Chapter 1
1:1 Адам, Сит, Енос,
1:2 Каинан, Маалалеил, Яред,
1:3 Енох, Матусал, Ламех,
1:4 Ное, Сим, Хам и Яфет.
1:5 Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох, и Тирас;
1:6 а Гомерови синове: Асханаз, Дифат*, и Тогарма;
1:7 а Яванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Родамим+.
1:8 Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан;
1:9 а Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.
1:10 И Хус роди Нимрода; той пръв стана силен на земята;
1:11 а Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите,
1:12 патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците), и кафторимите;
1:13 а Ханаан роди първородния си Сидон и Хета,
1:14 и евусейците, аморейците, гергесейците,
1:15 евейците, арукейците, асенейците,
1:16 арвадците, цемарейците и аматейците.
1:17 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а Арамови синове : Уз, Ул, Гетер и Мосох;
1:18 а Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера.
1:19 И на Евера се родиха два сина: името на единия бе Фалек**, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му бе Иоктан.
1:20 А Иоктан роди Алмодада Шалефа, Хацармавета, Яраха,
1:21 Адорама, Узала, Дикла,
1:22 Гевала*, Авимаила, Шева,
1:23 Офира, Евила, и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове,
1:24 Сим, Арфаксад, Сала,
1:25 Евер, Фалек, Рагав,
1:26 Серух, Нахор, Тара,
1:27 Аврам, който е Авраам,
1:28 А Авраамови синове: Исаак и Исмаил.
1:29 Ето техните поколения: първородният на Исмаила, Наваиот; после Кидар, Адвеил, Мавсам,
1:30 Масма, Дума, Маса, Адад, Тема,
1:31 Етур, Нафис и Кедма; тия бяха Исмаиловите синове.
1:32 А Ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земрана, Иоксана, Мадана, Мадиама, Есвока и Шуаха; а Иоксанови синове: Шева и Дедан;
1:33 а Мадиамови синове: Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тия бяха потомци на Хетура.
1:34 И Авраам роди Исаака: а Исааковите синове бяха Исав и Израил,
1:35 Исавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей;
1:36 а Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи+, Готом, Кенез, Тамна и Амалик;
1:37 Рагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза.
1:38 А Сиирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан;
1:39 а Лотови синове: Хори и Омам; а сестра на Лота бе Тамна;
1:40 Совалови синове: Алиан*, Манахат, Гевал, Сефи+ и Онам; а Севегонови синове: Ана и Ана:
1:41 Анов син, Дисон; а Дисонови синове: Амадан, Асван, Итрам и Харан;
1:42 Асарови синове: Валаан Заван и Акан; Дисанови синове: Уз и Аран.
1:43 А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните: Вела Веоровият син; и името на града му бе Денава.
1:44 А като умря Вела, вместо него се възцари Иовав, Заровият син, от Восора.
1:45 А като умря Иовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците.
1:46 А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад Вададовият син, който порази мадиамците на моавското поле; и името на града му бе Авит.
1:47 А като умря Адад, възцари се Самла, от Масрека.
1:48 А като умря Самла, вместо него се възцари Саул, от Роовот при Евфрат.
1:49 А като умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, Аховоровият син.
1:50 А като умря Вааланан, вместо него се възцари Адад**; и името на града му бе Пау, а името на жена му Метавеил, дъщеря на Метреда, Мезаавова внука.
1:51 А като умря Адад, едомските първенци бяха: първенец Тамна, първенец Алия++, първенец Етет,
1:52 първенец Оливема, първенец Ила, първенец Финон,
1:53 първенец Кенез, първенец Теман, първенец Мивсар,
1:54 първенец Магедиил и първенец Ирам. Тия бяха едомските първенци.


Chapter 2
2:1 Ето синовете на Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Юда, Исахар, Завулон,
2:2 Дан, Иосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир.
2:3 Юдови синове: Ир, Онан и Шела: тримата му се родиха от ханаанката, дъщерята на Суя. А първородният на Юда, Ир, бе лош пред Господа, та Той го умъртви.
2:4 И снаха му Тамар му роди Фареса и Зара, Всичките Юдови синове бяха петима.
2:5 Фаресови синове: Есрон и Амул.
2:6 А Зарови синове: Зимрий* , Етан, Еман, Халкол и Дара( ; всичко петима.
2:7 А Хармиев син: Ахар, смутителят на Израиля, който извърши престъпление относно обреченото.
2:8 А Етанов син - Азария.
2:9 А синове, които се родиха на Есрона: Ерамеил, Арам и Халев
2:10 И Арам роди Аминадава: а Аминадав роди Наасона, първенец на Юдовите потомци.
2:11 А Наасон роди Салмона: Салмон роди Вооза;
2:12 Вооз роди Овида: Овид роди Есея;
2:13 а Есей роди първородния си Елиав, втория Авинадав, третия Сама,
2:14 четвъртия Натанаил, петия Радай,
2:15 шестия Осем и седмия Давид.
2:16 А техни сестри бяха Саруия и Авигея; а Саруините синове бяха трима: Ависей, Иоав и Асаил;
2:17 и Авигея роди Амаса; а баща на Амаса беше исмаилецът Иетер**.
2:18 И Халев, Есроновият син, роди синове от жена си Азува и от Ериота: синовете му бяха Есер, Совав и Ардон.
2:19 И като умря Азува, Халев си взе Ефрата, която му роди Ора.
2:20 А Ор роди Урия; а Урия роди Веселеила.
2:21 И после Есрон влезе при дъщерята на Махира Галаадовия баща; той я взе като беше на шестдесет години на възраст, и тя му роди Сегува;
2:22 А Сегув роди Яира, който имаше двадесет и три града в галаадската земя.
2:23 И Гесур и Арам превзеха от тях Яировите паланки, с Кенат и селата му, шестдесет града, Всички тия бяха синове на Махира, Галаадовия баща.
2:24 А след като умря Есрон в Халев-ефрата, тогава Есроновата жена Авия му роди Асхора бащата на Текуе.
2:25 И синовете на първородния на Есрона, Ерамеила, бяха: първородният Арам и Вуна, Орен, Осем и Ахия.
2:26 Ерамеил взе и друга жена, чието име бе Атара: тя бе майка на Онана.
2:27 А синовете на първородния на Ерамеила, Арам, бяха: Маас, Ямин и Екер.
2:28 И синовете на Анама бяха: Самай и Ядай; а синовете на Самая: Надав и Ависур.
2:29 И името на Ависуровата жена бе Авихаила, която му роди Аавана и Молида.
2:30 А Надавови синове бяха: Селед Апаим; и Селед умря бездетен.
2:31 А син на Апаима беше Есия; а син на Есия, Сисан; а син на Сисана, Аалай.
2:32 А синове на Ядая Самаевия брат бяха: Етер и Ионатан; и Етер умря бездетен;
2:33 а синовете на Ионатана: Фалет и Зиза. Тия бяха потомците на Ерамеила.
2:34 А Сисан нямаше синове, но дъщери. А Сисан имаше слуга египтянин на име Яраа;
2:35 и Сисан даде дъщеря си на слугата си Яраа за жена; и тя му роди Атая;
2:36 а Атай роди Натана; Натан роди Завада;
2:37 Завад роди Ефлала; Ефлал роди Овида;
2:38 Овид роди Ииуя; Ииуй роди Азария;
2:39 Азария роди Хелиса; Хелис роди Елеаса;
2:40 Елеас роди Сисамая; Сисамай роди Селума;
2:41 Селум роди Екамия;а Екамия роди Елисама.
2:42 А синовете на Хелева Ерамеиловия брат, бяха: първородният му Миса, който бе баща на Зиф; и син на Мариса бе Ави-хеврон.
2:43 А Хевронови синове: Корей, Тапфуа, Рекем и Сема;
2:44 А Сема роди Раама, Иоркоамовия баща; а Рекем роди Самая.
2:45 И Самаев син беше Маон; а Маон беше Ветсуровият баща.
2:46 А наложницата на Халева, Гефа, роди Харана, Моса и Газера; а Харан роди Газера.
2:47 А Ядаеви синове: Регем, Иотам, Гисан, Фелет, Гефа и Сагаф.
2:48 И наложницата на Халева, Мааха, роди Севера и Тирхана;
2:49 роди още Сагафа, Мадмановия баща, Сева Махвановия баща и бащата на Гавая; и Халевова дъщеря бе Ахса.
2:50 Ето синовете на Халева, син на първородния на Ефрата, Ор: Совал Кириатиаримовият баща,
2:51 Салма Витлеемовият баща, и Ареф Вет-гадеровият баща,
2:52 А на Совала Кириатиаримовия баща синове бяха Арое* и половината от манахатците.
2:53 А Кириатиаримовите семейства бяха: етерците, футците, суматците и мисрайците от тях произлязоха сарайците и естаолците.
2:54 Салмови синове: Витлеем, нетофатците, Атарот-вит-Иоав, половината от манахатците, сарайците,
2:55 семействата на писците, които живеят в Явис, тиратците, симеатците и сухатците. Това са кенейците, които произлязоха от Амата, прадед на Рихавовия дом.


Chapter 3
3:1 А ето синовете, които се родиха на Давида в Хеврон: първородният, Амнон, от езраелката Ахиноама; вторият Даниил+, от кармилката Авигея;
3:2 третият Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвъртият Адония, син на Агита;
3:3 петият Сефатия, от Авитала; шестият Итраам, от жена му Егла,
3:4 Шестимата му се родиха в Хеврон, гдето царува седем години и шест месеца; а Ерусалим царува тридесет и три години.
3:5 А тия му се родиха в Ерусалим: Сима*, Совав, Натан и Соломон, четирима, от Витсавее, дъщеря на Амиила+;
3:6 и Евар, Елисама, Елифалет,
3:7 Ногах, Нефес, Яфия,
3:8 Елисама, Елиада и Елифалет, девет души;
3:9 всички тия бяха Давидови синове освен синовете от наложниците; и Тамар беше тяхна сестра.
3:10 А Соломонов син бе Ровоам; негов син, Авия; негов син, Аса; негов син, Иосафат;
3:11 негов син, Иорам; негов син, Охозия**; негов син, Иоас;
3:12 негов син, Амасия; негов син, Азария++; негов син, Иотам;
3:13 негов син, Ахаз; негов син, Езекия; негов син, Иотам;
3:14 негов син, Амон; негов син Иосия.
3:15 А синовете на Иосия бяха: първородният Иоанан, вторият Иоаким, третият Седекия, четвъртият Селум.
3:16 А Иоакимови синове: Ехония син му, Седекия негов син.
3:17 А Ехониев син бе Асир; негов син Салатиил,
3:18 и Малхирам, Федаия, Сенасар, Екамия, Осама и Недавия.
3:19 А Федаиеви синове: Зоровавел и Семей; а Зоровавелови синове: Масулам и Анания, и сестра им Саломита,
3:20 и Асува, Оел, Варахия, Асавия и Юсав-есед, петима.
3:21 А Ананиеви синове: Фелатия и Исаия, синовете на Рафаия, синовете на Арнана, синовете на Авдия, синовете на Сехания.
3:22 А Сеханиев син, Семаия; и Семаиеви синове: Хатус, Игал, Вария, Неария и Сафат, шестима.
3:23 А Неариеви синове: Елиоинай, Езекия и Азрикам, трима.
3:24 А Елиоинаеви синове: Одаия, Елиасив, Фалаия, Акув, Иоанан, Далаия и Ананий, седмина.


Chapter 4
4:1 Юдови синове: Фареса, Есрон, Хармий, Ор и Совал.
4:2 И Реаия Соваловият син роди Яата; и Яат роди Ахумая и Лаада. Тия са семействата на сарайците.
4:3 И ето синовете на Итамовия баща: Езраел, Есма и Едвас; и името на сестра им бе Аселелфония,
4:4 и Фануил Гедеровият баща и Езер Хусовият баща. Тия са потомците на Орна първородния на Ефрата, Витлеемовия баща.
4:5 А Асхор, Текуевият баща, имаше две жени, Хала и Наара.
4:6 Наара му роди Ахузам, Ефера, Темания и Ахастара; тия бяха синове на Наара.
4:7 А синовете на Хала: Серет, Есуар и Етнан.
4:8 И Кос роди Анува, Совива и семействата на Ахарила Арумовия син.
4:9 А Явис беше най-много почитан между братята си; и майка му го нарече Явис*, като думаше: Понеже го родих в скръб.
4:10 И Явис призова Израилевия Бог, казвайки: Дано действително ме благословиш, и дано разшириш пределите ми, и ръката Ти да бъде с мене, и да ме пазиш от зло, та да нямам скръб! И Бог му даде това, което поиска.
4:11 А Хелуви, Суевият брат, роди Махира; той бе Естоновият баща.
4:12 А Естон роди Ветрафа, Фасея и Техина основател+ на град Наас; тия са мъжете на Риха.
4:13 И Кенезови синове бяха: Готониил и Сараия; а Готониилов син, Атат.
4:14 А Меонотай роди Офра; а Сараия роди Иоава начинателя+ на долината на дърводелците, защото бяха дърводелци.
4:15 А синовете на Халева, Ефониевия син: Иру, Иле и Наам; а Илевият син беше Кенез.
4:16 И Ялелеилови синове: Зиф, Зифа, Тирия и Асареил.
4:17 А Езраеви синове: Етер, Меред, Ефер и Ялон: а жената на Мереда роди Мариама, Самая и Есва Естемовия баща;
4:18 а другата му жена, Юдея, роди Яреда Гедоровия баща, Хевера Соховия баща и Екутиила Заноевия баща. И тия са синовете на Вития Фараоновата дъщеря, която взе Меред;
4:19 И синовете на Одиевата жена, сестра Нахамова, бяха бащата на гармиеца Кеила и маахатеца Естемо.
4:20 А Симови синове бяха: Амион, Рина, Венанан и Тилон. И Есиеви синове: Зохет и Вензохет.
4:21 Синове на Шела, Юдовия син, бяха Ир баща на Лиха, и Лаада, баща на Мариса, и семействата от дома на тия, които работеха висон, от Асвеевия дом,
4:22 и Иоаким, и мъжете на Хозива, и Иоас, и Сараф, които владееха в Моав и в Ясувилехем. Това според стари записки.
4:23 Те бяха грънчари и жителите в Нетаим и в Гедира; там живееха с церя за да му работят.
4:24 Симеонови синове бяха: Намуил*, Ямин, Ярив, Зара+ и Саул;
4:25 негов син, Селум; негов син, Мавсам; негов син, Масма.
4:26 А Масмови синове: син му Амуил; негов син, Закхур; негов син, Семей.
4:27 А Семей роди шестнадесет сина и шест дъщери; братята му обаче нямаха много синове, нито се умножи цялото им семейство като Юдовите потомци.
4:28 Те се заселиха във Вирсавее, Молада и Асар-суал,
4:29 във Вела, Есем и Толад(,
4:30 във Ватуил, Хорма, и Сиклаг,
4:31 във Вет-мархавот, Асар-сусим, Вет-вирей и в Саараим; тия бяха техни градове до царуването на Давида.
4:32 И селищата им бяха: Итам, Аим, Римон, Тохен и Асан, пет града,
4:33 и всичките села, които бяха около тия градове до Ваал**; тия бяха местожителствата им родословията им.
4:34 А Месовав, Ямлих, Иоса, Амасиевият син,
4:35 Иоил, Ииуй син на Иосивия син на Сараия, син на Асиила,
4:36 и Елиоинай, Якова, Есохаия, Асаия, Адиил, Есимиил, Ванаия
4:37 и Зиза, син на Сифия, син на Алона, син на Едаия, син на Симрия, син на Семаия, -
4:38 тия споменати по имена бяха първенци на семействата им; и бащините им домове нараснаха твърде много.
4:39 И Симеоновите потомци отидоха дори до прохода на Гедор, на изток от долината, за да търсят паша за стадата си.
4:40 И намериха тлъста и добра паша; и земята бе широка, спокойна и мирна, защото тия, които по-напред живееха там, бяха Хамови потомци.
4:41 И тия написани по име дойдоха в дните на Юдовия цар Езекия та разрушиха шатрите им и поразиха моавците, които намериха там, и погубиха ги така щото не остана ни един от тях до днес, и на тяхното място сами се заселиха, защото там имаше паша за стадата им.
4:42 И някои от тях, именно , петстотин мъже от Симеоновите потомци, отидоха в хълмистата земя Сиир, като имаха за свои водители, Есиевите синове: Фелатия, Неария, Рафаия и Озиила,
4:43 та поразиха останалите от амаличаните, които бяха оцелели, и се заселиха там, гдето са и до днес.


Chapter 5
5:1 И синовете на първородния на Израиля, Рувим, (защото той бе първородният; но, понеже оскверни леглото на баща си, неговото първородство се даде на синовете на Израилевия син Иосифа, а родословието не се смята според първородството;
5:2 защото Юда превъзмогна над братята си, и от него се определи да произлезе вождът; първородството, обаче, беше на Иосифа,)-
5:3 синовете на първородния на Израиля, Рувим, бяха Енох, Фалу, Есрон и Хармий.
5:4 Синове на Иоила: негов син, Семаия; негов син, Гог; негов син, Семей;
5:5 негов син, Михей; негов син Реаия; негов син, Ваал;
5:6 негов син, Веера, когото асирийския цар Теглат-Фелнасар* заведе в плен; той бе първенец на рувимците.
5:7 А началник на братята му, според семействата им, когато родословието на поколенията им се изброи, бяха Еиил, Захария
5:8 и Вела, син на Азаса, син на Сема, син на Иоила; той се засели в Ароир и до Нево и Ваалмеон;
5:9 и към изток се засели дори до входа на пустинята от река Евфрат, защото добитъкът им беше се умножил в галаадската земя.
5:10 А в дните на Саула воюваха против агаряните, които паднаха от ръката им; и те се заселиха в шатрите им по цялата източна страна на Галаад.
5:11 И Гадовите потомци се заселиха срещу тях във васанската земя до Салха,
5:12 от които Иоил беше началникът, а Сафам вторият, и Янай, и Сафат във Васан.
5:13 И братята им, от бащините им домове, бяха: Михаил, Месулам, Сева, Иорай, Яхан, Зия и Евер, седмина.
5:14 Тия бяха синовете на Авихаила, син на Урия, син на Яроя, син на Галаада, син на Михаила, син на Есисая, сина на Ядо, син на Вуза.
5:15 Ахия, син на Авдиила Гуниевият син, беше началник на бащиния им дом.
5:16 Те се заселиха в Галаад, във Васан, в селата му, и във всичките околности на Сарон до пределите им.
5:17 Всички тия се изброиха според родословията си в дните на Юдовия цар Иотам и в дните на Израилевия цар Еровоам.
5:18 От Рувимовите потомци, гадците и половината от Манасиевото племе, юначните мъже, които носеха щит и нож, стреляха с лъкове и бяха обучени на бой, възлизаха на четиридесет и четири хиляди седемстотин и шестдесет души, които можеха да излизат на война.
5:19 И те воюваха против агаряните, етуряните, нафисците и нодавците.
5:20 И те бидоха подпомогнати против тях, тъй че агаряните и всички, които бяха с тях, се предадоха в ръцете им; защото в битката те извикаха към Бога, и Той ги послуша, понеже уповаваха на Него.
5:21 И плениха добитъка им: петдесет хиляди от камилите им, двеста и петдесет хиляди от овците им, и две хиляди от ослите им, също и сто хиляди души човеци;
5:22 защото мнозина паднаха убити, понеже изходът на боя беше от Бога. И заселиха се на мястото им, и там живяха до пленението.
5:23 А потомците на половината Манасиево племе се заселиха в оная земя; те нараснаха от Васан до Ваал-ермон и Санир и планината Ермон.
5:24 И ето началниците на бащините им домове: Ефер, Есий, Елиил, Азрил, Еремия, Одуия и Адиил, мъже силни и храбри, мъже именити, началници на бащините си домове.
5:25 Но понеже те престъпваха против Бога на бащите си, като блудствуваха след боговете на народите на оная земя, които Бог беше погубил пред тях,
5:26 затова, Израилевия Бог подбуди духа на асирийския цар Фул, и духа на асирийския цар Теглат-Фелнасар, та плени рувимците и гадците и половината от Манасиевото племе, и заведе ги в Ала, в Авор, в Ара и до реката Гозан, гдето са и до днес.


Chapter 6
6:1 Левиеви синове бяха Гирсон*, Каат и Мерарий.
6:2 А Каатови синове: Амрам, Исаар**, Хеврон и Озиил;
6:3 а Амрамови чада: Аарон, Моисей и Мариам; а Ааронови синове: Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.
6:4 Елеазар роди Финееса; Финеес роди Ависуя;
6:5 Ависуй роди Вукия; Вукия роди Озия;
6:6 Озий роди Зараия; Зараия роди Мераиота;
6:7 Мераиот роди Амария; Амария роди Ахитова;
6:8 Ахитов роди Садока; Садок роди Ахимааса;
6:9 Ахимаас роди Азария; Азария роди Ионатана;
6:10 Ионатан роди Азария (той е оня, който Соломон построи в Ерусалим);
6:11 а Азария роди Амария: Амария роди Ахитова;
6:12 Ахитов роди Садока; Садок роди Селума* ;
6:13 Селум роди Хелкия; Хелкия роди Азария;
6:14 Азария роди Сараия; а Сараия роди Иоседека.
6:15 А Иоседек отиде в плен, когато Господ закара в плен Юда и Ерусалим чрез ръката на Навуходоносора.
6:16 Левиеви синове: Гирсом+, Каат и Мерарий.
6:17 А ето имената на Гирсомовите синове: Ливний и Семей.
6:18 А Каатови синове бяха: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил.
6:19 Мерариеви синове бяха: Маалий и Мусий. И ето семействата на лавитите, според бащините им домове:
6:20 на Гирсона: негов син, Ливний: негов син, Яат; негов син, Зима;
6:21 негов син, Иоах ; негов син, Идо**; негов син, Зара; и негов син. Етрай++.
6:22 Синовете на Каата: син му Аминадав; негов син, Корей; негов син, Асир;
6:23 негов син, Елкана; негов син, Авиасаф; негов син, Асир;
6:24 негов син, Тахат; негов син, Уриил; негов син, Озия; и негов син, Саул.
6:25 А Елканови синове: Амасай и Ахимот.
6:26 А относно Елкана: синовете на Елкана: негов син, Суфай+; негов син, Нахат;
6:27 негов син, Елиав**; негов син Ероам; негов син, Елкана.
6:28 А Самуилови синове: първородният Иоил , а вторият Авия.
6:29 Мерариеви синове: Маалий; негов син, Ливний; негов син, Семей; негов син, Оза;
6:30 негов син, Сама; негов син, Агия; негов син, Асаия.
6:31 И ето ония, които постави Давид над пеенето в службата в Господния дом, когато се намери трайно място за ковчега,
6:32 които слугуваха с пеене пред скинията, шатъра за срещане, докле Соломон построи Господния дом в Ерусалим, и стоеха на службата си според чина си;
6:33 ето ония, които стоеха с чадата си: от Каатови потомци - певецът Еман, син на Иоила, син на Самуила,
6:34 син на Елкана, син на Ероама, син на Елиила, сина на Тоя++,
6:35 син на Суфа, син на Елкана, син на Маата, син на Амасия,
6:36 син на Елкана, син на Иоила, син на Азария, син, на Софония***,
6:37 син на Тахата, син на Асира, син на Авиасафа, син на Корея,
6:38 син на Исаара, син на Каата, син на Левия, син на Израиля.
6:39 И брат му Асаф, който стоеше отдясно нему: Асаф, син на Варахия, син на Сама,
6:40 син на Михаила, син на Ваасия, син на Малхия,
6:41 син на Етния+++, син на Зара син на Адаия,
6:42 син на Етана, син на Зима, син на Семея,
6:43 син на Яата, син на Гирсома, син на Левия.
6:44 И братята им Мерариеви потомци, които бяха от ляво: Етан* син на Кисия+, син на Авдия, син на Малуха,
6:45 син на Асавия, син на Амасия, син на Хелкия,
6:46 син на Амсия, син на Вания, син на Самира,
6:47 син на Маалия, син на Мусия, син на Мерария, син на Левия;
6:48 и братята на левитите, които бяха определени за цялата служба в скинията на Божия дом.
6:49 А Аарон и потомците му принасяха принос върху олтара за всеизгарянето и върху кадилния олтар, като определени за цялата служба на пресветото място, и да правят умилостивение за Израиля, точно както заповяда Божият слуга Моисей.
6:50 И ето Аароновите потомци: негов син, Елеазар; негов син, Финеес; негов син, Ависуй;
6:51 негов син, Вукий; негов син, Озий; негов син, Зараия;;
6:52 негов син, Мараиот; негов син, Амария; негов син, Ахитов;
6:53 негов син, Садок; и негов син, Ахимаас.
6:54 И ето жилищата им според заселванията им в пределите им: на Аароновите потомци от семейството на каатците (защото на тях падна първото жребие),
6:55 на тях дадоха Хеврон в Юдовата земя, с пасбищата около него.
6:56 Обаче, нивите, на града и селата му дадоха на Халева Ефониевия син.
6:57 А на Аароновите потомци дадоха тия Юдови градове: Хеврон прибежищния град , Ливна с пасбищата му,
6:58 Илен** с пасбищата му, Девир с пасбищата му,
6:59 Асан++ с пасбищата му, и Витсемес с пасбищата му,
6:60 а от Вениаминовото племе, Гава с пасбищата му, Алемет* с пасбищата му, и Анатот с пасбищата му; всичките им градове, според семействата им, бяха тринадесет града.
6:61 И на Каатовите потомци, останали от семейството на племето, дадоха се с жребие десет града от половината Манасиево племе.
6:62 А на Гирсоновите потомци, според семействата им, от Исахаровото племе, от Асировото племе, от Нефталимовото племе и от Манасиевото племе във Васан се дадоха тринадесет града.
6:63 На Мерариевите потомци, според семействата им, дадоха се с жребие от Рувимовото племе, от Гадовото племе и от Завулоновото племе дванадесет града.
6:64 Израилтяните дадоха на левитите тия градове и пасбищата им.
6:65 Дадоха с жребие тия градове, споменати по име, от племето на Юдовите потомци, и от племето на Симеоновите потомци, и от племето на Симеоновите потомци, и от племето на Симеоновите потомци, и от племето на Вениаминовите потомци.
6:66 А някои от семействата на Каатовите потомци получиха градове за притежанията си от Ефремовото племе.
6:67 Дадоха им прибежищните градове: Сихем с пасбищата му, в Ефремовата хълмиста земя; Гезер с пасбищата му,
6:68 Иокмеам+ с пасбищата му, Веторон с пасбищата му,
6:69 Еалон с пасбищата му, Гетримон с пасбищата му,
6:70 а, от половината на Манасиевото племе, Анир с пасбищата му, и Вилеам с пасбищата му; тях дадох на семействата на останалите Каатови потомци
6:71 На Гирсоновите потомци дадоха , от семействата на половината Манасиево племе, Голан във Васан с пасбищата му, и Астарот с пасбищата му;
6:72 от Исахаровото племе Кедес с пасбищата му, Даврат с пасбищата му,
6:73 Рамот с пасбищата му и Аним с пасбищата му;
6:74 от Асировото племе, Масал с пасбищата му, Авдон с пасбищата му.
6:75 Хукок с пасбищата му, и Роов с пасбищата му;
6:76 а, от Нефталимовото племе, Кедес в Галилея с пасбищата му, Амон с пасбищата ме, и Кириатаим с пасбищата му.
6:77 А на останалите Мерариеви потомци дадоха , от Завулоновото племе, Римон с пасбищата му и Тавор с пасбищата му;
6:78 а оттатък Иордан при Ерихон, на изток от Иордан, дадоха , от Рувимовото племе, Восор в пустинята с пасбищата му, Яса с пасбищата му,
6:79 Кедимот с пасбищата му, и Мефаат с пасбищата му;
6:80 а, от Гадовото племе, Рамот в Галаад с пасбищата му, Маханаим с пасбищата му,
6:81 Есевон с пасбищата му и Язир с пасбищата му.


Chapter 7
7:1 А Исахарови синове бяха: Тола, Фуа, Ясув* и Симрон, четирима;
7:2 а Толови синове: Озий, Рафаия, Ериил, Ямай, Евсам и Самуил, началници на бащиния им Толов дом, силни и храбри в поколенията им; в дните на Давида, числото им бе двадесет и две хиляди и шестстотин;
7:3 а Озиеви синове: Езраия; и Езраиеви синове; Михаил, Авдия, Иоил и Есия, петима, всички началници.
7:4 И с тях, според поколенията им, според бащините им домове, имаше полкове войска за бой, тридесет и шест хиляди души; защото имаха много жени и синове.
7:5 А братята им, между всичките Исахарови семейства, силни и храбри, всичките преброени според родословията си, бяха осемдесет и седем хиляди души.
7:6 Вениаминови синове: Вела, Вехер и Едиил, трима;
7:7 а Велови синове: Есвон, Озий, Озиил, Еримот и Ирий, петима, началници на бащини домове, силни и храбри, които се преброиха според родословията си; и бяха двадесет и две хиляди и тридесет и четири души;
7:8 а Вехерови синове: Земира, Иоас, Илиезер, Елиоинай, Амрий, Еримот, Авия, Анатот и Аламет; всички тия бяха Вехерови синове.
7:9 А броят на родословието им, според поколенията им, бе двадесет хиляди и двеста началници на бащините из домове, силни и храбри.
7:10 А Едиилов син бе Валаан; а Валаанови синове: Еус, Вениамин, Аод, Ханаана, Зитан, Тарсис и Ахисаар;
7:11 всички тия Едиилови потомци, началници на бащини домове, силни и храбри, бяха седемнадесет хиляди и двеста души, които можеха да излизат на война.
7:12 А Суфим и Уфим* бяха Ирови+ синове; а Ахиров син бе Усим.
7:13 Нефталимови синове; Ясиил**, Гуний, Есер и Селум*** внуци на Вала.
7:14 Манасиеви синове: Асриил, когото му роди жена му; (а наложницата му сирианката роди Махира Галаадовия баща;
7:15 а Махир взе за жена сестрата на Уфама и Суфама, и името на сестра им бе Мааха); а името на втория бе Салпаад; и Салпаад роди дъщеря.
7:16 А Махировата жена Мааха роди син и нарече го Фарес; а името на брат му бе Сарес, а името на брата му бе Сарес, е синовете му: Улам и Раким;
7:17 и Уламов син бе Ведан. Тия бяха синовете на Галаада, син на Махира, Манасиевия син.
7:18 А сестра му Амолехет роди Исуда, Авиезера++ и Маала.
7:19 А Семидови синове бяха Ахиан, Тихем, Ликхий и Аниам.
7:20 А Ефремови синове: Сутала; негов син, Веред; негов син, Тахат; негов син, Елеада; негов син, Тахат;
7:21 негов син, Завад; негов син, Сутала; и Езер и Елеад; а гетските мъже, ги убиха защото бяха слезли да отнемат добитъка им.
7:22 А баща им Ефрем жали много дни; и братята му дойдоха да го утешат.
7:23 Сетне влезе при жена си, която зачна и роди син; и нарече го Верия, по причина на нещастието, което се бе случило в дома му;
7:24 (а дъщеря му бе Сеера, която съгради долния и горния Веторон и Узен-сеера);
7:25 и негов син бе Рефа; негови синове, Ресеф и Тела; негов син, Тахан;
7:26 негов син, Ладан; негов син, Амиуд; негов син, Елисама;
7:27 негов син, Нави; и негов син, Исус.
7:28 А притежанията им и жилищата им бяха Ветил със селата му, и към изток Нааран* и към запад Гезер със селата му, и Сихем със селата му, до Газа със селата му;
7:29 а, в пределите на Манасиевите потомци, Ветсан със селата му, Таанах със селата му, Магедон със селата му, и Дор със селата му. В тях се заселиха потомците на Иосифа Израилевия син.
7:30 Асирови синове: Емна, Есуа, Есуий и Верия, тяхна сестра Сера;
7:31 а Вериеви синове бяха: Хевер и Малхиил, който е баща на Вирзавит.
7:32 А Хевер роди Яфлета, Сомира+ и Хотама, и тяхна сестра Суя;
7:33 а Яфлетови синове бяха: Фасах, Вимал и Асуат; тия са Яфлетови синове;
7:34 а Семирови синове бяха: Ахий, Рога, Ехува и Арам;
7:35 а синовете на брата му Елам: Софа, Емна, Селис и Амал;
7:36 Софови синове бяха: Суа, Арнефер, Согал, Верий, Емра,
7:37 Восор, Од, Сама, Силса, Итран и Веера.
7:38 А Етерови синове бяха: Ефоний, Фасфа и Ара.
7:39 А Улови синове: Арах, Аниил и Рисия.
7:40 Всички тия бяха Асирови потомци, началници на бащини домове, отборни, силни и храбри, главни първенци. И броят им, според родословието им, за военна служба, възлизаше на двадесет и шест хиляди мъже.


Chapter 8
8:1 А Вениамин роди първородния си Вела, втория Асвил, третия Аара,
8:2 четвъртия Ноя и петия Рафа,
8:3 А Велови синове бяха: Адар*, Гира, Авиуд,
8:4 Ависуй, Неемана, Ахоа,
8:5 Гира, Сефуфан+ и Урам.
8:6 И ето Аодовите синове, които бяха началници на бащините домове на ония, които жевееха в Гава, а бидоха заведени в Манахат;
8:7 с Нееман, Ахия и Гира който ги заведе, и роди Аза и Ахиуда.
8:8 А Саараим роди синове в моавската земя след като напусна жените си Усима и Ваара:
8:9 от жена си Одеса роди Иоавава, Савия, Миса, Малхама,
8:10 Еуса, Сахия и Мирма; тия бяха синовете му, началници на бащини домове.
8:11 А от Усима беше родил Авитова и Елфаала.
8:12 А Елфаалови синове бяха: Евер Мисаам, Самер, (който съгради Оно, Лод и селата му),
8:13 и Верия и Сема, които бяха началници на бащините домове на живеещите в Еалон, и които изпъдиха гетските жители.
8:14 А Ахио, Сасак, Еримот,
8:15 Зевадия, Арад, Адер,
8:16 Михаил, Есна и Иоах бяха Вериеви синове;
8:17 и Зевадия, Масулам, Езекий, Хевер,
8:18 Есмерай, Езлия и Иовав бяха Елфаалови синове;
8:19 Яким, Зехрий, Завдий,
8:20 Елиинай, Силатай, Елиил,
8:21 Адаия, Вераия и Симрат бяха Симееви синове*;
8:22 а Есфан, Евер, Елиил,
8:23 Авдон, Зехрий, Анан,
8:24 Анания, Елам, Анатотия,
8:25 Ефадия и Фануил бяха Сасакови синове:
8:26 а Самсерай, Сеария, Готолия,
8:27 Яресия, Илия и Зехрий бяха Ероамови синове, -
8:28 те бяха началници на бащини домове, началници според семействата им; те се заселиха в Ерусалим.
8:29 Е в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил , името на чиято жена бе Мааха;
8:30 а първородният му син бе Авдон, сетне Сур, Кис, Ваал, Надав,
8:31 Гедор, Ахио, Захер+
8:32 и Макелот, който роди Сама и те също се заселиха с брата си в Ерусалим, срещу братята си.
8:33 А Нир роди Киса; Кис роди Саула; а Саул роди Ионатана, Мелхисуе, Авинадава** и Ес-ваала++.
8:34 А Ионатановият син бе Мерив-ваал, а Мерив-ваал роди Михея.
8:35 А Михееви синове бяха Фитон, Мелех, Тарея и Ахаз.
8:36 А Ахаз роди Иоада***, Иоада роди Алемета, Азмавета и Зимрия; а Зимрия роди Моса;
8:37 Моса роди Винея; негов син бе Рафа+++; негов син, Елеаса; негов син, Асиил.
8:38 А Асиил имаше шест сина, чиито имена са тия: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан; всички тия бяха Асиилови синове.
8:39 А синовете на брата му Исек бяха: първородният му Улам, вторият Еус и третият Елифалет.
8:40 А Уламовите синове бяха силни и храбри мъже, които стреляха с лък, и имаха много синове и внуци, сто и петдесет души. Всички тия бяха от Вениаминовите потомци.


Chapter 9
9:1 Така целият Израил се преброи по родословия; и, ето, записани са в Книгата на Израилевите и Юдовите Царе. Те бидоха пленени у Вавилон поради беззаконията си.
9:2 А първите жители, които се настаниха в притежанията им, в градовете им, бяха израилтяните, свещениците, левитите и нетинимите.
9:3 И в Ерусалим се заселиха от Юдейците, от вениаминците, от ефремците и от манасийците:
9:4 Утай, син на Амиуда, син на Амрия, който бе син на Имрия Ваниевия син, от синовете на Фареса Юдовия син;
9:5 и от Шелаевците: първородният Асаия и синовете му;
9:6 от Заровите синове: Еуил и братята им, шестстотин и деветдесет души;
9:7 а от вениаминците: Салу, син на Месулама, син на Одия, Асенуевия син,
9:8 Евния Ероамовият син, Ила син на Озия, Михриевият син и Месулам, син на Сефатия, син на Рагуила, Евниевия син;
9:9 и братята им, според семействата им, деветстотин и петдесет и шест души; всички тия мъже бяха началници на бащини домове , според бащините им домове.
9:10 А от свещениците; Едаия, Иоиарив, Яхин
9:11 и Азария* син на Хелкия, син на Месулама, който бе син на Садока, син на Мераиота, син на Ахитова, началник на Божия дом;
9:12 и Адаия, син на Ероама, син на Пасхора Мелхиевия син, и Маасай син на Адиила, син на Язира, който бе син на Месулама, син на Месилемита Емировия син,
9:13 и братята им, началници на бащините им домове, хиляда и седемстотин и шестдесет души, мъже много способни за делото на службата на Божия дом.
9:14 А от левитите: Семаия, син на Асува, син на Азрикама Асавиевия син от Мерариевите потомци;
9:15 и Ваквакар, Ерес, Галал и Матания син на Михея, син на Зехрия* Асафовия син;
9:16 и Авдия+ син на Сомаия син на Галала Едутуновия син, и Варахия син на Аса, син на Елкана, който се зесели в селата на нетофатците.
9:17 А вратарите бяха: Селум, Акув, Талмон, Ахиман и братята им; Селум беше началник;
9:18 те до сега бяха вратари при царската източна врата за полковете на Левиевите потомци;
9:19 а Селум син на Коре, който бе син на Авиасафа, Коревия син, и братята му от бащиния му дом, Киреевците, бяха над работата на службата, пазачи на входовете на скинията; и бащите им са били стражи на входа на Господния стан;
9:20 по-напред началник над тях беше Финеес Елеазеровият син, с когото бе Господ;
9:21 а Захария, Меселемиевият син, беше пазач при входа на шатъра за срещане;
9:22 всички ония избрани за пазачи при входовете, бяха двеста и дванадесет души. Те, които Давид и гледачът Самуил бяха поставили на службата им, бяха преброени по родословия в селата си.
9:23 И така те и потомците им надзираваха портите на Господния дом, на дома на скинията като вардеха по ред.
9:24 Вратарите бяха на четирите страни**, на изток, на запад, на север и на юг.
9:25 А братята им, които бяха по селата си, трябваше да дохождат в определени времена за да бъдат с тях по седем дни.
9:26 Защото тия левити, четиримата главни вратари, оставаха в службата си, и надзираваха стаите и съкровищата на Божия дом.
9:27 Те и нощуваха около Божия дом, защото грижата за него бе възложена на тях, и те трябваше да го отварят всяка заран.
9:28 И някои от тях бяха над служебните съдове, защото по брой ги внасяха и по брой ги изнасяха.
9:29 Още някои от тях бяха определени над другите вещи, над всичките свещени съдове, и над чистото брашно, виното, дървеното масло, ливана и ароматите.
9:30 А някои от свещеническото съсловие приготовляваха благоуханното миро.
9:31 А Мататия, който бе от левитите, първородният на корееца Серум, надзираваше печените в тава жертви .
9:32 И други от братята им, от потомците на каатците, бяха над присъствените хлябове за да ги приготовляват всяка събота.
9:33 И от тях бяха певците, началниците на бащините домове на левитите, които жевееха в стаите свободни от друго служене , защото са упражняваха в работата си денем и нощем,
9:34 Тия бяха началници на бащините домове на левитите, началници според семействата им; те живееха в Ерусалим.
9:35 А в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил, името на чиято жена бе Мааха:
9:36 а първородният му син бе Авдон, после Сур, Кис, Ваал, Нир, Надав,
9:37 Гедор, Ахио, Захария и Макелот;
9:38 а Макелот роди Симеама: също и те се заселиха с братята си в Ерусалим, срещу братята си.
9:39 А Нир роди Киса; Кис роди Саула; а Саула роди Ионатана, Мелсисуя, Авинадава и Есваала.
9:40 А Ионатановият син бе Мерив-ваал: а Мерив-ваал роди Михея.
9:41 А Михееви синове бяха: Фитон Мелех, Терея
9:42 и Ахаз, който роди Яра; а Яра роди Алемета, Азмавета и Зимрия; а Зимрий роди Моса:
9:43 и Моса роди Винея; а негов син бе Рафаия; негов син, Елеаса; и негов син, Асил.
9:44 А Асил имаше шест сина, чиито имена са тия: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан; те бяха Асилови синове.


Chapter 10
10:1 А филистимците воюваха против Израиля; и Израилевите мъже побягнаха от филистимците, и паднаха убити в хълма Гелвуе.
10:2 И в преследването филистимците настигнаха Саула и синовете му; и филистимците убиха Сауловите синове Ионатана, Авинадава и Мелхусия.
10:3 И като се засилваше боят против Саула, стрелците го улучиха, и той биде наранен от стрелците.
10:4 Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си та ме прободи с него, да не би да дойдат тия необрязани и се поругаят с мене. Но оръженосецът му не искаше, защото много се боеше. За това Саул взе меча си та падна върху него.
10:5 И оръженосецът му като видя, че Саул умря, падна и той на меча си та умря.
10:6 Така умря Саул и тримата му сина; и целият му дом умря едновременно.
10:7 Тогава всичките Израилеви мъже, които бяха в долината, като видяха, че побягнаха, и че Саул и синовете му умряха, напуснаха градовете си и побягнаха; а филистимците дойдоха та се заселиха в тях.
10:8 А на следния ден, когато филистимците дойдоха да съблекат убитите, намериха Саула и синовете му паднали на хълма Гелвуе.
10:9 И като го съблякоха, взеха главата му и оръжията му, та ги разпратиха наоколо из филистимската земя за да разнесат известие на идолите си и на людете.
10:10 И положиха оръжията му в капището на боговете си, а главата му приковаха в Дагоновото капище.
10:11 А когато чуха всичките жители на Явис-галаад все що направили филистимците на Саула,
10:12 всичките храбри мъже станаха та дигнаха тялото на Саула и телата на синовете му, донесоха ги в Явис, и погребаха костите им под дъба на Явис; и постиха седем дена.
10:13 Така умря Саул за престъплението, което извърши против Господа, против Господното слово, което не опази, а още, понеже бе се съвещал със запитвачка на зли духове, за да се допита до тях ,
10:14 а до Господа не се допита, затова Той го умъртви, и обърна царството към Давида, Есеевия син.


Chapter 11
11:1 Тогава целият Израил се събра при Давида в Хеврон и рекоха: Ето, ние сме твоя кост и твоя плът,
11:2 И по-напред още, и докато Саул царуваше, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израиля, и на тебе Господ твоят Бог каза: Ти ще пасеш людете Ми Израиля, и ти ще бъдеш вожд над людете Ми Израиля.
11:3 И така, всичките Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон; и Давид направи завет с тях пред Господа в Хеврон; и те помазаха Давида цар над Израиля, според Господното слово чрез Самуила.
11:4 Тогава Давид и целият Израил отидоха в Ерусалим (който бе Евус), гдето бяха жителите на земята, евусците.
11:5 А жителите на Евус рекоха на Давида: Няма да влезеш тук. Обаче, Давид превзе крепостта Сион; това е Давидовият град.
11:6 И рече Давид: Който пръв удари евусците, той ще бъде военачалник и вожд. И Иоав, Саруиният син, се качи пръв; и стана военачалник.
11:7 Тогава Давид се зесели в крепостта; затова тя се нарече Давидов град.
11:8 И той съгради града околовръст от Мило и наоколо; а Иоав поправи останалата част от града.
11:9 И Давид преуспяваше и ставаше по-велик, защото Господ на Силите бе с него.
11:10 А ето началниците на силните мъже, които имаше Давид, които заедно с целия Израил се подвизаваха с него за царството му, за да го направят цар, според Господното слово относно Израиля.
11:11 А ето изчислението на силните мъже, които имаше Давид: Ясовеам, Ахмоновия син, главен военачалник; той като махаше копието си против триста души неприятели , уби ги в едно сражение.
11:12 И след него бе ахохиецът Елеазар Додовият син, който бе един от тримата силни мъже.
11:13 Той бе с Давида във Фас-дамим*, когато филистимците се събраха за бой там, гдето имаше частица земя пълна с ечемик; и когато людете побягнаха пред филистимците,
11:14 те застанаха всред нивата и я защитаваха и поразиха филистимците; и Господ извърши голямо избавление.
11:15 После, трима от тридесетте военачалници слязоха до скалата при Давида в одоламската пещера; а филистимският стан бе разположен в рафаимската долина.
11:16 И като беше Давид тогава в канарата, а филистимският гарнизон бе в това време във Витлеем,
11:17 и Давид пожелавайки рече: Кой би ми дал да пия вода от витлеемския кладенец, който е при портата;
11:18 то тия трима пробиха филистимския стан та наляха вода от витлеемския кладенец, който е при портата, и като взеха донесоха на Давида. Но Давид отказа да пие, а я възля Господу, като рече:
11:19 Да ми не даде моят Бог да сторя това! Да пия ли кравта на тия мъже, които туриха живота си в опасност? защото с опасност за живота си я донесоха. Затова отказа да я пие. Това сториха тия трима силни мъже.
11:20 И Иоавовият брат Ависей беше главен между другите , трима; защото той като махаше копието си против триста души неприятели , уби ги и си придоби име между тримата.
11:21 Между тримата той бе по-славен от двамата, и стана им началник; но не стигна до първите трима.
11:22 Ванаия, Иодаевият син, син на един храбър мъж от Кавсеил, който беше извършил храбри дела, - той уби двамата лъвовидни моавски мъже; тоже той слезе та уби лъва всред рова в многоснежния ден;
11:23 при това, той уби египтянина, мъж с голям ръст, пет лакътя висок; в ръката на египтянина имаше копие като кросно на тъкач; а Ванаия слезе при него само с тояга, и като грабна копието от ръката на египтянина, уби го със собственото му копие.
11:24 Тия неща стори Ванаия, Иодаевият син, и си придоби име между тия трима силни мъже.
11:25 Ето, той стана по-славен от тридесетте, но не стигна до първите трима. И Давид го постави над телохранителите си.
11:26 А силните мъже между войските бяха: Асаил, Иоавовият брат, Елханан, син на Додо от Витлеем.
11:27 Самот арорецът, Хелис фелонецът,
11:28 Ирас, сина на текоеца Екис, Авезер анатонецът,
11:29 Сивехай хустанецът, Илай ахохиецът,
11:30 Маарай нетофатецът, Хелед, син на нетофатеца Ваана,
11:31 Итай, син на Риваия от Гавая, която принадлежеше на Вениаминовите потомци, Ванаия пиратонецът,
11:32 Урай от долините Гаас, Авиил арватецът,
11:33 Азмавет варумецът, Елиава саалвонецът,
11:34 синовете на Асима гизонеца, Ионатан син на арареца Сагий,
11:35 Ахиам син на арареца Сахар, Елифал Уровият син,
11:36 Ефер мехиратецът, Ахия фелонецът,
11:37 Есро кармилецът, Наарай Есвеевият син,
11:38 Иоил, Натановият брат, Мивар Аргиевият син,
11:39 Селек амонецът, Нахарай виротецът, оръженосецът на Иоава Саруиния син,
11:40 Ираз иетерецът, Гарив етерецът,
11:41 Урия хетеецът, Завад Аалаевият син,
11:42 Адина син на рувимеца Сиза, началник на рувимците, и тридесет души с него,
11:43 Анан, син на Мааха, Иосафат митнецът,
11:44 Озия астеротецът, Сама и Еиил синове на Хотама ароирецът,
11:45 Един син на Симрия, брат му Иоха тисецът,
11:46 Елиил маавецът, Еривай и Иосавия Елнаамови синове, Етема моавецът,
11:47 Елиил, Овид и Ясиил месоваецът.


Chapter 12
12:1 И ето ония, които дойдоха при Давида в Сиклаг, докато още се затваряше, за да се крие от Саула, Кисовия син; те бяха от силните мъже, които му помагаха във война.
12:2 Те бяха въоръжени с лъкове, и можеха да си служат и с дясната и с лявата ръка за хвърляне камъни с прашка и за стреляне с лък, и бяха от Сауловите братя, от Вениамина.
12:3 Началник беше Ахиезер, после Иоас, синове на гаваатеца Сама; Езиил и Филет, Азмаветови синове; Вераха, анатотецът Ииуй,
12:4 гаваонецът Исмаия, силен между тридесетте, и над тридесетте; Еремия, Яазаил, Иоанан, гедиротецът Иозавад,
12:5 Елузай, Еримот, Ваалия, Семария, еруфецът Сафатия,
12:6 Елкана, Есия, Азареил, Иозер и Ясовеам, Кореовците;
12:7 и Иоила и Зевадия, синове на Ероама от Гедор.
12:8 И някои от гадците се отделиха та дойдоха при Давида в канарата в пустинята, мъже силни и храбри, обучени за бой, които знаеха да употребяват щит и копие, чиито лица бяха като лъвови лица, и които бяха бързи като сърните по хълмовете.
12:9 Те бяха : Езер, първият; Авдия, вторият; Елиав, третият;
12:10 Мисмана, четвъртият; Еремия петият;
12:11 Атай, шестият; Елиил, седмият;
12:12 Иоанан, осмият; Елзавад, деветият;
12:13 Еремия, десетият; и Махванай, единадесетият.
12:14 Тия от гадците бяха военачалници; който беше най-долен, между тях , беше над сто войници , а който беше най-горен, беше над хиляда.
12:15 Тия бяха, които преминаха Иордан в първия месец, когато реката заливаше всичките си брегове и разгониха всичките жители на долините към изток и към запад.
12:16 Също и от вениаминците и юдейците дойдоха при Давида в канарата.
12:17 А Давид излезе да ги посрещне та им проговори, казвайки: Ако идете при мене с мир, за да ми помогнете, сърцето ми ще се привърже към вас; но ако сте дошли за да ме предадете на неприятелите ми, като няма насилие в ръцете ми, Бог на бащите ни нека види и нака изобличи това.
12:18 Тогава дойде дух на Амасия, гладния между началниците, и рече : Твои сме, Давиде, и от към твоя страна, Есеев сине! Мир, мир на тебе! мир и на помощниците ти! защото твоят Бог ти помага. Тогава Давид ги прие, и постави ги началници на дружината си.
12:19 и от Манасия се присъединиха някои към Давида, когато дойде с филистимците на бой против Саула; обаче не им помогнаха, защото филистимските управители, като се посъветваха, върнаха го, понеже думаха: Той ще мине към господаря си Саула с опасност за главите ни.
12:20 А като се връщаше в Сиклаг, присъединиха се към него от Манасия: Адна, Иозавад, Едиил, Михаил, Иозавад, Елиу и Салатай, военачалници на Манасиевите хиляди.
12:21 Те помогнаха на Давида против разбойниците, защото те всички бяха силни и храбри; и станаха военачалници.
12:22 Защото от ден на ден прииждаха мъже при Давида, за да му помагат, докле стана голяма войска, като войска Божия.
12:23 И ето броят на въоръжените за бой началници, които дойдоха при Давида в Хеврон, за да възвърнат нему Сауловото царство според Господното слово:
12:24 от Юдейците шест хиляди и осемнадесет щитоносци и колесници, въоръжени за бой;
12:25 от симеонците седем хиляди и сто души, силни и храбри за бой;
12:26 от левийците, четири хиляди и шестстотин души;
12:27 а Иодай беше началник на Аароновците; и с него бяха три хиляди и седемстотин души,
12:28 и Садок силен и храбър младеж, и от бащиния му дом двадесет и двама началника;
12:29 а от вениаминците, Сауловите братя три хиляди души; защото до тогаз по-голямата част от тях бяха поддържали Сауловия дом;
12:30 от ефремците, двадесет хиляди и осемстотин души, силни и храбри, именити мъже от бащиния си дом;
12:31 от половината на Манасиевото племе, осемнадесет хиляди души, които се определиха по име да дойдат и направят Давида цар;
12:32 от исахарците, въже, които разбираха времената, та знаеха как трябваше да постъпва Израил, с двадесетте им началници, и всичките им братя действуващи под тяхна заповед;
12:33 от Завулона, петдесет хиляди души, които можеха да излизат с войската, да го поставят в строй с всякакви военни оръжия, и да управляват сражението, с непоколебимо сърце;
12:34 от Нефталима, хиляда началници, и с тях тридесет и седем хиляди щитоносци и копиеносци;
12:35 от данците, двадесет и осем хиляди и шестстотин мъже, които можеха да се строят за бой;
12:36 от Асира, четиридесет хиляди души, които можаха да излизат с войската, да я поставят в строй;
12:37 а оттатък Иордан, от рувимците, от гадците и от половината племе на Манасия, стои двадесет хиляди души с всякакви военни оръжия за бой.
12:38 Всички тия военни мъже нареждани в строй, дойдоха с цяло сърце в Хеврон за да направят Давида цар над целия Израил; така всички други в Израиля бяха с едно сърце да направят Давида цар.
12:39 И там бяха с Давида три дни та ядяха и пиеха, защото братята им бяха приготвили за тях.
12:40 Освен това, и ония, които бяха близо до тях, дори до Исахара, Завулона и Нефталима донесоха им храна с осли, с камили, с мъски и с волове, - храни от брашно, низаници смокини, сухо грозде, вино, дървено масло, говеда и изобилно овце; защото беше веселие в Израиля.


Chapter 13
13:1 Тогава Давид се съветва с хилядниците , стотниците и всичките началници;
13:2 и Давид каза на цялото Израилево общество: Ако ви е угодно и ако е от Господа нашия Бог, нека пратим навсякъде до братята си, останали по цялата Израилева земя, и освен тях, и до свещениците и левитите, които са в градовете им и околностите, за да се съберат при нас;
13:3 и нека донесем при нас ковчега на нашия Бог, защото не го потърсихме в Сауловите дни.
13:4 И целият събор каза, че ще направят така, защото това се видя право на всичките люде.
13:5 Тогава Давид събра целия Израил от египетския поток Сихор дори до прохода на Емат, за да донесат Божия ковчег от Кириатиарим.
13:6 И Давид отиде с целия Израил във Ваала, то ест , в Юдов Кириатиарим, за да дигне от там Божия ковчег, който се нарича с името на Господа, Който обитава между херувимите.
13:7 И като изнесоха Божия ковчег от Авинадавовата къща, туриха го на нова кола; и Оза и Ахио караха колата.
13:8 И Давид и целият Израил играеха пред Господа с всичката си сила, с песни, с арфи, с псалтири, с тъпанчета, с кимвали и с тръби.
13:9 А когато стигнаха до Хидоновото* гумно, Оза простря ръката си та хвана ковчега, защото воловете го раздрусаха.
13:10 И гневът на Господа пламна против Оза и го порази за гдето простря ръката си на ковчега; и умря там пред Бога.
13:11 И Давид се наскърби за гдето Господ нанесе поражение на Оза; и нарече онова място Фарез-оза* както се казва и до днес.
13:12 И в оня ден Давид се уплаши от Бога, и каза: Как ще донеса при себе си Божия ковчег?
13:13 Затова Давид не премести при себе си ковчега в Давидовия град, но го отпрати в къщата на гетеца Овид-едома.
13:14 И Божият ковчег престоя със семейството на Овид-едома в къщата му три месеца; и Господ благослови дома на Овид-едома и всичко що имаше.


Chapter 14
14:1 Подир това тирският цар Хирам прати посланици при Давида и кедрови дървета, зидари и дърводелци, за да му построят къща.
14:2 И Давид позна, че Господ го бе утвърдил цар над Израиля, защото царството му се възвиси на високо заради людете Му Израиля,
14:3 И Давид си взе още жени в Ерусалим; и Давид роди още синове и дъщери.
14:4 И ето имената на чадата, които му се родиха в Ерусалим: Самуа, Совав, Натан, Соломон,
14:5 Евар, Елисуа, Елфалет,
14:6 Ногах, Нефег, Авия,
14:7 Елисама, Веелиада+ и Елифалет.
14:8 А когато филистимците чуха, че Давид бил помазан за цар над целия Израил, всичките филистимци възлязоха да търсят Давида; а Давид, като чу за това, излезе против тях.
14:9 И тъй филистимците дойдоха та нахлуха в долината Рафаим.
14:10 Тогава Давид се допита до Бога, казвайки: Да възляза ли против филистимците? ще ги предадеш ли в ръката ми? И Господ му отговори: Възлез, защото ще ги предам в ръката ти.
14:11 И тъй, те отидоха на Ваал-ферасим, и там Давид ги порази, Тогава рече Давид: Бог избухна чрез моята ръка върху неприятелите ми, както избухват водите. За туй, онова място се нарече Ваал-ферасим.
14:12 И филистимците , оставиха там боговете си; а Давид заповяда, та ги изгориха с огън.
14:13 И филистимците пак нахлуха в долината.
14:14 Затова Давид пак се допита до Бога; и Бог му каза: Не възлизай против тях, но ги заобиколи, та ги нападни отсреща черниците.
14:15 И когато чуеш шум, като от маршируване по върховете на черниците, тогава да излезеш пред на бой, защото Бог ще излезе пред тебе да порази филистимското множество.
14:16 И Давид стори според както му заповяда Бог; и поразяваха филистимското множество от Гаваон дори до Гезер.
14:17 И Давидовото име се прочу по всичките земи; и Господ нанесе страх от него върху всичките народи.


Chapter 15
15:1 След това Давид си построи и други къщи в Давидовия град; приготви и място за Божия ковчег, и постави шатър за него.
15:2 Тогава рече Давид: Не бива да дигат Божия ковчег други освен левитите, защото тях избра Господ да носят Божия ковчег и да Му слугуват винаги.
15:3 И Давид събра целия Израил в Ерусалим за да принесат Господния ковчег на мястото, което беше ковчег на мястото, което беше приготвил за него.
15:4 Давид събра Аароновите потомци и левитите;
15:5 от Каатовите потомци, началника Уриил и братята му, сто и двадесет души;
15:6 от Марариевите потомци началника Асаия и братята му, двеста и двадесет души;
15:7 от Гирсоновите потомци, началника Иоил и братята му, сто и тридесет души;
15:8 от Елисафановите потомци, началника Семаия и братята му, двеста души;
15:9 от Хевроновите потомци, началника Семаия и братята му, двеста души;
15:10 от Озииловите потомци, началника Аминадав и братята му, сто и двадесет души.
15:11 И Давид повика свещениците Садок и Авиатар и левитите Уриил, Асаия, Иоил, Семаия, Емиил и Аминадав, та им рече:
15:12 Вие сте началници на бащините домове на левитите, осветете се вие и братята ви за да пренесете ковчега на Господа Израилевия Бог на мястото , което съм приготвил за него.
15:13 Защото, понеже първия път вие не го дигнахте , Господ нашият Бог нанесе поражение върху нас, защото не Го потърсихме според както е заповядано.
15:14 И той, свещениците и левитите осветиха себе си за да пренесат ковчега на Господа Израилевия Бог.
15:15 (Левийците бяха, които носеха Божия ковчег с върлините горе на рамената си, както заповяда Моисей, според Господното слово).
15:16 И Давид каза на левитските началници да поставят братята си певците с музикалните инструменти, псалтири и арфи и кимвали, за да свирят весело със силен глас.
15:17 И така левитите поставиха Емана, Иоилевия син, а от братята му Асафа Варахииния син; а от братята им, Мерариевите потомци, Етана Кисиевия син;
15:18 и с тях братята им от втория чин, вратарите Захария, Вена, Яазиил, Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Ванаия, Маасия, Мататия, Елифалей, Микнеия, Овид-едом и Еиил.
15:19 Така певците Еман, Асаф и Етан се определиха да дрънкат с медни кимвали;
15:20 а Захария, Азиил, Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Маасия и Ванаия с псалтири по Аламот;
15:21 а Мататия, Елифалей, Минеия, Авид-едом, Еиил и Азазия, с арфи по Семинит, за да ръководят пеенето.
15:22 А Ханания, главен певец на левитите, ръководеше пеенето, понеже бе изкусен.
15:23 А Варахия и Елкана бяха вратари за ковчега.
15:24 А свещениците на Севания, Иосафата, Натанаил, Амасий, Захария, Ванаия и Елиезер свиреха с тръбите пред Божия ковчег; а Овид-едом и Ехия бяха вратари за ковчега.
15:25 И тъй, Давид и Израилевите старейшини и хилядниците отидоха да дигнат с веселие ковчега на Господния завет от Овид-едомовата къща.
15:26 И понеже Бог помагаше на левитите, които носеха ковчега на Господния завет, те пожертвуваха седем юнеца и седем овена.
15:27 И Давид бе облечен с одежда от висон както и всичките левити, които носеха ковчега и певците, и Ханания ръководител на певците; а Давид носеше ленен ефод.
15:28 Така целият Израил възвеждаше ковчега на Господния завет с възклицание с глас от рог, с тръби и с кимвали, като свиреха с псалтири и с арфи.
15:29 А когато ковчегът на Господния завет влизаше в Давидовия град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна от прозореца, и като видя, че цар Давид скачаше и играеше, презря го в сърцето си.


Chapter 16
16:1 Така внесоха Божия ковчег та го положиха всред шатъра, който Давид беше поставил за него; и принесоха всеизгаряния и примирителни приноси пред Бога.
16:2 И когато Давид свърши принасянето на всеизгарянията и примирителните приноси, благослови людете в Господното име.
16:3 И даде на всеки човек, мъж и жена, от Израиля, на всекиго по един хляб, по една мръвка месо и по една низаница сухо грозде.
16:4 И определи известни левити, да служат пред Господния ковчег, да възпоменават, да благодарят и да хвалят Господ Израилевия Бог:
16:5 първият, Асаф; вторият, Захария; после, Еиил, Семирамот, Ехиил, Мататия, Елиав, Ванаия, Овид-едом и Еиил с псалтири и арфи; Асаф с дрънкане на кимвали;
16:6 а свещениците Ванаия и Яазиил с тръби, винаги пред ковчега на Божия завет.
16:7 Тогава, в оня ден, Давид за пръв път нареди славославенето на Господа чрез Асафа и братята му, с тия думи : -
16:8 Славословете Господа: призовавайте името Му, Възвестявайте между народите делата Му.
16:9 Пейте Му, и псалмопейте Му; Говорете за всичките Му чудни дела.
16:10 Хвалете Го с неговото Свето име; Нека се весели сърцето на ония, които търсят Господа.
16:11 Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето Му винаги.
16:12 Помнете пречудните дела, които е извършил. Знаменията Му и съдбите на устата Му.
16:13 Вие, потомство на неговия слуга Израиля, Чада Яковови, избрани Негови.
16:14 Той е Господ Бог наш; Съдбите Му са по целия свят.
16:15 Помнете всякога завета Му, Словото, което заповяда на хиляда поколения,
16:16 Завета , който направи с Авраама, И клетвата Му към Исаака,
16:17 Която и утвърди на Якова за повеление, На Израиля за вечен завет,
16:18 Като рече: На тебе ще дам ханаанската земя За дял на наследството ви,
16:19 Когато бяха малцина на брой, Малцина и пришелци в нея,
16:20 И когато прехождаха от народ в народ, И от едно царства в други люде.
16:21 Не остави никого да им напакости; Ей, заради тях царе изобличи,
16:22 Казвайки : Да не се допирате до помазаните Ми, И да не сторите зло на пророците Ми.
16:23 Пейте Господу, жители на целия свят; Благовествувайте от ден в ден спасението Му.
16:24 Възвестете между народите славата Му, Между всичките племена чудните Му дела.
16:25 Защото е велик Господ и твърде достоен за хвала, И за страхопочитание повече от всички богове.
16:26 Защото всичките богове на племената са суетни, А Господ направи небесата,
16:27 Слава и великолепие са пред Него, Сила и радост на мястото Му.
16:28 Отдайте Господу вие семейства на племената. Отдайте Господу слава и сила.
16:29 Отдайте Господу славата дължима на името Му; Донесете принос и влезте пред Него; Поклонете се Господу с великолепие свето.
16:30 Треперете пред Него, жители на целия свят; Защото вселената е утвърдена, та не може да се поклати.
16:31 Да се веселят небесата, и да се радва светът: И да казват между народите: Господ царува.
16:32 Да бучи морето и всичко що има в него: Нека се радват полетата и всичко що е в тях.
16:33 Тогава ще се радват пред Господа дърветата на дъбравата; Защото иде да съди света,
16:34 Славословете Господа, защото е благ, Защото милостта Му е до века;
16:35 И речете: Спаси ни, Боже на спасението ни, Събери ни, и избави ни от народите, За да славословим светото Твое име, И да тържествуваме в Твоята хвала.
16:36 Благословен да бъда Господ Бог Израилев От века и до века. И всичките люде рекоха: Амин! и възхвалиха Господа.
16:37 Тогава Давид остави там, пред ковчега на Господния завет, Асафа и братята му за да служат постоянно пред ковчега, според както беше нужно за всеки ден;
16:38 остави и Овид-едома и братята му, шестдесет и осем души; тоже и Овид-едома Едутуновия син и Оса за вратари;
16:39 и свещеника Садок и братята му свещениците, пред Господната скиния на високото място, което бе в Гаваон,
16:40 за да принасят всеизгаряне Господу върху олтара за всеизгарянията винаги заран и вечер, точно според както е писано в закона, който Господ даде на Израиля;
16:41 и са тях постави Емана, Едутуна, и другите по име определени, които бяха избрани да славословят Господа, защото неговата милост е до века;
16:42 и при тях, то ест, при Емана и Едутуна, имаше тръби и кимвали за ония, които трябваше да свирят с висок глас, и инструменти за Божиите песни. А Едутуновите синове бяха вратари.
16:43 И така, всичките люде си отидоха, всеки в къщата си; и Давид се върна да благослови дома си


Chapter 17
17:1 А като се настани Давид в къщата си, рече Давид на пророк Натана: Виж, аз живея в кедрова къща, а ковчегът на Господния завет стои под завеси.
17:2 И Натан каза на Давида: Стори всичко, що е в сърцето ти, защото Бог е с тебе.
17:3 Но през същата нощ Господното слово дойде към Натана и рече:
17:4 Иди, кажи на слугата Ми Давида: Така говори Господ: Ти няма да Ми построиш дом, в който да обитавам,
17:5 защото от деня, когато изведох Израиля от Египет , дори до днес, не съм обитавал в дом, но съм ходил из шатър в шатър и из скиния в скиния .
17:6 В кое от всичките места, гдето съм ходил с целия Израил, говорих Аз някога на някой от Израилевите съдии, на които заповядах да пасат людете Ми, като казах: Защо Ми не построихте кедров дом?
17:7 Сега, прочее, така да кажеш на слугата Ми Давид: Така каза Господ на Силите: Аз те взех от кошарата, от подир стадото, за да бъдеш вожд на людете Ми Израиля;
17:8 и съм бил с тебе на всякъде, гдето си ходил, и изтребих, всичките ти неприятели пред тебе, и направих името ти да е както името на великите, които са на земята.
17:9 И ще определя мястото за людете Си Израиля и ще ги насадя, то ще обитават на своето собствено място и няма да се преместят вече; и тези които вършат неправда няма вече да ги притесняват, както по-напред,
17:10 и както от времето, когато поставих съдии над людете Си Израиля; и ще покоря всичките ти неприятели. При това ти явявам, че Господ ще ти съгради дом.
17:11 Когато се навършат дните ти, та трябва да отидеш при бащите си, ще въздигна потомеца ти подир тебе, който ще бъде един от твоите синова, и ще утвърдя царството му.
17:12 Той ще Ми построи дом; и Аз ще утвърдя престола му до века.
17:13 аз ще му бъда отец, и той ще Ми бъде син; и няма да отнема милостта Си от него, както я отнех от оногова, който бе преди тебе;
17:14 но ще го закрепя в Моя дом и в Моето царство до века; престолът му ще бъде утвърден до века.
17:15 И Натан говори на Давида точно според тия думи и напълно според това видение.
17:16 Тогава цар Давид влезе та седна пред Господа и рече: Кой съм аз, Господи Боже, и какъв е моят дом, та си ме довел до това положение ?
17:17 Но даже и това бе малко пред очите Ти, Боже; а Ти си говорил още за едно дълго бъдеще за дома на слугата Си, и благосклонно си погледнал на мене, като на човек от висока степен, Господи Боже.
17:18 Какво повече може да Ти рече Давид за честта сторена на слугата Ти? защото Ти познаваш слугата Си.
17:19 Господи, заради слугата Си и според Своето сърце, Ти си сторил всичко за това велико дело, за да явиш всички тия велики дела.
17:20 Господи, няма подобен на Тебе, според всичко, що сме чули с ушите си.
17:21 И кой друг народ на света е както Твоите люде Израил, при когото Бог дойде да го откупи за Свои люде, за да придобиеш име чрез велики и ужасни дела, като изпъди Ти народите пред людете Си, които си откупил от Египет?
17:22 Защото си направил Людете Си Израиля Свои люде до века; и Ти, Господи, им стана Бог.
17:23 И сега, Господи, нека се утвърди до века думата, която си говорил за слугата Си и за дома му, и стори както си говорил.
17:24 Нека се утвърди; така щото да се възвеличи името Ти до века, та да казват: Господ на Силите, Израилевият Бог, е Бог на Израиля; и нека бъде утвърден пред Тебе домът на слугата Ти Давида.
17:25 Защото Ти, Боже мой, откри на слугата Си, че ще му съградиш дом; затова слугата Ти намери сърцето си разположено да се помоли пред Тебе.
17:26 И сега, Господи, Ти си Бог, и си обещал тия блага на слугата Си;
17:27 сега, прочее, благоволи да благословиш дома на слугата Ти, за да пребъдва пред Тебе до века, защото Ти, Господи, си го благословил и ще бъде благословен до века.


Chapter 18
18:1 След това Давид порази филистимците и ги покори, и отне Гет и селата му от ръката на филистимците.
18:2 Порази и моавците; и моавците станаха Давидови слуги и плащаха данък.
18:3 Давид още порази совския цар Ададезер в Емат, като последният отиваше да утвърди властта си на реката Евфрат.
18:4 Давид му отне хиляда колесници, седем хиляди конници и двадесет хиляди пешаци и Давид пресече жилите на всичките колеснични коне, само че запази от тях за сто колесници.
18:5 И когато дамаските сирийци дойдоха за да помогнат на совския цар Ададезер, Давид порази от сирийците двадесет и две хиляди мъже.
18:6 Тогава Давид постави гарнизон в дамаска Сирия; и сирийците станаха Давидови слуги и плащаха данък. И Господ запазваше Давида където и да отиваше.
18:7 И Давид взе златните щитове, които бяха върху слугите на Ададезера, та ги донесе в Ерусалим.
18:8 И от Тиват и от Хун, Ададезериви градове, Давид взе твърде много мед, от която Соломон направи медното море, стълбовете и медните съдове.
18:9 А ематският цар Той, когато чу, че Давид порази всичката сила на совския цар Ададезер,
18:10 прати сина си Адорам при цар Давида за да го поздрави и да го благослови понеже се бил против Ададезера и го поразил, защото Ададезер често воюваше против Тоя. И Адорам донесе със себе си всякакви златни, сребърни и медни съдове;
18:11 па и тях цар Давид посвети на Господа, заедно със среброто и златото, което беше отнел от всичките народи, от Едом, от Моав, от амонците, от филистимците и от Амалика.
18:12 При това, Ависей, Саруиният син, порази осемнадесет хиляди едомци в долината на солта.
18:13 И постави гарнизони в Едом, и всичките едомци се подчиниха на Давида. И Господ запазваше Давида където и да отиваше.
18:14 Така Давид царува над целия Израил, и съдеше всичките си люде и им раздаваше правда.
18:15 А Иоав, Саруиният син беше над войската; а Иосафат, Ахилудовият син, летописец;
18:16 а Садок, Ахитововият син и Авимелех, Авиатаровият син, свещеници; а Суса, секретар;
18:17 а Ванаия, Иодаевият син, беше над херетците и фелетците; а Давидовите синове бяха първенци около царя.


Chapter 19
19:1 След това, царят на амонците, Наас, умря, и вместо него се възцари син му Анун .
19:2 Тогава Давид каза: Ще покажа благост към Ануна Наасовия син, понеже баща му показа благост към мене. И така, Давид прати посланици да го утешат за баща му. А когато Давидовите слуги дойдоха при Ануна в земята на амонците за да го утешат,
19:3 първенците на амонците рекоха на Ануна: Мислиш ли, че от почит към баща ти, Давид ти е изпратил утешители? Не дойдоха ли слугите му при тебе за да разузнаят да разорят и да съгледат земята?
19:4 Затова , Анун хвана Давидовите слуги та ги обръсна, отряза дрехите им до половина - до бедрата им, и ги отпрати.
19:5 И някои отидоха та известиха на Давида за стореното на мъжете; и той изпрати човеци да ги посрещнат, (понеже мъжете се крайно срамуваха), и да им рекат от царя: Седете в Ерихон, догде пораснат брадите ви, и тогава се върнете.
19:6 А като видяха амонците, че бяха станали омразни на Давида, Анун и амонците пратиха хиляда таланта сребро за да си наемат колесници и конници от Месопотамия, от Сириямаах и от Сова.
19:7 И наеха си тридесет и две хиляди колесници, също и царя на Мааха с людете му, които дойдоха та разположиха стан срещу Медева. И амонците, като се събраха от градовете си, дойдоха да воюват.
19:8 И когато чу това Давид, прати Иоава и цялото множество силни мъже.
19:9 А амонците излязоха та се строиха за бой при градската порта; а надошлите царе бяха отделно на полето.
19:10 А Иоав, като видя, че бяха се строили за бой против него отпред и отзад, избра между всичките отбрани Израилеви мъже, та ги опълчи против сирийците;
19:11 а останалите люде даде в ръката на брата си Ависея; и те се опълчиха против амонците.
19:12 И рече: ако сирийците надделеят над мене, тогава ти ще ми помогнеш; а ако амонците надделеят над тебе, тогава аз ще ти помогна.
19:13 Дързай, и нека бъдем мъжествени за людете си и за градовете на нашия Бог; а Господ нека извърши каквото Му се вижда угодно.
19:14 И тъй, Иоав и людете, които бяха с него, стъпиха в сражение против сирийците; и те побягнаха пред него.
19:15 А когато амонците видяха, че сирийците побягнаха, тогава и те побягнаха пред брата му Ависей и влязоха в града. Тогава Иоав си дойде в Ерусалим.
19:16 А сирийците, като видяха, че бидоха победени пред Израиля, пратиха посланици да изведат сирийците, които бяха оттатък реката Евфрат , със Совака, военачалника на Ададезера, на чело.
19:17 И когато се извести на Давида, той събра целият Израил, и като премина Иордан, дойде до тях и се опълчи против тях. И тъй, като се опълчи Давид на бой против сирийците, те се биха с него.
19:18 Но сирийците побягнаха пред Израиля; и Давид изби от сирийците мъжете на седем хиляди колесници и четиридесет хиляди пешаци; уби и военачалника Совак.
19:19 И слугите на Ададезера, като видяха, че бяха победени от Израиля, сключиха мир с Давида и му се подчиниха. И сирийците отказаха да помагат вече на амонците.


Chapter 20
20:1 След една година, във времето когато царете отиват на война, Иоав изведе всичката сила на войската, и, като опустоши земята на амонците, дойде та обсади Рава; Давид остана в Ерусалим. И Иоав порази Рава и я съсипа.
20:2 И Давид взе от главата на царя им короната му, и намери, че тежеше един златен талант, и по нея имаше скъпоценни камъни; и положиха я на главата на Давида; и той изнесе из града твърде много користи.
20:3 Изведе и людете, които бяха в него, та ги пресече с железни дикани и с брадви. И така постъпи Давид с всичките градове на амонците. Тогава Давид се върна с всичките люде в Ерусалим.
20:4 След това настана война с филистимците в Гезер, когато хусатецът Сивехай уби Сифая, от синовете на исполина; и филистимците бяха победени.
20:5 И пак настана война с филистимците, когато Елханан, Яировият син, уби Лаамия, брата на гетеца Голиат, на чието копие дръжката бе като кросно на тъкач.
20:6 Настана пак война в Гет, гдето имаше един високоснажен мъж с по шест пръста на ръцете си и по шест пръста на нозете си, всичко двадесет и четири; също и кой бе се родил на исполина;
20:7 а когато се закани на Израиля Ионатан, син на Давидовия брат Самай, го уби.
20:8 Тия бяха се родили на исполина в Гет; и паднаха чрез ръката на слугите му.


Chapter 21
21:1 Но Сатана се подигна против Израиля, и подбуди Давида да преброи Израиля.
21:2 И тъй, Давид каза на Иоава и на първенците на людете: Идете, пребройте Израиля от Вирсавее до Дан, и доложете ми, за да науча броя им.
21:3 А Иоав рече: Господ дано притури на людете Си стократно повече отколкото са! но господарю мой царю, те всички не са ли слуги на господаря ми? защо господарят ми желае това? защо да стане причина на вина у Израиля?
21:4 Обаче, царската дума надделя над Иоава. И тъй, Иоав тръгна, и като обходи целия Израил, върна се в Ерусалим.
21:5 И Иоав доложи на Давида броя на преброените люде. И целият Израил беше един милион и сто хиляди, мъже, които можеха да теглят нож; а Юда, четиристотин седемдесет хиляди мъже, които можеха да теглят нож.
21:6 А между тях той не брои левитите и вениаминците; защото царската дума беше гнусна на Иеова.
21:7 Но това нещо се видя зло пред Бога; затова Той, порази Израиля.
21:8 Тогава Давид каза на Бога: Съгреших тежко като извърших това нещо; но сега, моля Ти се, отмахни беззаконието на слугата Си, защото направих голяма глупост.
21:9 И Господ говори на Давидовия гледач Гад, казвайки:
21:10 Иди, говори на Давида, казвайки: Така казва Господ: Три неща ти предлагам; избери си едно от тях за да го извърша над тебе.
21:11 Дойде, прочее, Гад при Давида та му рече: Така казва Господ:
21:12 Избери си или тригодишен глад, или три месеца да гинеш пред неприятелите си като те стига ножът на неприятелите ти, или три дни да поразява Господният меч, сиреч, мор по земята, като погубва ангелът Господен по всичките Израилеви предели. Сега, прочее, виж какъв отговор да възвърна на Оногова, Който ме е пратил.
21:13 И Давид рече на Гада: Намирам се много на тясно; обаче, да падна в ръката на Господ, защото Неговите милости са твърде много; но в ръката на човека да не изпадна..
21:14 И тъй, Господ прати мор върху Израиля; и паднаха седемдесет хиляди мъже от Израиля.
21:15 И Бог прати ангела в Ерусалим за да го погуби; но, като щеше да го погубва, Господ погледна и се разкая за злото, и рече на ангела, който погубваше юдеите : Стига вече; оттегли ръката си. И ангелът Господен стоеше при гумното на евусеца Орна.
21:16 И Давид, като подигна очи, и видя че ангелът Господен стоеше между земята и небето с гол меч в ръката си, прострян над Ерусалим, тогава Давид и старейшините облечени във вретища, паднаха на лицето си.
21:17 И Давид рече на Бога: Не аз ли заповядах да преброят людете? и наистина аз съм, който съгреших и извърших голямо зло; но тия овце що са сторили? Над мене, моля Ти се, Господи Боже, нека бъде ръката Ти, и над моя бащин дом, а не над Твоите люде, за да ги погуби.
21:18 Тогава ангелът Господен заповяда на Гада да рече на Давида да отиде и издигне олтар Господу на гумното на Евусеца Орна.
21:19 И така Давид възлезе според думата, която Гад говори в Господното име.
21:20 И като се обърна Орна и видя ангела, четиримата му синове, които бяха с него, се скриха. (А Орна вършееше жито).
21:21 И Като идеше Давид към Орна, Орна погледна и го видя; и излезе из гумното та се поклони на Давида с лице до земята.
21:22 Тогава Давид каза на Орна: Дай ми мястото, гдето е това гумно, за да издигна на него олтар Господу; дай ми го за пълна цена, за да престане язвата между людете.
21:23 А Орна рече на Давида: Вземи си го, и нека направи господарят ми царят, каквото му се вижда за добре; ето, давам воловете за всеизгаряне, диканите за дърва и житото за принос; всичкото давам.
21:24 А цар Давид рече на Орна: Не, но непременно ще го купя с пълна цена; защото не ща да взема за жертва Господу това, което е твое, нито ще принеса всеизгаряне без да платя.
21:25 И така, Давид даде на Орна за мястото шестстотин сикли злато по теглилка.
21:26 И там Давид издигна олтар Господу, и принесе всеизгаряния и примирителни приноси, и призова Господа; и Той му отговори от небето с огън паднал върху олтара за всеизгарянето.
21:27 Тогава Господ заповяда на ангела, та повърна меча си в ножницата му.
21:28 В онова време, когато видя Давид, че Господ го послуша на гумното на евусеца Орна, започна да принася жертви там.
21:29 Защото в онова време Господната скиния, която Моисей направи в пустинята, и олтарът за всеизгарянето, бяха на високото място в Гаваон.
21:30 Но Давид не можа да иде пред скинията да се допита до Бога, понеже се боеше от меча на ангела Господен.


Chapter 22
22:1 Тогава рече Давид: Това е домът на Господа Бога, и това е олтарът за всеизгаряне за Израиля.
22:2 И Давид заповяда да съберат чужденците, които бяха в Израилевата земя; и накара каменосечци да насекат и издялат камъни за построяването на Божия дом.
22:3 Давид приготви и много желязо за гвоздеи, за вратите на портите и за скобите, и мед толкоз много, щото превишаваше теглото,
22:4 и кедрови дървета без брой; защото сидонците и тиряните донасяха на Давида много кедрови дървета.
22:5 Защото Давид си казваше: Понеже син ми Соломон е млад и нежен, и домът, който ще се построи Господу, трябва да бъде извънредно великолепен, прочут и славен в цялата вселена, затова ще направя приготовление за него. И тъй, Давид направи голямо приготовление преди смъртта си.
22:6 Тогава повика сина си Соломона, та му заръча да построи дом за Господа Израилевия Бог.
22:7 И Давид каза на Соломона: Сине мой, аз пожелах в сърцето си да построя дом за името на Господа моя Бог;
22:8 но Господното слово дойде до мене, което каза: Много кръв си пролял, и големи войни си водил; ти няма да построиш дом за името Ми, защото си пролял много кръв на земята пред Мене.
22:9 Ето, ще ти се роди син, който ще бъде спокоен човек, защото ще го успокоя от всичките неприятели около него; понеже Соломон* ще му бъде името, и в неговите дни ще дам мир и тишина на Израиля;
22:10 той ще построи дом за името Ми; и той ще Ми бъде син, и Аз ще му бъда Отец, и ще утвърдя престола на царството му над Израиля до века.
22:11 Сега, сине мой, Господ да бъде с тебе; а ти да благоуспееш, та да построиш дома на Господа твоя Бог, както Той е говорил за тебе.
22:12 Само да ти даде Господ мъдрост и разум, и да те упътва за управлението на Израиля, за да пазиш закона на Господа твоя Бог.
22:13 Ако внимаваш да изпълняваш повеленията и съдбите, които Господ заповяда на Моисея за Израиля, тогава ще благоуспееш. Бъди силен и храбър, не бой се, и не се страхувай.
22:14 И, ето, аз, в смирението си, приготвил съм за Господния дом сто хиляди таланта злато, и един милион таланта сребро, а мед и желязо без тегло, защото е много; приготвил съм и дървета и камъни, на които може ти да притуриш.
22:15 А имам и доста много работници - каменоделци, зидари, дърводелци и работници изкусни във всякакъв вид работа.
22:16 Златото, среброто, медта и желязото са без брой. Стани та действувай; и Господ да бъде с тебе!
22:17 Давид заповяда и на всичките Израилеви първенци да помагат на сина му Соломона, като каза :
22:18 Не е ли с вас Господ вашият Бог? и не даде ли ви спокойствие от всякъде? защото предаде в моята ръка жителите на тая земя; и земята се подчини пред Господа и пред Неговите люде.
22:19 Утвърдете, прочее, сърцето си и душата си да търсите Господа вашия Бог; и станете та постройте светилището на Господа Бога, за да донесете ковчега на Господния завет и светите Божии вещи в дома, който ще се построи за Господното име.


Chapter 23
23:1 Така Давид, като остаря и се насити с дни, направи сина си Соломона цар над Израиля.
23:2 И събра всичките Израилеви първенци, и свещениците и левитите.
23:3 А левийците бяха преброени от тридесет годишна възраст нагоре; и като се преброиха мъжете един по един, броят им бе тридесет и осем хиляди души,
23:4 от които двадесет и четири хиляди да надзирават делото на Господния дом, а шест хиляди да бъдат управители и съдии,
23:5 четири хиляди вратари, и четири хиляди да хвалят Господа с инструменти, които направих, рече Давид , за да хвалят с тях Господа .
23:6 И Давид ги раздели на отреди според Левиевите синове, Гирсона, Каата и Мерария
23:7 От Гирсоновците бяха Ладан и Семей.
23:8 Ладанови синове бяха: Ехиил - главният, Зетам и Иоил, трима.
23:9 Семееви синове: Селомит, Азиил и Аран, трима. Тия бяха началници на Ладановите бащини домове .
23:10 А Семееви синове: Яат, Зиза, Еус и Верия. Тия четирима бяха Семееви синове.
23:11 А Яат бе главният и Зиза вторият: а Еус и Верия нямаха много синове, затова бяха преброени заедно като един бащин дом.
23:12 Каатови синове бяха: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил, четирима.
23:13 Амрамови синове: Аарон и Моисей. А Аарон бе отделен, той и синовете му, за да освещават пресветите неща за всякога, да кадят пред Господа, да Му служат, и за благославят в Неговото име за винаги.
23:14 А синовете на Божия човек Моисей, се числяха между Левиевото племе.
23:15 Синовете на Моисея бяха: Гирсам и Елиезер.
23:16 От Гирсамовите синове, Суваил бе главният.
23:17 И Елиезеровият син беше Равия - главният. Елиезер нямаше други синове; а Равиевите синове бяха премного.
23:18 От Исааровите синове, Селомит бе главният.
23:19 Хевроновите синове: Ерия, първият; Амария, вторият; Язиил, третият; и Екамеам, четвъртият.
23:20 Азииловите синове: Михей, първият; и Есия, вторият.
23:21 Мерариеви синове бяха: Маалий и Мусий. Маалиеви синове: Елеазар и Кис.
23:22 А Елеазар умря без да има синове, а само дъщери; затова братовчедите им, Кисовите синове, ги взеха за жени .
23:23 Мусиеви синове бяха: Маалий, Едер и Еримот трима.
23:24 Тия бяха левийците, според бащините си домове, началници на бащините си домове според преброяването си, броени един по един по име, които извъшваха работите по службата на Господния дом, от двадесет годишна възраст и нагоре.
23:25 Защото Давид рече: Господ Израилевият Бог успокои людете Си, за да живеят в Ерусалим за винаги.
23:26 При това, не ще има нужда вече левитите да носят скинията и всичките нейни вещи за службата й;
23:27 защото, според последните думи на Давида, левийците бяха преброени от двадесет годишна възраст нагоре.
23:28 Понеже тяхната работа бе да помагат на Аароновите потомци в службата на Господния дом, в дворовете, в стаите, в очистването на всичките свети неща, - във всичката работа на службата на Господния дом,
23:29 също в грижата за присъствените хлябове, за чистото брашно на хлебните приноси, било за безквасните кори, или за нещата, които се пекат в тава, или за препечените, и от всякаква мярка и големина.
23:30 и всяка заран да стоят за да славят и хвалят Господа, тоже и вечер,
23:31 и да принасят Господу всичките всеизгаряния в съботите, на новолунията, и на презниците, по число, според определеното за тях, всякога пред Господа,
23:32 и да пазят заръчаното за шатъра за срещане, и заръчаното за светилището, и заръчаното от братята си Аароновите потомци по службата на Господния дом.


Chapter 24
24:1 Ето отредите на Аароновите потомци, Ааронови синове бяха: Надав, Авиуд, Елеазар, и Итамар.
24:2 А Надав и Авиуд умряха преди баща си и нямаха чада; за това, Елеазар и Итамар свещенодействуваха.
24:3 И Давид заедно със Садока от Елеазаровите потомци, ги разпредели според наредената за тях работа.
24:4 А от Елеазаровите потомци се намериха повече началници отколкото от Итамаровите потомци, според бащините им домове, осем началника .
24:5 Разпределиха и едните и другите с жребий; защото имаше управители на светилището и управители на Божия дом , както от Елеазаровите потомци, така и от Итамаровите потомци.
24:6 И секретарят Семаия, Натаналовият син, който бе от левитите, ги записа в присъствието на царя, на първенците, на свещеника Садока, на Ахимелеха, Авиатаровия син и на началниците на бащините домове на свещениците и на левитите, като се вземеше един бащин дом от Елеазара и един от Итамара.
24:7 А първият жребий излезе за Иоиарива, вторият за Едаия,
24:8 третият за Харима, четвъртият за Сеорима,
24:9 петият за Мелхия, шестият за Менамина,
24:10 седмият за Акоса, осмият за Авия,
24:11 деветият за Иисуя, десетият за Сехания,
24:12 единадесетият за Елиасива, дванадесетият за Якима,
24:13 тринадесетият за Уфа, четиринадесетият за Есевава,
24:14 петнадесетият за Петаия, шестнадесетият за Емира,
24:15 седемнадесетият за Изира, осемнадесетият за Афисиса,
24:16 деветнадесетият за Петаия, двадесетият за Езекиила,
24:17 двадесет и първият за Яхаина, двадесет и вторият за Гамула,
24:18 двадесет и третият за Делаия, и двадесет и четвъртият за Маазия.
24:19 Тоя беше редът на служението им, според който да влизат в Господния дом, по наредбата дадена им чрез баща им Аарона, според както му бе заповядал Господ Израилевият Бог.
24:20 А останалите левийци бяха: от Амрамовите потомци, Суваил; от Суваиловите синове, Ядаия;
24:21 от Равия, от Равиевите синове, Есия първият;
24:22 от исаарците, Селомот; от Селомотовите синове, Яат;
24:23 а Хевронови синове Ерия, първият ; Амария, вторият; Яазиил, третият; Екамеам, четвъртият;
24:24 от Озииловите синове, Михей; от Михеевите синове, Самир;
24:25 Михеев брат бе Есия; от Есиевите синове, Захария;
24:26 Мерариеви синове бяха: Мааяий и Мусий; Яазиевият син, Вено;
24:27 Мерариеви потомци чрез Яазия: Вено, Соам, Закхур и Иврий.
24:28 от Маалия бе Елеазар, който нямаше синове;
24:29 от Киса, Кисовият син Ерамеил;
24:30 И Мусиеви синове: Маалий, Едер и Еримот. Тия бяха левиевите потомци според бащините им домове.
24:31 Както братята им, Аароновите потомци, така и те хвърлиха жребия в присъствието на цар Давида, на Садока, на Ахимелеха и на началниците на бащините домове , така и за по-малките си братя.


Chapter 25
25:1 При това, Давид и военачалниците определиха за службата някои от Асафовите, Емановите и Едутуновите синове да пророкуват с арфи, с псалтири и с кимвали; а броят на ония, които се занимаваха с тая служба беше:
25:2 от Асафовите синове: Закхур, Иосиф, Натания и Асарила, Асафови синове, който пророкуваше по наредба на царя;
25:3 от Едутуна, Едутуновите синове: Годолия, Езрий, Исаия, Семей , Асавия и Мататия, шестима, под наставлението на баща си Едутуна, който пророкуваше с арфа и славословеше Господа;
25:4 от Емана, Емановите синове: Вукия, Матания, Озиил, Суваил, Еримот, Анания, Ананий, Елиата, Гидалтий, Ромамтиезер, Иосвекаса, Малотий, Отир и Маазиот;
25:5 всички тия бяха синове на царския гледач в Божиите слова Еман, определен да свири високо с рог. И Бог даде на Емана четиринадесет сина и три дъщери.
25:6 Всички тия, под наставлението на баща си, бяха певци в Господния дом с кимвали, псалтири и арфи за службата на Божия дом; а Асаф, Едутун и Еман бяха под нареждането на царя.
25:7 И броят им, заедно с братята им, обучени в Господните пеения, всичките изкусни, беше двеста и осемдесет и осем души.
25:8 А те хвърлиха жребия за реда на служението си, малък и гялам, учител и ученик, наравно.
25:9 И първият жребий излезе за Асафа, тоест за сина му Иосифа; вторият за Годолия, - той, братята му и синовете му бяха дванадесет души;
25:10 третият за Закхура, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:11 четвъртият, за Езрий, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:12 петият, за Натания, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:13 шестият, за Вукия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:14 седмият, за Асарила, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:15 осмият, за Исаия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:16 деветият, за Матания, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:17 десетият, за Семея, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:18 единадесетият, за Азареила, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:19 дванадесетият, за Асавия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:20 тринадесетият, за Суваила, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:21 четиринадесетият, за Мататия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:22 петнадесетият, за Еримота, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:23 шестнадесетият, за Анания, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:24 седемнадасетият, за Иосвекаса, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:25 осемнадесетият, за Анания, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:26 деветнадесетият, за Малотия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:27 двадесетият, за Елиата, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:28 двадесет и първият, за Отира, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:29 двадесет и вторият, за Гидалтия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:30 двадесет и третият, за Маазиота, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25:31 и двадесет и четвъртият, за Ромамтиезера, - той, синовете му и братята му дванадесет души.


Chapter 26
26:1 За отредите на вратарите: от Кореевите бе Меселемия, Кореевият потомец, от Асафовите синове.
26:2 А Меселемиеви синове бяха: Захария, първородният; Едиил, вторият; Зевадия, третият; Ятниил, четвъртият;
26:3 Елам, петият; Иоанан, шестият; и Елиоинай, седмият.
26:4 И Овид-едомови синове: Семаия, първородният; Иозавад, вторият; Иоах третият; Сахар четвъртият; Натанаил, петият;
26:5 Амиил, шестият; Исахар, седмият; и Феулатай, осмият; защото Бог го благослови.
26:6 А на сина му Семаия се родиха синове, които властвуваха над бащиния си дом, защото бяха силни и храбри мъже:
26:7 Семаевите синове бяха: Офний Рафаил, Овид, Елзавад, чиито братя, Елиу и Семахия, бяха шестдесет и двама души.
26:8 Всички тия от Овид-едомовите потомци, те, синовете им и братята им от Овид-едома, силни и способни за службата, бяха шестдесет и двама души.
26:9 А Меселемия имаше осемнадесет храбри синове и братя.
26:10 А синовете на Оса от Мерариевите потомци бяха: Симрий, първият, (защото, ако и да не беше първороден, пак баща му го направи пръв);
26:11 Хелкия, вторият; Тевалия, третият: и Захария четвъртият, Всичките синове и братя на Оса бяха тринадесет души.
26:12 От тия се образуваха отредите на вратарите, ще каже на главните мъже, имащи заръчвания наравно с братята си да слугуват в Господния дом.
26:13 И за всяка порта хвърлиха жребий, малък и голям еднакво според бещините си домове.
26:14 И жребият за Селемия падна към изток. Тогава хвърлиха жребий за сина му Захария, мъдър съветник; и на него жребият излезе към север;
26:15 за Овид-едома към юг, а за синовете му влагалището;
26:16 за Суфима и Оса към запад, с портата Салехет, при пътя, който върви нагоре, стража слещу стража.
26:17 Към изток бяха шестима левити, към север четирима на ден, към юг четирима на ден, и към влагалището по двама;
26:18 в Първото към запад, четирима към пътя, който върви на горе , и двама в Парвар.
26:19 Тия бяха отредите на вратарите между кореевите потомци и Мерариевите потомци.
26:20 А от левитите Ахия бе над съкровищата на Божия дом и над съкровищата на посветените неща.
26:21 Ладанови синове: синовете на гирсонеца Ладан, началници на бащини домове на гирсонеца Ладан, бяха Ехиил;
26:22 а Ехииловите синове, Зетан и брат му Иоил, бяха над съкровищата на Господния дом.
26:23 От Амрамовците, Исааровците, Хевроновците и Озииловците,
26:24 Суваил, син на Гирсама, Моисеевия син, бе надзирател над съкровищата.
26:25 А братята му от Елиезера, чийто син бе Равия, а негов син Исаия, негов син Иорам, негов син Зехрий, а негов син Селомит; -
26:26 тоя Селомит и братята му бяха над всичките съкровища на посветените неща, които посветиха цар Давид, първенците на бащините домове , хилядниците, стотниците и военачалниците.
26:27 От користите, вземани в боевете, бяха посветили за построяването на Господния дом.
26:28 Също и всичко, каквото бяха посветили гледачът Самуил, Саул Кисовият син, Авенир Нировият син, и Иоав Саруиният син, - всичко посветено от кого да било, - бе под ръката на Селомита и на братята му.
26:29 От Исааровците: Ханания и синовете му бяха надзиратели и съдии над Израиля за външните дела.
26:30 От Хевроновците: Асавия и братята му, хиляда и седемстотин храбри мъже, бяха надзиратели над Израиля отсам Иордан, на запад, за всичките Господни дела и за слугуването на царя.
26:31 Между Хевроновците Ерия беше началник, между Хевроновците, според поколенията им, според бащините им домове . В четиридесетата година на Давидовото царуване те бяха прегледани, и между тях се намериха силни и храбри мъже в Язир Галаад.
26:32 И братята му, храбри мъже, бяха две хиляди и седемстотин началници на бащини домове , които цар Давид постави над Рувимците, гадците и половината Манасиево племе за всяко божие дело и за царските работи.


Chapter 27
27:1 А според преброяването им израилтяните, то ест , началниците на бащините домове , хилядниците, стотниците, и чиновниците им, които слугуваха на царя във всичко, що се касаеше до отредите, които влизаха в служба и излизаха от месец на месец през всичките месеци на годината, бяха двадесет и четири хиляди във всеки отред.
27:2 Над първия отред, за първия месец, бе Ясовеам, Завдииловият син; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.
27:3 Той беше от Фаресовите потомци първенец на всички военачалници, за първия месец.
27:4 И над отреда за втория месец беше ахохецът Додай, с Макелот за първенец на неговия отред; също и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
27:5 Третият военачалник за третия месец беше Ванаия, син на свещеник Иодай, главен; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.
27:6 Това е оня Ванаия, който бе силният между тридесетте, и над тридесетте; и в неговия отред беше син му Амизавад.
27:7 Четвъртият военачалник , за четвъртия месец, бе Иоавовият брат Асаил, и с него син му Зевадия; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
27:8 Петият военачалник за петия месец бе езраецът Самот; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
27:9 Шестият военачалник за шестия месец, бе Ирас, син на текоеца Екис; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
27:10 Седмият военачалник , за седмия месец бе фелонецът Хелис, от ефремците; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
27:11 Осмият военачалник , за осмия месец, бе хусатецът Сивехай, от Заровците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.
27:12 Деветият военачалник , за деветия месец, бе анатотецът Авиезер, от вениаминците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.
27:13 Десетият военачалник , за десетия месец, бе нетофатеца Маарай, от Заровците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.
27:14 Единадесетият военачалник , за единадесетия месец, бе пиратонецът, Ванаия от ефремците; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
27:15 Дванадесетият военачалник , за дванадесетия месец, бе нетофатецът Хелдай, от Готониила; и неговият отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
27:16 После, над Израилевите племена; първенец на Рувимците бе Елиезер, Зехриевият син; на Симеонците, Сафатия, Мааховият син;
27:17 на левийците, Асавия, Кемуиловият син; на Аароновците, Садок;
27:18 на Юда, Елиу, от Давидовите братя; на Исахара, Амрий, Михаиловият син;
27:19 на Завулона, Исмая Авдиевият син; на Нефталима, Еримот Азрииловият син;
27:20 на ефремците, Осия Азазиевият син; на половината Манасиево племе, Иоил Федаиевият син;
27:21 на другата половина на Манасиевото племе в Галгал, Идо Захариевият син; на Вениамина, Ясиил Авенировият син;
27:22 на Дана, Азареил Ероамовият син. Тия бяха първенци на Израилевите племена.
27:23 Но между тях Давид не преброи ония, които бяха на двадесет годишна възраст и по-долу; защото Господ беше казал, че ще умножава Израиля както небесните звезди.
27:24 Иоав, Саруиният син, почна да брои, но не свърши; и поради това преброяване падна гняв на Израиля, и броят не се вписа между работниците записани в летописите на цар Давида.
27:25 А над царските съкровища бе Азмавет, Адииловият син; над съкровищата на полетата, на градовете, на селата и на крепостите, Ионатан Озиевият син;
27:26 над полските работници, които обработваха земята, Езрий Хелувовият син;
27:27 над лозята, раматецът Семей; над плода от лозята влаган във винените влагалища, Завдий Сифамиевият син;
27:28 над маслините и черниците, които бяха на полето, гедерецът Вааланан; над влагалищата за дървено масло, Иоас;
27:29 над говедата, които пасяха в Сарон, саронецът Ситрай; над говедата, които бяха в долините, Сафат Адлаиевият син;
27:30 над камилите, исмаилецът Овил; над ослите, меронотецът Ядаия;
27:31 а над овцете, агарецът Язиз. Всички тия бяха надзиратели на цар Давидовия имот.
27:32 А Давидовият стрика Ионатан, човек разумен и книжник, беше съветник; Ехиил Ахмониевият син, беше с царските синове;
27:33 Ахитофел, царски съветник; архиецът Хусай, царски приятел;
27:34 а съветниците след Ахитофела, Иодай, Ванаиевият син и Авиатар; а началник на царската войска, Иоав.


Chapter 28
28:1 Тогава Давид събра в Ерусалим всичките Израилеви първенци, първенците на племената, началниците на отредите, които слугуваха на царя на ред , и хилядниците, стотниците и надзирателите на царя и на синовете му, както и скопците му, юнаците му и всичките силни и храбри мъже.
28:2 И цар Давид се изправи на нозете си та рече: Чуйте ме, братя мои и люде мои. Аз имах в сърцето си желание да построя успокоителен дом за ковчега на Господния завет и за подножието на нашия Бог; и бях направил приготовление за построяването.
28:3 Но Бог ми каза: Ти няма да построиш дом на името Ми, защото си войнствен мъж и си пролял много кръв.
28:4 А Господ Израилевият Бог избра мене, измежду целия ми бащин дом, за да бъда цар над Израиля до века; защото избра Юда за вожд, а от Юдовия дом избра моя бащин дом, и между синовете на баща ми благоволи да направи мене цар над целия Израил.
28:5 А измежду всичките ми синове, (защото Господ ми даде много синове), Той избра сина ми Соломона да седи на престола на Господното царство над Израиля;
28:6 и рече ми: Син ти Соломон, той ще построи дома Ми и дворовете Ми; защото него избрах да бъде Мой син, и Аз ще бъда негов Отец.
28:7 И ако постоянствува да изпълнява заповедите Ми и съдбите Ми, както прави днес, Аз ще утвърдя царството му до века.
28:8 Сега, прочее, пред целия Израил - Господното общество, и при слушането на нашия Бог, заръчвам ви : Пазете и изпитвайте всички заповеди на Господа вашия Бог, за да продължавате да владеете тая добра земя и да я оставите след себе си за наследството на потомците си за винаги.
28:9 И ти, сине мой Соломоне, познавай Бога на баща си, и служи Му с цяло сърце и с драговолна душа; защото Господ изпитва всичките сърца; и знае всичките помисли на ума; ако Го търсиш, Той ще бъде намерен от тебе; но ако Го оставиш, ще те отхвърли за винаги.
28:10 Внимавай сега; защото Господ избра тебе да построиш дом за светилище; бъди твърд и действувай.
28:11 Тогава Давид даде на сина си Соломона чертежа на трема на храма , на обиталищата му, на съкровищниците му, на горните му стаи, на вътрешните му стаи и на мястото на умилостивилището,
28:12 и чертежа на всичко, което прие чрез Духа за дворовете на Господния дом, за всичките околни стаи, за съкровищниците на Божия дом и съкровищниците на посветените неща,
28:13 и разписанието за отредите на свещениците и левитите и за всяка работа по службата в Господния дом, и чертежа на всичките вещи за службата в Господния дом.
28:14 Даде му наставления и за златото, по колко на тегло да се употреби за златните вещи , за всичките вещи, за всякакъв вид служба; и за среброто, по колко на тегло за всичките сребърни вещи, за всичките вещи, за всякакъв вид служба;
28:15 също наставления за теглото на златните светилници и на златните им светила, с теглото на всеки светилник и на светилата му; и теглото на сребърните светилници, с теглото на светилника и на светилата му, според употребата на всеки светилник.
28:16 Даде му наставления и за златото, по колко на тегло да се употреби за трапезите на присъствените хлябове, колко за всяка трапеза; и за среброто за сребърните трапези;
28:17 и за чистото злато, за вилиците, за легените и за поливалниците, и за златните паници с теглото на всяка паница; също и за сребърните паници с теглото на всяка паница;
28:18 и за пречистеното злато, колко на тегло да се употреби за кадилния олтар; и колко злато за начертаната колесница, то ест , херувимите, ковчега на Господния завет.
28:19 Всичко това каза Давид , Господ ми даде да разбера, като написа с ръката Си всичките подробности на чертежа.
28:20 Давид още каза на Сина си Соломона: Бъди твърд и насърчен и действувай; не бой се, нито се страхувай; защото Господ Бог, моят Бог, е с теб; няма да те остави, нито да те напусне докле свършиш всичката работа за службата на Господния дом.
28:21 И, ето, определени са отредите на свещениците и левитите за всяка служба на Божия дом; и с тебе ще бъдат, за всякаква работа, всичките усърдни люде, изкусни за всяка работа; също първенците и всичките люде ще бъдат всецяло с тебе да изпълняват твоите заповеди.


Chapter 29
29:1 Тогава цар Давид каза на цялото събрание: Син ми Соломон, когото сам Бог избра, е още млад и нежен, а работата е голяма; защото тоя палат не е за човека, но за Господа Бога.
29:2 Аз, прочее, приготвих, с всичката си сила, за дома на моя Бог златото за златните вещи, среброто за сребърните вещи, желязото за железните вещи, и дърветата за дървените вещи, тоже ониксови камъни, камъни за влагане, камъни лъскави и разноцветни, и всякакви скъпоценни камъни, и голямо количество мрамори.
29:3 При това, понеже утвърдиха сърцето към дома на моя Бог, освен всичко що съм приготвил за светия дом, частното си съкровище от злато и сребро,
29:4 а именно, три хиляди таланта злато от офирското злато и седем хиляди таланта пречистено сребро, с което да облекат стените на обиталищата,
29:5 златото за златните вещи, и среброто за сребърните вещи, и за всякаква работа, която ще се изработи с ръцете на художниците . Кой, прочее, ще направи днес доброволен принос Господу?
29:6 Тогава първенците на бащините домове , първенците на Израилевите племена, на хилядниците, стотниците и надзирателите на царските работи пожертвуваха усърдно;
29:7 и дадоха за работата на Божия дом пет хиляди таланта и десет хиляди драхми злато, десет хиляди таланта сребро, осемнадесет хиляди таланта мед и сто хиляди таланта желязо.
29:8 И у които се намериха скъпоценни камъни, и тях дадоха за съкровищницата на Господния дом чрез ръката на гирсонеца Ехиил.
29:9 Тогава людете се зарадваха, защото жертвуваха усърдно, понеже с цялото сърце принасяха доброволно Господу; също и цар Давид се зарадва твърде много.
29:10 Затова Давид благослови Господа пред цялото събрание; и Давид каза: Благословен си, Господи, от века и до века, Бог на нашия баща Израил.
29:11 Твое, Господи, е величието, и силата, и великолепието, и сиянието, и славата; защото сичко е Твое що е на небето и на земята; Твое е царството, Господи, и Ти си на високо, като глава над всичко.
29:12 Богатствата и славата са от Тебе, и Ти владееш над всичко; в Твоята ръка е магъществото и силата и в Твоята ръка е да възвеличаваш и да укрепяваш всички.
29:13 Сега, прочее, Боже наш, ние Ти благодарим, и хвалим Твоето славно име.
29:14 Но кой съм аз, и кои са людете ми, та да можем да принесем доброволно принос като тоя? защото всичко е от Тебе, и от Твоето славно име.
29:15 Защото сме чужденци пред Тебе, и пришелци, както всичките ни бащи; дните ни на земята са като сянка, и трайност няма.
29:16 Господи Боже наш, целият тоя куп материал , който сме приготвили за да Ти построим дом за Твоето свето име, иде от Твоята ръка, и всичко е Твое.
29:17 И зная, Боже мой, че Ти изпитваш сърцето и че благоволението Ти е в правдата. С правотата на сърцето си аз принесох доброволно всичко това; и сега с радост видях, че и Твоите люде, които присъствуват тук, принасят на Тебе доброволно.
29:18 Господи Боже на бащите ни Авраама, Исаака и Израиля, опази това за винаги в сърдечните размишления на людете Си, и оправи сърцето им към Себе Си;
29:19 и дай на сина ми Соломона съвършено сърце за да пази заповедите Ти, изявленията Ти, и повеленията Ти, и да върши всичко това, и да построи палата, за който направих приготовление.
29:20 Тогава Давид каза на цялото събрание: Благословете сега Господа вашия Бог. И тъй, цялото събрание благослови Господа Бога на бащите си, и като се наведоха поклониха се Господу и на царя.
29:21 И на следния ден пожертвуваха жертви Господу, като принесоха във всеизгаряния Господу хиляда юнеца, хиляда овни, и хиляда агнета, с възлиянията им, също и голямо количество жертви за целия Израил;
29:22 и на същия ден ядоха и пиха пред Господа с голяма радост. И втори път прогласиха Давидовия син Соломона за цар, и помазаха го Господу за управител, а Соломона за свещеник.
29:23 Тогава Соломон седна на Господния престол като цар, вместо баща си Давида, и благоуспяваше; и целият Израил му се покори.
29:24 Също и всичките първенци, и силните мъже, още и всичките цар Давидови синове се покориха на цар Соломона.
29:25 И Господ възвеличи Соломона твърде много пред целия Израил, и даде му такова царско величие, каквото никой цар не бе имал преди него в Израиля.
29:26 Така Давид, Есеевият син, царува над целия Израил.
29:27 И времето, през което царува над Израиля, бе четиридесет години7 седем години царува в Хеврон, и тридесет и три в Ерусалим.
29:28 И умря в честите старост, сит от дни, богатство и слава; и вместо него се възцари син му Соломон.
29:29 А делата на цар Давида, първите и последните, ето, написани са в Книгата на гледача Самуил, и в Книгата на пророка Натан, и в Книгата на гледача Гад,
29:30 с всичките събития на царуването му, и с могъществото му, и с времената, които преминаха над него, над Израиля, и над всичките царства на околните страни.