?r t? v?rtet?n, e d?gjon z?rin tim''.
18:38 Pilati e pyeti: ''?'?sht? e v?rteta?''. Dhe, si foli k?t?, doli p?rs?ri para Judenjve dhe u tha atyre: ''Un? nuk po gjej n? t? asnj? faj!
18:39 Por nd?r ju ?sht? zakon q? un? t'ju liroj dik? p?r Pashk?; a doni, pra, q? t'ju liroj mbretin e Judenjve?''.
18:40 At?her? t? gjith? b?rtit?n p?rs?ri, duke th?n?: ''Jo k?t?, por Baraban?!''. Por Baraba ishte nj? kusar.


19:1 At?her? Pilati mori Jezusin dhe dha urdh?r ta fshikullonin.
19:2 Dhe ushtar?t thurr?n nj? kuror? me gjemba, ia vun? mbi krye dhe i vesh?n siper nj? mantel t? purpurt,
19:3 dhe thoshnin: ''Tungjatjeta, o mbret i Judenjve''; dhe i binin me shuplaka.
19:4 Pastaj Pilati doli p?rs?ri dhe u tha atyre: ''Ja, po jua nxjerr jasht?, q? ta dini se nuk gjej n? t? asnj? faj''.
19:5 Jezusi, pra, doli, duke mbajtur kuror?n prej gjembash dhe mantelin e purpurit. Dhe Pilati u tha atyre: ''Ja njeriu!''.
19:6 Kur e pan? krer?t e prift?rinjve dhe rojet, filluan t? b?rtasin, duke th?n?: ''Kryq?zoje, kryq?zoje!''. Pilati u tha atyre: ''Merreni ju dhe kryq?zojeni, sepse un? nuk gjej n? t? asnj? faj''.
19:7 Judenjt? iu p?rgjigj?n: ''Ne kemi nj? ligj dhe sipas ligjit ton? ai duhet t? vdes?, sepse e b?ri veten Bir t? Per?ndis?''.
19:8 Kur Pilati i d?gjoi k?to fjal?, kishte akoma m? shum? frik?;
19:9 dhe, si u kthye n? pretorium, i tha Jezusit: ''Nga je ti?''. Por Jezusi nuk i dha kurrfar? p?rgjigje.
19:10 P?r k?t? arsye Pilati i tha: ''S'po m? flet? ti s'e di q? un? kam pushtet t? t? kryq?zoj dhe pushtet t? t? liroj?''.
19:11 Jezusi u p?rgjigj: ''Ti nuk do t? kishe asnj? pushtet p?rmbi mua, po t? mos t? qe dh?n? prej s? larti; prandaj ai q? m? dor?zoi tek ti ka faj m? t? madh''.
19:12 Q? nga ai moment Pilati k?rkoi ta lironte; por Judenjt? b?rtisnin, duke th?n?: ''Po e lirove k?t?, nuk je mik i Cezarit; kush e b?n veten mbret, i kund?rvihet Cezarit''.
19:13 Pilati, pra, kur i d?gjoi k?to fjal?, e ?oi jasht? Jezusin dhe u ul n? selin? e gjykat?s, n? vendin e quajtur "Kalldr?m", e n? hebraisht "Gabatha";
19:14 tani ishte dita e p?rgatitjes s? Pashk?s, dhe ishte af?rsisht ora e gjasht?; dhe u tha Judenjve: ''Ja mbreti juaj''.
19:15 Por ata b?rtit?n: ''Largoje! Largoje! Kryq?zoje!''. Pilati u tha atyre: ''Ta kryq?zoj mbretin tuaj?''. Krer?t e prift?rinjve u p?rgjigj?n: ''Ne s'kemi mbret tjet?r p?rve? Cezarit!''.
19:16 At?her? ai ua dor?zoi q? t? kryq?zohej. Dhe ata e mor?n Jezusin dhe e ?uan tutje.
19:17 Dhe ai, duke mbartur kryqin e tij, u nis drejt vendit q? quhej "Kafka", q? n? hebraisht quhet "Golgota",
19:18 ku e kryq?zuan, dhe me t? dy t? tjer?, nj?rin n? nj? an? e tjetrin n? an?n tjet?r, dhe Jezusi n? mes.
19:19 Dhe Pilati shkroi edhe nj? mbishkrim dhe e vuri n? kryq; dhe atje ishte shkruar: "JEZUSI NAZAREAS, MBRETI I JUDENJVE".
19:20 K?shtu k?t? mbishkrim e lexuan shum? nga Judenjt?, sepse vendi ku u kryq?zua Jezusi ishte af?r qytetit; dhe mbishkrimi ishte shkruar hebraisht, greqisht dhe latinisht.
19:21 Prandaj krer?t e prift?rinjve t? Judenjve i than? Pilatit: ''Mos shkruaj: "Mbreti i Judenjve", por se ai ka th?n?: "Un? jam mbreti i Judenjve"''.
19:22 Pilati u p?rgjigj: ''At? q? kam shkruar, e kam shkruar!''.
19:23 Dhe ushtar?t, mbasi e kishin kryq?zuar Jezusin, mor?n rrobat e tij dhe b?n? kat?r pjes?, nj? pjes? p?r ?do ushtar, dhe tunik?n. Por tunika ishte pa tegel, e endur nj? cop? nga maja e deri n? fund.
19:24 Prandaj ata i than? nj?ri-tjetrit: ''Nuk e grisim, por hedhim short kujt t'i bjer?''; q? t? p?rmbushej Shkrimi, q? thot?: ''I ndan? midis tyre rrobat e mia, dhe hodh?n short p?r tunik?n time''. Ushtar?t, pra, i b?n? k?to gj?ra.
19:25 Por af?r kryqit t? Jezusit, qendronin n?na e tij dhe motra e n?n?s s? tij, Maria e Kleopas dhe Maria Magdalen?.
19:26 At?her? Jezusi, kur pa n?n?n e tij dhe pran? saj dishepullin q? donte, i tha n?n?s s? tij: ''O grua, ja biri yt!''.
19:27 Pastaj i tha dishepullit: ''Ja n?na jote!''. Dhe q? n? at? moment ai e mori n? sht?pin? e vet.
19:28 Pas k?saj, Jezusi, duke ditur q? tashm? ?do gj? ishte kryer, q? t? p?rmbushej Shkrimi, tha: ''Kam etje!''.
19:29 Por aty ishte nj? en? plot me uthull. Pasi shtin? nj? sfungjer n? uthull dhe e vun? n? maj? t? nj? dege hisopi, ia afruan te goja.
19:30 Kur Jezusi e mori uthull?n, tha: ''U krye!''. Dhe duke ulur kryet, dha frym?n.
19:31 Duke qen? se ishte dita e P?rgatitjes, me q?llim q? trupat t? mos q?ndronin n? kryq t? shtun?n, sepse ajo e shtun? ishte nj? dit? me r?nd?si t? ve?ant?, Judenjt? i k?rkuan Pilatit q? atyre t'u thyheshin k?rcinjt? dhe t? hiqeshin q? andej.
19:32 Ushtar?t, pra, erdh?n dhe ia thyen k?rcinjt? t? parit dhe pastaj edhe tjetrit q? ishte kryq?zuar me t?;
19:33 por, kur erdh?n te Jezusi, dhe si pan? se ai tashm? kishte vdekur, nuk ia thyen k?rcinjt?,
19:34 por nj?ri nga ushtar?t ia tejshpoi brinj?n me nj? hesht?, dhe menj?her? i doli gjak e uj?.
19:35 Dhe ai q? ka par?, ka d?shmuar p?r k?t?, dhe d?shmia e tij ?sht? e v?rtet?; dhe ai e di se thot? t? v?rtet?n, q? ju t? besoni.
19:36 K?to gj?ra n? fakt ndodh?n q? t? p?rmbushet Shkrimi: ''Nuk do t'i thyhet asnj? esht?r''.
19:37 Dhe akoma nj? Shkrim tjet?r thot?: ''Do t? v?shtrojn? at? q? e kan? tejshpuar''.
19:38 Pas k?tyre gj?rave, Jozefi nga Arimatea, q? ishte dishepull i Jezusit, por fshehtas nga druajtja e Judenjve, i k?rkoi Pilatit q? mund ta merrte trupin e Jezusit; dhe Pilati i dha leje. At?her? ai erdhi dhe e mori trupin e Jezusit.
19:39 Por erdhi dhe Nikodemi, i cili m? p?rpara kishte vajtur te Jezusi nat?n, duke sjell? nj? p?rzierje prej mirre dhe aloe, prej rreth nj?qind librash.
19:40 Ata, pra, e mor?n trupin e Jezusit dhe e mb?shtoll?n n? p?lhura liri me er?ra t? k?nd?shme, sipas zakonit t? varrimit q? ndiqnin Judenjt?.
19:41 Por n? at? vend ku ai u kryq?zua ishte nj? kopsht, dhe n? kopsht nj? varr i ri, n? t? cil?n ende nuk ishte v?n? askush.
19:42 Aty, pra, p?r shkak t? P?rgatitjes s? Judenjve, e vun? Jezusin, sepse varri ishte af?r.


20:1 Por dit?n e par? pas s? shtun?s, n? m?ngjes, kur ishte ende err?t, Maria Magdalena shkoi te varri dhe pa se guri ishte hequr nga varri.
20:2 At?her? rendi te Simon Pjetri dhe te dishepulli tjet?r, t? cilin Jezusi e donte, dhe u tha atyre: ''E kan? hequr Zotin nga varri dhe nuk e dim? ku e vun?''.
20:3 At?her? Pjetri dhe dishepulli tjet?r dol?n jasht? dhe u nis?n p?r te varri.
20:4 Rendnin t? dy bashk?, por dishepulli tjet?r rendi p?rpara, m? shpejt se Pjetri dhe arriti i pari te varri.
20:5 Dhe, si u p?rkul, pa p?lhurat prej liri q? ishin n? varr, por nuk hyri aty.
20:6 Arriti edhe Simon Pjetri q? po e ndiqte, hyri n? varr dhe pa p?lhurat prej liri q? ishin p?rtok?,
20:7 dhe riz?n, q? qe v?n? mbi kok?n e Jezusit; ajo nuk ishte bashk? me p?lhurat, por ishte e palosur n? nj? vend, ve?.
20:8 At?her? hyri edhe ai dishepull tjet?r q? kishte arritur i pari te varri, pa dhe besoi.
20:9 Ata n? fakt, nuk e kishin kuptuar ende Shkrimin, sipas t? cilit ai duhet t? ringjallej s? vdekurish.
20:10 Pastaj dishepujt u kthyen p?rs?ri n? sht?pi.
20:11 Por Maria kishte mbetur jasht? varrit, dhe po qante. Dhe, duke qar?, u p?rkul brenda varrit,
20:12 dhe pa dy engj?j, t? veshur me t? bardha, ndenjur nj?ri te kryet dhe tjetri te k?mb?t e vendit, ku qe trupi i Jezusit.
20:13 Ata i than?: ''O grua, pse po qan?''. Ajo u p?rgjigj atyre: ''Sepse e kan? hequr Zotin tim, dhe nuk e di ku e kan? v?n?''.
20:14 Si tha k?t?, ajo u suall prapa dhe pa Jezusin, q? q?ndronte n? k?mb?; por ajo nuk e dinte se ishte Jezusi.
20:15 Jezusi i tha: ''O grua, pse po qan? K? k?rkon?''. Ajo, duke menduar se ishte kopshtari, i tha: ''Zot, po e pate hequr ti, m? trego ku e vure dhe un? do ta marr''.
20:16 Jezusi i tha: ''Mari!''. Dhe ajo at?her? u kthye dhe i tha: ''Rabboni!'', q? do t? thot?: M?sues.
20:17 Jezusi i tha: ''Mos m? prek, sepse ende nuk u ngjita te Ati im; por shko te v?llez?rit e mi dhe u thuaj atyre se un? po ngjitem tek Ati im dhe Ati juaj, te Per?ndia im dhe Per?ndia juaj''.
20:18 At?her? Maria Magdalena shkoi t'jua njoftoj? dishepujve se kishte par? Zotin dhe se ai i kishte th?n? k?to gj?ra.
20:19 Pastaj n? mbr?mje t? po asaj dite, dita e par? e jav?s, nd?rsa dyert e vendit ku qen? mbledhur dishepujt ishin t? mbyllura nga frika e Judenjve, erdhi Jezusi dhe u prezantua n? mes tyre dhe u tha atyre: ''Paqja me ju!''.
20:20 Dhe, si i tha k?to, u tregoi atyre duart e veta dhe brinj?n. Dishepujt pra, kur e pan? Zotin, u g?zuan.
20:21 Pastaj Jezusi u tha atyre p?rs?ri: ''Paqja me ju! Sikurse m? ka d?rguar mua Ati, ashtu un? po ju d?rgoj ju''.
20:22 Dhe, si tha k?to fjal?, hukati mbi ta dhe tha: ''Merrni Frym?n e Shenjt?!
20:23 Kujt do t'ia falni m?katet, do t'i jen? falur, kujt do t'ia mbani, do t'i jen? mbajtur''.
20:24 Por Thomai, i quajtur Binjaku, nj? nga t? dymb?dhjet?t, nuk ishte me ta kur erdhi Jezusi.
20:25 Dishepujt e tjer?, pra, i than?: ''Kemi par? Zotin''. Por ai u tha atyre: ''Po nuk e pash? n? duart e tij shenj?n e gozhdave, dhe po nuk e vura gishtin tim te shenja e gozhd?ve dhe dor?n time n? brinj?n e tij, un? nuk do t? besoj''.
20:26 Dhe tet? dit? m? von?, dishepujt ishin p?rs?ri n? sht?pi dhe Thomai ishte me ta. Jezusi erdhi, ndon?se dyert ishin t? mby-llura, dhe u prezantua midis tyre dhe tha: ''Paqja me ju!''.
20:27 Pastaj i tha Thomait: ''V?re gishtin k?tu dhe shiko duart e mia; shtrije edhe dor?n dhe v?re n? brinj?n time; dhe mos ji mosbesues, por besues!''.
20:28 At?her? Thomai u p?rgjigj dhe i tha: ''Zoti im dhe Per?ndia im!''.
20:29 Jezusi i tha: ''Sepse m? ke par?, Thoma, ti ke besuar; lum ata q? nuk kan? par? dhe kan? besuar!''.
20:30 Jezusi b?ri edhe shum? shenja t? tjera n? prezenc?n e dishepujve t? tij, t? cilat nuk jan? shkruar n? k?t? lib?r.
20:31 Por k?to gj?ra jan? shkruar q? ju t? besoni se Jezusi ?sht? Krishti, Biri i Per?ndis? dhe q?, duke besuar, ta keni jet?n n? em?r t? tij.


21:1 Pas k?tyre gj?rave, Jezusi iu shfaq p?rs?ri dishepujve pran? Detit t? Tiberiad?s; dhe u shfaq n? k?t? m?nyr?:
21:2 Simon Pjetri, Thomai i quajtur Binjaku, Natanaeli nga Kana e Galiles?, t? bijt? e Zebedeut dhe dy t? tjer? nga dishepujt e tij ishin bashk?.
21:3 Simon Pjetri u tha atyre: ''Po shkoj t? peshkoj''. Ata i than?: ''Po vijm? edhe ne me ty''. Dol?n dhe hip?n menj?her? n? bark?; por at? nat? nuk zun? asgj?.
21:4 N? m?ngjes her?t, Jezusi ndenji te bregu; megjithat? dishepujt nuk e kuptuan se ishte Jezusi.
21:5 Dhe Jezusi u tha atyre: ''O djema, a keni ndonj? gj? p?r t? ngr?n??''. Ata iu p?rgjigj?n: ''Jo!''.
21:6 Dhe ai u tha atyre: ''Hidhni rrjet?n n? an?n e djatht? t? bark?s dhe do t? gjeni''. E hodh?n, pra, dhe s'mund?n m? ta t?rhiqnin nga shumica e peshqve.
21:7 At?her? dishepulli, t? cilin Jezusi e donte, i tha Pjetrit: ''?sht? Zoti''. Simon Pjetri, kur d?gjoi se ishte Zoti, u mb?shtoll me rrob? (sepse ishte i zhveshur) dhe u hodh n? det.
21:8 Dishepujt e tjer? p?rkundrazi shkuan me bark? (sepse nuk ishin shum? larg nga toka, vet?m dyqind kubit?), duke t?rhequr rrjet?n plot me peshq.
21:9 Mbasi dol?n n? tok?, pan? nj? zjarr me prush dhe mbi t? peshk dhe buk?.
21:10 Jezusi u tha atyre: ''Sillni k?tu disa nga peshqit q? zut? tani!''.
21:11 Simon Pjetri hipi p?rs?ri n? bark? dhe nxori n? tok? rrjet?n, plot me peshq t? m?dhenj, nj?qind e pes?dhjet? e tre; dhe, megjithse ishin aq shum?, rrjeta nuk u shqye.
21:12 Jezusi u tha atyre: ''Ejani t? hani m?ngjes''. Por asnj? nga dishepujt nuk guxonte ta pyeste: ''Kush je?'', duke ditur se ishte Zoti.
21:13 At?her? Jezusi erdhi, mori buk? dhe ua dha atyre; po k?shtu edhe peshkun.
21:14 Kjo ishte e treta her? q? Jezusi iu shfaq dishepujve t? vet, mbasi ishte ringjallur s? vdekuri.
21:15 Mbasi kishin ngr?n?, Jezusi i tha Simon Pjetrit: ''Simon nga Jona, a m? do ti mua m? shum? se k?ta?''. Iu p?rgjigj: ''Po, Zot, ti e di se un? t? dua''. Jezusi i tha: ''Kulloti qengjat e mi!''.
21:16 P?rs?ri e pyeti p?r t? dyt?n her?: ''Simon nga Jona, a m? do ti mua?''. Iu p?rgjigj: ''Po, Zot, ti e di se un? t? dua''. Jezusi i tha: ''Ki kujdes p?r delet e mia''.
21:17 E pyeti p?r t? tret?n her?: ''Simon nga Jona, a m? do ti mua?''. Pjetri u trishtua pse e pyeti p?r t? tret?n her?: ''A m? do ti mua?'', dhe iu p?rgjigj: ''Zot, ti di ?do gj?, ti di se un? t? dua''. Jezusi i tha: ''Kulloti delet e mia.
21:18 N? t? v?rtet?, n? t? v?rtet? po t? them se, kur ti ishe i ri, e ngjeshje vetveten dhe shkoje ku t? doje; po kur t? jesh plak, do t'i shtrish duart dhe dikush tjet?r do t? t? ngjesh? e do t? t? ?oj? atje ku ti nuk do t? doje''.
21:19 I tha k?to fjal? p?r t? b?r? t? ditur se me ?'vdekje ai do ta p?rl?vdonte Per?ndin?. Dhe, si i tha k?to, i tha: ''Ndiqm?''.
21:20 Dhe Pjetri u kthye dhe pa se po e ndiqte dishepulli, t? cilin Jezusi e donte, ai q? gjat? dark?s ishte mb?shtetur mbi kraharorin e Jezusit dhe kishte pyetur: ''Zot, kush ?sht? ai q? po t? tradhton?''.
21:21 Kur Pjetri e pa, i tha Jezusit: ''Zot, dhe me t? ?'do t? b?het?''.
21:22 Jezusi iu p?rgjigj: ''N?se dua q? ai t? mbetet derisa t? vij un?, ?'t? duhet? Ti ndiqm?!''.
21:23 At?her? u hap z?ri midis v?llez?rve se ai dishepull nuk do t? vdiste; por Jezusi nuk i kishte th?n? Pjetrit se ai nuk do t? vdiste, por: ''N?se un? dua q? ky t? mbetet derisa t? vij un?, ?'t? duhet?''.
21:24 Ky ?sht? dishepulli q? d?shmon p?r k?to gj?ra dhe q? ka shkruar k?to gj?ra; dhe ne dim? se d?shmia e tij ?sht? e v?rtet?.
21:25 Jan? edhe shum? gj?ra t? tjera q? i b?ri Jezusi, t? cilat, po t? shkruheshin nj? nga nj?, un? mendoj se nuk do t? mjaftonte mbar? bota q? t'i nxinte librat q? do t? mund t? shkruheshin. Amen.