Chapter 1
1:1 И Господ повика Моисея, и като му говореше от шатъра за срещане каза:
1:2 Говори на израилтяните, казвайки им: Когато някой от вас принесе принос Господу, от добитъка нека принесе, от чердата или от стадата.
1:3 Ако приносът му за всеизгаряне е от чердата, нека принесе мъжко без недостатък; да го принесе над входа на шатъра за срещане, за да бъде прието от Господа.
1:4 Да положи ръката си на главата на животното за всеизгаряне, и ще бъде прието за него, за да извърши умилостивение за него.
1:5 После да заколи телето пред Господа, и свещениците, Аароновите синове, да принесат кръвта и да поръсят с кръвта наоколо върху олтара, който е пред входа на шатъра за срещане.
1:6 И да одере животното за всеизгаряне и да го насече на късове.
1:7 А синовете на свещеника Аарона да турят огън на олтара и да наредят дърва на огъня.
1:8 И свещениците, Аароновите синове, да сложат тия късове, главата и тлъстината, на дървата, които са върху огъня на олтара;
1:9 а вътрешностите му и нозете му да измие с вода, и свещеникът да изгори всичките на олтара, като всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна Господу.
1:10 Ако пък приносът му за всеизгаряне е от стадата, от овците или от козите, нека принесе мъжко без недостатък.
1:11 Да го заколи пред Господа на северната страна на олтара; а свещениците, Аароновите синове, да поръсят олтара наоколо с кръвта му.
1:12 И да го насече на късове, с главата му и тлъстините му; а свещеникът да ги нареди на дървата които са върху огъня на олтара.
1:13 А вътрешностите и нозете да измие с вода; и свещеникът да принесе всички тия и да го изгори на олтара; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна Господу.
1:14 Но ако приносът му за всеизгаряне Господу е от птиците, тогава да принесе от гургулиците или от гълъбчетата.
1:15 Свещеникът да го донесе при олтара и, като откъсне главата му, да го изгори на олтара; а кръвта му да изцеди до страната на олтара,
1:16 Да изтръгне гушата му с изверженията му и да ги хвърли на източната страна на олтара, към мястото за пепелта.
1:17 И да го разчекне между крилата, но без да го разделя на две; и свещеникът да го изгори на огъня на олтара; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна Господу.


Chapter 2
2:1 Когато принесе някой Господу хлебен принос, нека бъде от чисто брашно; и да го полее с дървено масло и да тури на него ливан.
2:2 И, като го донесе на свещениците, Аароновите синове, свещеникът да вземе една пълна шепа от чистото му брашно и от маслото му и всичкия му ливан, та да ги изгори на олтара за спомен като жертва чрез огън, благоуханна Господу.
2:3 А останалото от хлебния принос да бъде на Аарона и на синовете му; това е пресвето измежду Господните чрез огън жертви.
2:4 Когато принесеш хлебен принос печен в пещ, нека бъде безквасни пити от чисто брашно омесено с дървено масло, или безквасни кори намазани с масло.
2:5 Ако пък приносът ти е хлебен принос на тава, то нека бъде безквасен, от чисто брашно омесено с дървено масло.
2:6 Да го пречупиш на уломъци и да го полееш с масло; това е хлебен принос.
2:7 Но ако приносът ти е хлебен принос в гърне, нека бъде от чисто брашно с дървено масло.
2:8 Направеният от тях хлебен принос да донесеш Господу; и когато се представи на свещеника, той да го донесе при олтара.
2:9 И свещеникът, като отдели от хлебния принос, колкото е за спомен, да го изгори на олтара като жертва чрез огън, благоуханна Господу.
2:10 А останалото от хлебния принос да бъде и на синовете му; това е пресвето измежду Господните чрез огън жертви.
2:11 Никакъв хлебен принос, който принасяте Господу, да се не прави с квас; защото нито квас, нито мед не бива да изгаряте в жертва Господу.
2:12 Тях принасяйте Господу, като принос от първите плодове; но да се не изгарят на олтара за благоухание.
2:13 И от хлебните приноси да подправяш със сол всеки свой принос; да не оставяш да липсва от хлебните приноси солта на завета на твоя Бог; с всичките си приноси да принасяш и сол.
2:14 И ако принесеш Господу хлебен принос от първите плодове, то за хлебен принос от първите си плодове да принесеш класове пържени на огън, жито очукано от пресни класове.
2:15 Да го полееш с дървено масло и да му туриш ливан; това е хлебен принос.
2:16 И свещеникът да изгори от очуканото му жито и от маслото му, колкото е за спомен, заедно с всичкия му ливан; това е жертва чрез огън Господу.


Chapter 3
3:1 Ако приносът му е примирителна жертва и го принесе от чердата, то, било че принесе пред Господа мъжко или женско, трябва да бъде без недостатък.
3:2 Нека положи ръката си на главата на приноса си и нека го заколи при входа на шатъра за срещане; а свещениците, Аароновите синове, да поръсят олтара наоколо с кръвта.
3:3 И от примирителната жертва нека принесе в жертва чрез огън Господу тлъстината, която покрива вътрешностите, и всичката тлъстина, която е върху вътрешностите,
3:4 двата бъбрека с тлъстината, която е около тях към кръста, и булото на дроба, (което ще извади до бъбреците);
3:5 и Аароновите синове да изгорят всичко това на олтара, над всеизгарянето, което е върху дървата на огъня; това е жертва чрез огън, благоуханна Господу.
3:6 И ако приносът му за примирителна жертва Господу е от стадото, било че принесе мъжко или женско, трябва да е без недостатък.
3:7 Ако принесе агне, нека го принесе пред Господа.
3:8 Като положи ръката си на главата на приноса си, нака го заколи пред шатъра за срещане; а Аароновите синове да поръсят олтара наоколо с кръвта му.
3:9 И от примирителния принос нека принесе в жертва чрез огън Господу тлъстината му, цялата опашка, (която да извади чак от гръбнака), тлъстината, която покрива вътрешностите, и всичката тлъстина, която е върху вътрешностите,
3:10 двата бъбрека с тлъстината, която е около тях към кръста, и булото на дроба, (което да извади до бъбреците);
3:11 и свещеникът да ги изгори на олтара; това е храна пожертвувана чрез огън Господу.
3:12 А ако приносът му е от коза, то да я принесе пред Господа.
3:13 Като положи ръката си на главата й, нека я заколи пред шатъра за срещане; а Аароновите синове да поръсят олтара наоколо с кръвта й.
3:14 И от нея нека принесе за жертва чрез огън Господу, тлъстината, която покрива вътрешностите, и всичката тлъстина, която е върху вътрешностите,
3:15 двата бъбрека с тлъстината, която е около тях към кръста, и булото на дроба, (което да извади до бъбреците);
3:16 и свещеникът да ги изгори на олтара. Това е храна пожертвувана чрез огън за благоухание; всичката тлъстина принадлежи на Господа.
3:17 Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения, във всичките ви жилища, да не ядете нито тлъстина, нито кръв.


Chapter 4
4:1 Господ още говори на Моисея, казвайки:
4:2 Говори на израилтяните, като кажеш: Ако някой съгреши от незнание, като стори нещо, което Господ е заповядал да се не струва, -
4:3 ако помазаният свещеник съгреши, така щото да се въведат людете в престъпление, тогава за греха що е сторил нека принесе Господу юнец без недостатък в принос за грях.
4:4 Нека принесе юнеца при входа на шатъра за срещане пред Господа, нека положи ръката си на главата на юнеца и нека го заколи пред Господа.
4:5 Тогава помазаният свещеник да вземе от кръвта на юнеца и да я принесе три шатъра за срещане;
4:6 и свещеникът да натопи пръста си в кръвта, и от кръвта да поръси пред завесата на светилището седем пъти пред Господа.
4:7 Свещеникът да тури от кръвта и върху роговете на олтара за благоуханното кадене, който е пред Господа в шатъра за срещане; тогава всичката кръв на юнеца да излее в подножието на олтара за всеизгаряне, който е пред входа на шатъра за срещане.
4:8 И да извади всичката тлъстина на принесения за грях юнец: тлъстината, която покрива вътрешностите, и всичката тлъстина, която е върху вътрешностите,
4:9 двата бъбрека с тлъстината, която е около тях към кръста, и булото на дроба (което да извади до бъбреците,
4:10 както се изважда от юнеца, за примирителна жертва); и свещеникът да ги изгори на олтара за всеизгаряне.
4:11 А кожата на юнеца, всичкото му месо, с главата му и с нозете му, и вътрешностите му и изверженията му,
4:12 сиреч, целият юнец да изнесе вън от стана на чисто място, гдето се изсипва пепелта, и да го изгори на дърва с огън; гдето се изсипва пепелта, там да се изгори.
4:13 Ако цялото общество израилтяни съгрешат от незнание, като сторят нещо, което Господ е заповядал да се не струва, та стават виновни, а това нещо се укрие от очите на обществото,
4:14 когато се узнае грехът, който са сторили, тогава обществото да принесе юнец в принос за грях и да го приведе пред шатъра за срещане;
4:15 и старейшините на обществото да положат ръцете си на главата на юнеца пред Господа; и да заколят юнеца пред Господа.
4:16 Тогава помазаният свещеник да внесе от кръвта на юнеца в шатъра за срещане;
4:17 и свещеникът като натопи пръста си в кръвта, да поръси пред завесата седем пъти пред Господа(
4:18 Да тури от кръвта и върху роговете на олтара, който е пред Господа, в шатъра за срещане; после всичката кръв да излее в подножието на олтара за всеизгаряне, който е при входа на шатъра за срещане.
4:19 Всичката му тлъстина да извади и да я изгори на олтара.
4:20 И с тоя юнец да направи така както направи с оня, който беше принос за грях; така да направи и с тоя юнец; и свещеникът да направи умилостивение за тях, и ще им се прости.
4:21 И да изнесе юнеца вън от стана, и да го изгори както изгори първия юнец; това е принос за грях за обществото.
4:22 А когато някой първенец съгреши, като от незнание стори нещо, което Господ неговият Бог е заповядал да се не струва, та стане виновен,
4:23 ако му се посочи греха що е сторил, то за приноса си да донесе козел без недостатък;
4:24 и да положи ръката си на главата на козела и да го заколи на мястото, гдето колят всеизгарянето пред Господа; това е принос за грях.
4:25 И свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на приноса за грях и да я тури върху роговете на олтара за всеизгаряне, и тогава да излее кръвта ме в подножието на олтара за всеизгаряне;
4:26 и всичката му тлъстина да изгори на олтара, както тлъстината на примирителната жертва; така да направи свещеникът умилостивение за него поради греха му, и ще ме се прости.
4:27 Ако пък някой от простолюдието съгреши от незнание, като стори нещо, което Господ е заповядал да се не струва, та стане виновен,
4:28 ако му се посочи греха, който е сторил да принесе коза без недостатък;
4:29 и да положи ръката си на главата на приноса за грях, и да заколи приноса за грях на мястото на всеизгарянето.
4:30 Тогава свещеникът да вземе с пръста си от кръвта му и да я тури върху роговете на олтара за всеизгаряне, и тогава да излее всичката му кръв в подножието на олтара.
4:31 И да извади всичката му тлъстина така, както се изважда, тлъстината от примирителната жертва; и свещеникът да я изгори на олтара за благоухание Господу; така да направи свещеникът умилостивение и ще му се прости.
4:32 Или ако принесе агне в принос за грях, то да принесе женско без недостатък;
4:33 и да положи ръката си на главата на приноса за грях и да го заколи в принос за грях, на мястото гдето колят всеизгарянето.
4:34 И свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на приноса за грях и да я тури върху роговете на олтара за всеизгаряне, и тогава да излее всичката му кръв в подножието на олтара.
4:35 И да извади всичката му тлъстина така както се изважда тлъстината от агнето на примирителната жертва; и свещеникът да ги изгори на олтара както си изгарят приносите чрез огън Господу; така да направи свещеникът умилостивение за греха що е сторил, и ще ме се прости.


Chapter 5
5:1 Ако някой съгреши в това, че, като е свидетел в някое дело , и чуе че го попитат с думи на клетва дали е видял или знае за работата , той не обажда, това ще носи беззаконието си.
5:2 Или ако някой се допре до какво да е нечисто нещо, било, че е мърша на нечисто животно, или мърша на нечист, добитък, или мърша на нечиста гадина, и ако не му е известно, че е нечист, пак ще бъде виновен.
5:3 Или ако се прикосне до човешка нечистота; или каквато и да е причината на нечистотата, чрез която някой се осквернява, и ако това е без знанието му, то щом знае за него, ще бъде виновен.
5:4 Или ако някой се закълне и обяви несмислено с устните си, че ще направи някакво си зло или добро нещо , то каквото и да обяви човек несмислено с клетва, и бъде без знанието му, когато узнае, ще бъде виновен в едно от тях.
5:5 А когато стане виновен в едно от тия неща, нека изповяда онова, в което е съгрешил;
5:6 и нека принесе Господу за престъплението си, за греха, който е сторил, женско агне или яре от стадото в приноса за грях; и свещеникът да направи умилостивение за него поради греха му.
5:7 Но ако му не стига ръка да принесе овца или коза, то за греха що е сторил нека принесе Господу две гургулици или две гълъбчета, едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне.
5:8 Да ги донесе на свещеника, който да принесе първо оня принос, който е за грях, като пречупи главата от шията му, но без да я откъсне;
5:9 и от кръвта на приноса за грях да поръси страната на олтара; а останалото от кръвта да изцеди в подножието на олтара; това е принос за грях;
5:10 и второто да направи всеизгаряне според наредбата. Така да направи свещеникът умилостивение за него поради греха що е сторил, и ще му се прости.
5:11 Но ако му не стига ръка да донесе две гургулици или две гълъбчета, тогава съгрешилият да донесе в принос за себе си една десета от ефа чисто брашно в принос за грях; да не го полива с масло, нито да тури на него ливан, защото е принос за грях.
5:12 Да го донесе на свещеника; и свещеникът да вземе от него една пълна шепа за спомен и да го изгори на олтара, както се изгарят приносите чрез огън Господу; това е принос за грях.
5:13 Така да направи свещеникът умилостивение за него поради греха що е сторил в някое от тия неща, и ще му се прости; а останалото да бъде на свещеника, както хлебния принос.
5:14 Господ още говори на Моисея, казвайки:
5:15 Ако някой наруши закона, като от незнание съгреши относно посветените Господу вещи, то за престъплението си да принесе Господу овен от стадото без недостатък достатъчен , според твоята оценка в сребърни сикли според сикъла на светилището, за принос за престъпление;
5:16 и в каквото е съгрешил относно посветените вещи нека го плати, и нака му притури една пета, която да даде на свещеника; и свещеникът да направи умилостивение за него чрез принесения за престъпление овен, и ще ми се прости.
5:17 И ако някой съгреши като стори какво да било нещо, което Господ е заповядал да се не струва, макар че не го е познал, пак ще бъде виновен и ще носи беззаконието си.
5:18 Нека принесе при свещеника овен от стадото без недостатък, достатъчен , според твоята оценка, за принос за престъпление; и свещеникът да направи умилостивение за него поради престъплението, което е извършил от незнание, и ще му се прости.
5:19 Това е принос за престъпление; защото човекът без съмнение е виновен пред Господа.


Chapter 6
6:1 Господ още говори на Моисея, казвайки:
6:2 Ако някой съгреши и направи престъпление против Господа, като излъже ближния си за нещо поверено нему, или за залог, или чрез грабеж, или като онеправдае ближния си;
6:3 или намери изгубено нещо и излъже за него, като се закълне лъжливо; в каквото и да било нещо съгреши той между всички ония неща, които прави човек та с тях съгрешава,
6:4 тогава, ако е съгрешил и е виновен, нека повърне това, което е вземал с грабеж, или това, което е придобил с неправда, или повереното нему нещо, или изгубеното нещо, което е намерил,
6:5 или какво да е нещо за което се е заклел лъжливо; нека го повърне напълно и му притури една пета; в деня когато се намери виновен, нека го даде на онзи, на когото принадлежи.
6:6 При свещеника нека принесе Господу приноса си за престъпление, овен от стадото без недостатък, достатъчен , според твоята оценка, в принос за престъпление;
6:7 и свещеникът да направи умилостивение за него пред Господа, и ще му се прости за какво да било от всичко, което е сторил, чрез което е виновен.
6:8 Господ още говори на Моисея, казвайки:
6:9 Заповядай на Аарона и на синовете му, като речеш: Ето законът за всеизгарянето: всеизгарянето да гори на олтара цялата нощ до заранта, и да се направи огънят върху олтара да гори на него непрекъснато.
6:10 Свещеникът да облече ленената си одежда и да носи ленени гащи на тялото си; и да дигне пепелта от всеизгарянето, което огънят е изгорил на олтарът, и да го тури при олтара.
6:11 Тогава да съблече одеждите си та да облече други одежди, и да изнесе пепелта вън от стана на чисто място.
6:12 А да се направи огънят, който е върху олтара, да гори на него непрекъснато; не бива да угасва; всяка заран свещеникът да тури дърва на него да горят, и да нарежда всеизгарянето на него, и да изгаря на него тлъстината на примирителните приноси.
6:13 Да се направи огънят да гори непрекъснато, на олтара; не бива да угасва.
6:14 Ето и законът за хлебния принос: Аароновите синове да го принасят пред Господа, пред олтара.
6:15 И свещеникът , като вземе от него една пълна шепа чисто брашно от хлебния принос и от дървеното му масло, и всичкия ливан, който е на хлебния принос, да ги изгори на олтара като негов спомен, за благоухание Господу.
6:16 А останалото от него да ядат Аарон и синовете му; безквасно да се яде на свето място; в двора на шатъра за срещане да го ядат.
6:17 Да се не пече с квас.От Моите приноси дадох им това за дял; пресвето е, както са приносът за грях и приносът за престъпление.
6:18 Всяко мъжко от Аароновите потомци да яде от него като свое вечно право от Господните чрез огън приноси, във всичките ви поколения; всеки, който се допре до тях, ще бъде свет.
6:19 Господ още говори на Моисея, казвайки:
6:20 Ето приносът, който Аарон и синовете му трябва да принасят Господу в деня, когато бъдат помазани: една десета от ефа чисто брашно за всегдашен хлебен принос, половината заран и половината вечер.
6:21 На тава да се сготви с дървено масло; сготвено да го донесеш; във вид на печени уломъци да принесеш хлебния принос за благоухание Господу.
6:22 Онзи от синовете му да го принесе, който ще стане помазан свещеник вместо него; вечен закон е да се изгаря цял за Господа.
6:23 Всеки хлебен принос, принесен от свещеника, да се изгаря цял; да се не яде.
6:24 Господ още говори на Моисея, казвайки:
6:25 Говори на Аарона и на синовете му, като речеш, Ето законът за приноса за грях: на мястото, гдето се коли всеизгарянето, да се закаля и приноса за грях пред Господа; пресвето е.
6:26 Свещеникът, който го принася за грях, да го яде; на свето място да се яде, в двора на шатъра за срещане.
6:27 Всичко, което се допре до месото му ще бъде свето; и ако някоя дреха се опръска от кръвта му опръсканото да се опере на свето място.
6:28 А пръстният съд, в който е било варено, да се строшава; но ако е било варено в меден съд, той да се затрива и да се мие с вода.
6:29 Всеки от мъжки пол между свещеническите семейства да яде от него; то е пресвето.
6:30 И никой принос за грях, от чиято кръв се внася в шатъра за срещане за да извърши умилостивение в светилището да се не яде; с огън да се изгаря.


Chapter 7
7:1 Ето и законът за приноса за престъпление; той е пресвет.
7:2 На мястото, гдето колят всеизгарянето, да закалят и приноса за престъпление; и с кръвта му да се поръсва олтара изоколо.
7:3 От него да се принася всичката му тлъстина: опашката, тлъстината, която покрива вътрешностите,
7:4 двата бъбрека с тлъстината, която е около тях към кръста, и булото на дроба, (която да извади до бъбреците;)
7:5 и свещеникът да ги изгори на олтара за жертвата чрез огън Господу; това е принос за престъпление.
7:6 Всеки от мъжки пол между свещеническите семейства да го яде; на свето място да се яде; той е пресвет.
7:7 Както е приносът за грях, така е и принос за престъпление; един закон да има за тях; който свещеник прави умилостивение чрез него, негов да бъде.
7:8 А който свещеник принася някому приноса за всеизгаряне, тоя свещеник да взима за себе си кожата на всеизгарянето, което е принесъл.
7:9 И всеки хлебен принос, който е печен в пещ, и всичко, което е сготвено в гърне или на тава, да бъде на свещеника, който го принася.
7:10 А всеки хлебен принос, омесен с дървено масло или сух, да бъде на всичките Ааронови синове, по равен дял на всекиго.
7:11 Ето и законът за примирителната жертва, която ще се принася Господу:
7:12 ако я принесе някой за благодарение, то с благодарствената жертва да принесе и безквасни пити омесени с дървено масло, и с безквасни кори намазани с масло, и пити от чисто брашно омесени с масло.
7:13 А, освен питите, с благодарствената си примирителна жертва да принесе и квасен хляб.
7:14 И от приноса си да принесе по едно от всичките тия неща принос за издигане пред Господа; това да бъде на свещеника, който ръси с кръвта на примирителния принос.
7:15 И месото на благодарствената му примирителна жертва да се яде същия ден, в който се принася; да не оставя той от него до утринта.
7:16 Но ако жертвата на приноса е обречена, или е доброволен принос, то да се яде в същия ден, в който принася жертвата си; и каквото остане от него, да се яде на другия ден;
7:17 но каквото остане от месото на жертвата до третия ден, да се изгаря в огън.
7:18 И ако се изяде нещо от месото на примирителната жертва на третия ден, то оня, който я принася, не ще бъде приет, нито ще му се счете жертвата; отвратителна ще бъде; и оня човек, който би ял от нея, да носи беззаконието си.
7:19 Месото, до което би се допряло нечисто нещо, да се не яде; в огън да се изгаря; а от неоскверненото месо да яде всеки, който е чист;
7:20 но оня човек който, като има нечистота на себе си, яде от месото на Господната примирителна жертва, тоя човек ще се изтреби измежду людете си.
7:21 Също и оня човек, който би се допрял до нечисто нещо, до човешка нечистота, или до нечисто животно, или до каква да било нечиста гнусота, и яде от месото на Господната примирителна жертва, тоя човек ще се изтреби измежду людете си.
7:22 Господ още говори на Моисея, казвайки:
7:23 Говори на израилтяните, като речеш: Да не ядете никаква тлъстина, нито от говедо нито от овца, нито от коза.
7:24 Тлъстината на естествено умряло и тлъстината на разкъсано от звяр може да се употреби за всяка друга нужда, но никак да не ядете от нея.
7:25 Защото който яде тлъстина от животно, от което се принася жертва чрез огън Господу, тоя човек, който би ял от нея, ще се изтреби измежду людете си.
7:26 И в никое от жилищата си да не ядете никаква кръв, било от птица или от животно.
7:27 Всеки човек, който би ял каква да е кръв, тоя човек ще се изтреби измежду людете си.
7:28 Господ още говори на Моисея, казвайки:
7:29 Говори на израилтяните, като речеш: Който принася примирителна жертва Господу, нека донесе приноса си Господу от примирителната си жертва.
7:30 Със своите ръце да донесе Господните чрез огън приноси; да донесе тлъстината с гърдите, щото гърдите да се движат за движим принос пред Господа.
7:31 А свещеникът да изгаря тлъстината на олтара; обаче гърдите да бъдат на Аарона и на синовете му.
7:32 И дясното бедро да давате на свещеника като принос за издигане от примирителните си жертви.
7:33 Който от Аароновите синове принесе кръвта на примирителния принос и тлъстината, да има дясното бедро за свой дял.
7:34 Защото Аз взех от израилтяните, от примирителните им жертви, гърдите на движимия принос и бедрото на възвишаемия, и дадох ги на свещеника Аарона и на синовете му за тяхно вечно право от израилтяните.
7:35 Това е делът от Господните чрез огън приноси за Аарона и синовете му, поради помазването им, в деня когато представи синовете си, за да свещенодействуват Господу,
7:36 който дял Господ заповяда да им се дава от израилтяните в деня когато ги помаза. Това е тяхно вечно право във всичките им поколения.
7:37 Това е законът за всеизгарянето, за хлебния принос, за приноса за грях, за приноса за престъпление, за посвещаванията и за примирителната жертва,
7:38 който Господ заповяда на Моисея на Синайската планина, когато заповяда на израилтяните да принасят приносите си Господу, в Синайската пустиня.


Chapter 8
8:1 Господ още говори на Моисея, казвайки:
8:2 Вземи Аарона и синовете му с него, и одеждите, мирото за помазване, юнеца на приноса за грях, двата овена, и коша с безквасните;
8:3 и събери цялото общество при входа на шатъра за срещане.
8:4 И Моисей стори според както му заповяда Господ; и събра се обществото пред входа на шатъра за срещане.
8:5 Тогава рече Моисей на обществото: Ето какво заповяда Господ да направим:
8:6 Моисей, прочее, доведе Аарона и синовете му и ги изми с вода.
8:7 После го облече с хитона и го опаса с пояса, облече го с мантията, тури му ефода, препаса го с препаската на ефода, и го стегна с нея.
8:8 Тогава му тури нагръдника, и в нагръдника положи Урима и Тумима.
8:9 Положи и митрата на главата му, и отпреде на митрата закачи златната плочица, сиреч , светия венец, според както Господ бе заповядал на Моисея.
8:10 След това Моисей взе мирото за помазване, и като помаза скинията и всичко в нея, освети ги.
8:11 С него поръси и върху олтара седем пъти, и помаза олтара с всичките му прибори, и умивалника с подложката му, за да ги освети.
8:12 Тогава от мирото за помазание изля на главата на Аарона та го помаза, за да го освети.
8:13 После Моисей приведе Аароновите синове, облече ги с хитони, опаса ги с пояси, и тури им гъжви, според както Господ бе заповядал на Моисея.
8:14 След това приведе юнеца на приноса за грях; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на принесения за грях юнец.
8:15 И закла го; и Моисей взе кръвта и с пръстта си тури я на роговете на олтара наоколо та очисти олтара, а останалото от кръвта изля в подножието на олтара; така го освети за да направи умилостивение за него.
8:16 После взе всичката тлъстина, която е върху вътрешностите, булото на дроб, и двата бъбрека с тлъстината им, и Моисей ги изгори на олтара.
8:17 А юнеца, кожата му, месото му, и изверженията му изгори на огън вън от стана, според както Господ бе заповядал на Моисея.
8:18 След това приведе овена за всеизгаряне; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена.
8:19 И закла го; и Моисей поръси олтара наоколо с кръвта.
8:20 И насече овена на късове; и Моисей изгори главата, късовете, и тлъстината.
8:21 А вътрешностите и нозете изми с вода; и Моисей изгори на олтара целия овен; това беше всеизгаряне за благоухание, жертва чрез огън Господу, според както Господ бе заповядал на Моисея.
8:22 Тогава приведе другия овен, овенът на посвещението; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена.
8:23 И закла го; и Моисей взе от кръвта му и тури я на края на дясното ухо на Аарона, на палеца на дясната му ръка, и на палеца на дясната му нога.
8:24 Приведе и Аароновите синове; и Моисей тури от кръвта на края на дясното им ухо, на палеца на дясната им ръка, и на палеца на дясната им нога; и с кръвта Моисей поръси олтара наоколо.
8:25 После взе тлъстината и опашката, всичката тлъстина върху вътрешностите, булото на дроба, двата бъбрека с тлъстината им, и дясното бедро;
8:26 взе и от коша с безквасните, който беше пред Господа, една безквасна пита, един хляб омесен с дървено масло, и една кора, та ги тури на тлъстината и на дясното бедро;
8:27 и като тури всичкото това в ръцете на Аарона и в ръцете на синовете му, подвижи ги за движим принос пред Господа.
8:28 После Моисей ги взе от ръцете им и ги изгори на олтара върху всеизгарянето; това беше жертва на посвещение за благоухание; това беше жертва чрез огън Господу.
8:29 Моисей взе и гредите та ги подвижи за движим принос пред Господа; това беше Моисеевия дял от овена на посвещаването, според както Господ беше заповядал на Моисея.
8:30 После Моисей взе от мирото за помазване и от кръвта, която беше върху олтара, та поръси Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му, с него; така освети Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му с него.
8:31 Тогава каза Моисей на Аарона и на синовете му: Сварете месото при входа на шатъра за срещане, и там го яжте с хляба, който е в коша на посвещаването, както ми биде заповядано когато Господ ми рече: Аарон и синовете му да ги ядат.
8:32 А колкото остава от месото и от хляба да изгорите в огъня.
8:33 И да не излизате от входа на шатъра за срещане за седем дена, преди да са се изпълнили дните на посвещаването ви; защото през седем дена ще става посвещаването ви.
8:34 Според както Господ заповяда да се върши, така и е било извършено днес, за да стане умилостивение за вас.
8:35 И през тия седем дена да седите пред входа на шатъра за срещане, денем и нощем, та да пазите Господните заръчвания, за да не умрете; защото така ми биде заповядано.
8:36 И Аарон и синовете му извършиха всичко що Господ заповяда чрез Моисея.


Chapter 9
9:1 На осмия ден Моисей повика Аарона и синовете му и Израилевите старейшини;
9:2 и рече на Аарона: Вземи си мъжко теле в принос за грях, и овен за всеизгаряне, без недостатък, та ги принеси пред Господа.
9:3 И да говориш на израилтяните, казвайки: Вземете козел в принос за грях, и за всеизгаряне теле и агне, едногодишни, без недостатък,
9:4 и за примирителен принос юнец и овен, за да ги пожертвувате пред Господа, и хлебен принос омесен с дървено масло; защото днес ще ви се яви Господ.
9:5 И тъй, донесоха пред шатъра за срещане онова, което заповяда Моисей; и цялото общество се приближи и застана пред Господа.
9:6 И Моисей каза: Това е, което Господ заповяда да направите; и Господната слава ще ви се яви.
9:7 Тогава рече Моисей на Аарона: Пристъпи при олтара та принеси приноса си за грях и всеизгарянето си, и направи умилостивение за себе си и за людете; принеси и приноса за людете и направи умилостивение за тях, според както заповяда Господ.
9:8 Аарон, прочее, пристъпи при олтара та закла телето на приноса за грях, което беше за него.
9:9 А синовете на Аарона му донесоха кръвта; и той след като натопи пръста си в кръвта и я тури върху роговете на олтара, изля кръвта в подножието на олтара;
9:10 а тлъстината, бъбреците, и булото на дроба от приноса за грях изгори на олтара, според както Господ беше заповядал на Моисея.
9:11 А месото и кожата изгори на огън вън от стана.
9:12 Закла и всеизгарянето; и синовете на Аарона му представиха кръвта, с която поръси олтарът наоколо.
9:13 Тогава му донесоха всеизгарянето, къс по къс, с главата; и ги изгори на олтара;
9:14 и изми вътрешностите и нозете, и изгори ги на олтара, върху всеизгарянето.
9:15 Тогава принесе приноса за людете, като взе козела на приноса за грях, който беше за людете, закла го, и го принесе за грях, както и първото.
9:16 И представи всеизгарянето и го принесе според наредбата.
9:17 Принесе и хлебния принос, напълни ръката си от него, и го изгори на олтара, освен утринното всеизгаряне.
9:18 Закла още юнеца и овена на примирителната жертва, която беше за людете; и синовете на Аарона му представиха кръвта, (с която поръси олтарът наоколо),
9:19 и тлъстините от юнеца, а от овена - опашката, тлъстината , която покрива вътрешностите , бъбреците и булото на дроба;
9:20 и като туриха тлъстините върху гърдите, той изгори тлъстините върху олтара.
9:21 А гърдите и дясното бедро подвижи Аарон за движим принос пред Господа, според както Моисей беше заповядал.
9:22 Тогава Аарон подигна ръцете си към людете и ги благослови; и, както беше вече принесъл приноса за грях, всеизгарянето, и примирителните приноси, слезе.
9:23 И Моисей и Аарон, като влязоха в шатъра за срещане, при излизането си благословиха людете; и Господната слава се яви на всичките люде.
9:24 И огън излезе от пред Господа и пояде всеизгарянето и тлъстините върху олтара; и като видяха това, всичките люде издадоха силен вик и паднаха на лице.


Chapter 10
10:1 А Аароновите синове, Надав и Авиуд, взеха всеки кадилницата си, и като туриха в тях огън и на него туриха темян, принесоха чужд огън пред Господа, - нещо което им беше запретил.
10:2 За това огън излезе от пред Господа и ги пояде; и умряха пред Господа.
10:3 Тогава рече Моисей на Аарона: Това е, което говори Господ, като каза: Аз ще се осветя в ония, които се приближават при Мене, и ще се прославя пред всичките люде. А Аарон мълчеше.
10:4 И Моисей повика Мисаила и Елисафана, синовете на Аароновия стрика Озиил и рече им: Пристъпете, вдигнете братята си отпред светилището и изнесете ги вън от стана.
10:5 Те, прочее, пристъпиха и ги изнесоха с хитоните им вън от стана, според както рече Моисей.
10:6 Тогава каза Моисей на Аарона и на синовете му Елеазара и Итамара: Главите си да не откриете, и дрехите си да не раздерете, за да не умрете и да не дойде гняв на цялото общество; но за изгарянето, което подклади Господ, нека плачат братята ви, целият Израилев дом.
10:7 И да не излезете от входа на шатъра за срещане, за да не умрете; защото мирото за Господното помазване е на вас. И те направиха според както каза Моисей.
10:8 След това Господ говори на Аарона, казвайки:
10:9 Когато влизате в шатъра за срещане, да не пиете вино или спиртни питиета, ни ти ни синовете ти с тебе, за да не умрете; това ще бъде вечен закон във всичките ви поколения,
10:10 както за да разпознавате между свето и мръсно и между нечисто и чисто,
10:11 така и за да учите израилтяните всичките повеления, които Господ им е говорил чрез Моисея.
10:12 После Моисей каза на Аарона и на останалите му синове Елеазара и Итамара: Вземете хлебния принос, който е останал от Господните чрез огън жертви, и яжте го безквасен при олтара, защото е пресвет,
10:13 и трябва да го ядете на свето място; понеже това е твоето право и правото на синовете ти от Господните чрез огън жертви; защото така ми биде заповядано.
10:14 Също и гърдите на движимия принос и бедрото този за издигане трябва да ядете на чисто място, ти, синовете ти и дъщерите ти с тебе; защото това е дадено като твое право и право на синовете ти от жертвите на примирителните приноси на израилтяните.
10:15 Бедрото на приноса за издигане и гърдите на движимия да донасят заедно с жертвите чрез огън на тлъстината, за да ги подвижат за движим принос пред Господа; и ще бъде твое вечно право и право на синовете ти с тебе, според както заповяда Господ.
10:16 И Моисей търсеше грижливо козела на приноса за грях, но ето че беше изгорен; за това той се разгневи на Елеазара и Итамара, Аароновите останали синове, и рече:
10:17 Защо не ядохте приноса за грях на светото място, тъй като е пресвето, и ви е дадено за да отнемате беззаконието на обществото и да правите умилостивение за тях пред Господа?
10:18 Ето, кръвта му не се внесе вътре в светилището. Трябваше непременно да го ядете в светилището, както заповядах.
10:19 Но Аарон каза на Моисея: Ето, те принесоха днес приноса си за грях и всеизгарянето си пред Господа; и, като ми се случиха такива работи, ако бях ял днес приноса за грях, щеше ли да се види угодно на Господа?
10:20 И като чу това Моисей видя му се задоволително.


Chapter 11
11:1 И Господ говори на Моисея и Аарона, като им каза:
11:2 Говорете на израилтяните, казвайки: Ето животните, които можете да ядете измежду всичките животни, които са по земята.
11:3 Измежду животните всяко що има раздвоени копита и е с разцепени копита, и преживя, него да ядете.
11:4 Обаче от ония, които преживят, или от ония, които имат раздвоени копита, да не ядете следните: камилата, защото преживя, но няма раздвоени копита; тя е нечиста за вас;
11:5 питомния заек, защото преживя, но няма раздвоени копита; той е нечист за вас;
11:6 дивия заек, защото преживя, но няма раздвоени копита; той е нечист за вас;
11:7 и свинята, защото има раздвоени копита, и е с разцепени копита, но не преживя; тя е нечиста за вас;
11:8 От тяхното месо да не ядете, и до мършата им да не се допирате; те са нечисти за вас.
11:9 Измежду всичките, които са във водите, да ядете следните: всички във водите, които имат перки и люспи, в моретата и в реките, тях да ядете.
11:10 А измежду всичко, което се движи във водите, и измежду всяко одушевено животно, което е във водите, всички в моретата и в реките, които нямат перки и люспи, те са отвратителни за вас.
11:11 Непременно да бъдат отвратителни за вас; от месото им да не ядете, и от мършата им да се отвращавате.
11:12 Всичко във водите, което няма ни перки, ни люспи, да бъде отвратително за вас.
11:13 Измежду птиците да се отвращавате от следните; да се не ядат, понеже са отвратителни: орелът, грифата, морският орел,
11:14 пилякът, соколът по видовете му,
11:15 всяка врана по видовете й,
11:16 камилоптицата, бухалът, кукувицата, ястребът по видовете му
11:17 малкият бухал, рибарят, ибисът
11:18 лебедът, пеликанът, лешоядът,
11:19 щъркът, цаплята по видовете й, папунякът и прилепът.
11:20 Всички крилати пълзящи, които ходят на четири нозе, да бъдат отвратителни за вас.
11:21 Обаче измежду всичките пълзящи крилати, можете да ядете ония, които като ходят на четири нозе, имат пищяли над нозете си за да скачат с тях по земята.
11:22 Измежду тях можете да ядете следните: скакалеца по видовете му, солама по видовете му, харгола по видовете му, и акридата по видовете й.
11:23 А всички други крилати пълзящи, които имат четири нозе, да бъдат отвратителни за вас.
11:24 От тях ще бъдат нечисти: всеки, който се допира до мършата им, ще бъде нечист до вечерта;
11:25 и всеки, който понесе нещо от мършата им, да изпере дрехите си, и да бъде нечист до вечерта.
11:26 Всяко животно що има раздвоени копита, но не е с разцепени копита нито преживя, е нечисто за вас; всеки, който се допира до такова, ще бъде нечист.
11:27 И измежду всичките четвероноги животни, ония, които ходят на лапите си, ще бъдат нечисти за вас; всеки, който се допира до мършата им, ще бъде нечист до вечерта.
11:28 И който понесе мършата им нека изпере дрехите си, и да бъде нечист до вечерта; те са нечисти за вас.
11:29 Измежду пълзящите, които пълзят по земята, следните да бъдат нечисти за вас: невестулката, мишката, гущерът по видовете му,
11:30 ящерът, ящерицата, саврата, самиамитът, и хамелионът.
11:31 Тия са, които са нечисти за вас измежду всичките пълзящи; всеки, който се допира до мършата им, ще бъде нечист до вечерта.
11:32 И всяко нещо, върху което те биха паднали мъртви, ще бъде нечисто: било дървен съд, дреха, кожа, вретище, или какъв да е съд, който се употребява в работа, всеки трябва да тури във вода, и ще бъде нечист до вечерта; тогава ще бъде чист.
11:33 И ако някое от тях падне в някой пръстен съд, то всичко що е вътре в него ще бъде нечисто; а него да строшите
11:34 Всяка храна в него , която се яде, върху която се сипва вода, когато се сготви , ще бъде нечиста; и всяко питие, което се пие, във всеки такъв съд ще бъде нечисто.
11:35 Каквото и да било нещо, върху което би паднало нещо от мършата им, ще бъде нечисто; било пещ или огнище, трябва да се строшат; нечисти са и нечисти ще бъдат за вас.
11:36 Обаче извор или кладенец, гдето има събрана вода, ще си бъде чист; но каквото се допре до мършата на тия животни ще бъде нечисто.
11:37 Но ако падне нещо от мършата им върху някое семе за сеене, което ще се посее, то си е чисто
11:38 Обаче, ако са полели семето с вода, и падне нещо от мършата им на него, тогава е нечисто за вас.
11:39 Ако умре някое от животните, които бива да ядете, който се допре до мършата му, ще бъде нечист до вечерта.
11:40 И който яде от мършата му трябва да изпере дрехите си, и ще бъде нечист до вечерта; и който понесе мършата му нека изпере дрехите си, и ще бъде нечист до вечерта.
11:41 Всяка гадина, която пълзи по земята, е отвратителна; да ги не ядете.
11:42 Всичко, което се влачи по корема си, и всичко, което ходи на четири нозе, или всичко, което има много нозе, сиреч, всички гадини, които пълзят по земята, - тях да не ядете,защото са отвратителни.
11:43 Да се не омърсите с никакви пълзящи гадини, нито да се оскверните с тях, та да бъдете нечисти чрез тях.
11:44 Защото Аз съм Иеова вашият Бог; осветете се, прочее, и бъдете свети, понеже Аз съм свет; и да се не оскверните с никаква гадина пълзяща по земята.
11:45 Защото Аз съм Господ, който ви изведох из Египетската земя за да ви бъда Бог; бъдете, прочее, свети, защото Аз съм свет.
11:46 Това е законът за животните, за птиците, за всяко одушевено, което се движи във водите, и за всяко одушевено, което пълзи по земята,
11:47 за да правите разлика между чистото и нечистото, и между одушевеното, което бива да се яде, и одушевеното, което не бива да се яде.


Chapter 12
12:1 И Господ говори на Моисея, казвайки:
12:2 Говори на израилтяните, като речеш: Ако зачне жена и роди мъжко дете, тя ще бъде нечиста седем дни; както в дните, когато е разлъчана поради месечините си, ще бъде нечиста.
12:3 А на осмия ден да се обреже краекожието на детето .
12:4 Но тя да остава тридесет и три дена за очистването си от кръвта си; до никоя света вещ да се не допира, и в светилището да не влиза, преди да се свършат дните на очистването й.
12:5 Но ако роди женско дете, тя ще бъде нечиста две седмици, както когато е разлъчана; и да остава шестдесет и шест дена за очистването си от кръвта си.
12:6 А когато се свършат дните на очистването й, за син или за дъщеря, нека донесе при свещеника едногодишно агне за всеизгаряне, и гълъбче или гургулица в принос за грях, до входа на шатъра за срещане;
12:7 и той да го принесе пред Господа и да направи умилостивение за нея, и тя ще бъде чиста от кръвта си. Това е законът за оная, която ражда мъжко или женско дете.
12:8 Но ако не й стига ръка да донесе агне, нека донесе две гургулици или две гълъбчета, едното за всеизгаряне, а другото в принос за грях; и свещеникът да направи умилостивение за нея, и тя ще бъде чиста.


Chapter 13
13:1 Господ още говори на Моисея и на Аарона, казвайки:
13:2 Когато човек има по кожата на месата си оток, или краста, или лъскаво петно, и се обърне на рана от проказа върху кожата на месата му, тогава да се заведе при свещеника Аарона, или при един от свещениците, негови синове.
13:3 И свещеникът да прегледа раната върху кожата на месата: ако влакната на раната са побелели, и раната се вижда по-дълбоко от кожата на месата му, това е рана от проказа; и свещеникът, като го прегледа, нека го обяви за нечист.
13:4 Но ако лъскавото петно върху кожата на месата му е бяло, и не изглежда да е по-дълбоко от кожата, и влакната му не са побелели, тогава свещеникът да затвори за седем деня онзи, който има раната.
13:5 А на седмия ден свещеникът да го прегледа; и, ето, ако види, че раната е в застой, и раната не се е разпростряла по кожата, тогава свещеникът да го затвори за още седем дена;
13:6 и на седмия ден свещеникът пак да прегледа; и, ето, ако раната е завехнала, и раната на се е разпростряла по кожата, тогава свещеникът да го обяви за чист; това е краста; болният нека изпере дрехите си, и ще бъде чист.
13:7 Но ако, подир явяването му пред свещеника за очистването си, крастата се разпростира много по кожата, той трябва да се яви пак при свещеника,
13:8 и ако види свещеникът, че крастата се е разпростряла по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е проказа.
13:9 Когато човек има рана от проказа, нека бъде заведен при свещеника;
13:10 и свещеникът да прегледа, и, ето, ако има бял оток на кожата и влакната са побелели, и има живо месо в отока,
13:11 тогава е стара проказа по кожата на месата му; свещеникът трябва да го обяви за нечист; да не го затвори, защото е нечист.
13:12 Но ако, до колкото се вижда на свещеника, проказата се е разпростряла много по кожата, и проказата е покрила цялата кожа на болния с раната, от главата до нозете му,
13:13 тогава свещеникът да прегледа, и, ето, ако проказата е покрила всичките му меса, нека обяви за чист, онзи, който има раната; понеже тя цяла е побеляла, той е чист.
13:14 Но щом се появи на него живо месо, ще бъде нечист;
13:15 свещеникът, като прегледа живото месо, нека го обяви за нечист; живото месо е нечисто; това е проказа.
13:16 Или пък ако живото месо пак се промени и побелее, нека дойде при свещеника;
13:17 и, ето, когато го прегледа свещеникът, ако раната е побеляла, тогава свещеникът да обяви за чист онзи, който има раната; той е чист.
13:18 Ако на кожата на някого по месата му има цирей, който е оздравял,
13:19 и ако на мястото на цирея се е появил бял оток, или лъскаво бяло червеникаво петно, такъв да се покаже на свещеника;
13:20 и свещеникът да прегледа, и ето, ако изглежда да е по-дълбоко от кожата, и влакната му са побелели, тогова свещеникът да го обяви за нечист: това е рана от проказа, която е избухнала в цирея.
13:21 Но ако, като я прегледа свещеникът, ето, няма бели влакна в нея, и не е по-дълбоко от кожата, и е завехнала, тогава свещеникът да го затвори за седем дена;
13:22 и ако се разпростира много по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е язва
13:23 Но ако лъскавото петно остава на мястото си, и не се е разпростряло, това е белег от цирея; свещеникът нека го обяви за чист.
13:24 Или, ако на кожата на месата на някого има място изгорено от огън, и живото месо на изгореното стане лъскаво, бяло червеникаво, или бяло петно,
13:25 тогава свещеникът да го прегледа, и, ето, ако влакната на лъскавото петно са побелели, и то изглежда да е по-дълбоко от кожата, това е проказа, която е избухнала в изгореното; свещеникът да го обяви за нечист; това е язва на проказа.
13:26 Но ако, като го прегледа свещеникът, ето, няма бели влакна в лъскавото петно, и не е по-дълбоко от кожата, но е завехнало, тогава свещеникът да го затвори за седем дена;
13:27 и не седмия ден свещеникът да го прегледа; ако то се е разпростряло много по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е язва на проказа.
13:28 Но ако лъскавото петно си стои на мястото, и не се е разпростряло по кожата, но е завехнало, това е оток от изгореното; свещеникът да го обяви за чист, понеже е белег от изгореното.
13:29 Ако мъж или жена има рана на главата или на брадата,
13:30 то свещеникът да прегледа раната; и, ето, ако тя изглежда да е по-дълбоко от кожата, и в нея има тънки руси влакна, то свещеникът да го обяви за нечист; това е кел, проказа на главата или на брадата.
13:31 Но ако, като прегледа свещеникът раната от кела, ето, тя не изглежда да е по-дълбока от кожата, и няма черни влакна по нея, тогава свещеникът да затвори за седем дена онзи, който има раната от кела;
13:32 и на седмия ден свещеникът да прегледа раната; и, ето, ако не се е разпрострял келът, и няма в него руси влакна, и келът не изглежда да е по-дълбоко от кожата,
13:33 такъв да се обръсне, но без да обръсне келевото, и свещеникът да затвори келевия още седем дена.
13:34 А на седмия ден свещеникът да прегледа кела; и, ето, ако келът не се е разпрострял по кожата, и изглежда да не е по-дълбок от кожата, тогава свещеникът да го обяви за чист; и такъв да изпере дрехите си, и ще бъде чист.
13:35 Обаче, ако подир очистването му, келът се разпростре много по кожата,
13:36 тогава свещеникът да го прегледа; и ако келът се е разпрострял по кожата, свещеникът да не търси руси влакна, човекът е нечист.
13:37 Но ако му се вижда, че келът е в застой, и черни влакна са поникнали по него, келът е оздравял, човекът е чист; свещеникът да го обяви за чист.
13:38 Ако мъж или жена има по кожата на месата си бели лъскави петна,
13:39 то свещеникът да прегледа; и, ето, ако лъскавите петна по кожата на месата им са белезникави, лишай е избухнал по кожата; човекът си е чист.
13:40 Ако някому е окапала косата от главата, такъв е плешив, но пак е чист.
13:41 Ако е окапала косата му от предната част на главата му, той е полуплешив, но пак е чист.
13:42 Но ако по плешивото или по полуплешивото място има бяла, червеникава рана, това е проказа, която е избухнала в плешивото или полуплешивото му място.
13:43 Свещеникът нека го прегледа; и, ето, ако отокът на раната в плешивото или полуплешивото му място е бял червеникав, подобен на изгледа на проказата по кожата на месата,
13:44 той е прокажен човек, нечист е; свещеникът непременно да го обяви за нечист; той има раната на главата си.
13:45 Дрехите на прокажения, който има тая рана, да се раздерат, и главата му да бъде непокрита, а нека покрие устните си и нека вика: Нечист! нечист!
13:46 През всичкото време до когато бъде раната на него той ще бъде нечист; нечист е той; нека седи отлъчен; вън от стана да бъде жилището му.
13:47 Ако заразата на проказата бъде в дреха, във вълнена дреха или в ленена дреха,
13:48 било в основата или в вътъка, ленен или вълнен, или в кожа, или в какво да е кожено нещо,
13:49 и ако заразата е зеленикава или червеникава в дрехата, или в кожата, било в основата или във вътъка, или в коя да е кожена вещ, това е зараза от проказа и трябва да се покаже на свещеника.
13:50 Свещеникът нека прегледа заразата и затвори за седем дена онова, което има заразата;
13:51 а на седмия ден да прегледа заразата; ако заразата се е разпростряла по дрехата, било по основата или по вътъка, или по кожата, в кожата, заразата е люта проказа; това е нечисто.
13:52 Да изгори дрехата, в която е заразата, било в основата или във вътъка, вълнена дреха или ленена, или каква да е заразена кожена вещ; защото е люта проказа; с огън да се изгори.
13:53 Но ако, като прегледа свещеникът, ето, заразата не се е разпростряла по дрехата, било по основата, или по вътъка, или по каква да е кожена вещ,
13:54 то свещеникът да заповяда да изперат онова, което е заразено, и да го затвори още за седем дена.
13:55 Тогава, след изпирането, нека прегледа свещеникът заразата; ако заразата не се е разпростряла, тая вещ е нечиста; с огън да я изгориш; проказата е люта, била тя от вътрешната страна или от външната.
13:56 Но ако прегледа свещеникът, и, ето, след изпирането, заразата е завехнала, то да я отдере от дрехата, или от кожата, било от основата или от вътъка.
13:57 Ако пък заразата още се яви на дрехата, било на основата или вътъка, или на кой да е кожена вещ, проказа е избухнала; с огън да изгориш онова, което е заразено.
13:58 И ако заразата се заличи от дрехата, било основата или вътъка, или от коя да е кожена вещ, която ще изпереш, тогава нека се изпере още веднъж, и ще бъде чиста.
13:59 Това е законът за заразата на проказата във вълнена или ленена дреха, било в основата или вътъка, или в коя да е кожена вещ, според който да се обявява за чиста или нечиста.


Chapter 14
14:1 Господ говори още на Моисея, казвайки:
14:2 Ето законът за прокажения в деня, когато се очиства: да се заведе при свещеника;
14:3 и свещеникът, като излезе вън от стана да прегледа; и ако прокаженият е оздравял от раната на проказата,
14:4 тогава свещеникът да заповяда да вземат за очищаемия две живи чисти птичета, кедрово дърво, червена вълна и исоп;
14:5 и свещеникът да заповяда да заколят едното птиче в пръстен съд над текуща вода.
14:6 После да вземе живото птиче, кедровото дърво, червената вълна и исопа и да натопи тях и живото птиче в кръвта на закланото над текущата вода птиче;
14:7 и седем пъти да поръси очищаемия от проказата и да го обяви за чист, а да пусне живото птиче на полето.
14:8 Тогава очищаемия да изпере дрехите си, да обръсне всичката си коса и да се окъпе във вода и ще бъде чист. След това нека дойде в стана, но да живее вън от шатъра си седем дена.
14:9 И на седмия ден да да обръсне всичката коса на главата си, брадата си и веждите си; всичките си косми да обръсне, и за изпере дрехите си, и да окъпе тялото си във вода, и ще бъде чист.
14:10 А на осмия ден да вземе две мъжки агнета без недостатък, и едно едногодишно женско агне, и три десети от ефа чисто брашно за хлебен принос омесен с дървено масло, и един лог дървено масло;
14:11 и свещеникът, който го очиства, да представи очищаемия и тия неща пред Господа на входа на шатъра за срещане.
14:12 Тогава свещеникът да вземе едното мъжко агне и да го принесе в принос за престъпление, и лога дървено масло, и да ги подвижи за движим принос пред Господа;
14:13 и да заколи агнето на мястото, гдето колят приноса за грях и всеизгарянето, на свето място; защото приносът за престъпление, както и приносът за грях, принадлежи на свещеника; той е пресвет.
14:14 После свещеникът да вземе от кръвта на приноса за престъпление, и свещеникът да я тури на края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка, и на палеца на дясната му нога.
14:15 След това, свещеникът да вземе от лога дървено масло и да го излее в дланта на лявата си ръка;
14:16 и свещеникът да натопи десния си пръст в маслото, което има в лявата си длан, и с пръста си седем пъти да поръси от маслото пред Господа;
14:17 и от останалото масло, което има в дланта си, свещеникът да тури края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка, и на палеца на дясната му нога, върху кръвта на приноса за престъпление;
14:18 а останалото масло, което е в дланта на свещеника, да тури на главата на очищаемия, и свещеникът да направи умилостивение за него пред Господа.
14:19 Тогава свещеникът да принесе приноса за грях и да направи умилостивение за очищаемия от нечистотата му и после да заколи и всеизгарянето;
14:20 и свещеникът да принесе всеизгарянето и хлебния принос на олтара; така да направи свещеникът умилостивение за него и ще бъде чист.
14:21 Но ако очищаемият е сиромах та не му стига ръка, то нека вземе едно мъжко агне в движим принос за престъпление, за да се извърши умилостивение за него, и една десета от ефа чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос, и един лог дървено масло,
14:22 и две гургулици или две гълъбчета, както би намерил; едното да бъде принос за грях, а другото всеизгаряне;
14:23 и на осмия ден да ги донесе за очистването си при свещеника на входа на шатъра за срещане пред Господа.
14:24 Тогава свещеникът да вземе агнето на приноса за престъпление и лога дървено масло, и свещеникът да ги подвижи за движим принос пред Господа;
14:25 и да заколи агнето на приноса за престъпление и свещеникът да вземе от кръвта на приноса за престъпление и да я тури на края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка и на палеца на дясната му нога.
14:26 След това, свещеникът да излее от дървеното масло в дланта на лявата си ръка;
14:27 и от маслото, което има в лявата си ръка, свещеникът да поръси с десния си пръст седем пъти пред Господа;
14:28 и свещеникът да тури от маслото, което има в дланта си, на края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка и на палеца на дясната му нога, на туй място, гдето е кръвта от приноса за престъпление;
14:29 а останалото от маслото, което е в дланта на свещеника, да тури на главата на очищаемия, за да извърши умилостивение за него пред Господа.
14:30 После да принесе едната от гургулиците или от гълъбчетата, каквото би намерил;
14:31 каквото би намерил: едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне, заедно с хлебния принос; така да направи свещеникът умилостивение за очищаемия пред Господа.
14:32 Това е законът за онзи, който има рана от проказа, и не му стига ръка да достави всичко за очистването си.
14:33 Господ говори още на Моисея и Аарона, казвайки:
14:34 Когато влезете в Ханаанската земя, която Аз ви давам за владение, и туря зараза от проказа в някоя къща в земята, която притежавате,
14:35 тогава оня, чиято е къщата, нека дойде и заяви на свещеника, като каже: Струва ми се, че има язва в къщата.
14:36 И свещеникът, преди да влезе да прегледа язвата, да заповяда да изпразнят къщата, за да не стане нечисто всичко що е в къщата; и след това свещеникът да влезе да прегледа къщата.
14:37 Като разгледа заразата, ако язвата се явява по стените на къщата със зеленикави или червеникави трапчинки, които изглеждат да са по-дълбоко от повърхността на стената,
14:38 тогава свещеникът да излезе из къщата до вратата й и да затвори къщата за седем дена.
14:39 А на седмия ден свещеникът да се върне и да прегледа; и, ето, ако заразата се е разпростряла по стените на къщата,
14:40 тогава свещеникът да заповяда да извадят камъните, на които е язвата и да ги хвърлят вън от града на нечисто място;
14:41 и да накара да остържат къщата навсякъде извътре и да изхвърлят остърганата вар вън от града на нечисто място;
14:42 и да вземат други камъни, които да вложат вместо ония камъни, и да вземат друга вар и да измажат къщата.
14:43 Но ако пак дойде заразата и се появи в къщата, след като извадят камъните и остържат къщата и я измажат,
14:44 тогава свещеникът да влезе и да прегледа: ако се е разпростряла язвата в къщата; тя е нечиста.
14:45 Нека съборят къщата, камъните й, дърветата й и всичката вар на къщата, и да ги изнесат вън от града на нечисто място.
14:46 При това, който влезе в къщата през цялото време, през което тя е била затворена, да бъде нечист до вечерта.
14:47 А който спи в къщата, нека изпере дрехите си; и който яде в къщата, нека изпере дрехите си.
14:48 Но, ако влезе свещеникът та прегледа, и, ето язвата в къщата не се е разпростряла след измазването и, тогава свещеникът да обяви къщата за чиста, защото язвата е изцеляла.
14:49 А за очистването на къщата нека вземе две птичета, кедрово дърво, червена вълна и исоп;
14:50 и да заколи едното птиче в пръстен съд над текуща вода;
14:51 да вземе кедровото дърво, исопа, червената вълна и живото птиче, и да ги натопи в кръвта на закланото птиче и в текущата вода, и да поръси къщата седем пъти.
14:52 Така да очисти къщата с кръвта на птичето, с текущата вода, с живото птиче, с кедровото дърво, с исопа и с червената вълна .
14:53 А да пусне живото птиче вън от града на полето. Така да направи умилостивение за къщата, и тя ще бъде чиста.
14:54 Това е законът за всяка рана от проказа и от кел,
14:55 и за проказа на дреха и на къща,
14:56 и за оток, за краста и за лъскави петна,
14:57 за да учи, кога е нещо нечисто и кога е чисто; това е законът за проказата.


Chapter 15
15:1 Господ говори още на Моисея и на Аарона, казвайки:
15:2 Говорете на израилтяните, като им кажете: Ако човек има течение из тялото си, той е нечист поради течението си.
15:3 Нечистотата му в течението му е тая: или има течение от тялото му, или се е спряло течението в тялото му; това е неговата нечистота.
15:4 Всяка постелка, на която лежи оня, който има течението, ще бъде нечиста; и всяко нещо, на което седне, ще бъде нечисто.
15:5 Също и който се допре до постелката му трябва да изпере дрехите си и да се окъпе с вода и ще бъде нечист до вечерта;
15:6 и който седне на нещо, върху което е седял оня, който има течението, да изпере дрехите си и да се окъпе с вода, и ще бъде нечист до вечерта.
15:7 И който се допре до тялото на онзи, който име течението, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.
15:8 Оня, който има течението, ако плюе върху чистия, този да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и да бъде нечист до вечерта.
15:9 И всяко седло, на което би седнал оня, който има течението, ще бъде нечисто.
15:10 И който се допре до какво да е нещо, което е било под него, ще бъде нечист до вечерта; и който понесе това нещо нека изпере дрехите си и се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.
15:11 И ако оня, който име течението, се допре до някого, без да е умил ръцете си с вода, този да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще е нечист до вечерта.
15:12 И пръстният съд, до който се допрял, оня, който има течението, да се строши; а всеки дървен съд да се измие с вода.
15:13 А когато се очисти от течението си оня, който име течение, тогава за очистването си да си изброи седем дена и да изпере дрехите си, и да окъпе тялото си в текуща вода и ще бъде чист.
15:14 И на осмия ден да си вземе две гургулици или две гълъбчета и да дойде пред Господа на входа на шатъра за срещане, та да ги даде на свещеника;
15:15 и свещеникът да ги принесе, едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; така да направи свещеникът умилостивение за него пред Господа поради течението му.
15:16 Оня човек, от когото излезе съвъкупително семе, да окъпе цялото си тяло във вода и да бъде нечист до вечерта.
15:17 Всяка дреха и всяка кожа, на която се намира съвъкупително семе, да се изпере с вода и ще бъде нечиста до вечерта.
15:18 А и жената, с която се е съвъкупил мъж, и тя и той да се окъпят във вода и да бъдат нечисти до вечерта.
15:19 Оная жена, който име течение, и течението от тялото й е кръв, да бъде нечиста седем дена; и всеки, който се допре до нея, ще бъде нечист до вечерта.
15:20 Всяко нещо, на което е лежала в нечистотата си, ще бъде нечисто; също и всяко нещо, на което е седнала, ще бъде нечисто.
15:21 И всеки, който се допре до постелката й, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще бъде нечист до вечерта.
15:22 И всеки, който се допре до нещо, на което тя е седнала, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще бъде нечист до вечерта.
15:23 И ако има нещо върху постелката или върху това, на което тя е седнала, и той се допре до това нещо , ще бъде нечист до вечерта.
15:24 А ако някой легне с нея, и кръвотечението й дойде на него, ще бъде нечист седем дена; и всяка постелка, на която той би легнал, ще бъде нечиста.
15:25 Ако някоя жена има кръвотечение за много дни, не във времето на нечистотата си, или ако има течение за по-дълго от обикновеното време на нечистотата си, то през всичките дни, когато тече нечистотата й, тя ще бъде както през дните на обикновената си нечистота; тя е нечиста.
15:26 Всяка постелка, на който лежи през цялото време на течението й, ще бъде както постелката, на която лежи в обикновената си нечистота; и всяко нещо, на което седне, ще бъде нечисто, както с нечистотата на обикновената й нечистота.
15:27 Всеки, който се допре до тия неща, ще бъде нечист; нека изпере дрехите си и се окъпе във вода, и да бъде нечист до вечерта.
15:28 Но ако тя се очисти от течението си, тогава да си изброи седем дена, и след тях ще бъде чиста.
15:29 А на осмия ден да си вземе две гургулици или две гълъбчета и да ги донесе при свещеника при входа на шатъра за срещане;
15:30 и свещеникът да принесе едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; така да направи свещеникът умилостивение за нея пред Господа поради течението на нечистотата й.
15:31 Така да отлъчите израилтяните от нечистотите им, за да не умрат в нечистотата си, като оскверняват скинията Ми, която е всред тях.
15:32 Това е законът за онзи, който име течение, и за онзи, от когото излезе съвъкупително семе и се осквернява чрез него,
15:33 и за оная, която е болна от кръвотечението си, и за човека който име течение, бил той мъж или жена, и за онзи, който легне с оная, която е нечиста.


Chapter 16
16:1 И Господ говори на Моисея, след смъртта на двамата Ааронови синове, когато пристъпиха с чужд огън пред Господа и умряха.
16:2 Господ каза на Моисея: Кажи на брата си Аарона да не влиза на всяко време в светилището, което е отвътре завесата, пред умилостивилището, което е върху ковчега, за да не умре; защото Аз ще се явявам в облак върху умилостивилището.
16:3 Ето как да влезе Аарон в светилището: с юнец, в принос за грях и овен за всеизгаряне.
16:4 Да се облече в осветения ленен хитон, да има ленените гащи на тялото си, да се опаше с ленения поят и да носи ленената митра на главата си; те са светите облекла; и след като окъпе тялото си във вода, нека се облече с тях.
16:5 И от обществото на израилтяните да вземе два козела в принос за грях и един овен за всеизгаряне.
16:6 И Аарон да приведе принесения за грях юнец, който е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си.
16:7 Също да вземе двата козела и да ги представи пред Господа до входа на шатъра за срещане.
16:8 Тогава да хвърли Аарон жребий за двата козела, един жребий за Господа, и другия жребий за отпущане;
16:9 и да приведе Аарон козела, на който е паднал жребият в Господа, и да го принесе в принос за грях;
16:10 а да представи жив пред Господа козела, на който е паднал жребият за отпущане, за да направи с него умилостивение и да го изпрати в пустинята за отпущане.
16:11 После Аарон да приведе юнеца на приноса за грях, който е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си, като заколи принесения за грях юнец, който е за него.
16:12 След това да вземе кадилница пълна с разгорени въглища от олтара, който е пред Господа, и две пълни шепи с благоуханен темян счукан дребно, и да го внесе отвътре завесата;
16:13 и да тури темян на огъня пред Господа, за да покрие дима от темяна умилостивилището, което е върху плочите на свидетелството, за да не умре.
16:14 Също да вземе от кръвта на юнеца и с нея да поръси с пръста си умилостивилището откъм изток; а пред умилостивилището да поръси от кръвта седем пъти с пръста си.
16:15 Тогава да заколи козела на приноса за грях, който е за людете, и да внесе кръвта му да направи както направи с кръвта на юнеца, като поръси с нея над умилостивилището и пред умилостивилището.
16:16 Така да направи умилостивение за светилището, поради нечистотиите на израилтяните, и поради престъпленията им и всичките им грехове; така да направи и за шатъра за срещане, който стои помежду им всред нечистотиите им.
16:17 И никой да се не намира в шатъра за срещане, когато влиза той във светилището да направи умилостивение, догде излезе, след като направи умилостивение за себе си, за дома си и за цялото общество израилтяни.
16:18 Тогава да излезе към олтара, който е пред Господа, и да направи умилостивение за него, като вземе от кръвта на юнеца и от кръвта на козела и я тури по роговете на олтара наоколо;
16:19 и седем пъти да поръси върху него от кръвта с пръста си, и така да го очисти от нечистотиите на израилтяните, и за го освети.
16:20 А като свърши да прави умилостивение за светилището, за шатъра за срещане и за олтара, нека приведе живия козел;
16:21 и като положи Аарон двете си ръце на главата на живия козел нека изповяда над него всичките беззакония на израилтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела; тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек;
16:22 и като пусне козела в пустинята, козелът ще понесе на сабе си всичките им беззакония в необитаема земя.
16:23 Тогава да влезе Аарон в шатъра за срещане, да съблече ленените одежди, в които се е облякъл, когато е възлязъл в светилището, и да ги остави там;
16:24 и, като окъпе тялото си във вода на свето място, да облече дрехите си, да излезе и да принесе своето всеизгаряне и всеизгарянето на людете, и така да направи умилостивение за себе си и за людете.
16:25 А тлъстината на приноса за грях да изгори на олтара.
16:26 И оня, който откара отпущаемия козел, нека изпере дрехите си и окъпе тялото си във вода и след това да влезе в стана.
16:27 А юнецът на приноса за грях, и козелът на приноса за грях, чиято кръв се е внесла, за да се извърши умилостивение във светилището, да изнесат вън от стана и да изгорят в огън кожата им, месото им и изверженията им.
16:28 А оня, който ги изгори, да изпере дрехите си и да окъпе тялото си с вода и, след това, да влезе в стана.
16:29 Това да бъде вечен закон; в седмия месец, на десетия ден от месеца, да смирите душите си и да не вършите никаква работа, нито туземец нито пришелец, който се е заселил между вас;
16:30 защото в тоя ден ще се направи умилостивение за вас, за да се очистите от всичките си грехове, та да сте чисти пред Господа.
16:31 Това да ви бъде събота за тържествена почивка и да смирите душите си; това е вечен закон.
16:32 Оня свещеник, който бъде помазан и посветен да свещенодействува, вместо баща си, той да направи умилотивението, като се облече в ленените одежди, светите одежди;
16:33 и да направи умилостивение за светото светилище, и да направи умилостивение за шатъра за срещане, и да направи умилостивение за свещениците и за всичките люде на обществото.
16:34 Това ще ви бъде за вечен закон, веднъж в годината да правите умилостивение за израилтяните поради всичките им грехове. И Аарон направи, според както Господ заповяда на Моисея.


Chapter 17
17:1 Господ говори още на Моисея, казвайки:
17:2 Говори на Аарона и на синовете му и на всичките израилтяни, като им кажеш: Ето какво заповяда Господ, като рече:
17:3 Всеки човек от Израилевия дом, който заколи говедо, агне, или коза в стана, или който заколи вън от стана,
17:4 без да го е привел до входа на шатъра за срещане, за да го принесе Господу пред Господната скиния, той ще се счете виновен за кръв; кръв е пролял; тоя човек ще се изтреби изсред людете си;
17:5 с цел израилтяните да довеждат жертвите, които колят на полето и да ги принасят Господу до входа на шатъра за срещане, при свещеника, та да ги колят за примирителни жертви Господу.
17:6 И свещеникът да поръси с кръвта Господния олтар при входа на шатъра за срещане и да изгори тлъстината за благоухание Господу.
17:7 Да не принасят вече жертвите си на бесовете, след като те блудствуват; това да им бъде вечен закон във всичките им поколения.
17:8 Кожи им още: Който човек от Израилевия дом, или от заселените между тях пришелци, принесе всеизгаряне или жертва,
17:9 без да я приведе до входа на шатъра за срещане, за да я принесе Господу, тоя човек ще се изтреби измежду людете си.
17:10 Ако някой от Израилевия дом, или от заселените между тях пришелци, яде каква да е кръв, ще насоча лицето Си против оня човек, който яде кръвта, и ще го изтребя изсред людете му.
17:11 Защото живота на тялото е в кръвта, която Аз ви дадох да правите умилостивение на олтара за душите си; защото кръвта е, която, по силата на живота, който е в нея , прави умилостивение.
17:12 За това казах на израилтяните: Ни един човек от вас да не яде кръв, и пришелецът, който е заселен между вас, да не яде кръв.
17:13 И ако някой от израилтяните, или от заселените между тях пришелци, отиде на лов и улови животно или птица, що бива да се яде, нека излее кръвта й, па да я покрие с пръст.
17:14 Защото, колкото за живота на всяка твар, кръвта й - тя е животът й; за това казах на израилтяните: Да не ядете кръвта на никаква твар, защото животът на всяка твар е кръвта й; всеки, който я яде, ще се изтреби.
17:15 И всеки човек, който яде мърша или разкъсано от звяр, бил той туземец или пришелец, нека изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта: а след това да бъде чист.
17:16 И ако не ги изпере и не окъпе тялото си, тогава ще носи беззаконието си.


Chapter 18
18:1 Господ говори още на Моисея, казвайки:
18:2 Говори на израилтяните, като им кажеш: Аз съм Иеова вашият Бог.
18:3 Да не правите, както правят в Египетската земя, гдето сте живели, и да не правите както правят в Ханаанската земя, в която Аз ви завеждам; и да не ходите по техните повеления.
18:4 А Моите съдби да правите, и Моите повеления да пазите, да ходите в тях. Аз съм Иеова вашият Бог.
18:5 Затова, пазете повеленията Ми, и съдбите Ми, чрез които, ако човек прави това, ще живее. Аз съм Иеова.
18:6 Никой да не приближи при никоя своя кръвна роднина, за да открие голотата й. Аз съм Иеова.
18:7 Голотата на баща си, тоест, голотата на майка си, да не откриеш; тя ти е майка; да не откриеш голотата й.
18:8 Голотата на бащината си жена да не откриеш; тя е голотата на баща ти.
18:9 Голотата на сестра си, бащината ти дъщеря, или майчината ти дъщеря, родена у дома или родена вън, - голотата на такива да не откриеш.
18:10 Голотата на синовата си дъщеря, или на дъщеря на дъщеря ти - тяхната голота да не откриеш; защото тяхната голота е твоя.
18:11 Голотата на дъщерята на бащината ти жена, родена от баща ти, (сестра ти е), - нейната голота да не откриеш.
18:12 Голотата на бащината си сестра да не откриеш; тя е близка роднина на баща ти.
18:13 Голотата на майчината си сестра да не откриеш, защото тя е близка роднина на майка ти.
18:14 Голотата на бащиния си брат да не откриеш, тоест , при жена му да се не приближиш; тя ти е стрина.
18:15 Голотата на снаха си да не откриеш; жена е на сина ти; нейната голота да не откриеш.
18:16 Голотата на братовата си жена да не откриеш; тя е голотата на брата ти
18:17 Голотата на жена и на дъщеря й да не откриеш, нито да вземеш дъщерята на сина й, или дъщеря на дъщеря й, за да откриеш голотата й; те са нейни близки роднини; това е нечестие.
18:18 И да не вземаш жена заедно със сестра й докато е жива другата, за да откриеш голотата й, та да й стане съперница.
18:19 При жена, когато е разлъчена, поради нечистотата си, да не приближиш да откриеш голотата й.
18:20 И с жената на ближния си да се не съвъкупиш та да се оскверниш с нея.
18:21 Никак да не посветиш от семето си на Молоха; нито да оскверниш името на своя Бог. Аз съм Иеова.
18:22 С мъжко да не легнеш като с женско; това е гнусота.
18:23 И с никое животно да се не съвъкупиш та да се оскверниш с него, нито жена да застане пред животно, за да се съвъкупи с него; това е мърсота.
18:24 Не се осквернявай ни с едно от тия неща, защото с всички тия се оскверниха народите, които Аз изпъдих отпред вас.
18:25 Оскверни се и земята; за това въздавам върху нея беззаконието й, и земята избълва жителите си.
18:26 Вие, прочее, пазете повеленията Ми и съдбите Ми, и не правете ни една от тия гнусоти, ни туземец, ни зеселен между вас пришелец,
18:27 (защото всички тия гнусоти вършеха човеците, които са били преди вас на тая земя, та се оскверни земята)
18:28 за да не избълва и вас земята, когато я осквернявате, както избълва населението, което беше преди вас.
18:29 Защото, всеки който върши коя да е от тия гнусоти, - човеците, които ги вършат, ще се изтребят изсред людете си.
18:30 И тъй, пазете заръчванията Ми, и не вършете никой от тия гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, та да се не оскверните в тях. Аз съм Иеова вашият Бог.


Chapter 19
19:1 Господ говори още на Моисея, казвайки:
19:2 Кажи на цялото общество израилтяни, като им речеш: Свети бъдете, защото Аз Господ, вашият Бог, съм свет.
19:3 Да се боите всеки от майка си и от баща си; и съботите Ми да пазите. Аз съм Господ вашият Бог.
19:4 Да се не върнете към идолите, нито да си направите излеяни богове. Аз съм Господ вашият Бог.
19:5 Когато принесете примирителна жертва Господу, да я принесете така щото да бъдете приети.
19:6 В същия ден, когато я принесете, или на следния, трябва да се яде; и ако остане нещо до третия ден, да се изгори в огън.
19:7 И ако някой яде от нея на третия ден, тя е гнусна; не ще бъде приета;
19:8 а всеки, който я яде, ще носи беззаконието си, защото е осквернил Господната светиня. Тоя човек ще се изтреби изсред людете си.
19:9 Когато жънете жетвата на земята си, да не дожънеш краищата на нивата си и да не събереш падналите в жетвата си класове.
19:10 Да не обираш повторно лозето си, нито да събираш пабирък от лозето; да го оставиш на сиромаха и на чужденеца. Аз съм Господ вашият Бог.
19:11 Да не крадете нито да мамите и никой да не лъже ближния си.
19:12 И да се не кълнете на лъжа в Моето Име, нито да оскверняваш Името на Бога си. Аз съм Господ.
19:13 Да не притесняваш ближния си, нито да го ограбиш; да не престои у тебе заплатата на надничаря ти през нощта до сутринта.
19:14 Да не хулиш глухия, нито да туриш препънка пред слепия, но да се боиш от Бога си. Аз съм Господ.
19:15 Да не извършиш неправда в съд; да не покажеш лицеприятие към сиромаха, нито да се стесниш от личността на големеца; но по правда да съдиш ближния си.
19:16 Да не обикаляш между людете си като одумник, нито да се подигнеш в покушение против кръвта на ближния си. Аз съм Господ.
19:17 Да не мразиш брата си в сърцето си; да изобличиш смело ближния си, та да се не натовариш с грях поради него.
19:18 Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против ония, които са от людете ти; но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ.
19:19 Да пазите повеленията Ми. Да не пущаш добитъка си с добитък от друга порода; да не сееш разнородни семена в нивата си; нито да обличаш дреха тъкана от разновидна прежда.
19:20 Ако някой се съвъкупи с жена, която е робиня, годена за мъж, а не откупена нито освободена, те да се накажат, но не със смърт, защото тя не е била свободна.
19:21 Той да приведе Господу приноса си за престъпление, при входа на шатъра за срещане, - освен в принос за престъпление.
19:22 И за греха му, що е сторил, свещеникът да направи умилостивение за него пред Господ с принесения за престъплението овен; и ще му се прости греха, що е сторил.
19:23 Когато влезете в земята и посадите от всякакъв вид плодно дърво, то да имате плода му като необрязан; три години да ви бъде като необрязан; да се не яде.
19:24 А в четвъртата година всичкия му плод да бъде свет, за да хвалите с него Господа.
19:25 И в петата година яжте плода му, за да ви се умножава раждането му. Аз съм Господ вашият Бог.
19:26 Да не ядете месо с кръвта му , нито да си служите с гадания нито с предвещания.
19:27 Да не стрижете косата на главата си кръгло; и никой да не разваля краищата на брадата си.
19:28 Заради мъртвец да не правите порязвания по месата си, нито да начертавате белези по себе си. Аз съм Господ.
19:29 Да не оскверниш дъщеря си, като й допуснеш да стане блудница, да не би земята да изпадне в блудодеяние, и земята да се напълни с беззаконие.
19:30 Съботите Ми да пазите, и светилището ми да почитате. Аз съм Господ.
19:31 Да се не отнесете към запитвачите на зли духове нито към врачовете; не ги издиряйте та да се оскверняват чрез тях. Аз съм Господ вашият Бог.
19:32 Пред белокосия да ставаш, и старческото лице да почиташ, и от Бога си да се боиш. Аз съм Господ.
19:33 Когато някой чужденец се засели при тебе в земята ви, да му не правите зло;
19:34 чужденецът, който се е заселил при вас, да ви бъде като ваш туземец, и да го обичаш като себе си; защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя. Аз съм Господ вашият Бог.
19:35 Да не извършите неправда в съд, в мярка, във везни, или в мерило.
19:36 Верни везни, верни теглилки, верна ефа и верен ин да имате. Аз съм Господ вашият Бог, Който ви изведох из Египетската земя.
19:37 Да пазите всичките Ми повеления и всичките Ми съдби, и да ги извършвате. Аз съм Господ.


Chapter 20
20:1 Господ говори още на Моисея, казвайки:
20:2 Да речеш на израилтяните: Който от израилтяните, или от заселените в Израиля чужденци, даде от семето си на Молоха, непременно да се умъртви; людете на земята да го убият с камъни.
20:3 Също Аз ще насоча лицето Си против оня човек и ще го изтребя изсред людете му, защото е дал от семето си на Молоха, та е омърсил светилището Ми и е осквернил светото Ми Име.
20:4 И ако по какъв да е начин людете на земята затворят очите си, за да не видят тоя човек, когато дава от семето си на Молоха, и не го погубят,
20:5 тогава Аз ще насоча лицето Си против тоя човек и против семейството му, и ще изтребя изсред людете им него и всички, които го последват в блудството, , за да блудствуват след Молоха.
20:6 И човек, който се отнесе към запитвачите на зли духове и към врачовете за да блудствува след тях, против оня човек Аз ще насоча лицето Си и ще го изтребя изсред людете му.
20:7 И тъй, осветете се и бъдете свети, защото Аз съм Господ вашият Бог;
20:8 и да пазите повеленията Ми и да ги вършите. Аз съм Господ, Който ви освещавам.
20:9 Всеки, който прокълне баща си или майка си, непременно да се умъртви; баща си или майка си е проклел; кръвта му да бъде върху него.
20:10 Ако прелюбодействува някой с чужда жена, тоест , ако прелюбодействува някой с жената на ближния си, непременно да се умъртви и прелюбодеецът и прелюбодейката.
20:11 Който легне с жената на баща си, бащината голота е открил; непременно и двамата да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.
20:12 И ако някой легне със снаха си, непременно и двамата да се умъртвят; мърсота са извършили; кръвта им да бъде върху тях.
20:13 Ако някой легне с мъжко, като с женско, и двамата са извършили гнусота; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.
20:14 Ако някой вземе жена и майка й, това е беззаконие; с огън да се изгорят и той и те, за да няма беззаконие между вас.
20:15 Ако някой се съвъкупи с животно, той непременно да се умъртви, и животното да убиете.
20:16 И ако се приближи жена при какво да е животно, за да се съвъкупи с него, да убиеш и жената и животното; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.
20:17 Ако някой вземе сестра си, дъщеря на баща си, или дъщеря на майка си, и види голотата й, и тя види неговата голота, това е нечестие, да се изтребят пред очите на людете си; голотата на сестра си е открил; ще носи беззаконието си.
20:18 И който легне с жена, която е в нечистотата си, и открие голотата й, той е открил течението й, и тя е открила течението на кръвта си; за това, да се изтребят и двамата изсред людете си.
20:19 Голотата на майчината си сестра или на бащината си сестра да не откриеш; защото, който е сторил това , открил е голотата на близките си роднини; те ще носят беззаконието си.
20:20 И ако някой легне със стрина си, голотата на стрина си е открил; те ще носят греха си; бездетни ще умрат.
20:21 И ако някой вземе братовата си жена, това е нечистота; братовата си голота е открил; баздетни ще останат.
20:22 Пазете, прочее, всичките Ми повеления и всичките Ми съдби та ги извършвайте, за да не ви избълва земята, гдето Аз ви завеждам да живеете в нея.
20:23 И да не ходите по обичаите на населението, което Аз изпъждам отпред вас; защото те извършиха всички тия гнусоти , и затова Аз се погнусих от тях.
20:24 А на вас съм казал: Вие ще наследите земята им, и Аз ще я дам на вас за притежание, земя гдето текат мляко и мед. Аз съм Господ вашият Бог, който ви отделих от племената.
20:25 За това, правете разлика между чистите животни и нечистите, и между нечистите птици и чистите; и да не осквернявате себе си с животно, или с птица, или с какво да е що пълзи на земята, които Аз ви отделих като нечисти.
20:26 И бъдете свети на Мене; защото Аз, Иеова съм свет, и ви отделих от племената за да бъдете Мои.
20:27 Също мъж или жена, която запитва зли духове, или е врач, непременно да се умъртви; с камъни да ги убият; кръвта им да бъде върху тях.


Chapter 21
21:1 Господ рече още на Моисея: Говори на свещениците, Аароновите синове, и кажи им: Никой от вас да се не оскверни между людете си, заради мъртвец,
21:2 освен за близък сродник, сиреч , за майка си, за баща си, за сина си, за дъщеря си, или за брата си;
21:3 също и за сестра си девица, която е близка нему, и която не е била омъжена, заради нея може да се оскверни.
21:4 Като началник на людете си да се не оскверни така щото да стане мръсен.
21:5 Да не оплешат главата си, нито да бръснат краищата на брадата си, нито да правят порязвания по месата си.
21:6 Свети да бъдат на Бога си, и да не осквернят Името на Бога си; защото те принасят Господните чрез огън приноси, хляба на Бога си; затова, да бъдат свети.
21:7 Да не вземат жена, която е блудница или осквернена, нито да вземат жена напусната от мъжа си; защото свещеникът е свет на Бога си.
21:8 Прочее, да го накараш да бъде свет, защото той принася хляба на твоя Бог; свет да ти бъде; защото Аз Господ, Който ви освещавам, съм свет.
21:9 И ако дъщерята на някой свещеник се омърси с блудство, тя омърсява баща си; с огън да се изгори.
21:10 Но оня, който между братята си е велик свещеник, на чиято глава се е изляло мирото за помазване, и който се е посветил, за да облича свещените одежди, да не ткрива главата си, нито да раздира дрехите си,
21:11 нито да влиза при някой умрял, нито да се осквернява за баща си или за майка си;
21:12 нито да излиза от светилището или да осквернява светилището на Бога си; защото посвещаването чрез помазване с мирото на Бога му е станало на него. Аз съм Господ.
21:13 И той да вземе за жена девица;
21:14 вдовица, или напусната, или осквернена, или блудница да не взема; но девица от людете си да вземе за жена.
21:15 И тъй, да не осквернява потомството си между людете си; защото Аз съм Господ, Който го освещавам.
21:16 Господ говори още на Моисея, казвайки:
21:17 Говори на Аарона, като му речеш: Който от твоето потомство, във всичките им поколения, има недостатък, той да не пристъпва да принася хляб на Бога си.
21:18 Защото никой, който има недостатък, не бива да пристъпва: човек сляп, или куц, или със сплескан нос, или с нещо излишно,
21:19 или човек със строшена нога, или строшена ръка,
21:20 или гърбав, или завързляк, или с повредени очи, или със суха краста, или с лишаи, или килав.
21:21 Ни един човек от потомството на свещеника Аарона, който има недостатък, да не пристъпва за да принесе Господните чрез огън приноси; понеже има недостатък, ни бива да пристъпи да принесе хляба на Бога си.
21:22 От пресветите и от светите приноси нека яде хляба на Бога си;
21:23 но да не влиза до завесата нито да се приближава при олтара, понеже има недостатък, за да не омърсява светилищата Ми; защото Аз съм Господ, Който ги освещавам.
21:24 И тъй, Моисей каза това на Аарона и на синовете му, и на всичките израилтяни.


Chapter 22
22:1 Господ говори още на Моисея, казвайки:
22:2 Речи на Аарона и на синовете му, кога да се въздържат от светите приноси , които израилтяните Ми посвещават, за да не омърсяват Моето свето Име. Аз съм Господ.
22:3 Кажи им, че всеки човек от цялото ви потомство, във всичките ви поколения, който има нечистота на себе си, и пристъпи до светите приноси , които израилтяните посвещават Господу, тоя човек ще се изтреби от пред Мене. Аз съм Господ.
22:4 Който от Аароновото потомство е прокажен, или има течение, да не яде от светите неща, догде се очисти. И който се допре до какво да било нещо, което е нечисто от мърша, или до човек, из когото излиза съвъкупително семе,
22:5 или който се допре до каквото да е животно, от което може да стане нечист, или до човек, от когото можа да стане нечист, каквато и да е нечистотата му,
22:6 оня човек, който се допре до кое да е от такива, ще бъде нечист до вечерта, и да не яде от светите неща догдето не окъпе тялото си във вода.
22:7 Когато залезе слънцето ще бъде нечист, и подир това нека яде от светите неща, защото това му е храната.
22:8 Мърша или звероразкъсано да не яде, за да се не оскверни от тях. Аз съм Господ.
22:9 Да пазят, прочее, заръчването Ми, за да ни си навлекат грях и умрат поради това, ако са се омърсили. Аз съм Господ, Който ги освещавам.
22:10 Ни един чужденец да не яде от светите неща: гост на свещеника ако е, или наемник, пак да не яде от светите неща.
22:11 Но ако някой свещеник купи някого с пари, той може да яде от тях, както и оня, който се е родил у дома му; те могат да ядат от хляба му.
22:12 Дъщеря на свещеник, ако е омъжена за чужденец, да не яде от приноса за издигане от светите неща.
22:13 Но ако дъщеря на свещеник овдовее или бъде напусната и няма дете, и се върне в бащиния си дам, както е била в младостта си, тя може да яде от хляба на баща си. Обаче никоя чужденец да не яде от него.
22:14 И ако някой от незнание яде нещо свето, тогава да даде на свещеника равното на светото нещо и да му притури петата му част.
22:15 Свещениците да се не отнасят със светите неща, които израилтяните принасят Господу, като с просто нещо,
22:16 за да не навлекат на себе си беззаконието на престъпление, когато ядат техните свети неща; защото Аз съм Господ, Който ги освещавам.
22:17 Господ още говори на Моисея, казвайки.
22:18 Говори на Аарона, на синовете му и на всичките израилтяни, като им кажеш: Всеки човек от Израилевия дом, или от чужденците в Израиля, който принесе принос срещу какви да са обреци, или като какви да са доброволни приноси, които принасят Господу за всеизгаряне,
22:19 за да ви бъде приет, трябва да принесе мъжко, без недостатък, от говедата, от овците, или от козите.
22:20 Нищо с недостатък да не принасяте, защото не ще ви бъде прието.
22:21 Който, за изпълнение на обрек, или за доброволен принос, принесе от говедата или от овците в примирителна жертва Господу, нека я принесе без недостатък, за да бъде приета; никакъв недостатък да няма в нея.
22:22 Животно сляпо, или със строшена или изкълчена част, или което има оток, суха краста, или лишаи, такива да не принасяте Господу, нито да правите от тях жертва Господу чрез огън на олтара.
22:23 Но юнец или овце с нещо излишно или с недостатък в частите можеш да принесеш за доброволен принос: обаче срещу обрек не ще бъде приет.
22:24 Животно превито, или със смазани или изтръгнати мъди, или скопено да не принасяте Господу, нито да правите така в земята си.
22:25 Нито от страна на чужденец да принасяте едно от всички тия за храна на вашия Бог, защото разтление има в тях, недостатък има в тях; не ще ви бъдат приети.
22:26 Господ още говори на Моисея, казвайки:
22:27 Когато се роди теле, или агне, или яре, тогава нека бъде седем дена с майка си; а от осмия ден нататък ще бъде прието за жертвен чрез огън принос Господу.
22:28 А крава или овца да не заколите в един ден с малкото й.
22:29 И когато принесете благодарствена жертва Господу, да я принесете така щото да ви бъде приета.
22:30 В същия ден да се изяде; да не оставяте нищо от нея до сутринта. Аз съм Господ.
22:31 И тъй, да пазите заповедите Ми и да ги вършите. Аз съм Господ.
22:32 И да не осквернявате Моето Име; но Аз ще съм осветен между израилтяните. Аз съм Господ, Който ви освещавам,
22:33 Който ви изведох из Египетската земя, за да бъда вашият Бог, Аз съм Иеова.


Chapter 23
23:1 Господ още говори на Моисея, казвайки:
23:2 Говори на израилтяните, като им кажеш: Господните празници, в които ще свиквате свети събрания, Моите празници, са следните:
23:3 Шест дена да се работи; а на седмия ден е събота за тържествена почивка, за свето събрание: в нея да не работите никаква работа; във всичките ви жилища е събота Господу.
23:4 Ето Господните празници, свети събрания, които ще свиквате във времената им:
23:5 В първия месец, на четиринадесетия ден от месеца, привечер, е Пасха Господна;
23:6 и на петнадесетия ден от същия месец е Господният празник на безквасните; седем дена да ядете безквасни хлябове.
23:7 На първия ден да имате свето събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.
23:8 И седем дена да принасяте по една жертва чрез огън Господу; на седмия ден е свето събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.
23:9 Господ говори още на Моисея, казвайки:
23:10 Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си;
23:11 и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът.
23:12 И в деня, когато подвижите снопа, да принесете за всеизгаряне Господу едно едногодишно агне без порок;
23:13 и хлебния му принос, две десети от ефа чисто брашно омесено с дървено масло, в жертва чрез огън Господу за благоухание; и възлиянието му, един четвърт ин вино.
23:14 А хляб или пържено жито, или пресни класове да не ядете до тоя ден, до деня, когато принесете приноса на вашия Бог. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, във всичките ви жилища.
23:15 От другия ден след съботата, в която принесохте снопа на движимия принос, да си изброите седем цели седмици;
23:16 до следващия ден подир седмата събота да изброите петдесет дена, и тогава да принесете новохлебен принос Господу.
23:17 Да донесете от жилищата си за движим принос два хляба, които да бъдат две десети от ефа чисто брашно, изпечени с квас, като първи плодове Господу.
23:18 И заедно с хляба да принесете седем едногодишни агнета без недостатък, един юнец и два овена; да бъдат всеизгаряне Господу заедно с хлебния им принос и заедно с възлиянията им, в принос чрез огън за благоухание Господу.
23:19 Да принесете и един козел в принос за грях, и две едногодишни агнета за примирителна жертва.
23:20 И свещеникът да ги подвижи заедно с хляба на първите плодове и заедно с двете агнета за движим принос пред Господа; та да бъдат свети Господу за свещеника.
23:21 И на седмия ден да свикате свето събрание и никаква слугинска работа да не вършите: това да бъде вечен закон във всичките ви жилища във всичките ви поколения.
23:22 И когато жънете нивите на земята си, да не жънеш краищата на нивата си, и да не събираш падналите в жетвата ти класове; за сиромаха и за чужденеца да ги оставиш. Аз съм Господ вашият Бог.
23:23 Господ още говори на Моисея, казвайки:
23:24 Говори на израилтяните, като речеш: В седмия месец, на първия ден от месеца, да ви бъде тържествена почивка, спомен с тръбно възклицание, свето събрание.
23:25 В него да не вършите никаква слугинска работа и да принасяте жертва чрез огън Господу.
23:26 Господ говори още на Моисея, казвайки:
23:27 Дасетият ден на тоя седми месец да бъде ден на умилостивение; да имате свето събрание, и да смирите душите си, и да принесете жертва чрез огън Господу.
23:28 Никаква работа да не вършите в тоя ден, защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас пред Господа вашия Бог.
23:29 Защото всеки човек, който не се смири в тоя ден, ще се изтреби измежду людете си.
23:30 И всеки човек, който извърши каква да е работа в тоя ден, тоя човек ще изтребя изсред людете му.
23:31 Никаква работа да не вършите; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения във всичките ви жилища.
23:32 Ще ви бъде събота за тържествена почивка и за да смирите душите си; на деветия ден от месеца, вечерта, от вечер до вечер, да пазите съботата си.
23:33 Господ говори още на Моисея, казвайки:
23:34 Говори на израилтяните, като речеш: От петнадесетия ден на тоя месец да пазите за седем дена Господния празник на скинопигията.
23:35 На първия ден да има свето събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.
23:36 Седем дена да принасяте по една жертва чрез огън Господу, а на осмия ден да имате свето събрание и да принесете жертва чрез огън Господу: това е тържествено събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.
23:37 Тия са Господните празници, в които да свиквате свети събрания, за да принасяте жертва чрез огън Господу, всеизгаряне, хлебен принос, жертва и възлияния,, всяко на определения му ден,
23:38 освен Господните съботи, и освен всичките обреци, и освен всичките доброволни приноси които давате Господу.
23:39 А на петнадесетия ден от седмия месец, когато ще сте прибрали произведенията на земята, да празнувате Господния празник седем дена; първият ден да бъде тържествена почивка, и осмият ден тържествена почивка.
23:40 И на първия ден да си вземете плод от хубави дървета, палмови клони, клони от широколистни дървета и речни върби, и седем дена да се веселите пред Господа вашия Бог.
23:41 Да празнувате тоя празник за Господа седем дена в годината; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения; в седмия месец да го празнувате.
23:42 В колиби да седите седем дена; всички туземци израилтяни да седят в колиби,
23:43 за да познаят бъдещите ви поколения, че в колиби направих израилтяните да седят, когато ги изведох из Египетската земя. Аз съм Господ вашият Бог.
23:44 И тъй, Моисей обяви Господните празници на израилтяните.


Chapter 24
24:1 Господ говори още на Моисея, казвайки:
24:2 Заповядай на израилтяните да ти донесат първоток чисто дървено масло за осветление, за да свети постоянно светило.
24:3 Аарон да го приготвя отвън завесата, която е пред плочите на свидетелството в шатъра за срещане, за да свети от вечер до заран пред Господа винаги; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения.
24:4 На чистозлатния светилник да приготвя светилата пред Господа винаги.
24:5 И да вземеш чисто брашно, от което да опечеш дванадесет пити; всяка пита да бъде две десети от ефа .
24:6 И да ги сложиш на два реда, по шест на всеки ред, върху чистозлатната трапеза пред Господа.
24:7 И на всеки ред да туриш чист ливан; и това ще бъде върху хляба за спомен в принос чрез огън Господу.
24:8 Всеки съботен ден свещеникът да слага това винаги пред Господа; това е от страна на израилтяните вечен завет.
24:9 И те ще бъдат за Аарона и за синовете му, които да ги ядат на свето място; защото са пресвети нему от жертвите принасяни чрез огън Господу; това е вечен закон.
24:10 И синът на една израилтянка, на когото бащата беше египтянин, излезе между израилтяните; и синът на израилтянката и един израилтянин се караха в стана.
24:11 И синът на израилтянката похули Господното Име и прокле. И доведоха го при Моисея. (А името на майка му беше Саломита, дъщеря на Даврия, от Дановото племе).
24:12 И туриха го под стража, догде им се обяви от Господа, какво да му сторят .
24:13 И Господ говори на Моисея, казвайки:
24:14 Изведи вън от стана онзи, който прокле; и всички, които са го чули, нека турят ръцете си на главата му, и цялото общество нека го убие с камъни.
24:15 И говори на израилтяните, като речеш: Който прокълне своя Бог ще носи греха си.
24:16 Който похули Господното име непременно да се умъртви; цялото общество да го убие с камъни; бил той чужденец или туземец, когато похули Господното име, да се умъртви.
24:17 Който убие някой човек, непременно да се умъртви.
24:18 А който убие животно, да го плати, Живот за живот.
24:19 И ако някой причини повреда на ближния си, нека се направи нему така, както е направил той:
24:20 строшено за строшено, око за око, зъб за зъб; според повредата, която причини той на човека, така да се направи и нему.
24:21 Който убие животно, да го плати; а който убие човек, да се умъртви.
24:22 Един закон да имате, както за чужденеца така и за туземеца; защото Аз съм Господ вашият Бог.
24:23 И тъй, Моисей каза на израилтяните; и те изведоха вън от стана онзи, който бе проклел, и го убиха с камъни; израилтяните сториха, според както Господ заповяда на Моисея.


Chapter 25
25:1 Господ говори още на Моисея на Синайската планина, казвайки:
25:2 Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, тогава земята да пази една събота за Господа.
25:3 Шест години да сееш нивите си и шест години да режеш лозето си и да събираш плода му;
25:4 а седмата година да бъде събота за тържествена почивка на земята, събота на Господа; в нея да не сееш нивата си и да не режеш лозето си.
25:5 Да не жънеш и саморасла жетва, нито да обираш гроздето от нерязано лозе: година за тържествена почивка да бъде на земята.
25:6 Произведеното през тая събота на земята ще ви бъде за храна: на тебе, на слугата ти, на слугинята ти, на наемника ти и на чужденеца, който се е заселел при тебе;
25:7 на добитъка ти, и на животните, които са в земята ти, всичкото нейно произведение ще бъде за храна.
25:8 Да си изброиш седем седмици от години, седем пъти по седем години, та, като ти мине времето на седем седмици от години,
25:9 тогава, на десетия ден от седмия месец, да накараш да се затръби с възклицание; в деня на умилостивението да накарате да се затръби из цялата ви земя.
25:10 И да осветите петдесетата година и да прогласите освобождение из цялата земя на всичките й жители; това ще ви бъде юбилей, когато ще се върнете, всеки на на притежанието си, и ще се върнете, всеки при семейството си.
25:11 Петдесетата година да ви бъде юбилейна година ; през нея да не сеете, нито да жънете самораслото, нито да берете нерязаното лозе.
25:12 Защото това е юбилей; той нека ви бъде свет; от полето да се храните с произведеното от него.
25:13 В тая юбилейна година да се върнете, всеки на притежанието си.
25:14 И ако продадеш нещо на ближния си, или купиш нещо от ближния си, да се не онеправдавате едни други;
25:15 но според числото на годините след юбилея да купуваш от ближния си, и според числото на годините на плодосъбирането да ти продава.
25:16 Според колкото са по-много годините, ще повишиш цената му, и според колкото са по-малко годините, ще понижиш цената му; защото той ти продава според числото на плодосъбиранията.
25:17 Да се не онеправдавате един други; но да се боиш от своя Бог; защото Аз съм Иеова вашият Бог.
25:18 И тъй, да държите повеленията Ми, да пазите съдбите Ми и да ги вършите, та да живеете безопасно на земята.
25:19 Земята ще дава плодовете си; и вие ще ядете до насита и ще живеете безопасно на нея.
25:20 И ако речете: Какво ще ядем в седмата година, като не посеем, нито съберем плодовете си?
25:21 Тогава ще заповядам така да се благослови за вас шестата година, щото ще роди плод за три години.
25:22 А в осмата година ще сеете и ще ядете от старите плодове до деветата година; догдето се съберат нейните плодове ще ядете старите запаси.
25:23 Земята да се не продава за всегда, понеже земята е Моя; защото вие сте чужденци и пришелци при Мене.
25:24 За това в цялата земя, която притежавате, позволявайте откупуване на земята.
25:25 Ако осиромашее брат ти и продаде нещо от притежанието си, нека дойде на-близкият му сродник и да купи онова, което брат му е продал.
25:26 Но ако човекът няма сродник да го откупи, и, като се улесни, сам намери с какво да го откупи,
25:27 тогава нека сметне годините от продажбата му, и нека повърне излишъка на онзи, комуто го е продал, и нека се върне на притежанието си.
25:28 Но ако не може да намери колкото трябва да плати, тогава продаденото да остане в ръката на купувача му до юбилейната година; и в юбилейната година; и в юбилея да се освободи, и той да се върне на притежанието си.
25:29 Ако някой продаде къщата за живеене в ограден град, тогава може да я откупи в разстояние на една година от продажбата й; за една цяла година от продажбата й; за една цяла година той ще има право да я откупи.
25:30 Но ако се не откупи до изтичането на една цяла година тогава оная къща, който е в ограден град, да се потвърди за всегда на купувача й във всичките му поколения в юбилей да се не освобождава.
25:31 Но същите в неоградените села да се считат, както полетата на земята; те може да се откупуват и да се освобождават в юбилей.
25:32 Обаче в левитските градове, лавитите могат когато да е да откупуват къщите в градовете, които притежават.
25:33 И ако някой купи къща от левитите, тогава продадената къща вътре в града, който притежава да се освободи в юбилей; защото къщите в градовете на левитите са тяхно притежание между израилтяните.
25:34 А полето на пасбището на градовете им да се не продава, защото им е вечно притежание.
25:35 Ако осиромашее брат ти, и видиш, че ръката му трепери, тогава да му помогнеш, като на чужденец или пришелец, за да живее при тебе.
25:36 Да не му вземеш лихва или печалба, но да се боиш от своя Бог та да живеете брат ти при тебе.
25:37 Парите си да не му дадеш с лихва, нито храната си да му дадеш за печалба.
25:38 Аз съм Господ вашият Бог, Който ви изведох из Египетската земя, за да ви дам Ханаанската земя, и да бъда ваш Бог.
25:39 Ако осиромашее брат ти при тебе и ти се продаде, да го не натовариш с робска работа.
25:40 Нека бъде той като наемник или пришелец при тебе; нека ти работи до юбилейната година;
25:41 тогава да си излезе от тебе, той и чадата му с него, и да се върне при семейството си, и нека ти работи до юбилейната година;
25:42 Защото те са Мои слуги, които изведох из Египетската земя; да се не продават като роби;
25:43 да не господаруваш над него жестоко, но да се боиш от своя Бог.
25:44 А колкото за робите и робините, които ще имаш, - от народите, които са около вас, от тях да купуваш роби и робини.
25:45 Още и от чадата на чужденците, които са пришелци между вас, от тях да купувате, и от техните семейства, които са между вас, които те са родили в земята ви; те да ви бъдат притежание.
25:46 И да ги оставите в наследство на чадата си; те да ги наследяват подир вас, като притежание; винаги от тях да бъдат вашите роби; но над братята си, израилтяните, да не господарувате един над друг жестоко.
25:47 Ако чужденец или пришелецът, който живее при тебе, се замогне, а брат ти осиромашее при него, та се продаде на чужденеца или на пришелеца при тебе, или на кого да е от семейството на чужденеца,
25:48 то, след като се продаде, той може да се откупи; един от братята му може да го откупи;
25:49 или стрикът му или стриковият му син може да го откупи, или някой близък сродник от семейството му може да го откупи, или ако той се е улеснил, може сам да откупи сабе си.
25:50 Тогава нека сметне с купувача си от годината, когато му се е продал до юбилейната година, така, че цената, за която се е продал, да бъде съразмерно с с числото на годините; да му се сметне свързано с времето на наемник.
25:51 Ако остават още много години, съразмерно с тях да възвърне за откупването си от парите, с които е бил купен.
25:52 Но ако остават малко години до юбилейната година, нека пресметне и съразмерно с годините да възвърне за откупуването си.
25:53 Като годишен наемник да бъде при него; той да не господарува над него жестоко пред тебе.
25:54 Но ако така се не откупи, тогава да си излезе в юбилейната година, той и чадата му с него,
25:55 защото израилтяните са Мои слуги; те са Мои слуги, които изведох из Египетската земя. Аз съм Господ вашият Бог.


Chapter 26
26:1 Да не си правите идоли или кумири, нито да си издигате стълбове, нито да поставяте в земята си камък с изображения, за да му се кланяте: защото Аз съм Господ вашият Бог.
26:2 Съдбите Ми да пазите и светилището Ми да почитате. Аз съм Господ.
26:3 Ако ходите по повеленията Ми, и пазите заповедите Ми и ги вършите,
26:4 тогава ще ви дам дъждовете на времето им, и земята ще даде плодовете си, и полските дървета ще дадат плода си.
26:5 Вършитбата ви ще трае до гроздобер и гроздоберът ще трае до сеитба; и ще ядете хляба си до насита и ще живеете безопасно в земята си.
26:6 Ще дам мир на земята и ще си лягате, и никой няма да ви плаши; и ще изтребя лошите зверове от земята, и нож няма да замине през земята ви.
26:7 Ще гоните неприятелите си, и те ще падат пред вас от нож.
26:8 Петима от вас ще гонят стотина, а стотина от вас ще гонят десет хиляди; и неприятелите ви ща падат пред вас от нож.
26:9 Аз ще погледна благоприятно към вас, ще ви направя да нарастете, ще ви размножа и ще утвърдя завета Си с вас.
26:10 Ще ядете стари жита, да! ще извадите старите за да наместите новите.
26:11 Още ще поставя скинията Си между вас; и душата Ми ще се погнуси от вас.
26:12 Ще ходя между вас и ще съм вашият Бог, и вие ще бъдете Мои люде.
26:13 Аз съм Господ вашият Бог, Който ви изведох из земята на египтяните, за да не им робувате; и строших жеглата на ярема ви и ви направих да ходите изправени.
26:14 Но ако не Ме послушате и не извършите всичките тия заповеди,
26:15 и ако отхвърлите повеленията Ми, и ако душата ви се погнуси от съдбите Ми, та да не вършите всичките Ми заповеди, и нарушите завета Ми,
26:16 тогава ето какво Аз ще ви направя: ще изпратя върху вас ужас, охтика и треска, които ще развалят очите ви и ще стопят душата ви ; и ще сеете семето си напразно, защото неприятелите ви ще го ядат.
26:17 Ще насоча лицето Си против вас, и ще бъдете избити пред неприятелите и; ония, които ви мразят, ще владеят над вас, и ще бягате, когато никой не ви гони.
26:18 И ако при всичко това не Ме послушате, тогава ще ви накажа седмократно повече от греховете ви.
26:19 Ще строша гордата ви сила и ще направя небето ви като желязо и земята ви като мед.
26:20 Силата ви ще се иждивява напразно, защото земята ви няма да дава плодовете си и дърветата на земята ви няма да дават плода си.
26:21 И ако ходите противно на Мене и не склоните да Ме слушате, ще наложа върху вас седмократно повече язви според греховете ви.
26:22 Ще изпратя между вас диви зверове, които ще ви лишат от чадата ви, ще изтребят добитъка ви и ще ви направят да намалявате, та пътищата ви ще запустеят.
26:23 И ако от това не се поправите и не се обърнете към Мене, но ходите противно на Мене,
26:24 тогава ще ходя и Аз противно на вас и ще ви поразя, да! Аз, седмократно поради греховете ви.
26:25 И ще докарам на вас нож, който ще извърши отмъщение за завета; и когато се съберете в градовете си, ще изпратя между вас мор; и ще бъдете предадени в ръката на неприятеля.
26:26 И когато ви строша подпорката от хляба, десет жени ще пекат хляба ви в една пещ и ще ви върнат хляба с теглилка; и ще ядете, но няма да се насищате.
26:27 Но ако и след това не Ме послушате, а ходите противно на Мене,
26:28 то и Аз ще ходя противно на вас с ярост и ще ви накажа, да! Аз, седмократно за греховете ви.
26:29 Ще ядете месата на синовете си и месата на дъщерите си ще ядете.
26:30 И ще разоря оброчищата ви, ще съборя кумирите ви, и труповете ви ще хвърля върху труповете на презрителните* ви идоли; и душата Ми ще се погнуси от вас.
26:31 Ще обърна градовете ви на пустиня, и ще запустя светилищата ви и не ще да помириша дъха на благоуханните ви приноси .
26:32 Ще запустя и земята ви, тъй щото да се смеят за това неприятелите ви, които живеят в нея.
26:33 А вас ще разпръсна между народите и ще изтръгна нож след вас; и земята ви ще бъде пуста и градовете ви пустиня.
26:34 Тогава земята ще се радва на съботите си през всичкото време докато е пуста, и докато вие сте в земята на неприятелите си; тогава ще се успокои земята и ще се радва на съботите си.
26:35 През всичкото време, когато е запустяла, ще си почива, защото не си е почивала в дължимите от вас съботи, когато вие живеехте в нея.
26:36 И на останалите от вас ще вложа страх в сърцето им в земите на неприятелите им; шум от поклатен лист ще ги погне, и ще бягат, като бягащи от нож; и ще падат, когато никой не ги гони.
26:37 Ще подат един върху друг, като че ли пред нож, когато никой не ги гони; и ще бъдете безсилни да устоите пред неприятелите си.
26:38 Ще погинете между народите; и земята на неприятелите ви ще ви пояде.
26:39 Останалите от вас ще се стопят за беззаконията си в земите на неприятелите си; а още за беззаконията на бащите си ще се стопят заедно с тях.
26:40 Но ако изповядат беззаконието си и беззаконието на бащите си в престъплението, което са извършили против Мене, и още, че са ходили противно на Мене,
26:41 и че Аз ходих противно на тях и ги отведох в земята на неприятелите им, - ако тогава се смири езическото* им сърце, и приемат наказанието на беззаконието си,
26:42 тогава ще спомня завета Си с Якова; още завета Си с Исаака и завета Си с Авраама ще спомня; ще спомня и земята.
26:43 И земята като ще бъде напусната от тях, ще се радва на съботите си, както стои пуста без тях; и те ще приемат наказанието за беззаконието си, за гдето отхвърлиха съдбите Ми и за гдето душата им се отврати от повеленията Ми.
26:44 Но и така, както са в земята на неприятелите си, няма да ги отхърля, нито ще се отвратя от тях до там щото да ги изтребя и да наруша завета Си с тях; защото Аз съм Господ техен Бог;
26:45 но заради тях ще си спомня завета, който направих с праотците им, които съм извел из Египетската земя пред очите на народите, за да бъда техен Бог Аз съм Иеова.
26:46 Тия са повеленията, съдбите, и законите, които Господ направи между Себе Си и израилтяните, чрез Моисея, на Синайската планина.


Chapter 27
27:1 Господ говори още на Моисея, казвайки:
27:2 Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато някой направи обрек, ти да направиш оценката на лицата за Господа.
27:3 Ето каква трябва да бъде оценката ти: на мъжко лице от двадесет години до шестдесет години оценката ти да бъде петдесет сребърни сикли, според сиклата на светилището.
27:4 И ако е женско лице, оценката ти да бъде тридесет сикли.
27:5 А ако е лице от пет години до двадесет години, оценката ти да бъде за мъжко двадесет сикли, а за женско десет сикли.
27:6 Ако е лице от един месец до пет години, оценката ти да бъде за мъжко пет сребърни сикли; а за женско оценката ти да бъде три сребърни сикли.
27:7 И ако е лице от шестнадесет години нагоре, оценката ти да бъде петнадесет сикли , ако е мъжко, и десет сикли, ако е женско.
27:8 Но-ако човекът е по-сиромах отколкото си го оценил, да се представи пред свещеника, и свещеникът да го оцени изново ; нека го оцени свещеникът според средствата на онзи, който е направил обрека.
27:9 Ако обрекът е за животно от ония, които се принасят Господу, всичко що дава някой Господу от тях ще бъде свето.
27:10 Да го не промени, нито да замени добро животно с по-лошо или лошо с добра; и ако някога замени животното с животно, тогава и едното и другото, което го е заменило, ще бъдат свети.
27:11 Но ако обрекът е за някое нечисто животно, от ония, които не се принасят Господу, тогава да представи животното пред свещеника;
27:12 и свещеникът да го оцени според както е добро или лошо; по твоята оценка, о свещениче, така ще бъде.
27:13 Но ако поиска човекът да го откупи, то върху твоята оценка да придаде петата й част.
27:14 Когато някой посвети къщата си да бъде света Господу, то свещеникът да я оцени, според както е добра или лоша; както я оцени свещеникът, така ще остане.
27:15 Но ако оня, който я посвети, поиска да си откупи къщата, нека придаде на парите, с които си я оценил, петата им част, и ще бъде негова.
27:16 Ако някой посвети Господу част от нивата, която съставлява притежанието му, оценката ти да бъде според семето, което може да се засее в нея; един корен ечемично семе да се оцени за петнадесет сребърни сикли.
27:17 Ако посвети нивата си от юбилейната година, то по твоята оценка ще остане.
27:18 Но ако посвети нивата си след юбилея, свещеникът да му пресметне парите според годините, които остават до юбилейната година, и според това да се спадне от оценката ти.
27:19 Но ако тоя, който е посветил нивата, поиска да я откупи, нека придаде на парите, петата им част, и ще стане негова.
27:20 Обаче, ако не откупи нивата, или ако е продал нивата другиму да се не откупва вече;
27:21 а когато се освободи нивата в юбилея, ще бъде Света Господу като нива обречена; ще бъде притежание на свещеника.
27:22 И ако някой посвети Господу нива, която е купил, която, обаче , не е част от нивата съставляваща притежанието му,
27:23 свещеникът да му пресметне цената й до юбилейната година, според твоята оценка; и в същия ден нека даде оцененото от тебе, като свето Господу.
27:24 В юбилейната година нивата да се върне на онзи, от когото е била купена, сиреч, на онзи, комуто се пада земята като притежание.
27:25 И всичките твои оценки да стават според сикъла на светилището; сикълът да е равен на двадесет гери.
27:26 Но никой да не посвещава първородното между животните, което, като първородно, принадлежи Господу; говедо или овца, Господно е.
27:27 И ако е от нечистите животни, нека го откупи според твоята оценка, като придаде върху нея петата й част; или, ако се не откупува, нека се продаде според твоята оценка.
27:28 Но нито да се продаде, нито да се откупи нещо обречено, което би обрекъл някой Господу от онова що има, било човек или животно или нива от притежанието си; всяко нещо обречено е пресвето Господу.
27:29 Никое обречено нещо, обречено от човек, да не се откупи; то трябва непременно да се умъртви.
27:30 Всеки десетък от земята, било от посевите на земята, или от плода на дърветата, е Господен; свет е Господу.
27:31 Ако някой поиска да откупи нещо от десетъка си, нека придаде петата част на цената му .
27:32 И всеки десетък от черда и от стада, десетък от всичко що минава при преброяване под жезъла, да бъде свет на Господа.
27:33 Да не издирва посветителят добро ли и животното или лошо, нито да го промени; но ако го промени някога, то и едното и другото, което го е заменило, да бъдат свети; животното да се не откупува.
27:34 Тия са заповедите, които Господ заповяда на Моисея за израилтяните на Синайската планина.